Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2459. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2010, stran 6985.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 ZTD-B, 56/02 ZJU, 127/06 ZJZP 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09) 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99, 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 30. redni seji dne 3. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2010 (Uradni list RS, št. 106/09) se spremeni 2. člen, ki glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
+--------+---------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |    v EUR|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|Konto  |                    |Proračun 2010|
|    |                    |    (EUR)|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  5.821.938|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  3.260.327|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |  2.893.956|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |  2.893.956|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje        |    34.400|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |    95.570|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   236.401|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   161.501|
|    |premoženja               |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |    1.300|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni           |    2.600|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    23.000|
|    |storitev                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |    48.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |    77.749|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    56.000|
|    |sredstev                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |    21.749|
|    |neopredmetenih sredstev        |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |    10.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |    10.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |  2.473.862|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |   722.880|
|    |javnofinančnih institucij       |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |  1.750.982|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU   |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 6.217.731,25|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |  1.309.981|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   200.828|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    33.270|
|    |varnost                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |   945.403|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |    34.600|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve              |    95.880|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |  1.201.313|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in     |   722.578|
|    |gospodinjstvom             |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |   119.010|
|    |organizacijam in ustanovam       |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |   359.725|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         | 3.581.641,25|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 3.581.641,25|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   124.796|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi osebam, ki |    36.596|
|    |niso proračunski uporabniki      |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi      |    88.200|
|    |proračunskim uporabnikom        |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.- | –395.793,25|
|    |II.)                  |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |      0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|    |(750+751+752)             |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |      0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |      0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)         |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|    |DELEŽEV                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila           |      0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |      0|
|    |naložb                 |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |      0|
|    |privatizacije             |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |      0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |  31.182,88|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |  31.182,88|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |  31.182,88|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   132.500|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |   132.500|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |   132.500|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV       | –497.110,37|
|    |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     | –101.317,12|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-   |  395.793,25|
|    |IX.=-III.)               |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12.   |  497.110,37|
|    |2009                  |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Majšperk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2010 (Uradni list RS, št. 106/09) se spremeni 11. člen, ki glasi:
»Za namen ureditve parkirišča Stoperce se Občina Majšperk v letu 2010 lahko zadolži v višini 25.000,00 EUR, za namen nakupa prostorov za pošto na Ptujski Gori pa v višini 6.182,88 EUR.
Občina lahko izdaja poroštva za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Majšperk pod pogoji in do višine, ki jo na predlog županje vsakokrat določi občinski svet.«
3. člen
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2010 ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-48/2010-3
Majšperk, dne 3. junija 2010
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti