Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2457. Sklep o plakatiranju v času volilne in referendumske kampanje, stran 6984.

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08 in 81/09) in 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) je Občinski svet Občine Borovnice na 27. redni seji dne 3. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o plakatiranju v času volilne in referendumske kampanje
1. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na stalnih plakatnih mestih, ki so v upravljanju Občine Borovnica:
- Avtobusna postaja Pako              okolica
- Breg - pri spomeniku               okolica
- TVD Partizan                   Borovnica
- Paplerjeva ulica, nasproti cerkve         Borovnica
- Brezovica pri Borovnici - gasilski dom      okolica
- Avtobusna postaja Dol               okolica
- Avtobusna postaja pri Kocki            Borovnica
- Kozolec na Molkovem trgu             Borovnica.
Plakate namešča in odstranjuje vsak organizator volilne kampanje sam.
2. člen
Za zagotovitev osnovnega informiranja volivcev v občini lahko vsak organizator volilne oziroma referendumske kampanje namesti največ 1 plakat velikosti A2 na plakatnih mestih v Borovnici in največ en plakat velikosti A2 (420 × 594) na plakatnih mestih v okolici (varianta plakat A1, velikosti 594 × 841).
Lokacijo namestitve plakata organizator izbere glede na zasedenost plakatnega mesta tako, da ne preleplja in ne uničuje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje.
3. člen
Organizatorjem volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta in župana občina omogoči tudi uporabo brezplačnih mobilnih plakatnih panojev velikosti B1 (707 × 1000), postavljenih na Molkovem trgu. Za vsakega organizatorja volilne kampanje občina zagotovi en mobilni pano najkasneje 20 dni pred dnem glasovanja.
4. člen
V primeru, da bo posamezni organizator volilne kampanje na brezplačna plakatna mesta namestil več plakatov, kot je omogočeno s tem sklepom, bo občina odstranila nepravilno nameščene plakate na stroške organizatorja volilne kampanje.
5. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih v prvem in drugem členu, je dovoljeno s soglasjem lastnika reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.
6. člen
Plakatiranje na objektih v lasti občine ni dovoljeno. Postavljanje začasnih plakatnih mest na zemljiščih v lasti občine je dovoljeno le v času trajanja volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta in župana, s pisnim soglasjem občine. Občina za ta namen lahko odda zemljišči 2080/8 (pri stebru) in 300/2 (pred vrtcem). Velikost posameznega dela parcele se določi največ v površini 3 m × 3 m. Cena za najem posameznega dela parcele vključno s takso znaša 50 evrov in jo organizator volilne kampanje plača pred izdajo soglasja.
Vlogo za pridobitev soglasja za najem zemljišča da organizator volilne kampanje najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja. Občinska uprava o vlogah za najem zemljišča za postavitev začasnih plakatnih mest odloči najkasneje 20 dni pred dnem glasovanja, po vrstnem redu prispetja vlog.
7. člen
Postavljanje transparentov preko občinskih cest je dovoljeno s pisnim dovoljenjem občine v skladu z odlokom o občinskih cestah. Transparent je dovoljeno postaviti največ za 25 dni, ob plačilu najemnine v višini 80 evrov pred izdajo dovoljenja. Postavitev transparenta preko občinske ceste izvede izvajalec javne službe vzdrževanja cest na stroške organizatorja volilne kampanje. Dovoljenja za postavitev transparenta se izdaja po vrstnem redu prispetja vlog.
8. člen
Pri postavljanju začasnih plakatnih mest na zemljiščih fizičnih in pravnih oseb ali zemljiščih v lasti občine v varovalnem pasu občinske ceste je potrebno upoštevati polje preglednosti in odmik od ceste najmanj v širini 1,5 m.
9. člen
Plakate in plakatna mesta, nameščene v nasprotju z določili tega sklepa, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Borovnica na stroške organizatorja volilne kampanje.
Nadzor nad upoštevanjem določil tega sklepa vrši Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
10. člen
Glede odstranjevanja plakatov in plakatnih mest in drugih vprašanj, ki niso urejena s tem sklepom, se neposredno uporabljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0001/2010-1
Borovnica, dne 3. junija 2010
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti