Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2452. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žiri za leto 2009, stran 6977.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 18. redni seji dne 6. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žiri za leto 2009
1. člen
S tem odlokom Občinski svet Občine Žiri sprejme zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žiri za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna za leto 2009 znašajo:
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov       |     v EUR|
+------+---------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  4.269.761,88|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  3.658.111,04|
+------+---------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  3.007.133,21|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  2.683.784,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   260.416,33|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   62.932,88|
+------+---------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   650.977,83|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   100.196,82|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    1.712,08|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |    1.940,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   387.684,49|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |   159.444,44|
+------+---------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |     961,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |     961,00|
|   |nematerialnega premoženja       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   610.689,84|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   357.357,21|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   253.332,63|
|   |proračuna iz evropskih sredstev    |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  4.245.918,73|
+------+---------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  1.162.320,40|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   261.919,18|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   46.587,60|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   841.420,25|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |   10.393,37|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve              |    2.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  1.338.174,34|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   27.788,31|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in     |   668.239,55|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|   155.633,43|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   486.513,05|
+------+---------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  1.586.228,15|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  1.586.228,15|
+------+---------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   159.195,84|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi prav., fiz.|   50.000,00|
|   |os., ki niso prorač. upor.       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi      |   109.195,84|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |   23.843,15|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |       0|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |       0|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   53.733,72|
+------+---------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |   53.733,72|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   53.733,72|
+------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –29.890,57|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –  |        |
|   |ali 0 ali +              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –53.733,72|
+------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   –23.843,15|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   89.278,87|
|   |PRETEKLEGA LETA            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali|   89.278,87|
|   |+                   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-33/2010
Žiri, dne 6. maja 2010
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti