Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2449. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2010, stran 6974.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09) in 106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09) je Občinski svet Občine Železniki na 24. redni seji dne 3. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2010
1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2010 (Uradni list RS, št. 8/10, 25/10) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2010 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |                    |    v EUR|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |   Proračun|
|    |                    |     leta|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/Konto     |     2010|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  10.390.116|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  5.792.425|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  5.205.402|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  4.702.359|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   344.033|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   159.010|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   587.023|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   142.410|
|    |premoženja               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |    2.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni            |    2.600|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   140.000|
|    |storitev                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   300.013|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |   181.380|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    51.094|
|    |sredstev                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   130.286|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  4.416.311|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |  2.409.339|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega pror. |  2.006.972|
|    |iz sred. proračuna EU          |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  12.828.308|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |  1.701.902|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   378.378|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    60.006|
|    |varnost                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |  1.095.958|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    47.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |   120.560|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |  2.128.380|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije             |   116.296|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |  1.320.389|
|    |gospodinjstvom             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   234.825|
|    |in ustanovam              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   456.870|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  8.805.743|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  8.805.743|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   192.283|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in |    50.790|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|    |uporabniki               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim|   141.493|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  2.438.192|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    90.000|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila            |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |    90.000|
|    |naložb                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|   –90.000|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |  1.000.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |  1.000.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |  1.000.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   108.700|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   108.700|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |   108.700|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |  1.636.892|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –ali |       |
|    |0 ali +                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   891.300|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |  2.438.192|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |  1.636.892|
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo –ali 0 ali +|  1.636.892|
+-------+----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki.«
2. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 015-4/2010-005
Železniki, dne 3. junija 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti