Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2448. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Železniki, stran 6973.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) je Občinski svet Občine Železniki na 24. redni seji dne 3. 6. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U TA
Občine Železniki
1. člen
V Statutu Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09) se v sedmi točki 7. člena na koncu četrte alinee pika nadomesti z vejico in doda nova peta alinea, ki se glasi:
»- lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.«.
2. člen
Trideseta alinea 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»- daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o vseh na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,«.
Doda se nova enaintrideseta alinea, ki se glasi:
»- lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja določi podrobnejša merila za določitev obratovalnega časa,«.
Dosedanji enaintrideseta in dvaintrideseta alinea postaneta dvaintrideseta in triintrideseta alinea.
3. člen
V drugem odstavku 18. člena se za prvim stavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Podžupan lahko opravi sklic seje le na podlagi posamičnega pooblastila župana.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti stavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti stavek.
4. člen
V napovednem besedilu prvega odstavka 23. člena se za besedo »podžupanu« doda besedilo »kot članu občinskega sveta«.
Sedma alinea prvega odstavka se črta, na koncu šeste alinee pa se vejica nadomesti s piko.
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu, županu pa, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.
Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz dosedanjega tretjega odstavka tega člena, ki postane peti odstavek, odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta kandidat izvoljen.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se v drugem stavku za besedilom »člana občinskega sveta« vejica nadomesti z besedo »ali« ter črta besedilo »ali imenovanje podžupana«.
5. člen
V drugem stavku 54. člena se črta besedilo »na skupen predlog županov«, pred piko pa doda beseda »ustanoviteljic«.
6. člen
V 70. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Član sveta ne more biti župan, podžupan, javni uslužbenec v občinski upravi in javni uslužbenec v službi ožjega dela občine.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
7. člen
V naslovu VI. poglavja se beseda »OBČINSKE« nadomesti z besedama »LOKALNE GOSPODARSKE«.
8. člen
93. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
- urejanje in čiščenje javnih površin,
- vzdrževanje občinskih javnih cest,
- pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.
Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.«.
9. člen
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
- upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve,
- oskrba s toplotno energijo,
- vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja.«.
10. člen
V 98. členu se črta besedilo »ter vlaga lasten kapital v dejavnost oseb zasebnega prava«, za besedo »uprave« pa se doda pika.
11. člen
Drugi odstavek 121. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za sprejem odloka.«.
12. člen
V 127. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Proračun občine se odreja z odlokom.«.
13. člen
V poglavju XI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE se doda nov 137. člen, ki se glasi:
»Določba 6. člena teh sprememb in dopolnitev, ki ureja nezdružljivost, se začne uporabljati po konstituiranju občinskega sveta po izvedenih lokalnih volitvah v letu 2010.«.
14. člen
Dosedanji 137., 138., 139. 140. in 141. člen postanejo 138., 139., 140., 141. in 142. člen.
15. člen
Te spremembe in dopolnitev statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-4/2010-004
Železniki, dne 3. junija 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti