Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2447. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja stanovanjskih hiš Dobrava v KS Dobrovlje – Dobrava 1, stran 6972.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 - UPB-1) je župan Občine Zreče dne 4. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja stanovanjskih hiš Dobrava v KS Dobrovlje - Dobrava 1
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja stanovanjskih hiš Dobrava v KS Dobrovlje - Dobrova 1.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Za obravnavano območje je Občina Zreče sprejela v letu 2003 spremembe in dopolnitve planskih aktov. Območje je opredeljeno za individualno stanovanjsko gradnjo.
Na obravnavanem območju pobudnici načrtujeta gradnjo prostostoječih individualnih stanovanjskih hiš. Za obravnavano območje še ni sprejet prostorski izvedbeni akt, zato je treba izdelati nov prostorski izvedbeni akt.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega površine za gradnjo treh prostostoječih individualnih stanovanjskih hiš, ceste ter površine za komunalne in energetske vode in priključke in se nahaja ob LC 383020 Slov. Konjice-Dobrava-Zreče v naselju Dobrava v KS Dobrovlje.
Površina ureditvenega območja je cca 4.000 m2. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor, Krekova 17, Maribor,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, Celje,
4. Zavod za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, Celje,
5. JKP Slovenske Konjice, Celjska cesta 3, Slovenske Konjice,
6. Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Maribor, Območna enota Slovenska Bistrica, Kolodvorska 21a, Slovenska Bistrica,
7. Mestni plinovodi Koper d.o.o., distribucija plina PE Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, Žalec,
8. Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje,
9. Občina Zreče, Režijski obrat, Cesta na Roglo 13b, Zreče,
10. Krajevna skupnost Dobrovlje, Dobrova 78, Zreče.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Služba za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Osnova za izdelavo osnutka OPPN je že izdelan predlog Lokacijskega načrta za območje stanovanjskih hiš Dobrava v KS Dobrovlje kot predlog za javno razgrnitev št. projekta 101/05, ki ga je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. CELJE.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava osnutka OPPN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je 15 dni po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden pol leta po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira Občina Zreče.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://www.zrece.si/.
Št. 3505-0004/2010-6
Zreče, dne 4. junija 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti