Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2444. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Zreče, stran 6970.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP), tretjega odstavka 8. člena Zakona o javnih cestah /ZJC/ (Uradni list RS, št. 33/06 - UPB1, 45/08, 57/08 - ZLDUVCP) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 in 55/09) je Občinski svet Občine Zreče na 11. korespondenčni seji dne 28. maja 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Zreče
1. člen
Besedilo 5. člena Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 97/09), se spremeni tako, da se glasi:
» (1) Javna služba po tem odloku obsega:
- redno vzdrževanje občinskih javnih cest in obnavljanje občinskih javnih cest;
- vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja (v nadaljevanju: vzdrževanje drugih prometnih površin).
(2) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in obnavljanje občinskih javnih cest iz prvega odstavka tega člena obsega:
- vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih javnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih javnih cest, nadzor nad stanjem občinskih javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti občinskih javnih cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljevanju: redno vzdrževanje občinskih javnih cest) in
- organiziranje vzdrževalnih del, ki se na občinskih javnih cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti (v nadaljevanju: obnavljanje občinskih javnih cest).
(3) Vzdrževanje drugih prometnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega vzdrževanje:
- odstavnih pasov, parkirišč in podobnih prometnih površin, namenjenih odvijanju prometa v naselju;
- podhodov in nadhodov za pešce ali kolesarje v naselju;
- semaforjev in druge prometne signalizacije v naselju;
- kolesarskih stez, pločnikov in avtobusnih postajališč.«
2. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in oprema na občinskih javnih cestah morata biti redno vzdrževani tako, da je zagotovljeno brezhibno delovanje in vidnost ter da so izpolnjene zahteve zakona, ki ureja varnost cestnega prometa in predpisov o prometni signalizaciji in opremi cest.«
3. člen
V celoti se črta 22. člen odloka.
Črta se naslov 22. člena, ki se glasi: »3 Odvoz in hramba nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil«.
Ostali členi se smiselno preštevilčijo.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0013/2010
Zreče, dne 28. maja 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti