Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2439. Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi, stran 6967.

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo in 76/08) in 71. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 22. redni seji dne 31. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
1. člen
S tem odlokom se za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Zagorje ob Savi določa število članov svetov krajevnih skupnosti ter volilne enote za volitve članov v svete krajevnih skupnosti in druga vprašanja, pomembna za pripravo in izvedbo volitev v svete krajevnih skupnosti, ki niso z zakonom izrecno določena.
2. člen
Območje Občine Zagorje ob Savi je razdeljeno na trinajst krajevnih skupnosti:
1. Krajevna skupnost Jože Marn
2. Krajevna skupnost Rudnik - Toplice
3. Krajevna skupnost Podkum
4. Krajevna skupnost Ravenska vas
5. Krajevna skupnost Franc Farčnik
6. Krajevna skupnost Kotredež
7. Krajevna skupnost Čemšenik
8. Krajevna skupnost Šentgotard
9. Krajevna skupnost Izlake
10. Krajevna skupnost Mlinše - Kolovrat
11. Krajevna skupnost Kisovec - Loke
12. Krajevna skupnost Šentlambert,
13. Krajevna skupnost Tirna.
3. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih skupnostih za območje enega ali več naselij ali delov naselij. Volilne enote so natančno opredeljene v statutih krajevnih skupnosti.
4. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Jože Marn se določi 1 volilna enota, v katerih se skupno voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
5. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Rudnik - Toplice se določi 1 volilna enota, v kateri se skupno voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
6. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Podkum se določi 1 volilna enota, v kateri se skupno voli 11 članov sveta krajevne skupnosti.
7. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Ravenska vas se določi 1 volilna enota, v kateri se skupno voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
8. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Franc Farčnik se določijo 4 volilne enote, v katerih se skupno voli 11 članov sveta krajevne skupnosti.
Volilna enota 1: Cesta 9. avgusta: od št. 53 do št. 60, od št. 103 do št. 108, Pintarjeva cesta od št. 40 do št. 50
- volita se 2 člana;
Volilna enota 2: Selo od št. 1 do št. 57
- volita se 2 člana;
Volilna enota 3: Vinska cesta, Trboveljska cesta, Cesta 9. avgusta od št. 23 do št. 40
- volita se 2 člana;
Volilna enota 4: Farčnikova kolonija, Pintarjeva cesta od št. 1 do št. 39, Cesta 9. avgusta od št. 61 do št. 97, Selo od št. 59 do št. 76
- voli se 5 članov.
9. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kotredež se določi 1 volilna enota, v kateri se skupno voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
10. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Čemšenik se določi 6 volilnih enot, v katerih se skupno voli 13 članov sveta krajevne skupnosti.
Volilna enota 1: Čemšenik in Razbor
- volijo se 3 člani;
Volilna enota 2: Brezje in Dobrljevo
- volijo se 3 člani;
Volilna enota 3: Ržiše in Zabreznik
- volita se 2 člana;
Volilna enota 4: Zgornje Jesenovo in zaselka Križe ter Razlake
- volita se 2 člana;
Volilna enota 5: Zgornje Znojile in Vrhe
- voli se 1 član;
Volilna enota 6: Spodnje Jesenovo in Spodnje Znojile
- volita se 2 člana.
11. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šentgotard se določi 1 volilna enota, v kateri se skupno voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
12. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Izlake se določijo 4 volilne enote, v katerih se skupno voli 11 članov sveta krajevne skupnosti.
Volilna enota 1: naselja Izlake, Zgornji Prhovec, Gladež, Loke in Zabreznik - del, št. 1, 2 in 3
- volijo se 3 člani;
Volilna enota 2: Narof, Obrezija, Zgornje in Spodnje Izlake
- volijo se 3 člani;
Volilna enota 3: Medijske Toplice, Orehovica, Podlipovica, Spodnji Prhovec
- volijo se 3 člani;
Volilna enota 4: Krače, Smučidol, Valvazorjeva in Šemnik - del od št. 20 dalje
- volita se 2 člana.
13. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Mlinše - Kolovrat se določijo 3 volilne enote, v katerih se skupno voli 9 članov sveta krajevne skupnosti.
Volilna enota 1: Mlinše, Zabava, Breznik, Ravne pri Mlinšah, Kostrevnica, Žvarulje
- volijo se 3 člani;
Volilna enota 2: Kandrše, Log pri Mlinšah, Vidrga, Dolgo Brdo pri Mlinšah, Vrh pri Mlinšah
- volijo se 3 člani;
Volilna enota 3: Kolovrat, Medija, Briše, Borje pri Mlinšah, Razpotje
- volijo se 3 člani.
14. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kisovec - Loke se določijo 4 volilne enote, v katerih se skupno voli 9 članov sveta krajevne skupnosti.
Volilna enota 1: območje naselja Kisovec
- voli se 6 članov;
Volilna enota 2: Čolnišče, Vrh
- voli se 1 član;
Volilna enota 3: Loke ter naselje Zavine od hišne številke 1 do 13
- voli se 1 član;
Volilna enota 4: Strahovlje od hišne številke 1 do 19 in Spodnji Šemnik v celoti
- voli se 1 član.
15. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šentlambert se določi 1 volilna enota, v kateri se skupno voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
16. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Tirna se določi 1 volilna enota, v kateri se skupno voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
17. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Volilno komisijo posamezne krajevne skupnosti za volitve v svete krajevnih skupnosti imenuje občinska volilna komisija na predlog sveta krajevne skupnosti.
Sedež volilne komisije krajevne skupnosti je na sedežu krajevne skupnosti.
18. člen
Občinska volilna komisija:
- skrbi za zakonitost volitev v svete krajevnih skupnosti,
- skrbi za enotno smiselno uporabo določb zakona, ki se nanašajo na volitve v občinske svete,
- daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna navodila v zvezi z izvajanjem zakona iz druge alinee tega člena,
- predpiše obrazce za izvrševanje zakona iz druge alinee tega člena,
- določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
- določa volišča in območja volišč,
- imenuje volilne odbore ter volilni odbor za predčasno glasovanje,
- potrjuje posamične kandidature in sestavlja seznam kandidatov,
- objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno običajen način,
- obvešča volivce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik,
- ugotavlja rezultate glasovanja,
- razglaša in objavlja izid volitev ter daje poročila o izidu volitev,
- izdaja potrdila o izvolitvi,
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.
19. člen
Volilna komisija krajevne skupnosti:
- opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
- ugotavlja izid glasovanja v krajevni skupnosti,
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon,
- opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti občinska volilna komisija.
20. člen
Volilni odbor:
- vodi glasovanje na voliščih,
- ugotavlja izid glasovanja na volišču.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Mandatna doba članov svetov krajevnih skupnosti traja štiri leta in se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
22. člen
Mandatna doba volilnih komisij krajevnih skupnosti traja štiri leta.
23. člen
Prvo sejo izvoljenih članov svetov KS skliče župan najpozneje v 20 dneh po izvolitvi sveta KS.
Na tej seji se izvoli predsednik sveta po postopku opredeljenem v statutu posamezne krajevne skupnosti.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/98 in Uradni list RS, št. 65/07) in posamični sklepi o določitvi števila volilnih enot.
Št. 040-4/2010
Zagorje ob Savi, dne 31. maja 2010
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti