Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2436. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2010, stran 6961.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 122/07, 64/08, 120/08 in 21/09), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) ter 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 s spremembami) je Občinski svet Občine Tržič na 29. redni seji dne 27. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2010
1. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2010 se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2010 se določa v naslednjih zneskih:
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |      |                    |   V EUR|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |      |                    | Proračun|
|     |      |                    |  za leto|
|     |      |                    |   2010|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |      |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |     |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|Skupina  |Podskupina |                    |     |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |      |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |25.842.065|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |16.735.712|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|70    |*      |DAVČNI PRIHODKI            | 9.601.609|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |700     |Davki na dohodek in dobiček      | 7.984.509|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |703     |Davki na premoženje          | 1.137.100|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |704     |Domači davki na blago in storitve   |  480.000|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |706     |Drugi davki              |     0|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|71    |*      |NEDAVČNI PRIHODKI           | 7.134.103|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |710     |Udeležba na dobičku in dohodki od   | 4.106.973|
|     |      |premoženja               |     |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |711     |Takse in pristojbine          |   4.000|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |712     |Denarne kazni             |  29.400|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |713     |Prihodki od prodaje blaga in storitev |  30.030|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |714     |Drugi nedavčni prihodki        | 2.963.700|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|72    |*      |KAPITALSKI PRIHODKI          |  891.402|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |720     |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |  392.946|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |721     |Prihodki od prodaje zalog       |     0|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |722     |Prihodki od prodaje zemljišč in    |  498.456|
|     |      |nematerialnega premoženja       |     |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|73    |*      |PREJETE DONACIJE            |  55.500|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |730     |Prejete donacije iz domačih virov   |    500|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |731     |Prejete donacije iz tujine       |  55.000|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|74    |*      |TRANSFERNI PRIHODKI          | 8.159.451|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |740     |Transferni prihodki iz drugih     | 3.382.038|
|     |      |javnofinančnih institucij       |     |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |741     |Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz | 4.777.413|
|     |      |sredstev proračuna EU         |     |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |      |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |30.053.410|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|40    |*      |TEKOČI ODHODKI             | 6.097.697|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |400     |Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  786.229|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |401     |Prispevki delodajalcev za socialno   |  124.847|
|     |      |varnost                |     |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |402     |Izdatki za blago in storitve      | 4.988.179|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |403     |Plačila domačih obresti        |  23.842|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |409     |Rezerve                |  174.600|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|41    |*      |TEKOČI TRANSFERI            | 4.262.077|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |410     |Subvencije               |  33.600|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |411     |Transferi posameznikom in       | 1.210.203|
|     |      |gospodinjstvom             |     |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |412     |Transferi neprofitnim organizacijam in |  444.172|
|     |      |ustanovam               |     |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |413     |Drugi tekoči transferi         | 2.574.102|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |414     |Tekoči transferi v tujino       |     0|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|42    |*      |INVESTICIJSKI ODHODKI         |15.891.201|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |420     |Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |15.891.201|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|43    |*      |INVESTICIJSKI TRANSFERI        | 3.802.435|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |430     |Investicijski transferi        |     0|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |431     |Investicijski transferi pravnim in f. | 3.661.232|
|     |      |osebam, ki niso prorač. uporab.    |     |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |432     |Investicijski transferi proačunskim  |  141.203|
|     |      |uporabnikom              |     |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |      |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA   |–4.211.345|
|     |      |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)         |     |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |      |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |     |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |      |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |     0|
|     |      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |     |
|     |      |(750+751+752)             |     |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|75    |*      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |     0|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |750     |Prejeta vračila danih posojil     |     0|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |751     |Prodaja kapitalskih deležev      |     0|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |752     |Kupnine iz naslova privatizacije    |     0|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |      |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |     |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |      |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)   |     0|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|44    |*      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     0|
|     |      |DELEŽEV                |     |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |440     |Dana posojila             |     0|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |441     |Povečanje kapitalskih deležev in    |     0|
|     |      |naložb                 |     |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |442     |Poraba sredstev kupnin iz naslova   |     0|
|     |      |privatizacije             |     |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |      |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |     0|
|     |      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |     |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |      |C. RAČUN FINANCIRANJA         |     |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |      |VII. ZADOLŽEVANJE (500)        | 2.900.000|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|50    |*      |ZADOLŽEVANJE              | 2.900.000|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |500     |Domače zadolževanje          | 2.900.000|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |      |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)      | 1.000.000|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|55    |*      |ODPLAČILA DOLGA            | 1.000.000|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |550     |Odplačila domačega dolga        | 1.000.000|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |      |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA    |–2.311.345|
|     |      |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |     |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |      |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   | 1.900.000|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |      |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- | 4.211.345|
|     |      |IX=-III)                |     |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |      |Predvideno stanje sredstev na računih | 2.331.002|
|     |      |konec leta 2009            |    EUR|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|     |      |Koriščenje sredstev, ki so ostala na  | 2.311.345|
|     |      |računih, v letu 2010          |    EUR|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.«
2. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Besedilo 10. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2010 se spremeni, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 1.900.000,00 evrov.
Dolgoročno zadolževanje Občine Tržič v letu 2010 je možno na način in v skladu z določili Zakona o javnih financah in Zakona o financiranju občin, do višine, ki je opredeljena v splošnem delu proračuna in za investicije, ki so navedene v obrazložitvah posebnega dela proračuna.
Občina se lahko likvidnostno zadolži pod pogoji in na način, ki je določen v 85. členu Zakona o javnih financah.«
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1-0146/2009-51
Tržič, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti