Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2435. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič, stran 6948.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ZZLPPO in 127/06 ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1 Uradni list RS, št. 39/06, 49/06 ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 ZPNačrt, 57/08 ZFO-1A, 70/08, 108/09), Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09; v nadaljevanju: Pravilnik), Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 34/09), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1 - UPB4 Uradni list RS, št. 3/07, 108/09) ter 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 29. redni seji dne 27. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa način, predmet in pogoje opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja:
- zbiranje komunalnih odpadkov,
- prevoz komunalnih odpadkov,
- obdelava mešanih komunalnih odpadkov ter
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju; javna služba) na območju Občine Tržič.
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določajo:
1. vrsta in obseg storitev javne službe,
2. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
3. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
4. financiranje javne službe,
5. nadzor nad izvajanjem javne službe,
6. kazenske in prehodne določbe.
3. člen
(cilji ravnanja z odpadki)
Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov, ki se obdelujejo in odlagajo,
2. uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj«,
3. preprečevanje nenadzorovanega odlaganja odpadkov,
4. zagotoviti učinkovit zajem in ločeno zbiranje posameznih vrst odpadkov na izvoru nastanka,
5. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo (recikliranje),
6. izločanje nevarnih odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi,
7. izločanje biološko razgradljivih odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi,
8. sprejemljivost ukrepov za okolje,
9. zagotoviti oddajo komunalnih odpadkov v obdelavo pred odlaganjem na odlagališču komunalnih odpadkov,
10. urejeno deponiranje ostankov komunalnih odpadkov,
11. racionalizacija stroškov ravnanja z odpadki,
12. izboljšati dostop do storitev javne službe.
4. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Komunalni odpadek po tem odloku je odpadek iz gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi podoben odpadek iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti in je uvrščen v skupino odpadkov s številko 20 s klasifikacijskega seznama odpadkov Uredbe o ravnanju z odpadki (v nadaljevanju; klasifikacijski seznam odpadkov) in podskupino odpadkov s številko 15 01 s klasifikacijskega seznama odpadkov.
2. Uporabnik storitev javne službe je oseba, ki skladno s tem odlokom izpolnjuje pogoje za vključitev v sistem obveznega ravnanja s komunalnimi odpadki.
3. Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, ki jih njihovi povzročitelji prepuščajo izvajalcu javne službe, njihovo razvrščanje ter predhodno skladiščenje zaradi oddaje v obdelavo.
4. Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov so odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije (razen 15 01)« s klasifikacijsko številko 20 01 in ločeno zbrana embalaža, ki je komunalni odpadek s klasifikacijsko številko 15 01 iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
5. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe.
6. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe.
7. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »drugi komunalni odpadki« s klasifikacijsko številko 20 03 07 s klasifikacijskega seznama odpadkov, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke.
8. Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je odpadna prodajna ali sekundarna embalaža, ki nastaja kot odpadek v gospodinjstvu ali kot po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podoben odpadek v industriji, obrti, storitveni ali drugi dejavnosti in je uvrščena v podskupino s številko 15 01 s klasifikacijskega seznama odpadkov.
9. Biološko razgradljivi odpadki so odpadki, ki so v klasifikacijskem seznamu odpadkov razvrščeni v podskupino »biorazgradljivi kuhinjski odpadki« pod št. 20 01 08 ter pod podskupino »biorazgradljivi odpadki« pod št. 20 02 01.
10. Mešani komunalni odpadki so odpadki, ki jih ni mogoče razvrstiti v nobeno drugo podskupino komunalnih odpadkov v klasifikacijski skupini št. 20 in se uvrščajo med odpadke s številko 20 03 01 iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
11. Zbiralnica ločenih frakcij ali »ekološki otok« je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije prepuščajo.
12. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo.
13. Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen kot zbiralnica nevarnih frakcij.
14. Posebne plastične vrečke so vrečke označene z logotipom izvajalca gospodarske javne službe ravnanja z odpadki Komunala Tržič d.o.o.
15. Individualna zbiralnica je zbirno mesto, kjer so nameščeni zabojniki za odpadno embalažo (rumen pokrov), zabojnik za mešane komunalne odpadke (zelen zabojnik) in zabojnik za biološko razgradljive odpadke (rjave barve). Te zbiralnice se uporabljajo za individualno zbiranje komunalnih odpadkov uporabnika storitve javne službe.
16. Gospodinjstvo je skupnost posameznikov, ki izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za stanovanje, hrano, šolanje otrok ipd.). Za gospodinjstvo se šteje tudi posameznik, ki izjavi, da prebiva sam v ločeni stanovanjski enoti ali kot podnajemnik v delu te enote in sam porablja dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonih in podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi.
5. člen
(subjekti ravnanja z odpadki)
(1) Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. Občina Tržič,
2. izvajalec javne službe,
3. povzročitelji odpadkov; to je vsaka fizična in pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, uporabnik ali pa upravljavec stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov na območju Občine Tržič, ne glede na to ali stalno, začasno ali občasno:
- biva v svojih ali najetih zgradbah oziroma nepremičninah,
- je lastnik počitniške hiše,
- opravlja poslovno dejavnost,
- upravlja javne površine (npr. tržnice, sejmišča, igrišča, avtobusna postajališča, parke, parkirišča, ceste, ulice, trge, pločnike in podobno),
- organizira kulturne, športne in druge javne prireditve ali uporablja javne ali zasebne površine in druge nepremičnine v namen, ki odstopa od njihove običajne javne ali zasebne rabe in pri katerih nastajajo odpadki.
(2) Subjekti ravnanja z odpadki so tudi načrtovalci in projektanti, ki morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih normativov in standardov tudi določbe tega odloka ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter opremo izvajalca.
6. člen
(obveznost vključenosti v sistem ravnanja z odpadki)
(1) V sistem ravnanja z odpadki so se dolžni vključiti vsi povzročitelji odpadkov na območju Občine Tržič, pri katerih nastajajo odpadki, ne glede na njihovo stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež.
(2) Povzročitelji odpadkov iz prejšnjega odstavka so obvezni uporabniki storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju; uporabniki).
(3) Povzročitelji odpadkov so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika v roku osmih dni od izpolnitve pogojev v skladu s 3. točko prvega odstavka 5. člena.
(4) Za uporabnika, ki izvajalcu javne službe z uradnim dokumentom, iz katerega je razvidno trajanje njegove odsotnosti najmanj 6 mesecev, izkaže, da v tem obdobju ne bo uporabnik javne službe na območju Občine Tržič, se uporaba storitev javne službe za obdobje trajanja njegove odsotnosti začasno prekine.
(5) Vsak uporabnik je v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja dolžan pridobiti od izvajalca gospodarske javne službe ustrezno soglasje za ravnanje z odpadki, kakršno se predvidoma izvaja na predmetnem območju.
(6) Uporabniki iz sektorja podjetij, obrti in ustanov morajo z izvajalcem v skladu s 24. členom skleniti pogodbo o ravnanju s komunalnimi odpadki.
7. člen
(vsebina javne službe)
(1) Občina Tržič zagotavlja izvajanje storitev javne službe s storitvami koncesionarja (v nadaljevanju: izvajalec). Izvajalec izvaja javno službo v skladu s tem odlokom, koncesijskim aktom, ki ga sprejme občinski svet, koncesijsko pogodbo ter veljavnimi predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe.
(2) Javna služba obsega naslednje storitve:
1. Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, kar obsega:
- zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov z individualnih zbiralnic,
- zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov z ekoloških otokov,
- zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
- zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
- zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov z zbirnih centrov,
- analitično obdelavo podatkov,
- nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
- obveščanje in osveščanje uporabnikov,
- prevoz preostanka komunalnih odpadkov po predelavi na odlagališče nenevarnih odpadkov oziroma na uničenje.
2. Obdelava mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave obsega:
- obdelavo komunalnih odpadkov,
- sortiranje in tehtanje komunalnih odpadkov, s čemer se spreminja lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov pred njihovim odlaganjem, z namenom zmanjšanja biološko razgradljivih snovi v odpadkih, z namenom zmanjšanja nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo,
- oddajanje ločenih zbranih frakcij komunalnih odpadkov v predelavo,
- razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
- začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
- predelava zelenega odreza (živa meja, drevje, trava …),
- skladiščenje komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali za odlaganje, vključno s prevozom preostankov odpadkov po obdelavi iz druge alineje na nadaljnjo obdelavo in na odlagališče nenevarnih odpadkov,
- odlaganje ostankov predelanih odpadkov na odlagališče.
(3) V okviru javne službe po tem odloku se zagotavlja tudi skladiščenje odpadkov v zbirnem centru z namenom in za čas, ki je potreben, da se odpadki lahko pripravijo za prevoz do osebe, ki skladno s predpisi o ravnanju z odpadki izvaja nadaljnjo obdelavo odpadkov.
(4) Izvajalec je nosilec javnega pooblastila za izdajanje soglasja za ravnanje z odpadki.
II. VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV
8. člen
(odpadki, ki so predmet tega odloka)
Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim podobni odpadki, ki nastajajo v bivalnem okolju, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih ter na površinah in v objektih v javni rabi ter so pretežno trdni in po svoji sestavi heterogeni. Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki so komunalni odpadki razvrščeni v klasifikacijsko skupino odpadkov št. 20, vključno s klasifikacijsko podskupino odpadkov št. 15 01, kot določa Priloga 1, ki je sestavni del tega odloka.
9. člen
(odpadki, ki niso predmet tega odloka)
(1) Določbe tega odloka ne veljajo za nevarne odpadke, ki nastajajo izven gospodinjstev, v industriji in obrti. Predmet odloka niso živalski odpadki, ki se predelujejo v kafileriji. Ravno tako niso predmet tega odloka gradbeni odpadki in ruševine, vključno z odpadnimi materiali pri gradnji cest, kot tudi vsi ostali odpadki, ki so v klasifikacijskem seznamu odpadkov in klasifikacijskem seznamu nevarnih odpadkov z Uredbo o ravnanju z odpadki opredeljeni kot nekomunalni odpadki.
(2) Ravnanje z naštetimi odpadki je urejeno s posebnimi državnimi predpisi.
III. LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
10. člen
(vrste ločenega zbiranja)
(1) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru nastanka se izvaja na celotnem območju Občine Tržič. Obvezno je za vse uporabnike in izvajalca ter se izvaja v skladu s tem odlokom oziroma po programu ločenega zbiranja odpadkov, ki ga v skladu s tem odlokom pripravi izvajalec.
(2) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru nastanka je:
a) ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na individualnih zbiralnicah,
b) ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na »ekološki otokih«,
c) ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na zbirnem centru.
A. LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV NA INDIVIDUALNIH ZBIRALNICAH
11. člen
(ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na individualnih zbiralnicah)
(1) V Občini Tržič je izvajalec dolžan zagotavljati ločeno zbiranje komunalnih odpadkov po načelu zbiranja »od vrat do vrat«. Komunalni odpadki se ločeno zbirajo pri uporabnikih na individualnih zbiralnicah, in sicer:
- odpadna embalaža - v zabojniku zelene barve z rumenim pokrovom,
- mešani komunalni odpadki - v zabojniku zelene barve in
- biološko razgradljivi odpadki - v zabojniku rjave barve.
(2) Odpadno embalažo ter mešane komunalne odpadke so dolžni ločeno zbirati v zabojnike vsi uporabniki na območju Občine Tržič, biološko razgradljive odpadke pa so v zabojnike dolžni ločeno zbirati uporabniki v naseljih, določenih s tem odlokom, uporabniki v ostalih naseljih v Občini Tržič pa morajo biološko razgradljive odpadke kompostirati.
(3) Za uporabnike na odročnih zaselkih, kjer odvoz ločeno zbranih komunalnih odpadkov ni organiziran, se ločeno zbrani komunalni odpadki zbirajo v posebnih plastičnih vrečkah.
12. člen
(ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov)
(1) Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov v zabojnike na individualnih zbiralnicah se izvaja v naslednjih strjenih naseljih: Bistrica pri Tržiču, Ročevnica, Tržič - mesto, Slap le v primeru večstanovanjskih hiš, Tržič - Ravne in Pristava.
(2) V naseljih kjer se ne izvaja ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov v zabojnike, morajo uporabniki biološko razgradljive odpadke kompostirati. Način oziroma mesto kompostiranja, uporaba komposta ali njegova odstranitev je stvar uporabnika. Uporabniki iz naselij, kjer se ne izvaja ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov v zabojnike, lahko pri izvajalcu proti plačilu naročijo posebno storitev odvoza biološko razgradljivih odpadkov.
(3) V naseljih, kjer se ne izvaja ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov, se le to uvede za vse uporabnike tega naselja, če 75% vseh uporabnikov v tem naselju da svoje soglasje, da se ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov v zabojnike uvede. Izvajalec je dolžan v tem naselju zagotoviti ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov v zabojnike oziroma njihov odvoz. Izvajalec začne z zbiranjem soglasij potem, ko mu za ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov v zabojnike da pobudo najmanj 25% vseh uporabnikov v naselju.
13. člen
(individualna zbiralnica)
(1) Individualna zbiralnica je ustrezno urejen prostor, praviloma na pripadajočem zemljišču k stavbi, kjer uporabniki v času do prevzema komunalnih odpadkov zbirajo odpadno embalažo, biološko razgradljive odpadke ter mešane komunalne odpadke v za to namensko določenih zabojnikih za komunalne odpadke ali v posebnih plastičnih vrečkah.
(2) Zbirno mesto oziroma individualna zbiralnica je tudi ustrezno urejen prostor, kjer uporabniki - pogodbeni partnerji iz 24. člena tega odloka, v času do prevzema, poleg komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka, zbirajo tudi druge industrijske odpadke oziroma odpadke iz dejavnosti.
14. člen
(odjemno mesto za komunalne odpadke)
Odjemno mesto je prostor, ki ga morajo uporabniki pripraviti za odložitev zabojnikov za odvoz odpadkov ali za odložitev posebnih plastičnih vrečk za njihov odvoz.
15. člen
(zbirna/odjemna mesta za komunalne odpadke)
Za uporabnike na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za komunalna vozila, izvajalec v dogovoru z uporabniki določi zbirna in odjemna mesta ter način zbiranja komunalnih odpadkov (zabojniki za različne vrste odpadkov, predpisane posebne plastične vrečke). Če so navedena zbirna mesta začasnega značaja, se opustijo in sanirajo takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih so bila določena.
16. člen
(relacija zbirno - odjemno mesto)
(1) Povsod, kjer je to mogoče, morata biti zbirno in odjemno mesto na istem prostoru. Kjer to ni mogoče, so uporabniki dolžni zabojnike ali posebne plastične vrečke s komunalnimi odpadki na dan odvoza dostaviti na odjemno mesto.
(2) Uporabniki so dolžni zabojnike ali posebne plastične vrečke, razen tipiziranih velikih zabojnikov, z zbirnega na odjemno mesto pripeljati pravočasno, to je najkasneje do 6. ure na dan odvoza. Zabojnike za odpadke morajo uporabniki po izpraznitvi isti dan tudi vrniti nazaj na zbirno mesto.
17. člen
(določanje odjemnega mesta za komunalne odpadke in pogoji za ureditev)
(1) Odjemno mesto mora biti izvajalcu prosto in neovirano dostopno. Lokacija odjemnega mesta je lahko oddaljena praviloma največ 2 metra od transportne poti komunalnega vozila. V primeru večje oddaljenosti odjemnega mesta od transportne poti lahko uporabniki sklenejo z izvajalcem poseben dogovor o dodatni storitvi »dostava zabojnika na prevzemno mesto«, ki jo izvajalec uporabniku dodatno zaračuna. Ta dodatna storitev ni storitev gospodarske javne službe.
(2) Ob določanju lokacij za zbirna in odjemna mesta je treba upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-tehnične in požarnovarstvene predpise. Zbirna in odjemna mesta ne smejo ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
(3) Odjemna mesta določajo izvajalci v soglasju z uporabniki. V primeru, da med izvajalcem in uporabnikom ni soglasja glede lokacije zbirnega oziroma odjemnega mesta, ju določi pristojni medobčinski inšpektor v sodelovanju z izvajalcem.
18. člen
(relacija odjemno - prevzemno mesto)
(1) Odjemna mesta morajo biti dostopna tako, da lahko izvajalec komunalne odpadke prevzame in jih s komunalnimi vozili odpelje. Praviloma so locirana ob uvozih k objektom. Profil transportne poti mora biti širok vsaj 3 m in imeti vsaj 3,60 m svetle višine.
(2) Izvajalec komunalne odpadke prevzame na prevzemnem mestu. Prevzemno mesto je prostor, praviloma na transportni poti komunalnega vozila, kjer izvajalec izprazni zabojnike z odpadki oziroma prevzame odpadke v plastičnih vrečkah. Med odjemnim in prevzemnim mestom ne sme biti nobenih ovir, ki bi izvajalcu kakorkoli ovirale prevoz zabojnikov od odjemnega do prevzemnega mesta in nazaj (npr. robniki, stopnice, korita, škarpe ipd.).
19. člen
(načrtovanje odjemnih mest za komunalne odpadke)
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij poleg splošnih normativov in standardov upoštevati tudi določbe tega odloka ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, vključno z opremo izvajalca.
20. člen
(začasna odjemna mesta)
(1) Če je zaradi del na transportni poti k odjemnim mestom začasno oviran dostop za komunalna vozila, mora povzročitelj začasne ovire v soglasju z izvajalcem na svoje stroške zagotoviti zbiranje odpadkov na primernem začasnem odjemnem mestu.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan uporabnike obvestiti o spremenjenem odjemnem mestu.
21. člen
(vzdrževanje reda in čistoče na zbirnih/odjemnih mestih)
(1) Uporabniki so dolžni vzdrževati zbirna in odjemna mesta ter skrbeti za red in čistočo na teh mestih ter na dovoznih poteh do odjemnih mest.
(2) Uporabniki so dolžni po odložitvi ločeno zbranih komunalnih odpadkov v zabojnike, ne glede na to, ali so na zbirnem ali odjemnem mestu, poskrbeti, da so pokrovi zabojnikov zaprti.
(3) Uporabniki so dolžni tudi v zimskem času zagotoviti nemoten dostop izvajalca do odjemnih mest.
(4) Izvajalec je dolžan izprazniti zabojnike za odpadke oziroma odpeljati posebne plastične vrečke tako, da ne ovira prometa več, kot je nujno potrebno za opravljanje dejavnosti, da ne onesnaži odjemnega in prevzemnega mesta ter ne poškoduje zabojnikov kot tudi ne okolice, kjer se opravlja delo. V primeru, da izvajalec onesnaži odjemno ali prevzemno mesto, ga je dolžan očistiti.
(5) Uporabnik je dolžan z zabojniki ravnati kot dober gospodar ter skrbeti za njihovo čistočo.
(6) Prepovedano je odlaganje odpadkov izven zabojnikov za odpadke ali posebnih plastičnih vrečk, brskanje po zabojnikih in razmetavanje odpadkov iz zabojnikov za odpadke ali iz posebnih plastičnih vrečk.
(7) Pristojni medobčinski inšpektor lahko v skladu z zakonom z odločbo zahteva odstranitev odpadkov, če ti niso odloženi v skladu s tem odlokom ali se odlagajo izven tipiziranih zabojnikov za odpadke ali izven posebnih plastičnih vrečk.
22. člen
(zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov)
(1) Uporabniki so dolžni na individualnih zbiralnicah komunalne odpadke zbirati v naslednje vrste in velikosti tipiziranih zabojnikov:
1. tipizirane zabojnike na kolesih volumna 80, 120, 160, 240, 500, 660, 700, 900 ali 1100 litrov, in sicer, v zabojnik zelene barve (za mešane komunalne odpadke) ter v zabojnik zelene barve z rumenim pokrovom (za odpadno embalažo),
2. tipizirane zabojnike na kolesih volumna 60, 80, 120, 160 ali 240 litrov, rjave barve (za biološko razgradljive odpadke),
3. tipizirane velike zabojnike volumna 5-7 m3, (velja le za uporabnike - pogodbene partnerje iz 24. člena in s tem povezanim odvozom iz poslovnih dejavnosti),
4. posebne plastične vrečke, in sicer v črne za mešane komunalne odpadke in v rumene barve za embalažo, ki morajo biti označene z logotipom izvajalca.
Uporabniki so za zbiranje komunalnih odpadkom na individualnih zbiralnicah dolžni uporabljati tipizirane zabojnike (v nadaljevanju; zabojniki), posebne plastične vrečke pa sme uporabnik uporabiti le v primeru, kadar ni mogoče uporabiti zabojnikov ali zaradi občasnega povečanja količine komunalnih odpadkov v skladu z 28. členom.
(2) Vrsto, število in volumen zabojnikov, ki jih bo uporabljal posamezni uporabnik določi izvajalec v soglasju z uporabnikom, pri čemer se upošteva predvidena količina odpadkov, struktura in vrsta odpadkov, tehnologija, način zbiranja in pogostost odvažanja komunalnih odpadkov.
(3) Uporabnik je dolžan uporabljati zabojnik, ki je po velikosti najbližje sorazmerni mesečni količini proizvedenih odpadkov glede na pogostost odvoza, lahko pa tudi večjega. Osnova za določitev najmanjše velikosti zabojnika za komunalne odpadke je skladno z Pravilnikom 30 litrov komunalnih odpadkov mesečno na osebo, za določitev največjega zabojnika pa 50 litrov komunalnih odpadkov na osebo. Če je zabojnik večji od teh kriterijev se presežek predpisanega volumna zaračuna po ceniku.
(4) Za določitev najmanjše velikosti posode za uporabnike - pravne osebe, samostojne podjetnike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost se upošteva dejavnost, velikost poslovnega prostora ter število zaposlenih v skladu z naslednjo razpredelnico:
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
| Velikost |   Dejavnost   |  Velikost |  Število   |
|  posode |          |  prostora |  zaposlenih  |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|    60 l|Pisarne, manjše  |       |od 0 do 2    |
|      |obrti       |do 15 m2   |        |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|    80 l|Pisarne, manjše  |od 16 do 30 |od 0 do 2    |
|      |obrti       |m2      |        |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|   120 l|Pisarne, manjše  |od 31 do 60 |od 2 do 3    |
|      |obrti       |m2      |        |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|   240 l|Manjše kavarne,  |od 61 do 80 |od 2 do 3    |
|      |prodajalne kruha, |m2      |        |
|      |lokali       |       |        |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|   360 l|Manjše kavarne,  |od 81 do 100 |od 3 do 5    |
|      |manjše trgovine,  |m2      |        |
|      |lokali       |       |        |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|   550 l|Večje kavarne,   |od 101 do 200|od 3 do 5    |
|      |manjše       |m2      |        |
|      |restavracije,   |       |        |
|      |večje obrti    |       |        |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|   660 l|Večje obrti, šole, |od 200 do 500|od 16 do 20   |
|      |vrtci, manjša   |m2      |        |
|      |industrija     |       |        |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|   770 l|Večje obrti,    |od 501 do 750|od 21 do 30   |
|      |manjša industrija |m2      |        |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|   1100 l|Večje obrti,    |od 751 do  |od 31      |
|      |manjša industrija |1500 m2   |        |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|   5000 l|Večji industrijski |       |        |
|      |objekti      |od 1500 m2  |        |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|   7000 l|Večji industrijski |       |        |
|      |objekti      |od 1500 m2  |        |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
Za določitev velikosti zabojnika pri dejavnostih, ki zahtevajo pretežno skladiščne prostore se upošteva kriterij število zaposlenih oseb iz gornje tabele.
(5) Če količine komunalnih odpadkov redno presegajo prostornino zabojnika za odpadke, ki ga uporablja uporabnik, lahko izvajalec na predlog uporabnika ali pa sam, na podlagi lastnih ugotovitev, določi ustrezno zamenjavo obstoječega zabojnika z večjim. Če količine komunalnih odpadkov občasno presegajo prostornino zabojnika za odpadke, ki ga uporablja uporabnik, si uporabnik pri izvajalcu priskrbi posebne plastične vrečke za odpadke.
23. člen
(najem in nakup zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov)
(1) Uporabniki so za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, skladno z vzpostavljenim sistemom zbiranja odpadkov, dolžni uporabljati tipizirane zabojnike izvajalca (za mešane komunalne odpadke, za odpadno embalažo, za biološko razgradljive odpadke). Izvajalec omogoči uporabnikom najem ustreznih zabojnikov za mešane odpadke, odpadno embalažo in biološko razgradljive odpadke. Uporabniki lahko zabojnike pri izvajalcu tudi kupijo in poravnajo kupnino v enkratnem znesku. V primeru, da je zabojnik kupljen drugje, ga je uporabnik dolžan pripeljati izvajalcu, da ga proti plačilu opremi z identifikacijsko opremo.
(2) Uporabnik je v primeru odtujitve, sežiga ali drugačnega uničenja najetega zabojnika dolžan izvajalcu plačati vso škodo v zvezi z odtujitvijo, sežigom ali drugačnim uničenjem ter si priskrbeti pri izvajalcu nov ustrezen zabojnik.
(3) Zabojniki, ki so jih uporabniki uporabljali do začetka izvajanja ločenega zbiranja po tem odloku, jih uporabniki z začetkom izvajana ločenega zbiranja pričnejo uporabljati za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.
24. člen
(pogodbe o ravnanju s komunalnimi odpadki)
Uporabniki - pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (v nadaljevanju; pogodbeni partnerji), morajo z izvajalcem skleniti pogodbo o ravnanju s komunalnimi odpadki. Navedene osebe morajo pogodbo skleniti pred pričetkom poslovanja.
25. člen
(vrste odpadkov, ki jih je prepovedano odlagati v zabojnike za komunalne odpadke)
(1) V namenske zabojnike za posamezno vrsto komunalnih odpadkov se ne sme odlagati komunalnih odpadkov, ki ne sodijo v obravnavani namenski zabojnik in jih je uporabnik dolžan ločeno zbirati.
(2) V zabojnike za mešane komunalne odpadke je prepovedano odlagati:
1. odpadno embalažo ter biološko razgradljive odpadke,
2. gradbeni material, kamenje, zemljo in vejevje,
3. odpadke v večjih kosih (pohištvo, gospodinjski aparati, kolesa, vozila, stanovanjska oprema),
4. usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
5. odpadke v tekočem stanju,
6. kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih ustanov,
7. tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ostanke naftnih derivatov in druge posebne in nevarne odpadke, ki so po Uredbi o ravnanju z nevarnimi odpadki klasificirani kot nekomunalni ali nevarni komunalni odpadki,
8. poginule živali, klavnične odpadke,
9. stekleno votlo embalažo in ravno steklo,
10. odpadno električno in elektronsko opremo.
(3) Izvajalec lahko uporabniku v primeru prve kršitve prvega ali drugega odstavka tega člena izreče opozorilo, za nadaljnje kršitve pa obvesti Medobčinski inšpektorat Kranj. Izvajalec lahko, v primeru, če inšpektor ugotovi kršitev prvega ali drugega odstavka tega člena, uporabniku zaračuna dodatek za vrsto odpadka z nazivom »odpadki brez izvajanja ločevanja«.
(4) Osnova za izračun dodatka je cena za odvoz mešanih odpadkov, ki jo plačuje uporabnik kršitelj. Dodatek se izračuna tako, da se osnova poveča za ustrezne faktorje glede na kršitev, kot sledi:
- v primeru, da se v zabojniku za mešanih komunalne odpadke nahajajo ostanki biološko razgradljivih odpadkov ali odpadki, ki sodijo v frakcijo stekla, se cena v postavki »odpadki brez izvajanja ločevanja« poveča za faktor 4,0,
- v primeru, da se v zabojniku za mešane komunalne odpadke nahajajo odpadki, ki sodijo v frakcijo odpadne embalaže, ali odpadki, ki sodijo med kosovne odpadke, ali se v zabojniku za biološko razgradljive odpadke ali v zabojniku za odpadno embalažo nahajajo komunalni odpadki, ki ne sodijo v ta zabojnik, se cena v postavki »odpadki brez izvajanja ločevanja« poveča za faktor 3,0,
- v primeru, da se v zabojniku za mešane komunalne odpadke nahajajo odpadki, ki sodijo v frakcijo papirja in papirne embalaže, ali se v posodi za biološko razgradljive odpadke nahajajo drugi komunalni odpadki, se cena v postavki »odpadki brez izvajanja ločevanja« poveča za faktor 5,0,
- v primeru, da se v namenskih zabojnikih, nahajajo odpadki, ki sodijo med nevarne odpadke (baterije, odpadna električna in elektronska oprema, halogenirane sijalke), se cena v postavki »odpadki brez izvajanja ločevanja« poveča za faktor 10,0.
(5) Faktorji iz prejšnjega odstavka se uporabljajo, kadar vsebine nepravilno odloženih frakcij v posameznem zabojniku presežejo 10% pripadajočega volumna namenskega zabojnika. V primeru manjše vsebnosti se faktorji prepolovijo. V primeru nepravilnega odlaganja nevarnih odpadkov se uporabi zadnja alineja prejšnjega odstavka, ne glede na količino nevarnih odpadkov, ki so nepravilno odloženi.
(6) Dodatek je uporabnik dolžan plačevati štiri mesece od dokončnosti odločbe o kršitvi, ki jo izda pristojni medobčinski inšpektor. V štirih mesecih od izvedenega nadzora, mora biti le-ta najmanj še enkrat ponovljen. V primeru ponovno ugotovljenih nepravilnosti, se dodatek uporabniku zaračunava nadaljnje štiri mesece.
(7) Določila tega člena veljajo tudi za posebne plastične vrečke.
26. člen
(zamenjava poškodovanih ali dotrajanih zabojnikov za komunalne odpadke)
(1) Uporabniki so dolžni poškodovane zabojnike popraviti, dotrajane zabojnike pa nadomestiti z novimi zabojniki izvajalca javne službe.
(2) V primeru, ko uporabnik najame zabojnik, je dolžan uporabljati zabojnik kot dober gospodar in je odgovoren za škodo, če uporablja zabojnik v nasprotju z njenim namenom. Izvajalec najet zabojnik zamenja glede na iztrošenost po izteku življenjske dobe posode. V primeru odtujitve ali uničenja zabojnika za odpadke, je uporabnik dolžan plačati izvajalcu odškodnino za uničen zabojnik za odpadke v višini cene novega zabojnika po ceniku izvajalca. Uporabnik je dolžan uporabljati zabojnike za odpadke le za namen zbiranja komunalnih odpadkov, za katerega je zabojnik tudi dobil v najem.
27. člen
(ravnanje z odpadki v primeru prireditev)
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja prireditve prireditveni prostor opremiti z ustreznimi zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov oziroma ločeno odlagati odpadke v posebne plastične vrečke, po končani prireditvi pa najkasneje v 6 urah poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in odpadki odpeljejo na z izvajalcem predhodno dogovorjeno odjemno mesto, ter o tem nemudoma obvestijo izvajalca. Izvajalec mora zbrane odpadke odpeljati najkasneje v 24 urah po dostavi odpadkov na dogovorjeno mesto.
28. člen
(odlaganje odpadkov v posebne vreče)
(1) Uporabniki, do katerih izvajalec zaradi odmaknjenosti od prevoznih cest ne more priti, odlagajo odpadke v posebne plastične vrečke za odpadke v skladu s 4. točko prvega odstavka 22. člena, ki so jih dolžni na dan odvoza dostaviti na odjemno mesto. Uporabniki se morajo o takšnem načinu odlaganja odpadkov z izvajalcem predhodno pisno dogovoriti. V tem primeru izvajalec uporabniku zagotovi posebne vrečke brezplačno, uporabnik pa poravnava strošek storitve enako, kot da bi uporabljal ustrezen zabojnik. Izvajalec je uporabniku dolžan brezplačno zagotoviti le toliko vrečk, kot je ekvivalent volumna 50 litrov na osebo mesečno, uporabnik pa jih prevzame na sedežu izvajalca.
(2) V primeru občasnega povečanja količine odpadkov so uporabniki le-te dolžni odložiti v posebne plastične vrečke za odpadke v skladu s 4. točko prvega odstavka 22. člena in jih dostaviti na odjemno mesto. Izvajalec je dolžan prevzeti le odpadke, odložene v posebne plastične vrečke, ki jih uporabnik kupi pri izvajalcu. Cena storitve ravnanja z odpadki s posebno vrečko v primeru občasnega povečanja količine odpadkov je sestavljena po istem principu kot cena za ravnanje z odpadki za gospodinjstva s 50% pribitkom.
B. LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV NA »EKO OTOKIH«
29. člen
(ločeno zbiranje odpadkov)
(1) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na »eko otokih« se izvaja na celotnem območju Občine Tržič in je obvezno za vse uporabnike in se izvaja po programu ločenega zbiranja odpadkov, ki ga v skladu s tem odlokom pripravi izvajalec.
(2) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na »eko otokih« poteka po vrstah odpadkov, ki jih je možno predelati ali vrniti v ponovno uporabo.
30. člen
(ekološki otoki)
(1) Ekološki otok je prostor, kjer so nameščeni namenski zabojniki za ločeno zbiranje posameznih ločenih frakcij. Namenskimi zabojniki na »eko otokih« so:
1. zabojnik z modrim pokrovom za zbiranje papirja in drobne lepenke, vključno z odpadno embalažo iz papirja ali lepenke. V zabojniku za papir se zbirajo pisarniški papir, časopisi, revije, prospekti, papirnate vrečke, karton, lepenka, pisemski in ovojni papir, pisma, kuverte, zvezki, knjige, embalažni papir, zložena papirna ali kartonska embalaža;
2. zabojnik z zelenim pokrovom za zbiranje odpadne embalaže iz stekla. V zabojniku za steklo se zbirajo vse vrste praznih in čistih steklenic in kozarcev brez pokrovčkov;
3. zabojnik z rumenim pokrovom za zbiranje ostale odpadne embalaže iz plastike in sestavljenih materialov in odpadne embalaže iz kovine. V zabojniku za ostalo odpadno embalažo se zbirajo prazne pločevinke in konzerve, plastična folija, plastenke, plastični kozarci, sestavljena embalaža tetrapak, vrečke PVC.
(2) V zabojnike na »eko otokih« je prepovedano odlagati:
- v zabojnik za papir: tetrapak embalažo oziroma kartonsko votlo embalažo tekočin, embalažo iz različnih materialov, plastificiran in povoskan papir, celofan, tapete, folije, onesnaženi ali navlažen papir ali karton, higienski papir, plenice, lepilne trakove, vreče za cement, apno ter druge vreče za gradbeni material, vreče od krmil;
- v zabojnik za steklo: okensko ravno steklo, ogledala, svinčevo steklo, armirano steklo, svinčevo steklo, kristal, žarnice, porcelan, keramiko, glinene izdelke, pločevinasti in plastični pokrovčki;
- v zabojnik za ostalo odpadno embalažo: plastenke in pločevinke z vsebino, papir, karton, steklo, plastično embalažo nevarnih snovi, kosovni plastični odpadki.
(3) Stroški nabave in postavitve zabojnikov iz prejšnjega odstavka se financirajo iz sredstev proračuna Občine Tržič.
(4) Izvajalec pravnim osebam nudi možnost najema ekološkega otoka skladno s cenikom.
(5) Zabojniki na »eko otokih« morajo biti opremljeni z navodili, kaj vanje sodi in kaj ne, podrobneje pa o tem izvajalec uporabnike obvešča v okviru obveščanja in izobraževanja na krajevno običajen način.
(6) Kakršnokoli odlaganje poleg zabojnikov je prepovedano.
31. člen
(vzdrževanje reda in čistoče na ekoloških otokih)
Ekološke otoke je dolžan vzdrževati in čistiti izvajalec.
32. člen
(lokacije ekoloških otokov)
(1) Lokacije ekoloških otokov določi pristojni občinski organ v sodelovanju z izvajalcem in krajevno skupnostjo, v kateri se ekološki otok namešča.
(2) Ekološki otok se praviloma namešča na javnih površinah in drugih zemljiščih, ko so v lasti Občine Tržič, izjemoma pa tudi na zemljiščih v lasti pravne osebe ali posameznika, če je pridobljeno ustrezno soglasje oziroma drugače dovoljena uporaba zemljišča za postavitev ekološkega otoka.
33. člen
(vodenje evidence ekoloških otokov)
Izvajalec je dolžan vzpostaviti in voditi evidenco o lokacijah ekoloških otokov, o številu in vrsti namenskih zabojnikov ter pogostosti odvoza.
C. LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV NA ZBIRNEM CENTRU
34. člen
(zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov)
(1) Zbirni center je posebno urejen in opremljen prostor za prevzemanje in začasno hranjenje komunalnih odpadkov. Zbirni center za območje Občine Tržič je na vhodu na odlagališče nenevarnih odpadkov Kovor (v nadaljevanju; zbirni center).
(2) Izvajalec je dolžan skrbeti za tekoče vzdrževanje in čistočo zbirnega centra.
35. člen
(zbiranje odpadkov v zbirnem centru)
(1) Zbirni center je namenjen vsem uporabnikom, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki na območju Občine Tržič.
(2) Uporabnik se mora pred odložitvijo odpadkov na zbirnem centru identificirati z veljavnim osebnim dokumentom in z dokazilom, da je kot uporabnik vključen v sistem ravnanja z odpadki na območju Občine Tržič. Dokazilo je potrdilo o poravnanih obveznostih za storitev ravnanja z odpadki za pretekli mesec. V primeru, da uporabnik zavrne identifikacijo, pooblaščeni delavec odpadkov ni dolžan sprejeti.
(3) Uporabnik lahko brezplačno odda do 1 m3 komunalnih odpadkov mesečno, ki se zbirajo v zbirnem centru vendar največ 4 m3 letno. Uporabnik je dolžan po navodilih izvajalca pripeljane odpadke razvrstiti v ustrezne zabojnike.
(4) Uporabnik lahko proti plačilu skladno s cenikom izvajalca, na zbirni center odloži tudi več kot 4 m3 odpadkov letno.
(5) V zbirnem centru lahko odpadke oddajo tudi pravne osebe, samostojni podjetniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost. V tem primeru se oddaja odpadkov obračuna skladno z veljavnim cenikom izvajalca.
(6) V zbirnem centru se zbirajo naslednje vrste odpadkov:
- papir in lepenka vseh oblik in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja ali lepenke,
- stekla vseh oblik in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
- plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike in sestavljenih materialov,
- odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
- les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
- oblačila in tekstil,
- jedilno olje in maščobe,
- barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
- detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
- odpadna električna in elektronska oprema,
- kosovni odpadki,
- izrabljene pnevmatike,
- gradbeni odpadki (manjše količine),
- nevarne frakcije,
- odpadki z vrtov.
(7) Kdor odloži odpadke izven zbirnega centra, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati v zbirni center. Če tega ne stori, se o prekršku obvesti Medobčinski inšpektorat Kranj.
36. člen
(obratovanje zbirnega centra)
(1) Režim zbiranja odpadkov v zbirnem centru določi izvajalec.
(2) Obratovalni čas določi izvajalec. Uporabniki lahko odpadke v zbirnem centru odložijo le v času obratovanja.
IV. ZBIRANJE NEVARNIH IN KOSOVNIH ODPADKOV
37. člen
(zbiranje nevarnih odpadkov)
(1) Na območju Občine Tržič izvajalec najmanj enkrat letno organizira zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s posebno prilagojeno in opremljeno mobilno postajo.
(2) Zbiranje nevarnih odpadkov poteka na način in v skladu s terminskim planom, kot ju določi izvajalec. O načinu in terminih zbiranja mora izvajalec uporabnike z naznanilom, ki ga objavi na krajevno običajen način, obvestiti najmanj 14 dni pred zbiranjem.
(3) Uporabniki iz gospodinjstev lahko nevarne odpadke oddajo tudi v zbirnem centru za ločeno zbiranje odpadkov.
(4) Izvajalec mora ločeno zbrane nevarne odpadke oddati pooblaščenim organizacijam, ki v nadaljevanju poskrbijo za predelavo oziroma odstranjevanje.
(5) Uporabniki - pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo za zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov skleniti posebno pogodbo s pooblaščenim prevzemnikom nevarnih odpadkov.
(6) Nevarni odpadki iz gospodinjstev so ostanki običajnih sredstev in pripomočkov, ki se v gospodinjstvu dnevno uporabljajo, in njihova embalaža. Zaradi nevarnih sestavin se ne smejo odlagati na odlagališča nenevarnih odpadkov.
(7) Nevarni odpadki so navedeni v Prilogi 2.
38. člen
(zbiranje kosovnih odpadkov)
(1) Na območju Občine Tržič izvajalec najmanj enkrat letno organizira zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev.
(2) Zbiranje kosovnih odpadkov poteka na način in v skladu s terminskim planom, kot ju določi izvajalec. O načinu in terminih zbiranja mora izvajalec uporabnike z naznanilom, ki ga objavi na krajevno običajen način, obvestiti najmanj 14 dni pred zbiranjem.
(3) Uporabnik mora z odjemnega mesta odstraniti komunalne odpadke, ki niso kosovni odpadki in jih zato izvajalec v času odvoza ni bil dolžan odpeljati, in sicer najkasneje naslednji dan.
V. ODVOZ ODPADKOV
39. člen
(odvoz komunalnih odpadkov)
(1) Redni odvoz ločeno zbranih komunalnih odpadkov iz individualnih zbiralnic in ločeno zbranih odpadkov z »eko otokov« opravlja izvajalec skladno z letnim razporedom odvoza komunalnih odpadkov in programom ločenega zbiranja odpadkov.
(2) Razpored oziroma program mora izvajalec objaviti na svojih spletnih straneh oziroma na krajevno običajen način.
(3) Izvajalec mora opravljati stalen nadzor nad »eko otoki« tako, da v primeru potreb sistematično uredi pogostejše praznjenje zabojnikov ali pa v skladu s predhodnim soglasjem občinskega organa na »eko otok« namesti dodatne zabojnike oziroma poveča kapaciteto zabojnikov.
(4) Izvajalec je dolžan odpadke zbirati in odvažati na naslednji način:
- odpadna embalaža: od 1x tedensko do trimesečno,
- biološko razgradljivi odpadki: od 1x tedensko v poletnem času (od. 1.4. do 30.9.) do 1x mesečno v zimskem času (od 1.10. do 31.3.),
- mešani komunalni odpadki: od 1x tedensko do trimesečno,
- za vse vrste ločeno zbranih odpadkov na eko otokih: 1x tedensko oziroma po potrebi,
- kosovni odpadki: do 1x letno ter stalno zbiranje na zbirnem centru,
- nevarni odpadki: do 1x letno ter stalno zbiranje na zbirnem centru.
(5) Pogostost odvozov določi izvajalec na podlagi podatkov iz evidenc izvajalca o prevzetih količinah in vrstah odpadkov v preteklih treh letih.
(6) V zaključenih naseljih se lahko uvede manj pogost odvoz odpadkov od splošno določenega v Občini Tržič, če 75% vseh uporabnikov v tem naselju da svoje soglasje k temu, da se zabojniki praznijo manj pogosto. Izvajalec začne z zbiranjem soglasij potem, ko mu za manj pogosto pobiranje odpadkov da pobudo najmanj 25% vseh uporabnikov v naselju. Za vse uporabnike v tem naselju se manj pogost odvoz odpadkov odrazi v sorazmerno nižji ceni odvoza odpadkov.
(7) Pri uporabnikih, od katerih izvajalec odvaža odpadke po pogodbi, se čas, pogostnost in način odvoza določi z medsebojno pogodbo.
(8) Izvajalec odvaža komunalne odpadke samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili. Komunalni odpadki iz ekoloških otokov in kosovni odpadki se odvažajo z odpadkom primernim vozilom.
40. člen
(posebni primeri)
V primeru neopravljenega odvoza odpadkov zaradi višje sile (sneg, obilno deževje ipd.) ali večjih ovir na dovozu k odjemnemu mestu (prekopi na dovozu, parkirani avtomobili ipd.) ali zaradi praznikov oziroma dela prostih dni, je izvajalec dolžan opraviti odvoz najkasneje v dveh delovnih dneh po prenehanju višje sile, po odstranitvi ovire oziroma po praznikih oziroma dela prostih dneh.
41. člen
(sanacija divjih odlagališč)
(1) Divja odlagališča odpadkov se sanirajo v skladu z odločbo pristojnega medobčinskega inšpektorja.
(2) Prepovedano je odlaganje odpadkov izven za to določenih odlagališč odpadkov oziroma za to določenih krajev.
VI. OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV
42. člen
(obdelava)
(1) Izvajalec je dolžan mešane komunalne odpadke, biološko razgradljive odpadke in ločeno zbrane frakcije oddajati v nadaljnjo obdelavo v skladu z regijskim konceptom ravnanja s komunalnimi odpadki.
(2) Pogoje za izvajanje storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov iz 2. točke drugega odstavka 7. člena tega odloka zagotovi Občina Tržič.
VII. ODLAGANJE OSTANKOV IN ODSTRANJEVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
43. člen
(odlaganje in odstranjevanje)
(1) Ostanki komunalnih odpadkov se odlagajo v skladu z veljavnimi predpisi in poslovnikom za obratovanje odlagališča na odlagališče nenevarnih odpadkov Kovor (v nadaljevanju: deponija).
(2) Pogoje za izvajanje storitev odlaganja ostankov in odstranjevanja komunalnih odpadkov iz 2. točke drugega odstavka 7. člena tega odloka zagotovi Občina Tržič.
44. člen
(odlaganje odpadnega gradbenega materiala in jalovine)
(1) Na deponiji je poleg nenevarnih odpadkov dovoljeno odlagati še gradbeni material in jalovino, ki se uporablja kot prekrivni material.
(2) Na deponiji je dovoljeno odlagati tudi azbestne cementne odpadke v skladu z veljavnimi predpisi.
VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
45. člen
(obveznosti izvajalca)
Izvajalec mora zagotavljati:
- redni prevzem komunalnih odpadkov,
- izredni prevzem nenevarnih odpadkov,
- tehtanje odpadkov, ki se oddajo pooblaščenim zbiralcem (odpadna embalaža, ločene frakcije, nevarne frakcije), frakcij za nadaljnjo obdelavo,
- vizualni pregled odpadkov pred stiskanjem,
- izločanje odpadkov, ki se jih ne sme odložiti,
- oddajo izločenih frakcij pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem,
- obdelavo odpadkov,
- predhodno skladiščenje pred oddajo v nadaljnjo obdelavo in odlaganje,
- vodenje evidenc odpadkov,
- druge naloge v skladu s predpisi.
IX. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
46. člen
(obveznosti uporabnikov)
(1) Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka je obvezno za vse uporabnike.
(2) Če uporabnik ne ločuje odpadkov ali ravna v nasprotju z navodili za odlaganje lahko izvajalec uporabniku izreče opozorilo, ob tem pa je dolžan povzročitelja primerno obvestiti o pravilnem ravnanju z odpadki.
47. člen
(sežiganje odpadkov)
Sežiganje komunalnih odpadkov je prepovedano.
X. FINANCIRANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
48. člen
(viri financiranja storitev javne službe)
Viri financiranja storitev javne službe so:
- plačila uporabnikov za storitev javne službe po veljavnih cenah storitev javne službe,
- sredstva od prodaje ločenih frakcij (primernih za predelavo),
- drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetim predpisom.
XI. DOLOČANJE CENE IN OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
49. člen
(stroški in cena javne službe)
(1) Cena storitev javne službe se oblikuje na osnovi upoštevanja vseh upravičenih stroškov v skladu s Pravilnikom oziroma vsakokratnimi veljavnimi predpisi, zmanjšanimi za prihodke od prodaje ločenih frakcij in prihodke iz proračuna občine.
(2) Cena storitev javne službe se pri kalkulaciji cene in na računih oblikuje ločeno:
1. za ceno za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, ki vključuje:
- zbiranje in odvoz odpadne embalaže,
- zbiranje in odvoz bioloških odpadkov,
- zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov,
- obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja naloge, ki se izvajajo v okviru obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
- odvoz preostankov po obdelavi komunalnih odpadkov na regijsko odlagališče;
2. za ceno za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki vključuje:
- obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih,
- odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov,
- okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- finančno jamstvo za zaprtje odlagališča in izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča,
- za odvoz preostankov po obdelavi komunalnih odpadkov na regijsko odlagališče (če te storitve ne izvaja izvajalec zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov);
3. cene, ki pokriva stroške javne infrastrukture (amortizacija, najemnina javne infrastrukture).
(3) Sklep o višini cen iz drugega odstavka tega člena na predlog izvajalca sprejme Občinski svet Občine Tržič. Pri oblikovanju predloga za spremembo višine cen mora izvajalec upoštevati določila Pravilnika oziroma vsakokratnih veljavnih predpisov, ki opredeljujejo področje oblikovanja cen storitev zadevne javne službe.
50. člen
(obračun storitev javne službe)
Uporabnikom se storitev javne službe obračuna mesečno v skladu s Pravilnikom, in sicer:
- za stanovanjske površine se storitev javne službe obračuna glede na število oseb v gospodinjstvu, pogostost odvoza in velikosti zabojnika.
- za počitniške hišice, v katerih ni stalno prijavljenih oseb, se storitev javne službe obračuna glede na število oseb v gospodinjstvu, pogostost odvoza in velikosti zabojnika tako, da se šteje, da ima to gospodinjstvo 2 osebi ter da je število odvozov enako, kot je predvidena dinamika pobiranja odpadkov v kraju, kjer se ta počitniški objekt ali počitniška hišica nahaja;
- za poslovne objekte in druge površine, ki niso stanovanjske se storitev javne službe obračuna glede na velikost uporabne tlorisne površine, ki je prijavljena za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ali po številu odpeljanih kontejnerjev.
- za javne površine se storitev javne službe obračuna glede na število in velikost izpraznjenih zabojnikov za odpadke.
51. člen
(obveznost plačila)
(1) Stroške storitev javne službe so dolžni plačevati vsi uporabniki, za katere je organizirana storitev javne službe. V primeru, da v večstanovanjskih objektih več uporabnikov skupaj uporablja isti zabojnik, se strošek storitve odvoza razdeli na število uporabnikov.
(2) Obveznost plačila storitev javne službe nastane za uporabnike z dnem, ko začne izvajalec opravljati storitve na njihovem območju ali ko uporabniki pričnejo uporabljati stanovanje, počitniški objekt ali poslovne prostore.
(3) V primeru dokazane odsotnosti, daljše od šest mesecev (službeno potovanje, delo v tujini, bolnišnično zdravljenje in podobno), se uporabniku storitve javne službe ravnanje odpadki za obdobje odsotnosti ne zaračunava. V takih primerih mora upravičenec svoji vlogi za oprostitev plačila priložiti uradni dokument, iz katerega je razviden vzrok ter trajanje odsotnosti. Po poteku časa trajanja odsotnosti, kot jo določa uradni dokument, izvajalec ponovno začne zaračunavati storitev javne službe.
52. člen
(spremembe podatkov, ki vplivajo na obračun)
(1) Uporabniki so dolžni izvajalcu posredovati točne podatke o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev javne službe (ime in naslov, dejavnost, število oseb, velikost zabojnika) ter izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah teh podatkov.
(2) Za evidenco podatkov o vrsti in prostornini zabojnika za odpadke ter njihovi lokaciji skrbi izvajalec.
53. člen
(pridobivanje podatkov, ki vplivajo na obračun)
(1) Če uporabnik v roku 30 dni od nastale spremembe izvajalcu ne sporoči potrebnih podatkov za obračun ravnanja z odpadki, ima izvajalec pravico pridobiti podatke iz uradnih evidenc.
(2) Izvajalec mora najmanj enkrat letno obnavljati podatke o številu uporabnikov na posameznem naslovu. Podatke o uporabnikih (gospodinjstvih in številu njihovih članov) je izvajalcu dolžan posredovati pristojen občinski organ.
(3) V primeru, da izvajalec ne more pridobiti podatkov na način iz prejšnjega odstavka, se za obračun storitve javne službe upošteva naslednja ocena števila uporabnikov na posameznem naslovu:
- za stanovanje: štiri osebe,
- za hiše: šest oseb,
- za gradbišča z določenim številom zaposlenih se upošteva le-te.
(4) Za pravilno ugotovitev dejanskega stanja lahko izvajalec določi tudi izvedenca. Stroški v zvezi s pridobivanjem podatkov in stroški izvedenskega mnenja bremenijo uporabnika.
54. člen
(določitev plačnika storitev ravnanja z odpadki)
Lastniki, ki oddajo v najem stanovanjske ali druge prostore, so dolžni določiti, kdo bo plačnik storitev ravnanja z odpadki, in ob prijavi ali spremembi najemnika o tem takoj obvestiti izvajalca komunalnih storitev. Če tega ne storijo, stroški odvoza komunalnih odpadkov do dne, ko izvajalec prejme obvestilo, bremenijo lastnika nepremičnine.
XII. NADZOR
55. člen
(izvajanje nadzora)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat Kranj, če zakon ne določa drugače.
(2) Komunalni nadzornik izvajalca in pooblaščen delavci izvajalca izvajajo nadzor ustreznosti vsebin namenskih zabojnikov in posebnih plastičnih vrečk.
(3) V primeru, ko zavezanec ne izvrši odločbe, izdane na podlagi prvega odstavka tega člena, v roku, določenem v odločbi, občinski inšpektor lahko odredi prisilno izvršitev odločbe na stroške zavezanca.
(4) Izvajalec je dolžan ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom.
(5) V primeru neupoštevanja določil tega odloka, lahko izvajalec uporabniku izreče opozorilo, o nadaljnjih kršitvah pa obvesti Medobčinski inšpektorat Kranj.
(6) V sporu med uporabnikom - pogodbenim partnerjem, ki je zavezanec za poročanje o ravnanju z odpadki Ministrstvu za okolje in prostor, in izvajalcem o tem, v katero klasifikacijsko skupino uvrstiti določen odpadek, na zahtevo izvajalca in na podlagi predložene analize odpadka s strani uporabnika, odloči ministrstvo, pristojno za varstvo okolja.
XIII. DOLOČBE O SANKCIJAH
56. člen
(kršitve izvajalca)
(1) Z globo 1.000 EUR se za prekršek sankcionira izvajalec če:
1. onesnaži prostor ali odjemno mesto (21. člen),
2. ne odpelje odpadke v določenem času (27. člen),
3. ne čisti in ne vzdržuje ekoloških otokov (31. člen),
4. ne vodi evidence ekoloških otokov (33. člen),
5. ne čisti in ne vzdržuje zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov (34. člen),
6. ne organizira enkrat letno zbiranja nevarnih odpadkov (37. člen),
7. ne organizira enkrat letno zbiranja kosovnih odpadkov (38. člen),
8. ne opravlja stalnega nadzora nad ekološkimi otoki in ne uredi pogostejšega praznjenja zabojnikov, če bi to moral storiti (39. člen),
9. ne vrši minimalnega števila odvozov odpadkov (39. člen),
10. ne opravi odvoza komunalnih odpadkov najkasneje v dveh delovnih dneh po prenehanju ovire ali višje sile (40. člen).
(2) Z globo 500 EUR se sankcionira odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
57. člen
(kršitve uporabnikov)
(1) Z globo 1.500 EUR se za prekršek sankcionira uporabnik - pravna oseba:
1. če se ne vključi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki (6. člen),
2. če odpadkov ne zbira ločeno (11. člen),
3. če ne omogoči neoviranega dostopa do odjemnega mesta (18. člen),
4. če ne sklene pogodbe za odvoz komunalnih odpadkov (24. člen),
5. če kot pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ne sklene posebne pogodbe s pooblaščenim prevzemnikom nevarnih odpadkov za zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov (37. člen),
6. če odloži odpadke izven za to določenih odlagališč oziroma za to določenih krajev (41. člen),
7. če ne posreduje točnih podatkov o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun ravnanja z odpadki, ter spremembah teh podatkov (52. člen).
(2) Z globo 400 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Z globo 1.000 EUR se sankcionira uporabnik - samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 400 EUR se sankcionira uporabnik - posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
58. člen
(kršitve uporabnikov)
(1) Z globo 300 EUR se za prekršek sankcionira uporabnik - pravna oseba:
1. če kot povzročitelj začasne ovire na dovozu k odjemnim mestom ne zagotovi ustreznega zbiranja odpadkov na začasnem odjemnem mestu (20. člen),
2. če ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta ali ne skrbi za to, da so pokrovi zabojnikov zaprti (21. člen),
3. če po opustitvi začasnih odjemnih mest le-teh takoj ne sanira in očisti (15. člen),
4. če ne odlaga komunalnih odpadkov na zbirnih mestih ter v predpisane zabojnike za odpadke ali posebne plastične vrečke (22. člen),
5. če brska po zabojnikih in razmetava odpadke iz zabojnika (21. člen),
6. če po izpraznitvi zabojnika za odpadke le-te isti dan ne vrne na zbirno mesto (16. člen),
7. če odlaga prepovedane odpadke v posode za komunalne odpadke (25. člen),
8. če dotrajane posode za odpadke ne nadomesti z novimi (26. člen),
9. če ne odlaga ločeno zbranih odpadkov v namenske zabojnike na »eko otokih« skladno z navodili izvajalca (30. člen),
10. če ne odloži ločeno zbranih odpadkov na zbirnih centrih za ločeno zbiranje odpadkov po navodilih izvajalca ali če jih odloži izven zbirnega centra (35. člen),
11. če kljub pisnemu opozorilu izvajalca ne ločuje odpadkov ali ravna v nasprotju z navodili za odlaganje (46. člen),
12. če sežiga komunalne odpadke v nasprotju z določili odloka (47. člen).
(2) Z globo 100 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Z globo 300 EUR se sankcionira uporabnik - samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 100 EUR se sankcionira uporabnik - posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
59. člen
(kršitve organizatorjev prireditev)
(1) Z globo 800 EUR se za prekršek sankcionira tudi organizator kulturnih, športnih in drugih prireditev na prostem, če ne poskrbi za odpadke in ne poskrbi za čiščenje prostora po končani prireditvi ter odvoz odpadkov (27. člen).
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek prejšnjega odstavka tega člena sankcionira odgovorna oseba organizatorja.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
60. člen
(1) Pristojni občinski organi Občine Tržič po uveljavitvi tega odloka sprejmejo vse potrebne akte za podelitev koncesije iz prvega odstavka 7. člena tega odloka.
(2) Prvi odstavek 7. člena tega odloka se začne uporabljati, ko Občina Tržič s koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo koncesionarju podeli koncesijo, dotlej pa je izvajalec javne službe v skladu z drugim odstavkom 34. člena Odloka o ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič d.o.o.« (Uradni list RS, št. 21/09) podjetje Komunala Tržič d.o.o.
61. člen
(1) Gospodarski javni službi iz tretje in četrte alineje 1. člena tega odloka se v celoti pričnejo izvajati, ko bodo za to izpolnjeni pogoji.
(2) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov po 10. členu tega odloka se uvede v roku 1 leta od začetka veljavnosti tega odloka.
(3) Tretji do sedmi odstavek 25. člena tega odloka (zaračunavanje dodatka za vrsto odpadka z nazivom »odpadki brez izvajanja ločevanja«) se začne uporabljati po preteku 6 mesecev od uvedbe ločenega zbiranja komunalnih odpadkov iz 10. člena tega odloka. Izvajalec prvih 6 mesecev od uvedbe ločenega zbiranja komunalnih odpadkov uporabnike, ki ravnajo v nasprotju s tem odlokom pisno opozarja na nepravilno ravnanje.
62. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 10/00, 49/01, 103/01 in 23/08).
63. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-075/2009
Tržič, dne 31. maja 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti