Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2433. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet, v svete krajevnih skupnosti in za župana ter za druge v Občini Trebnje, stran 6940.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - odločba US: U-I-295/07-8) ter na osnovi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 11/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 37. redni seji dne 26. 5. 2010 sprejel
S K L E P
o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za lokalne volitve - volitve v občinski svet, v svete krajevnih skupnosti in za župana ter za druge v Občini Trebnje
1.
S tem sklepom se določajo pogoji in način plakatiranja, plakatna mesta in nameščanje panojev na javnih površinah v času volilne kampanje na območju Občine Trebnje za lokalne volitve - volitve v občinski svet, v svete krajevnih skupnosti in za župana, kakor tudi pravice in obveznosti organizatorjev volilne kampanje (v nadaljevanju: organizatorji).
Nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na brezplačnih plakatnih mestih in pod pogoji, ki so določeni v tem sklepu.
2.
Občina Trebnje bo organizatorjem zagotovila naslednja brezplačna plakatna mesta:
- obstoječi okrogli oglaševalni stebri - do 1/3 plakatnega prostora
- neprenosni panoji v mestu Trebnje
- prenosni panoji organizatorjev
- krajevno običajna mesta in oglasne deske v krajevnih skupnostih.
3.
Na obstoječih brezplačnih oglasnih mestih lahko organizatorji plakate nameščajo pod tu določenimi pogoji:
- vsak organizator lahko namesti po en plakat največje A2, dva plakata A3 ali štiri plakate A4;
- organizator bo na panoje sam nameščal plakate in skrbel za urejenost panoja;
- odstranjevanje in prelepljenje že nameščenih plakatov drugih organizatorjev je prepovedano;
- v času volilnega molka je prepovedano nameščati nove plakate;
- pri nameščanju prenosnih panojev so organizatorji dolžni zagotavljati varnost udeležencev v cestnem prometu, skladno z določbami Odloka o cestah (Uradni list RS, št. 38/00, 78/03, 19/10);
- plakatiranje izven plakatnih mest, ki so opredeljena s tem sklepom je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila Zakona o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju: ZVRK).
4.
V naseljih zunaj občinskega središča (mesto Trebnje) je dovoljeno oglaševanje na krajevno običajen način (oglasne deske, oglasni stebri); organizatorji se o načinu in pogojih plakatiranja dogovorijo s posameznimi krajevnimi skupnostmi.
Krajevne skupnosti zbirajo vloge organizatorjev in na podlagi enakih možnosti za vse organizatorje določijo posamezna plakatna mesta.
5.
Na avtobusna postajališča ni dovoljeno nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili.
6.
Plakate in propagandni material, ki bodo nameščen v nasprotju s tem sklepom, je organizator na poziv pristojnega inšpektorja dolžan takoj odstraniti.
Organizatorji morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in drugo volilno propagando s plakatnih mest skladno z 11. členom ZVRK. Neupoštevanje tega določila pomeni prekršek, za kar pristojni inšpektor lahko po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena odredi odstranitev plakatov na stroške organizatorja in izreče globo v skladu s 33. členom ZVRK.
7.
Glede primerov, ki niso urejene s tem sklepom, veljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
8.
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve predsednika republike, redne volitve v občinski svet, svete krajevnih skupnosti in redne volitve župana (Uradni list RS, št. 81/02).
9.
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.
Št. 007-8/2010
Trebnje, dne 26. maja 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti