Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2431. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno jug – 2. del, stran 6938.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P
o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno jug - 2. del
1. člen
(splošno)
Na podlagi pobude zasebnih investitorjev se za območje zemljišč s parc. št. 949 in 950 k.o. Šmartno začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
S tem sklepom župan Občine Šmartno pri Litiji določa način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN) za območje Šmartno jug - 2. del v Šmartnem pri Litiji, katerega bo izdelalo podjetje Matrika svetovanje, prostorske storitve d.o.o., Tacenska cesta 93, Ljubljana.
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09; v nadaljevanju: ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna (Uradni list SRS, št. 22/88, 29/91 in Uradni list RS, št. 89/02, 7/04, 44/04, 44/05, 100/06 in 89/09).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
V skladu s prostorskimi akti Občine Šmartno pri Litiji je na predmetnem območju predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom in je namenjeno stanovanjski gradnji. Koncept načrtovane širitve naselja Šmartno pri Litiji je zasnovan tako, da se smiselno dopolnjuje z obstoječim poselitvenim vzorcem.
Ureditveno območje se nahaja na jugozahodnem delu naselja Šmartno pri Litiji. Območje OPPN obsega zemljišči s parc. št. 949, 950 k.o. Šmartno in obsega površino 3.575 m2.
V enoti urejanja, ki je namenjena gradnji stanovanjskih objektov in spremljajočih dejavnosti, so dopustne gradnje novih objektov - enostanovanjskih stavb in pomožnih objektov za lastne potrebe, infrastrukturnih objektov, začasnih objektov ter urbane opreme.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
V OPPN je predvidena nova parcelacija in izvedba nove komunalne, energetske in prometne infrastrukture, ki se bo izvedla v skladu s pogoji smernic posameznih pristojnih nosilcev urejanja prostora. Novi objekti se bodo komunalno navezali na obstoječe komunalne sisteme, ki potekajo v bližini območja.
Načrtovalec OPPN-ja bo moral predati pripravljavcu, to je Občini Šmartno pri Litiji, tri izvode akta v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma zapisu, ki ga uporablja pripravljavec.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s programskimi usmeritvami Sprememb in dopolnitvev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986-1990-2000 za območje Občine Litija (Uradni list RS, št. 5/04). Strokovna rešitev mora biti izdelana v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predviden OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Osnutek se posreduje Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana.
Pri izdelavi OPPN je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge.
Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve in jih pripravi načrtovalec so:
- idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve (v variantah) in posameznih elementov le-te, izdelane na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
- idejno zasnovo nove prometne ureditve tudi v odnosu do obstoječe, vključno z ureditvami mirujočega prometa;
- idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
- geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
- podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic;
- druge morebitne dodatne strokovne podlage.
5. člen
(postopek in roki priprave OPPN)
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
+---------------------------------------------+---------------+
|          Faze           |   Roki   |
+---------------------------------------------+---------------+
|Objava Sklepa o začetku priprave akta    |junij 2010   |
+---------------------------------------------+---------------+
|Izdelava osnutka z usklajevanji       |junij 2010   |
+---------------------------------------------+---------------+
|Pridobitev smernic v roku 30 dni       |junij 2010   |
+---------------------------------------------+---------------+
|Dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami |julij 2010   |
|iz podanih smernic              |        |
+---------------------------------------------+---------------+
|I. obravnava na seji občinskega sveta    |november 2010 |
+---------------------------------------------+---------------+
|Javna razgrnitev 30 dni in javna obravnava  |december 2010 |
+---------------------------------------------+---------------+
|Stališča do podanih pripomb         |januar 2011  |
+---------------------------------------------+---------------+
|Priprava predloga OPPN            |februar 2011  |
+---------------------------------------------+---------------+
|Pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v |marec 2011   |
|roku 30 dni                 |        |
+---------------------------------------------+---------------+
|II. obravnava in sprejem akta z odlokom na  |april 2011   |
|seji občinskega sveta            |        |
+---------------------------------------------+---------------+
|Objava odloka v Uradnem listu RS       |april 2011   |
+---------------------------------------------+---------------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog OPPN so:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
- Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana
- Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 7, Šmartno pri Litiji (za področje lokalnih cest)
- Javno komunalno stanovanjsko podjetje Litija, Ježa 7, 1270 Litija (za področje oskrbe s pitno vodo, za področje odvajanja odpadnih in meteornih voda).
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Na usklajen predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN za območje Šmartno jug - 2. del v Šmartnem pri Litiji zagotovi zasebni investitor.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.smartno-litija.si ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/2010
Šmartno pri Litiji, dne 2. junija 2010
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti