Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2430. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za ureditveno območje SO Hrastnica, stran 6937.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 61.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A) ter 28. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je župan Občine Škofja Loka dne 1. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za ureditveno območje SO Hrastnica
1. člen
S tem sklepom župan Občine Škofja Loka določa način priprave in sprejema sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za ureditveno območje SO Hrastnica (v nadaljevanju: spremembe ZN SO Hrastnica), sprejetega z Odlokom o zazidalnem načrtu za ureditveno območje SO Hrastnica (Uradni list RS, št. 71/01).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Območje sprememb ZN SO Hrastnica ima značaj zelenih nepozidanih površin, kjer gradnja objektov ni dovoljena in navezava na prometno in komunalno omrežje, predvideno za območje ZN SO Hrastnica, ni mogoča.
Na območju se umesti enostanovanjski objekt.
Objekt se naveže na obstoječo občinsko pot ter na vodovodno in električno omrežje, ki poteka mimo območja. Odvajanje odpadnih voda se reši lokalno z nepropustno greznico ali malo čistilno napravo.
3. člen
Pravna podlaga
Pravno podlago za pripravo sprememb ZN SO Hrastnica predstavlja veljavna zakonodaja - ZPNačrt, ter Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 103/04, popr. 103/05 in 17/06, 64/07 Odl. US: U-I-116/05-21, popr. 28/10), v katerem je za to območje predvideno urejanje z ZN SO Hrastnica (Uradni list RS, št. 71/01). Po namenski rabi je zemljišče opredeljeno kot območje za stanovanja.
4. člen
Območje sprememb zazidalnega načrta
Območje sprememb ZN SO Hrastnica obsega parceli št. 133/15 in 133/4, obe k.o. Barbara in meri 895 m².
Kolikor se v postopku priprave in sprejema ugotovi, da so potrebna za izvedbo sprememb ZN SO Hrastnica ali z njim povezane infrastrukture druga dodatna zemljišča ali njihovi deli, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, se le-ta vključijo v območje ureditve.
5. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev izdela izvajalec, ki mora izpolnjevati pogoje za prostorskega načrtovalca. Izvajalec poleg potrebnih strokovnih podlag upošteva smernice nosilcev urejanja prostora in usmeritve iz nadrejenih prostorskih aktov.
Potrebne strokovne podlage se izdelajo z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov.
6. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
- objava sklepa v Uradnem listu RS,
- izdelava osnutka sprememb ZN SO Hrastnica v 15 dneh po objavi sklepa,
- občina posreduje obvestilo MOP-u o nameri izdelave sprememb ZN SO Hrastnica v zvezi s potrebnostjo izvedbe CPVO,
- občina pridobi pogoje in usmeritve za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz 7. člena tega sklepa - 15 dni od prejema vloge,
- izvajalec v skladu z usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve izdela dopolnjen osnutek sprememb ZN SO Hrastnica ter ustrezno gradivo za javno razgrnitev in obravnavo - 15 dni po prejemu smernic,
- občina z javnim naznanilom v svetovnem spletu in na krajevno običajen način obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb ZN SO Hrastnica, javna razgrnitev traja najmanj 15 dni, javno naznanilo je objavljeno najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve,
- občina v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge javnosti, jih v sodelovanju z izvajalcem prouči ter zavzame stališče glede njihovega upoštevanja v 7 dneh po javni razgrnitvi, stališče se objavi na krajevno običajen način in na svetovnem spletu,
- izvajalec na podlagi stališča pripravi predlog sprememb ZN SO Hrastnica - 10 dni po sprejemu stališča,
- občina posreduje predlog nosilcem urejanja v pridobitev mnenj, rok za mnenja je 15 dni,
- po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu sprememb ZN SO Hrastnica izvajalec izdela usklajen predlog - 10 dni po pridobitvi mnenj,
- župan predloži usklajen predlog sprememb ZN SO Hrastnica v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Škofja Loka (odlok, obrazložitve, grafični del), ki sprejme akt z odlokom.
7. člen
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj;
4. Elektro Gorenjska, PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj;
5. Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka;
6. drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave sprememb ZN SO Hrastnica izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
Če nosilci urejanja prostora v roku 15 dni od prejema poziva ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Finančna sredstva za pripravo sprememb ZN SO Hrastnica zagotovi pobudnik: Bergant Gregor, Sv. Barbara 1, 4220 Škofja Loka.
9. člen
Končne določbe
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Škofja Loka.
Škofja Loka, dne 1. junija 2010
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti