Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2428. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana, stran 6930.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 - ZVO-1B) in na podlagi 6. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99, 25/01) je župan Občine Sveta Ana sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana
1. Splošno
S tem sklepom se začne priprava podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono v k.o. Žicah v Občini Sveta Ana. (v nadaljnjem besedilu: OPPN). Sklep določa način priprave OPPN, njegovo območje, roke za izvedbo, udeležence v postopku in obveznosti glede financiranja izdelave.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN za poslovno cono
Območje poslovne cone v Žicah je na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 29/04) opredeljeno kot stavbno zemljišče, namenjeno za gospodarske dejavnosti. Širše območje je nepozidano stavbno zemljišče, v območju je kompostarna in na severnem robu mehanična delavnica. Območje je v poplavnem območju potoka Velke in Lehnerjevega potoka, sicer v območju ni zavarovanih ali varstvenih območij. V območju ni gospodarske javne infrastrukture.
Razlog za izdelavo OPPN je kompleksna ureditev območja, ki zajema gradnjo sončne elektrarne, bioplinarne, postavitev rastlinjakov in gradnjo potrebne javne gospodarske infrastrukture.
3. Območje OPPN
Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 492/2, 492/3, 493/1, 493/2, 497/1, 497/2 in 500/2 vse k.o. Žice. Za potrebe izvedbe posameznih infrastrukturnih vodov in drugih zunanjih ureditev se lahko v območje vključijo tudi druge parcelne številke, potrebne za infrastrukturno opremljenost območja in širšega prostora.
V predmetnem območju je načrtovana gradnja fotovoltaične sončne elektrarne končne moči do 2,5 MW, gradnja bioplinarne končne moči 1 MW, gradnja rastlinjakov za pridelavo zelenjave in cvetja z namakanjem in ogrevanjem ter gradnja pripadajočih energetskih in drugih objektov. Za nemoteno delovanje navedenih dejavnosti se zgradi vsa potrebna gospodarska javna infrastrukture, ki zajema gradnjo vodovodnega priključka, elektroenergetskega priključka za delovanje poslovne cone in za distribucijo proizvedene elektrike, gradnjo kanalizacije s čistilno napravo ter po potrebi gradnjo telekomunikacijskih priključkov ali samostojnih tk sistemov.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pripravo OPPN za poslovno cono se uporabijo strokovne podlage, študije, raziskave in različna strokovna gradiva, izdelana za pripravo drugih prostorskih aktov na obravnavanem območju in za primerljive prostorske ureditve, ki se po potrebi dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto prostorske ureditve in značilnost prostora pomembne za pripravo OPPN.
Načrtovane prostorske ureditve morajo biti izdelane na način, da vključujejo funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve. Osnutek OPPN se izdela na podlagi prikaza stanja prostora, sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov Občine Lenart za območje Občine Sveta Ana in izraženih investicijskih namer.
Za načrtovanje predvidenih ureditev se uporabi že izdelana Študija: Analiza visokovodnih razmer Velke v območju načrtovane poslovno obrtno-industrijske cone (Vodnogospodarski biro Maribor, maj 2007), ki se ustrezno dopolni.
Za strokovno rešitev prostorske ureditve se izdelajo tudi morebitne druge strokovne podlage iz smernic nosilcev urejanja prostora ali druge strokovne podlage, za katere bi se v postopku priprave načrta prostorskih ureditev izkazalo, da so potrebne.
5. Roki za pripravo OPPN za poslovno cono
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Faza postopka          |Rok brez   |Rok s     |
|                 |postopka CPVO|postopkom   |
|                 |       |CPVO     |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Objava sklepa o začetku priprave |junij    |       |
|OPPN               |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Priprava osnutka OPPN      |junij    |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Pridobitev smernic na osnutek  |junij    |       |
|OPPN               |       |       |
|(30 dni)             |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Dopolnitev osnutka v skladu z  |julij    |       |
|zahtevami iz podanih smernic   |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Morebitna priprava okoljskega  |       |julij, avgust |
|poročila (izbor izdelovalca,   |       |       |
|izdelava, revizija, potrditev na |       |       |
|MOP)               |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Javno naznanilo o javni     |julij    |september   |
|razgrnitvi            |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Javna razgrnitev z javno     |julij, avgust|september,  |
|obravnavo            |       |oktober    |
|(30 dni)             |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Pregled pripomb in izdelava   |avgust    |oktober    |
|stališč             |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Sprejem stališč do pripomb iz  |avgust    |oktober    |
|javne razgrnitve na občinskem  |       |       |
|svetu              |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Izdelava predloga OPPN      |avgust,   |oktober,   |
|                 |september  |november   |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Pridobitev mnenj na predlog OPPN |september  |November   |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Sprejem na občinskem svetu in  |oktober 2010 |december 2010 |
|objava v javnem glasilu     |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
Navedeni roki veljajo v primeru, da je Sklep o pričetku priprave OPPN objavljen najkasneje do konca meseca maja 2010, da je urejena pogodba o pripravi gradiva z izbranim pripravljavcem in da za načrtovane ureditve ne bo potrebna izdelava dodatnih strokovnih podlag.
6. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovanje prostorske ureditve in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja porečja reke Drave, Krekova 17, 2000 Maribor;
2. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize,Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za pridobitev odločbe o postopku CPVO);
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana;
5. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Savska cesta 3, 1000 Ljubljana;
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor;
8. Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
9. Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova 38, 2000 Maribor;
10. Mariborski vodovod, Javno podjetje d.d. Maribor, Jadranska 24, 2000 Maribor;
11. Nigrad d.d., Javno komunalno podjetje, Zagrebška ul. 30, 2000 Maribor;
12. Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sv. Ana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave OPPN za poslovno cono izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave OPPN
Finančna sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag zagotovi Občina Sveta Ana iz svojih proračunskih sredstev in investitorji nameravanih posegov.
8. Uveljavitev sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani občine: www.sv-ana.si.
Št. 35000-02/2009-1
Sveta Ana, dne 4. junija 2010
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti