Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2412. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje dejavnosti in programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem, stran 6920.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB2), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 34. redni seji dne 2. 6. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje dejavnosti in programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom Občina Ravne na Koroškem določa pogoje, postopke ter merila in kriterije za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem v okviru letnega programa socialnega in zdravstvenega varstva.
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti in programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen
(namen sofinanciranja)
Na osnovi tega pravilnika se razdelijo sredstva, namenjena za:
- redno dejavnost neprofitnih organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem (sklop programskih dejavnosti 1),
- razvojne programe zavodov, ustanov, organizacij in društev, ki uvajajo nove pristope in pomembna izboljšanja na področju socialne in zdravstvene dejavnosti za občane Občine Ravne na Koroškem (sklop programskih dejavnosti 2).
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena za sofinanciranje:
- programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot javno službo, kot zakonsko ali pogodbeno obveznost, financirano s strani države.
- investicij v prostore izvajalcev dejavnosti in programov.
3. člen
(izvajalci programov)
Izvajalci letnih programov redne dejavnosti, ki se sofinancirajo po tem pravilniku, so:
- organizacije in društva s področja socialnega in zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
- prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije,
- humanitarne organizacije, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da prispevajo k reševanju socialnih ali zdravstvenih stisk in težav drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki so pomoči potrebni.
Izvajalci razvojnih programov, ki se sofinancirajo po tem pravilniku, so poleg organizacij in društev iz prejšnjega odstavka še:
- javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki izvajajo programe v Občini Ravne na Koroškem ali za občane Občine Ravne na Koroškem, kadar gre za dopolnitev njihove redne registrirane dejavnosti,
- prostovoljne in neprofitne organizacije in društva, katerih osnovna dejavnost ni s področja socialnega ali zdravstvenega varstva, vendar delujejo v javnem interesu in izvajajo razvojne programe z elementi socialne ali zdravstvene skrbi za zagotavljanje čimbolj enakopravnega vključevanja svojih članov in občanov Občine Ravne na Koroškem v okolje.
4. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Izvajalci dejavnosti in programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, navedeni v prejšnjem členu, imajo pravico do sofinanciranja, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem oziroma je njihov program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Ravne na Koroškem.
- da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti in programov,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu iz Občine Ravne na Koroškem (ni pogoj za javne zavode in ustanove).
II. LETNI PROGRAM SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
5. člen
(vsebina letnega programa)
Strokovna služba za družbene dejavnosti pri občinski upravi predloži občinskemu svetu predlog letnega programa socialnega in zdravstvenega varstva za naslednje leto. Z letnim programom določi občinski svet programe s področja socialnega in zdravstvenega varstva, ki se sofinancirajo iz občinski sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, programe posebnega interesa za občino ter potrebna sredstva za izvedbo dejavnosti in programov.
S sprejemom občinskega proračuna določi občinski svet višino sredstev za sofinanciranje letnega programa socialnega in zdravstvenega varstva za naslednje leto.
V letnem programu določi občinski svet tudi razmerje med sredstvi, namenjenimi za sofinanciranje rednih dejavnosti organizacij in društev (sklop programskih dejavnosti 1) in sofinanciranje razvojnih programov (sklop programskih dejavnosti 2) na področju socilnega in zdravsatvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem za posamezno proračunsko leto.
III. JAVNI RAZPIS
6. člen
(javni razpis in objava)
Dejavnosti in programi, ki se sofinancirajo na osnovi tega pravilnika, se izberejo na podlagi razpisa, ki se izvede v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06) in določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07).
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajen način, najkasneje v 60 dneh od sprejema proračuna.
Strokovno-organizacijska in administrativno-tehnična opravila v zvezi z izvedbo postopka javnega razpisa vodi pristojna strokovna služba občinske uprave.
7. člen
(vsebina javnega razpisa)
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
1. naziv in sedež Občine Ravne na Koroškem,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa in za posamezni sklop programskih dejavnosti,
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena oziroma roki, če so predvideno zaporedna nakazila sredstev,
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
9. rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
10. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
11. letni program socialnega in zdravstvenega varstva,
12. druge podatke, če so potrebni glede na vrsto predmeta javnega razpisa.
8. člen
(imenovanje komise)
Župan imenuje petčlansko komisijo za odpiranje vlog in za pripravo predlogov za razdelitev sredstev v postopku izbire sofinanciranja dejavnosti in programov. Komisija je imenovana za čas mandata občinskega sveta. Komisijo sestavljajo: predstavnik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo pri Občinskem svetu Občine Ravne na Koroškem (kot predsednik komisije), predstavnik stroke s področja socialnega varstva, predstavnik stroke s področja zdravstvenega varstva, predstavnik strokovne službe občinske uprave in predstavnik zainteresirane javnosti.
9. člen
(izvedba razpisa)
V postopku dodelitve sredstev za sofinanciranje dejavnosti in programov socialnega in zdravstvenega varstva se izvedejo naslednja dejanja:
- župan sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa,
- strokovna služba občinske uprave pripravi razpis, razpisno dokumentacijo in besedilo javnega razpisa in ga objavi,
- strokovna služba občinske uprave pozove izvajalce, ki so v roku oddali nepopolne vloge, k dopolnitvi v roku, navedenem v razpisu,
- direktor občinske uprave s sklepom zavrže vloge izvajalcev, ki v pozivnem roku niso bile dopolnjene, in vloge, ki ne ustrezajo besedilu razpisa,
- komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji in pripravi o tem zapisnik,
- komisija na podlagi ocene vlog pripravi predlog prejemnikov sredstev,
- predlog obravnava Odbor za zdravstvo in socialno varstvo in ga predlaga v potrditev direktorju občinske uprave,
- direktor občinske uprave izda na podlagi predloga odbora sklepe o izboru prejemnikov sredstev,
- občinska uprava obvesti neizbrane izvajalce o odločitvi glede dodelitve sredstev, z utemeljitvijo odločitve,
- prejemnikom sredstev posreduje občinska uprava sklepe o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe,
- župan sklene z izbranimi izvajalci, ki so se v roku osmih dni odzvali na poziv k podpisu, pogodbe o sofinanciranju,
- občinska uprava spremlja izvajanje ter realizacijo dejavnosti oziroma razvojnih programov, dogovorjenih s pogodbami.
10. člen
(prijava na razpis)
Prijava na razpis mora vsebovati:
- podatke o prijavitelju,
- navedbo dejavnosti oziroma razvojnih programov, za katere prijavitelj kandidira,
- opis načrtovanih dejavnosti oziroma razvojnih programov,
- druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
Če isti prijavitelj prijavlja več dejavnosti oziroma razvojnih programov, mora:
- vsako dejavnost oziroma razvojni program prijaviti na ločenem obrazcu,
- dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu (na enem obrazcu).
Prijava mora biti dostavljena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v razpisu. Predložena prijava mora biti v zapečatenem ovitku, z navedbo razpisa, na katerega se nanaša.
Prijava, ki prispe po roku, se ne odpira in se zapečatena vrne vlagatelju.
11. člen
(odpiranje prijav)
V roku dostavljene in pravilno označene prijave se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju prijav se vodi zapisnik, ki vsebuje:
- naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
- predmet javnega razpisa,
- imena navzočih predstavnikov komisije,
- imena oziroma naziv vlagateljev vlog (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu odpiranja vlog,
- ugotovitve o popolnosti vlog,
- navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolnih vlog.
IV. SKLEPANJE POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
12. člen
(pogodbe o sofinanciranju)
Z izbranimi izvajalci dejavnosti in programov socialnega in zdravstvenega varstva se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih dejavnosti in programov. V pogodbi se opredeli:
1. naziv in naslov neposrednega uporabnika in prejemnika sredstev,
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena,
3. višina dodeljenih sredstev,
4. terminski plan porabe sredstev,
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev:
- spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo odobrenih sredstev,
- obveza o pripravi in posredovanju poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja dejavnosti ali programa,
- dolžnost in pravico občine, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev;
- določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
- določilo, da mora prejemnik razložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev,
6. druga določila o pogodbenih obvezah.
V. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
13. člen
(nadzor in sankcije)
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnosti in programe s področja socialnega in zdravstvenega varstva, so dolžni izvajati dogovorjene dejavnosti in programe v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo.
Nadzor nad izvajanjem letnih pogodb z izvajalci in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov v skladu z določili tega pravilnika in pogodbo, se sofinanciranje takoj ukine, izvajalci pa so dolžni povrniti prejeta sredstva. O nepravilnostih občinska uprava obvesti komisijo.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
14. člen
(poročila o realizaciji)
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za izvajanje socialnih in zdravstvenih dejavnosti in programov, so dolžni podati poročila o realizaciji sofinanciranih dejavnosti in programov, vključno z dokazili, do datuma, ki je opredeljen v pogodbi.
VI. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE IN ODLOČANJE O SOFINACIRANJU DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV
15. člen
(odločanje komisije)
Komisija pri odločanju o sofinanciranju dejavnosti in programov vsako leto odloča o razdelitvi sredstev na osnovi letnega programa socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem. Komisija oceni prijavljene dejavnosri in razvojne programe glede na vsebine posameznih dejavnosti, pestrost programov, strokovnost in realnost ciljev, množičnost vključevanja naših občanov v dejavnosti ali programe, sodelovanje izvajalcev z okoljem ter odmevnost programov in projektov, ki se izvajajo v Občini Ravne na Koroškem oziroma za občane Občine Ravne na Koroškem.
16. člen
(merila in kriteriji za sofinanciranje rednih dejavnosti)
Komisija pri odločanju o sofinanciranju rednih dejavnosti organizacij in društev (sklop programskih dejavnosti 1) upošteva naslednja merila in kriterije:
1. Prijavljena dejavnost je aktivno usmerjena v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov iz Občine Ravne na Koroškem (do 6 točk):
– dejavnost ne prispeva k zmanjšanju        – 0 točk,
socialnih stisk
– dejavnost delno prispeva k zmanjšanju      – 3 točke,
socialnih stisk
– dejavnost v veliki meri prispeva k        – 6 točk.
zmanjšanju socialnih stisk
2. Prijavljena dejavnost je aktivno usmerjena v varovanje zdravja in krepitev zdravega življenjskega sloga občanov Občine Ravne na Koroškem (do 6 točk):
– dejavnost ne prispeva h krepitvi zdravega     – 0 točk,
življenjskega sloga
– dejavnost delno prispeva h krepitvi       – 3 točke,
zdravega življenjskega sloga
– dejavnost v veliki meri prispeva h krepitvi    – 6 točk.
zdravega življenjskega sloga
3. Prijavljena dejavnost omogoča uporabnikom iz Občine Ravne na Koroškem hitrejše in lažje vključevanje v okolje (do 6 točk):
– dejavnost ne prispeva k hitrejšemu        – 0 točk,
vključevanju v okolje
– dejavnost delno omogoča hitrejše         – 3 točke,
vključevanje v okolje
– dejavnost v veliki meri omogoča hitrejše     – 6 točk.
vključevanje v okolje
4. Prijavljena dejavnost temelji na jasni in pregledni finančni konstrukciji ter oceni stroškov za izvedbo, izvajalec zagotavlja sofinanciranje dejavnosti iz drugih virov (do 6 točk):
Preglednost finančne konstrukcije:
– finančna konstrukcija in ocena stroškov ni    – 0 točk,
pregledna
– finančna konstrukcija in ocena stroškov je    – 2 točki.
jasna in pregledna
Delež sofinanciranja prijavljene dejavnosti
iz občinskih sredstev:
– delež občinskih sredstev znaša več kot 75%    – 0 točk,
– delež občinskih sredstev znaša od 51 do 75%   – 2 točki,
– delež občinskih sredstev znaša od 26 do 50%   – 3 točke,
– delež občinskih sredstev znaša do 25%      – 4 točke.
5. Reference izvajalca - izvajalec prijavljene dejavnosti že več let uspešno deluje na območju Občine Ravne na Koroškem oziroma izvaja dejavnost za občane Občine Ravne na Koroškem (do 9 točk):
– manj kot leto dni delovanja            – 0 točk,
– od enega leta do pet let delovanja        – 3 točke,
– od šest do deset let delovanja          – 6 točk,
– več kot deset let delovanja            – 9 točk.
6. Prijavljena dejavnost zagotavlja dosego zastavljenega cilja za občane Občine Ravne na Koroškem v skladu z občinskim letnim programom socialnega in zdravstvenega varstva (do 10 točk):
– prijavljena dejavnost ne zagotavlja cilja     – 0 točk,
– prijavljena dejavnost zagotavlja cilj in     – 5 točk,
vpliva na ožjo populacijo
– prijavljena dejavnost zagotavlja cilj in     – 10 točk.
vpliva na širšo populacijo
7. Prijavljena dejavnost vsebuje organiziranje predavanj, delavnic in druga izobraževanja za člane ali širšo javnost v Občini Ravne na Koroškem oziroma za občane Občine Ravne na Koroškem (do 10 točk):
– dejavnost ne vsebuje predavanj, delavnic in    – 0 točk,
drugih izobraževanj
– izobraževanja so organizirana samo za člane    – 5 točk,
izvajalca
– izobraževanja so organizirane za člane      – 10 točk.
izvajalca in za širšo javnost
8. Prijavljena dejavnost vključuje športne in/ali kulturne aktivnosti (do 6 točk):
– dejavnost ne vključuje športnih in/ali       – 0 točk
kulturnih aktivnosti
– dejavnost vključuje izvajanje športnih      – 3 točke,
in/ali kulturnih aktivnosti za člane
izvajalca
– dejavnost vključuje izvajanje športnih      – 6 točk.
in/ali kulturnih aktivnosti tudi za širšo
javnost
9. Prijavljena dejavnost vsebuje organizacijo in izvedbo prireditev občinskega pomena (do 10 točk):
– dejavnost ne vsebuje organizacije ali       – 0 točk,
sodelovanja na prireditvi občinskega pomena
– dejavnost vsebuje sodelovanje na prireditvi    – 5 točk,
občinskega pomena
– dejavnost vsebuje organizacijo in izvedbo    – 10 točk.
prireditve občinskega pomena
10. Izvajalec prijavljene dejavnosti ima registrirane člane, ki imajo stalno prebivališče v Občini Ravne na Koroškem (do 20 točk):
– manj kot 5 članov                 – 0 točk,
– 5 do 10 članov                  – 2 točki,
– 11 do 50 članov                  – 5 točk,
– 51 do 100 članov                 – 10 točk,
– nad 100 članov                  – 20 točk.
17. člen
(merila in kriteriji za sofinanciranje razvojnih programov)
Komisija pri odločanju o sofinanciranju razvojnih programov (sklop programskih dejavnosti 2) upošteva naslednja merila in kriterije:
1. Program je aktivno usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov iz Občine Ravne na Koroškem (do 6 točk):
– program ne prispeva k zmanjšanju socialnih    – 0 točk,
stisk
– program delno prispeva k zmanjšanju       – 3 točke,
socialnih stisk
– program v veliki meri prispeva k zmanjšanju    – 6 točk.
socialnih stisk
2. Program je aktivno usmerjen v varovanje zdravja in krepitev zdravega življenjskega sloga občanov Občine Ravne na Koroškem (do 6 točk):
– program ne prispeva h krepitvi zdravega      – 0 točk,
življenjskega sloga
– program delno prispeva h krepitvi zdravega    – 3 točke,
življenjskega sloga
– program v veliki meri prispeva h krepitvi     – 6 točk.
zdravega življenjskega sloga
3. Program omogoča uporabnikom iz Občine Ravne na Koroškem hitrejše in lažje vključevanje v okolje (do 6 točk):
– program ne prispeva k hitrejšemu         – 0 točk,
vključevanju v okolje
– program delno omogoča hitrejše vključevanje   – 3 točke,
v okolje
– program v veliki meri omogoča hitrejše      – 6 točk.
vključevanje v okolje
4. Program temelji na jasni in pregledni finančni konstrukciji ter oceni stroškov za izvedbo, izvajalec zagotavlja sofinanciranje programa iz drugih virov (do 6 točk):
Preglednost finančne konstrukcije:
– finančna konstrukcija in ocena stroškov ni    – 0 točk,
pregledna
– finančna konstrukcija in ocena stroškov je    – 2 točki.
jasna in pregledna
Delež sofinanciranja programa iz občinskih
sredstev:
– delež občinskih sredstev znaša več kot 75%    – 0 točk,
– delež občinskih sredstev znaša od 51 do 75%   – 2 točki,
– delež občinskih sredstev znaša od 26 do 50%   – 3 točke,
– delež občinskih sredstev znaša do 25%      – 4 točke.
5. Reference izvajalca - izvajalec že več let uspešno izvaja programe za občane Občine Ravne na Koroškem (do 9 točk):
– manj kot leto dni izvajanja programov       – 0 točk,
– od enega leta do pet let izvajanja        – 3 točke,
programov
– od šest do deset let izvajanja programov     – 6 točk,
– več kot deset let izvajanja programov       – 9 točk.
6. Program zagotavlja dosego zastavljenega cilja za občane Občine Ravne na Koroškem v skladu z občinskim letnim programom socialnega in zdravstvenega varstva (do 10 točk):
– aktivnosti programa ne zagotavljajo cilja     – 0 točk,
– aktivnosti programa zagotavljajo cilj in     – 5 točk,
vplivajo na ožjo populacijo
– aktivnosti programa zagotavljajo cilj in     – 10 točk.
vplivajo na širšo populacijo
7. Program vsebuje organiziranje predavanj, delavnic in druga izobraževanja za ožji krog uporabnikov ali širšo javnost v Občini Ravne na Koroškem oziroma za občane Občine Ravne na Koroškem (do 10 točk):
– program ne vsebuje predavanj, delavnic in     – 0 točk,
drugih izobraževanj
– izobraževanja so organizirana za ožji krog    – 5 točk,
uporabnikov
– izobraževanja so organizirane za širšo      – 10 točk.
javnost
8. Program vključuje športne in/ali kulturne aktivnosti (do 6 točk):
– program ne vključuje športnih in/ali        – 0 točk
kulturnih aktivnosti
– program vključuje izvajanje športnih in/ali   – 3 točke,
kulturnih aktivnosti za ožji krog uporabnikov
– program vključuje izvajanje športnih in/ali    – 6 točk.
kulturnih aktivnosti tudi za širšo javnost
9. Program vsebuje organizacijo in izvedbo prireditev občinskega pomena (do 10 točk):
– program ne vsebuje organizacije ali        – 0 točk,
sodelovanja na prireditvi
– program vsebuje sodelovanje na prireditvi     – 5 točk,
občinskega pomena
– program vsebuje organizacijo in izvedbo     – 10 točk.
prireditve občinskega pomena
10. Program predstavlja dodano vrednost in izvirnost pri uvajanju aktivnosti s področja socialnega oziroma zdravstvenega varstva (do 10 točk):
– program temelji na starih pristopih pri      – 0 točk,
izvajanju dejavnosti
– program z novostmi nadgrajuje dosedanje     – 5 točke,
pristope pri izvajanju dejavnosti
– program uvaja nove, izvirne pristope pri     – 10 točk.
izvajanju dejavnosti
11. Program vsebuje mreženje organizacij in strok (do 6 točk)
– program izvaja samo ena ustanova,         – 0 točk,
organizacija ali društvo
– program povezuje aktivnosti različnih      – 3 točke,
ustanov, organizacij in društev v občini
– program povezuje različne ustanove in       – 6 točk.
organizacije ter strokovnjake različnih strok
12. Izvedba razvojnega programa vključuje občane, ki imajo stalno prebivališče v Občini Ravne na Koroškem (do 20 točk):
– manj kot 5 vključenih občanov           – 0 točk,
– 5 do 50 vključenih občanov            – 10 točk,
– nad 50 vključenih občanov            – 20 točk.
18. člen
(posebni občinski interes)
Prijavljena dejavnost ali razvojni program, katerega izvedba je v posebnem interesu za Občino Ravne na Koroškem, se dodatno točkuje v višini 20% doseženih točk.
Podrobna vsebina, ki natančno opredeljuje posebni občinski interes, se za vsako posamezno leto opredeli v letnemu programu zdravstvenega in socialnega varstva.
19. člen
(razdelitev sredstev)
Sredstva za sofinanciranje posameznih dejavnosti in programov se razdelijo glede na:
- doseženo število točk,
- višino razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu.
Sredstva se razdelijo za vsak sklop programskih dejavnosti posebej, v okviru sredstev, ki so za izvajanje dejavnosti in programov določena z letnim programom socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem. V primeru neporabljenih sredstev v okviru načrtovanega sofinanciranja posameznega sklopa programskih dejavnosti na osnovi določil posameznega letnega programa socialnega in zdravstvenega varstva se lahko v posameznem letu razpisana sredstva prerazporedijo med obema sklopoma programskih dejavnosti.
VII. KONČNI DOLOČBI
20. člen
(prenehanje dosedanjega pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 115/08).
21. člen
(pričetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-0005/2009-03102
Ravne na Koroškem, dne 2. junija 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti