Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2410. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2010, stran 6918.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 - prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02, 114/04 in 43/07) je Občinski svet Občine Mislinje na 29. seji dne 27. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mislinja za leto 2010 (Uradni list RS, št. 3/10) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/poskupina kontov           Rebalans
                       proračuna leta
                            2010
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       6.749.875
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.710.218
70  DAVČNI PRIHODKI               3.314.196
   700 Davek na dohodek in dobiček       2.969.976
   703 Davki na premoženje            106.956
   704 Domači davki na blago in storitve     237.264
71  NEDAVČNI PRIHODKI               396.022
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     235.116
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             2.513
   712 Globe in denarne kazni            4.561
   713 Prihodki prodaje blaga in storitev       456
   714 Drugi nedavčni prihodki          153.376
72  KAPITALSKI PRIHODKI              117.997
   720 Prihodki od prodaje osnovnih          949
   sredstev
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      117.048
   neopredmetenih sredstev
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov        0
74  TRANSFERNI PRIHODKI             2.921.660
   740 Transferni prihodki iz drugih      2.502.060
   javnofinančni institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega       419.600
   proračuna iz sredstev proračuna
   Evropske unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         7.282.054
40  TEKOČI ODHODKI                1.253.713
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     185.674
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     30.811
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        974.978
   403 Plačila domačih obresti           17.914
   409 Sredstva, izločena v rezerve        44.336
41  TEKOČI TRANSFERI               1.335.082
   410 Subvencije                 34.597
   411 Transferi posameznikom in         621.486
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim           182.670
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       496.329
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            4.628.671
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    4.628.471
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             64.588
   431 Investicijski transferi pravnim in     64.588
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   porabniki
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)          –532.179
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         1.147
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil        1.147
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      1.147
   DELEŽEV (440+441)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                1.147
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN            0
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE
   (500+501)                      0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILO DOLGA
   (550+551)                    10.628
55  ODPLAČILA DOLGA                 10.628
   550 Odplačilo domačega dolga          10.628
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      –542.807
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)         –10.628
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)     532.179
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.
   PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
9009 Splošni sklad za
   drugo                     542.969
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2009
Mislinja, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti