Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2406. Pravilnik o sofinanciranju programov socialnih in humanitarnih organizacij v Občini Majšperk, stran 6916.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03) ter 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 29. redni seji dne 15. 4. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov socialnih in humanitarnih organizacij v Občini Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom so določeni pogoji, merila in postopki za izbiro in vrednotenje programov ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje socialnih in humanitarnih organizacij in združenj, ki delujejo na območju Občine Majšperk.
2. člen
Izvajalci programov so prostovoljne in neprofitne organizacije in društva, kamor štejemo:
- dobrodelne organizacije,
- invalidske organizacije,
- organizacije za samopomoč,
- društva upokojencev,
- druge organizacije s področja socialnega varstva in zdravstva.
Izvajalci navedenih programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Majšperk oziroma da aktivno delujejo na območju Občine Majšperk (v tem primeru se financira po številu članov iz naše občine),
- da so registrirani za opravljanje predlagane preventivne, socialne oziroma humanitarne dejavnosti ter da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost (reference),
- da imajo zagotovljene pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti) za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in urejeno vso ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto (društva),
- da društva, ki ponovno kandidirajo, občinski upravi vsako leto do 31. marca redno dostavljajo poslovno poročilo za preteklo leto,
- da opravljajo svojo dejavnost na območju Občine Majšperk.
II. MERILA IN POSTOPKI ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
3. člen
Sofinancira se:
- dobrodelne programe,
- programe pomoči,
- krvodajalstvo,
- programe družabništva, namenjene osebam s posledicami invalidnosti ali bolezni,
- programe osebne pomoči namenjene osebam s posledicami invalidnosti ali bolezni,
- programe društev upokojencev.
Programi morajo biti organizirani na območju Občine Majšperk.
4. člen
Za sofinanciranje se upošteva naslednja merila:
+-----+---------------------------------+----------------------+
| Zap.|Kriterij             |Število točk     |
| št. |                 |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
| 1. |Organizacija dobrodelnega    |30 točk/program    |
|   |programa             |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
| 2. |Organizacija programa pomoči   |20 točk/program    |
+-----+---------------------------------+----------------------+
| 3. |Organizacija krvodajalstva    |1           |
|   |                 |točka/krvodajalec/leto|
+-----+---------------------------------+----------------------+
| 4. |Organizacija programa      |15 točk/program    |
|   |družabništva namenjene osebam s |           |
|   |posledicami invalidnosti ali   |           |
|   |bolezni             |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
| 5. |Organizacija programa osebne   |10 točk        |
|   |pomoči namenjene osebam s    |           |
|   |posledicami invalidnosti ali   |           |
|   |bolezni             |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
| 6. |Dobrodelna organizacija (rdeči  |20 točk        |
|   |križ, karitas …)         |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
| 7. |Delovanje na področju druženja  |20 točk        |
|   |upokojencev           |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
| 8. |Število članov – občanov Občine |1 točka/10 članov   |
|   |Majšperk po plačani članarini  |           |
+-----+---------------------------------+----------------------+
5. člen
Vrednost točke se določi tako, da se skupno število razpisanih sredstev deli s seštevkom vseh točk vseh prijavljenih organizacij.
Iz sredstev proračuna Občine Majšperk se sofinancirajo le programi, ki niso financirani s strani sredstev državnega proračuna.
6. člen
Sredstva, namenjena za sofinanciranje socialnih in humanitarnih organizacij se razdelijo na podlagi javnega razpisa. Javni razpis razpiše župan in ga objavi v časopisu Občine Majšperk - Majšperčanu in na spletni strani Občine Majšperk.
Javni razpis mora vsebovati:
- navedbo naročnika;
- okvirno višino finančnih sredstev;
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
- navedbo, da gre za socialne in humanitarne programe;
- rok za prijavo.
7. člen
Za kandidiranje na javni razpis mora organizacija predložiti:
- akt o ustanovitvi,
- akt o registraciji,
- izpolnjeno prijavo s podatki o organizaciji,
- program, s katerim kandidira ter predvidene finančne vire,
- poročilo o izvedbi programa za preteklo leto,
- seznam krvodajalcev.
Za pregled in vrednotenje prijavljenih programov po merilih iz tega pravilnika imenuje župan tričlansko komisijo. O delu komisije se vodi zapisnik.
Komisija lahko posameznega kandidata pozove k dopolnitvi vloge, če je le-ta nepopolna. Kandidat mora svojo vlogo dopolniti najkasneje v 8 (osmih) dneh od prejema poziva.
Komisija pregleda vloge in pripravi predlog razdelitve sredstev, ki ga najkasneje v roku 30 dni po zaključku razpisa posreduje občinski upravi. Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev direktor občinske uprave izda predlagateljem programov sklep o sofinanciranju programov.
Na sklep o sofinanciranju je v roku 15 dni od prejema sklepa možna pritožba. Za odločitev o pritožbi je pristojen župan. Sklep, ki ga na podlagi pritožbe izda župan, je dokončen.
8. člen
Po pravnomočnosti sklepa o sofinanciranju društev izbrana društva sklenejo pogodbo o sofinanciranju dejavnosti društva, ki jo podpiše župan. Pogodba vsebuje:
- naziv in naslov društva;
- navedbo programa, ki se sofinancira;
- višina dodeljenih sredstev in način financiranja;
- način nadzora;
- določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev;
- druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
9. člen
Dejavnost socialnih in humanitarnih organizacij se lahko izjemoma financira tudi na podlagi računov za upravičene stroške. Investicije niso del sredstev po tem razpisu.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev za Občino Majšperk izvaja občinska uprava. V primeru ugotovitve nepravilnosti občinska uprava izda ustrezno odločbo. Zoper odločbo se lahko izvajalec programa pritoži županu.
III. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-44/2010-3
Majšperk, dne 15. aprila 2010
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti