Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2400. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško, stran 6909.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 - ORZVO187, 20/06, 28/06 - sklep US RS, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odločba US RS, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08 in 79/09), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - ZP-1-UPB4, 17/08 (21/08 - popr.) in 76/08 - ZIKS-1C, 108/09 in 109/09 - odločba US RS) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 40. seji dne 27. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško
1. člen
V odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Krško (Uradni list RS, št. 33/07 in 45/09) se spremeni tretji odstavek 32. člena in po novem glasi:
»(3) Smetarino so na podlagi obveznosti, določenih z zakonom in tem odlokom, dolžni plačevati vsi povzročitelji, ki so po tem odloku dolžni zbirati odpadke, ne glede na to, ali odpadke odlagajo ali ne in ne glede na vrsto oziroma način odvoza odpadkov, razen pogodbenih povzročiteljev, oseb s stalnim prebivališčem v naselju Spodnji Stari Grad in razen primerov iz četrtega odstavka 8. člena tega odloka.«.
2. člen
Dopolni se tretji odstavek 7. člena odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško (Uradni list RS, št. 33/07 in 45/09) in po novem glasi:
»(3) V primeru, ko povzročitelj odpadkov le-te povzroča z več oblikami delovanja ali dejavnosti (npr. fizična oseba hkrati kot gospodinjstvo in kot lastnik ali najemnik gospodarskih in počitniških objektov ter drugih objektov, ki so namenjeni občasni uporabi), je dolžan storitve javne službe plačevati za vsako obliko delovanja ali dejavnosti, s katero se povzročajo odpadki, posebej. Plačila se na podlagi vloge lahko oprostijo tisti lastniki oziroma najemniki gospodarskih, počitniških ter drugih objektov namenjenih občasni uporabi s stalnim prebivališčem v občini Krško, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina pri pristojni upravni enoti in v objektu ne izvajajo dodatnih dejavnosti (npr. vinotoč, začasno prebivališče, dejavnosti turizma, kmečkega turizma, zidaniškega turizma, ter eventualne druge dejavnosti …).
3. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odredba o določitvi vplivnega območja odlagališča odpadkov (Uradni list RS, št. 9/93 in 19/93).
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2007-O602
Krško, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti