Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2397. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško, stran 6906.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08 in 79/09) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 40. seji dne 24. 5. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Krško
1. člen
V Statutu Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) se v 2. členu besedna zveza »Gorenje Dule« nadomesti z besedno zvezo »Gorenje Dole«, besedna zveza »Gorica pri Rastezu« nadomesti z besedno zvezo »Gorica pri Raztezu«, besedna zveza »Osredek pri Trški gori« pa nadomesti z besedno zvezo »Osredek pri Trški Gori«.
V 2. členu se črtata besedi »Doljšce« in »Ržišče«.
V 2. členu se za besedo »Kališovec« doda besedna zveza »Kerinov Grm«.
2. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da glasi:
»Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.«.
3. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Občani uresničujejo lokalno samoupravo v občini tudi neposredno, preko zborov občanov, z referendumom in preko ljudske iniciative.«.
4. člen
V četrtem odstavku 6. člena se za besedno zvezo »OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA« doda vejica in besedilo »POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA«.
5. člen
V tretjem odstavku 9. člena se za piko doda nov stavek, ki glasi:
»V ta namen lahko združuje sredstva in v skladu z zakonom ustanavlja skupne organe ter organe skupne občinske uprave, ustanavlja in upravlja sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove.«.
6. člen
V prvem odstavku 10. člena se v četrti alinei 2. točke pika nadomesti z vejico in doda nova peta alinea, ki glasi:
»- vodi centralno evidenco nepremičnega premoženja v lasti občine«.
Tretja alinea v 3. točki se črta.
7. člen
11. člen se spremeni tako, da glasi:
»11. člen
Za financiranje nalog občine, ki so javnega pomena, pripadajo občini davki in drugi dohodki, predpisani z zakonom.«.
8. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da glasi:
»Organa občine sta tudi občinska volilna komisija in posebna občinska volilna komisija za volitve člana občinskega sveta občine Krško - predstavnika romske skupnosti, katerih naloge, pristojnosti in sestavo določa zakon o lokalnih volitvah.«.
9. člen
V 16. členu se sedma alienea spremeni tako, da glasi:
»- izvršuje ustanoviteljske in korporacijske pravice občine pri pravnih osebah ne glede na njihovo pravno organizacijsko obliko, če veljavna zakononodaja, statut ali splošni akt občine ne določa drugače.«
Deveta alinea se spremeni tako, da glasi:
»- imenuje občinsko volilno komisijo in posebno občinsko volilno komisijo«.
Enajsta alinea se spremeni tako, da glasi:
»- imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvete ali druge državne organe«.
Trinajsta alinea se spremeni tako, da glasi:
»- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kadar vrednost posameznega posla presega 5.000 EUR, pri čemer se vrednost nanaša na stvar, pravico oziroma premoženje v celoti.«.
Za trinajsto alineo se doda nova štirinajsta alinea, ki glasi:
»- odloča o obremenitvi občinskega premoženja za dobo petih let in več,«.
Dosedanja enaindvajseta alinea se spremeni tako, da glasi:
»- določa takse, povračila in druge javnofinančne prihodke, ki so v pristojnosti občine«.
Dosedanja petindvajseta alinea se črta.
Za dosedanjo trideseto alineo se dodata novi enaintrideseta in dvaintrideseta alinea, ki glasita:
»- sprejema letne programe in poročila o izvajanju gospodarskih javnih služb,
- odloča o višini tarif za izvajanje gospodarskih javnih služb,«.
Dosedanja enaintrideseta alinea se spremeni tako, da glasi:
»- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon, ta statut ali splošni akt občine.«.
10. člen
V prvem odstavku 18. člena se četrta alinea spremeni tako, da glasi:
»- sodeluje pri pripravi predlogov za odločitve občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev,«.
Za četrto alineo se dodajo nove peta, šesta in sedma alinea, ki glasijo:
»- izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev,
- daje mnenje v imenu lokalne skupnosti k imenovanju ravnateljev in direktorjev javnih zavodov,
- daje mnenje k imenovanju predstavnikov občine v organe gospodarskih družb,«.
Peti odstavek se črta.
11. člen
V prvem odstavku 20. člena se v prvi alinei za prvo vejico doda besedilo »predšolsko vzgojo, zdravstvom, lekarništvom,«, črta pa se besedna zveza »informacijsko - dokumentacijsko«.
Četrta in šesta alinea se spremenita tako, da glasita:
»- daje mnenja in predloge v zvezi z socialno politiko občine,
- daje mnenja in predloge za varovanje kulturne dediščine,«.
V drugem odstavku se druga alinea spremeni tako, da glasi:
»- daje mnenje občinskemu svetu na vsako spremembo letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z občinskim premoženjem, ki ga sprejema občinski svet,«.
V tretjem odstavku se osma alinea spremeni tako, da glasi:
»- daje mnenja in predloge za promocijo občine, organizacijo promocijskih prireditev ter izdajanje ustreznih publikacij,«.
V deseti alinei se pika nadomesti z vejico in doda nova enajsta alinea, ki glasi:
»- obravnava stanovanjsko problematiko.«.
V petem odstavku se četrta alinea spremeni tako, da glasi:
»- daje mnenja in predloge za delovanje krajevnih skupnosti,«.
V šestem odstavku se v drugi alinei besedna zveza »občinski upravni organi« nadomesti z besedno zvezo »občinska uprava«.
V osmem odstavku se druga alinea spremeni tako, da glasi:
»- daje mnenja in predloge v zvezi z mladinsko politiko, da bi se ustvarile socialne, kulturne, pravne, ekonomske, zdravstvene, pedagoške, izobraževalne in druge razmere, ki pospešujejo individualizacijo mladostnika in njegovo socialno in kulturno integracijo,«.
12. člen
Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da glasi:
»Prvo sejo občinskega sveta vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet.«.
13. člen
V prvem odstavku 28. člena se za piko dodajo novi stavki, ki glasijo:
»Če župan seje občinskega sveta ne skliče v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje občinskega sveta mora biti predložen dnevni red. Župan mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagani dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami.«.
14. člen
Tretji odstavek 29. člena se spremeni tako, da glasi:
»Direktor občinske uprave ima pravico in dolžnost udeleževati se sej občinskega sveta, na zahtevo občinskega sveta ali župana pa so se dolžni udeležiti seje in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta tudi vodje notranjih organizacijskih enot oziroma določeni poročevalci.«.
15. člen
V 30. členu se doda nov prvi odstavek, ki glasi:
»Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.«.
Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
16. člen
Drugi odstavek 31. člena se črta.
17. člen
V 33.c členu se doda nov prvi odstavek, ki glasi:
»Delo nadzornega odbora je javno.«.
Dosedanji prvi, drugi, tretji in četrti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
18. člen
V 33.d členu se besedna zveza »organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev« nadomesti z besedno zvezo »posredni in neposredni proračunski uporabniki občinskega proračuna ter prejemniki sredstev občinskega proračuna«.
19. člen
V 35. členu se v osmi alinei beseda »sprejemanja« nadomesti z besedo »sprejetega«.
Deveta alinea se spremeni tako, da glasi:
»- ima splošno pooblastilo za odločanje o pridobitvi in odtujitvi premičnega ali nepremičnega premoženja, katerih posamična vrednost v okviru enega posla ne presega 5.000 EUR,«.
Sedemnajsta alinea se spremeni tako, da glasi:
»- opravlja tudi druge zadeve, ki jih določa zakon ali akt občinskega sveta.«.
20. člen
V prvem odstavku 41.b člena se številka »30« nadomesti s številko »15«.
21. člen
Tretji odstavek 44. člena se črta.
22. člen
V drugem odstavku 48. člena se besedna zveza »oziroma vodja kadrovskega poslovanja« črta.
23. člen
Drugi odstavek 49. člena se črta.
24. člen
V prvem odstavku 51. člena, v 52., 53. in 54. členu, v prvem in drugem odstavku 95. člena in v 96. členu se besedna zveza »upravna stvar« v vseh sklonih in številu nadomesti z besedno zvezo »upravna zadeva« v ustreznih sklonih in številu.
25. člen
V 54. členu se drugi stavek spremeni tako, da glasi:
»V enostavnih upravnih zadevah, ki so določene s strani pristojnega organa, lahko na prvi stopnji odloča tudi uradna oseba brez opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka.«.
26. člen
V drugem odstavku 55. člena se besedna zveza »odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi« nadomesti z besedno zvezo »odloča stvarno pristojno ministrstvo«.
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
»O zakonitosti dokončnih upravnih aktov občinskih upravnih organov odloča v upravne sporu pristojno sodišče.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
27. člen
Prvi odstavek 56. člena se spremeni tako, da glasi:
»Če so v posamezni upravni zadevi podani z zakonom predpisani pogoji za izločitev župana, o tem odloča občinski svet.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
»Če so v posamezni upravni zadevi podani z zakonom predpisani pogoji za izločitev direktorja občinske uprave, o tem odloča župan.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
28. člen
V prvem odstavku 62. člena se beseda »delavci« nadomesti z besedama »javni uslužbenci«.
29. člen
V drugem odstavku 69. člena se besedna zveza »1,5% prejemkov proračuna« nadomesti z besedno zvezo »določene z zakonom«.
30. člen
84. člen se spremeni tako, da glasi:
»S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe zakona, podzakonskega akta ter statuta v procesu njihovega izvrševanja.«.
31. člen
V prvem odstavku 105. člena se v prvi alinei beseda »Gorica« nadomesti z besedno zvezo »Gorica pri Raztezu«.
V drugi alinei se črtata besedni zvezi »Spodnji Stari Grad« in »Spodnja Libna«.
V sedmi alinei se besedna zveza »KS Leskovec« nadomesti z besedno zvezo »KS Leskovec pri Krškem«, beseda »Leskovec« pa z besedno zvezo »Leskovec pri Krškem«.
Za dvanajsto alineo se doda nova trinajsta alinea, ki glasi:
»- KS Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna: Spodnji Stari Grad, Spodnja Libna«.
V dosedanji trinajsti alinei, ki postane štirinajsta, se za besedo »Jelše« doda besedna zveza »Kerinov Grm,«.
Dosedanje trinajsta, štirinajsta in petnajsta alinea postanejo štirinajsta, petnajsta in šestnajsta alinea.
V dosedanji štirinajsti alinei, ki postane petnajsta alinea, se besedna zveza »Gorenje Dule« nadomesti z besedno zvezo »Gorenje Dole«.
V drugem odstavku 105. člena se pred piko doda besedilo: »ali občine, če jim je bilo s strani občinskega sveta preneseno v upravljanje«.
32. člen
Prvi in drugi odstavek 106. člena se črtata.
Doda se nov prvi odstavek tako da glasi:
»Del krajevne skupnosti se lahko izloči iz krajevne skupnosti in ustanovi nova krajevna skupnost ali izloči iz krajevne skupnosti in priključi k drugi krajevni skupnosti v skladu z veljavnim zakonom.«
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
33. člen
V prvem odstavku 107. člena se šesta alinea spremeni tako, da glasi:
»- sodelujejo pri oblikovanju prostorskih planov«.
Črtajo se sedma, osma, deveta, deseta in trinajsta alinea.
Dosedanja dvanajsta alinea se spremeni tako, da glasi:
»- vzdržujejo in urejajo pokopališča in mrliške vežice,«.
Dodata se novi trinajsta in štirinajsta alinea, ki glasita:
»- upravlja s športnimi objekti na njenem območju,
- upravlja z večnamenskimi, skupnimi in kulturnimi objekti na njenem območju.«.
Dosedanja šesnajsta alinea se spremeni tako, da glasi:
»- daje pobude za varstvo okolja in urejanja prostora,«.
Dosedanja dvajseta alinea se spremeni tako, da glasi:
»- predlaga investicijska vlaganja v objekte in naprave na območju krajevne skupnosti«.
Dosedanja dvaindvajseta alinea pa se spremeni tako, da glasi:
»- sodeluje z občinsko upravo na področju njihovega dela«.
Sedmi odstavek in osmi odstavek se spremenita tako, da glasita:
»Krajevne skupnosti z naselji mestnega značaja Brestanica, Senovo in Leskovec pri Krškem opravljajo funkcije, ki izhajajo iz njihovih značilnosti.
Te naloge se natančneje določijo v statutih krajevnih skupnosti Brestanica, Senovo in Leskovec pri Krškem.«.
34. člen
V prvem odstavku 113. člena se drugi stavek spremeni tako, da glasi:
»Število članov določi občinski svet.«.
35. člen
V tretjem odstavku 115. člena se beseda »tajnika« nadomesti z besedno zvezo »strokovnega sodelavca«.
36. člen
Določbi drugega in petega odstavka 31. člena teh sprememb in dopolnitev statuta Občine Krško začneta veljati po izteku mandata sedanjemu svetu Krajevne skupnosti Dolenja vas.
37. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2008-O302
Krško, dne 24. maja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti