Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2385. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih aktivnosti v Občini Kobarid, stran 6891.

Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07, 56/08 in 4/10), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09), 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 32. seji dne 27. 5. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju kulturnih aktivnosti v Občini Kobarid
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, postopki, pogoji in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev ter medsebojne pravice in obveznosti med prejemnikom sredstev, namenjenih za sofinanciranje kulturnih aktivnosti v Občini Kobarid, in Občino Kobarid (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Predmet sofinanciranja kulturnih aktivnosti so zaključeni enkratni dogodki, namenjeni širši javnosti in predstavitvi izvajalcev, na katerih sodelujejo različni kulturni ustvarjalci in na njih javno predstavijo svojo dejavnost oziroma programski repertoar.
3. člen
Upravičenci lahko za isto kulturno aktivnost pridobijo sredstva le iz enega vira, ki ga zagotavlja proračun občine.
II. NAMEN
4. člen
Namen sofinanciranja kulturnih aktivnosti je krepitev druženja, socialnih stikov, medgeneracijskega sodelovanja ter ohranjanja kulturne identitete na območju Občine Kobarid.
5. člen
Kulturna aktivnost, ki se sofinancira je lahko:
- prireditev, ki prispeva k obogatitvi družbenih dejavnosti na lokalni in širši ravni,
- koncert,
- predstava,
- razstava (študijska, tematska, skupinska, monografska ...),
- proslava in
- okrogla miza.
III. UPRAVIČENCI
6. člen
Upravičenci, ki lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje kulturnih aktivnosti po tem pravilniku, so:
- kulturna društva,
- druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
- posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v poseben razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,
- druge pravne osebe (gospodarske družbe) in zasebniki, ki delujejo na področju kulture,
- neprofitne organizacije (ustanove, zasebni neprofitni zavod), ki delujejo na področju kulture.
7. člen
(1) Upravičenci, ki lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje kulturnih aktivnosti po tem pravilniku, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- imajo sedež ali organizacijsko enoto na območju občine, posamezniki, samozaposleni v kulturi pa imajo stalno prebivališče v občini;
- so kot pravne osebe ustanovljeni ali registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture;
- delujejo vsaj eno leto;
- imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti;
- poslujejo v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Upravičenci dostavijo poročilo o realizaciji programa in namenski porabi sredstev, ki so jih v tekočem letu prejeli iz občinskega proračuna, do 20. novembra tekočega leta za kulturne aktivnosti izvedene od 11. novembra preteklega leta do 10. novembra tekočega leta.
8. člen
Upravičenci, ki prejmejo sredstva iz občinskega proračuna so dolžni v svojih promocijskih gradivih za sofinanciranje kulturnih aktivnosti navesti, da je kulturno aktivnost sofinancirala občina.
IV. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
9. člen
Višina sredstev za sofinanciranje kulturnih aktivnosti na območju občine se določi v proračunu občine. Sredstva se dodeljujejo od začetka veljavnosti odloka o proračunu občine za posamezno leto, na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh občine in na krajevno običajen način.
10. člen
Upravičenci lahko pridobijo sredstva le na podlagi popolne vloge za prijavo na javni razpis in za največ dve kulturni aktivnosti.
11. člen
Javni razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati:
- podatke o naročniku,
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
- predmet javnega razpisa,
- opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
- okvirno višino finančnih sredstev,
- pogoje in točkovno ovrednotena merila, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
- navedbo dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji priložiti k prijavi,
- rok za prijavo,
- predvideni rok v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa.
12. člen
Postopek javnega razpisa vodi tri članska strokovna komisija, ki jo imenuje župan in je sestavljena iz dveh članov Odbora za negospodarstvo in enega člana iz občinske uprave.
13. člen
Naloge strokovne komisije so:
- odpiranje in pregled na javni razpis prispelih vlog,
- ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in prijaviteljev,
- ocenjevanje in vrednotenje aktivnosti v skladu z merili iz tega pravilnika,
- sestava zapisnika o delu,
- priprava predloga razdelitve sredstev v roku 30. dni od dne, ko se je iztekel rok za prijavo na razpis.
14. člen
V primeru, da je katera od pravočasnih vlog nepopolna, komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je pet dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se kot nepopolna s sklepom zavrže.
15. člen
(1) Sklep o razdelitvi sredstev sprejme direktor občinske uprave.
(2) Na podlagi dokončnega sklepa o razdelitvi sredstev, župan z izbranimi upravičenci sklene pogodbo o sofinanciranju, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in koriščenjem občinskih sredstev.
(3) Obvezne sestavine pogodbe so:
- navedba pogodbenih strank,
- navedba aktivnosti, ki se sofinancirajo,
- višina dodeljenih sredstev,
- obdobje v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
- določilo o sankcijah v primeru nenamenske porabe sredstev,
- druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja aktivnosti.
(4) Če izbrani upravičenec pogodbe ne podpiše ali je občinski upravi ne vrne v roku 15 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je odstopil od zahteve po sofinanciranju.
V. NAČIN SOFINANCIRANJA
16. člen
Sofinanciranje kulturnih aktivnosti, izvedenih od 11. novembra preteklega leta do 10. novembra tekočega leta, se praviloma izvede po njihovi realizaciji, če izvajalci do 20. novembra tekočega leta, z ustreznimi dokazili dokažejo nastanek finančnih obveznosti in izvedbo aktivnosti.
17. člen
(1) Med upravičene stroške aktivnosti sodijo:
- stroški materiala in storitev, nastali z izvedbo aktivnosti,
- stroški zunanjih izvajalcev, nastali z izvedbo aktivnosti in
- stroški promocije aktivnosti.
(2) Sredstva na podlagi tega pravilnika niso namenjena za sofinanciranje:
- redne dejavnosti,
- investicij in
- blaga za nadaljnjo prodajo.
18. člen
Časovno obdobje izvedbe kulturne aktivnosti je proračunsko leto za katerega so bila pridobljena sredstva.
19. člen
Namenska proračunska sredstva, ki v tekočem letu niso bila porabljena, se v mesecu decembru razporedijo s sklepom župana med društva, ki so sofinancirana na podlagi javnega razpisa sorazmerno glede na število pridobljenih točk na razpisu za tekoče leto.
VI. MERILA
20. člen
(1) Merila za vrednotenje kulturnih aktivnosti so ovrednotena s točkami in so izhodišče za financiranje.
+-------------------------------------------------------------+
|MERILA                   ŠTEVILO TOČK ZA |
|                        AKTIVNOST   |
+-------------------------------------------------------------+
|1. Vrsta kulturne aktivnost                 |
+-------------------------------------------------------------+
|- Glasbena                    20     |
+-------------------------------------------------------------+
|- Gledališka                   25     |
+-------------------------------------------------------------+
|- Plesno-folklorna                20     |
+-------------------------------------------------------------+
|- Likovna, fotografska              10     |
+-------------------------------------------------------------+
|- Literarna                    10     |
+-------------------------------------------------------------+
|2. Število nastopajočih, gostujočih,             |
+-------------------------------------------------------------+
|- Do 10                      5     |
+-------------------------------------------------------------+
|- Do 20                      10     |
+-------------------------------------------------------------+
|- Do 30                      15     |
+-------------------------------------------------------------+
|- Nad 30                     20     |
+-------------------------------------------------------------+
|3. Trajanje kulturne aktivnosti               |
+-------------------------------------------------------------+
|- Poldnevna in manj                5     |
+-------------------------------------------------------------+
|- Celodnevna                   10     |
+-------------------------------------------------------------+
|- Večdnevna                    15     |
+-------------------------------------------------------------+
|4. Raven kulturne aktivnosti                 |
+-------------------------------------------------------------+
|- Krajevna skupnost                5     |
+-------------------------------------------------------------+
|- Občinska raven                 10     |
+-------------------------------------------------------------+
|- Medobčinska raven                15     |
+-------------------------------------------------------------+
|- Meddržavna raven                20     |
+-------------------------------------------------------------+
|5. Predvideno število obiskovalcev              |
+-------------------------------------------------------------+
|- do 100                      5     |
+-------------------------------------------------------------+
|- nad 100 do 300                 10     |
+-------------------------------------------------------------+
|- nad 300                     15     |
+-------------------------------------------------------------+
|6. Starostna struktura obiskovalcev             |
|(točke se seštevajo)                     |
+-------------------------------------------------------------+
|- otroci                      5     |
+-------------------------------------------------------------+
|- mladina                     10     |
+-------------------------------------------------------------+
|- odrasli                     5     |
+-------------------------------------------------------------+
|7. Predvideni delež zagotovljenih lastnih          |
|(neproračunskih) sredstev                  |
+-------------------------------------------------------------+
|- nad 20 do 40 %                 10     |
+-------------------------------------------------------------+
|- nad 40 % do 70 %                20     |
+-------------------------------------------------------------+
|- nad 70%                     30     |
+-------------------------------------------------------------+
|8. Kulturna aktivnost, kjer je prost             |
|vstop in se ne pobira vstopnina, ali             |
|kakšna druga oblika prispevka           20     |
+-------------------------------------------------------------+
|9. Etnografska/etnološka aktivnost        10     |
+-------------------------------------------------------------+
(2) Vrednost točke izračuna komisija vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih kulturnih aktivnosti vseh izbranih upravičencev po naslednji formuli: vrednost točke = proračunska sredstva/vsota točk vseh prijavljenih kulturnih aktivnosti.
(3) Za upravičenost do sofinanciranja je potrebno doseči najmanj 60 točk.
VII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
21. člen
(1) Upravičenci so dolžni izvajati kulturne aktivnosti v skladu s tem pravilnikom in določili pogodbe.
(2) Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev spremlja občinska uprava.
22. člen
Če upravičenec dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko, ali če pri prijavi aktivnosti navaja neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev namensko dodeljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
23. člen
Upravičenec iz prejšnjega člena, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih aktivnosti v Občini Kobarid.
VIII. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2011.
Št. 007-10/10
Kobarid, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti