Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2383. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2009, stran 6890.

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 32. redni seji dne 27. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|A.  |  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |      |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|Skupina  |       NAZIV KONTA       | Zaključni|
|podskupina|                    | račun 2009|
|Konto,  |                    |      |
|podkon.  |                    |      |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|I.  |  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 5.257.680|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        | 3.360.049|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|70  |  |DAVČNI PRIHODKI            | 2.826.276|
|   |  |(700+701+702+703+704+705+706)     |      |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |700|DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK      | 2.510.487|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |703|DAVEK NA PREMOŽENJE          |  188.062|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |704|DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   |  127.727|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|71  |  |NEDAVČNI PRIHODKI           |  533.773|
|   |  |(710+711+712+713+714)         |      |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |710|UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD   |  372.868|
|   |  |PREMOŽENJA               |      |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |711|TAKSE IN PRISTOJBINE          |    772|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |712|DENARNE KAZNI             |   11.780|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |713|PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |   19.627|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |714|DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |  128.726|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|72  |  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |  181.256|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |720|PRIHODKI OD PRODAJE STAVB       |   4.340|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |722|PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ          |  176.916|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|73  |  |PREJETE DONACIJE (730+731)       |     0|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|74  |  |TRANSFERNI PRIHODKI          | 1.716.375|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |740|TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH     | 1.212.625|
|   |  |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ       |      |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |741|PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA     |  503.750|
|   |  |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA    |      |
|   |  |EVROPSKE UNIJE             |      |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|II.  |  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 4.924.545|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|40  |  |TEKOČI ODHODKI             | 1.244.204|
|   |  |(400+401+402+403+404+409)       |      |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |400|PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |  322.515|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |401|PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO   |   54.917|
|   |  |VARNOST                |      |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |402|IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      |  838.623|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |403|PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |   14.139|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |409|REZERVE                |   14.010|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|41  |  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) | 1.559.363|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |410|SUBVENCIJE               |   44.521|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |411|TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       |  782.056|
|   |  |GOSPODINJSTVOM             |      |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |412|TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN |  118.151|
|   |  |USTANOVAM               |      |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |413|DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     |  614.635|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|42  |  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      | 1.127.150|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |420|NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   | 1.127.150|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|43  |  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)     |  993.827|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |431|INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM    |  867.276|
|   |  |OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI |      |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|   |432|INVESTICIJSKI TRANSFERIPRORAČUNSKIM  |  126.551|
|   |  |UPORABNIKOM              |      |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|III. |  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ (I.- |  333.134|
|   |  |II.)                  |      |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|B.  |  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |      |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|IV.  |  |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJE |    813|
|   |  |KAPITALSKI DELEŽEV (750+751+752)    |      |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|V.  |  |DANA POSOJILA IN POVEČ.        |    242|
|   |  |KAPITALITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |      |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|VI.  |  |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |    571|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|C.  |  |RAČUN FINANCIRANJA           |      |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|VII. |  |ZADOLŽEVANJE (500)           |     0|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|VIII. |  |ODPLAČILO DOLGA (551)         |   47.851|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|IX.  |  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |  285.854|
|   |  |RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.)  |      |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|X.  |  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |  -47.851|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|XI.  |  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC    |   14.133|
|   |  |PRETEKLEGA LETA            |      |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
3. člen
Vsi presežki prihodkov nad odhodki se prenesejo v proračun za leto 2010.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja, odhodki po ekonomski klasifikaciji in poseben del proračuna - prihodki in odhodki ter razvojni programi, načrt delovnim mest in nabava osnovnih sredstev uprave so sestavni del odloka.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 450-2/10
Kobarid, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti