Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2382. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010-II, stran 6886.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP in 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 33. redni seji dne 27. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010-II
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ilirska Bistrica za leto 2010 določajo rebalans proračuna, izvrševanje rebalansa proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: rebalans proračuna).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu rebalansa proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del rebalansa proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|   | A. |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |    V EUR|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|   | I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |  23.677.317|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  11.222.382|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |  9.728.920|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  8.681.393|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE        |   650.144|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   397.383|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|706  |   |DRUGI DAVKI            |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI         |  1.493.462|
|   |   |(710+711+712+713+714)       |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |   924.923|
|   |   |PREM.               |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|711  |   |TAKSE IN PRISTOJBINE        |    6.020|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|712  |   |DENARNE KAZNI           |    9.285|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |    10.200|
|   |   |STORITEV              |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   543.034|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |  4.395.771|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |  2.203.965|
|   |   |SREDSTEV              |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |  2.191.806|
|   |   |NEMAT. PREMOŽ.           |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|73  |   |PREJETE DONACIJE (730+731)     |      -|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|730  |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |      -|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI        |  8.059.164|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |  2.543.739|
|   |   |JAVNOFIN. INST.          |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|741  |   |PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. |  5.515.425|
|   |   |PRORAČUNA EU            |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|   | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  29.342.955|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI           |  4.730.708|
|   |   |(400+401+402+403+409)       |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   732.263|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |   124.992|
|   |   |VAR.                |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  3.568.495|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   105.563|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|409  |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE    |   199.395|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |  4.755.824|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|410  |   |SUBVENCIJE             |   311.182|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |  2.519.394|
|   |   |GOSPODINJSTVOM           |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|412  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN   |   625.194|
|   |   |USTANOVAM             |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |  1.300.054|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  19.261.770|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  19.261.770|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |   594.653|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|431  |   |INVEST. TR. PRAVNIM IN FIZIČNIM  |   476.035|
|   |   |OSEBAM, KI NISO PR. UPOR.     |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|432  |   |INVEST. TR. PRORAČUNSKIM      |   118.617|
|   |   |UPORABNIKOM            |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|   | III.|PRORAČUNSKI PRESEŽEK        |  -5.665.638|
|   |   |(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)     |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|   | B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |    V EUR|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|75  | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |    2.158|
|   |   |PRODAJA KAPIT. DELEŽEV       |       |
|   |   |(750+751+752)           |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      -|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|751  |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |    2.158|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|752  |   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|44  | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. |    10.000|
|   |   |DELEŽEV              |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|440  |   |DANA POSOJILA           |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|441  |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |    10.000|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|442  |   |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA |       |
|   |   |PRIVATIZ.             |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|   | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJ. IN SPR. |    -7.842|
|   |   |KAP. DEL. (IV.-V.)         |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|   | C. |RAČUN FINANCIRANJA         |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|50  | VII.|ZADOLŽEVANJE (500)         |  3.972.587|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |  3.972.587|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|55  |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)       |   236.951|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |   236.951|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|   | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. NA RAČ. |  -1.937.844|
|   |   |(I+IV+VII-II-V-VIII)        |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|   | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)    |  3.735.636|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|   | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)    |  5.665.638|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|   |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. |  1.937.844|
|   |   |12. PRET. LETA           |       |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
Zmanjšanje sredstev na računu - proračunski primanjkljaj v višini 1.937.844 evrov se krije iz prenesenih sredstev iz preteklih let, ki vključuje tudi sredstva krajevnih skupnosti v višini 613.155 evrov.
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del rebalansa proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2010 do leta 2013 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Prilogi k temu odloku sta tudi obrazložitvi splošnega in posebnega dela rebalansa proračuna ter načrta razvojnih programov neposrednih proračunskih porabnikov.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA REBALANSA PRORAČUNA
3. člen
Rebalans proračuna se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu pred požarom - UPB (Uradni list RS, št. 3/07),
2. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
3. državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
4. lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti,
5. donacije,
6. sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij,
7. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj,
8. taksa za obremenjevanje voda in taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
9. prihodki iz naslova turistične takse,
10. sredstva nerazporejenega dobička Kraških lekarn iz preteklih let.
Če se po sprejemu rebalansa proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v rebalansu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in rebalansa proračuna.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso bila porabljena, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge in projekte, za katere so opredeljena.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če med občino in uporabnikom ni drugače določeno z odlokom, pogodbo ali drugim ustreznim dokumentom.
Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi pogodb, odločb, sklepov oziroma drugega ustreznega akta ali dokumenta.
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku dana iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika.
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev preteklega leta tudi poročati. Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami ter ju poslati županu najkasneje do 28. februarja tekočega leta. Na zahtevo župana so dolžni posredovati podatke in poročila tudi med letom.
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2010 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. Posredni proračunski uporabniki, ki se pretežno financirajo iz proračuna, uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim rebalansom proračuna v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s tem členom odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno zaustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana to stori občinski svet.
6. člen
Sredstva rebalansa proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni z rebalansom proračuna.
V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v rebalansu proračuna predvidena za posamezne namene.
Proračunski uporabniki so dolžni koristiti sredstva le za namene, določene v posebnem delu rebalansa proračuna in letnem načrtu razvojnih programov.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Na podlagi sklepa sveta krajevne skupnosti o razdelitvi prejetih sredstev iz naslova vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, lahko predsednik krajevne skupnosti med letom prerazporedi omenjena sredstva za posamezne, s prej omenjenim sklepom določene aktivnosti.
Če se v teku rebalansa proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju rebalansa proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih postavk posameznega podprograma.
Prerazporejanje je možno le v okviru posameznega podprograma, s tem da se ne prepreči izvajanje oziroma realizacija posamezne načrtovane aktivnosti, iz katere se prerazporejajo sredstva.
Krajevne skupnosti lahko izvajajo prerazporeditve tudi med proračunskimi postavkami, s tem da upoštevajo namenskost sredstev v skladu s 14. členom tega odloka.
Ni dovoljeno izvajati prerazporeditev iz postavk, kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe in obratno.
Na predlog predlagateljev finančnega načrta neposrednega uporabnika:
- župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu občinskega sveta,
nadzornega odbora, župana in občinske uprave,
- predsednik krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni možno.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna oziroma veljavni proračun.
V sprejetem rebalansu proračuna lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto/podkonto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe. Služba lahko sama opravi tudi prerazporeditev sredstev, ko gre za zaokroževanje zneskov ali za nova sredstva znotraj posameznega podprograma v višini največ do 50 evrov.
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova proračunska postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
Krajevna skupnost lahko opravlja prerazporeditve za sredstva iz 14. člena tega odloka in za lastna sredstva, ki niso strogo namenska.
Vsako prerazporeditev krajevna skupnost v 5 dneh posreduje Oddelku za gospodarstvo in finance Občine Ilirska Bistrica.
Javni zavodi lahko izvedejo prerazporeditve sredstev znotraj materialnih stroškov, razen za tekoče vzdrževanje do višine 500 evrov, in o tem obvestijo župana v 5 dneh od sprejema sklepa. Prerazporeditve nad tem zneskom so dovoljene na podlagi sklepa župana, o čemer se obvesti svet zavoda.
Neporabljena načrtovana sredstva za varstvo vozačev lahko osnovne šole na podlagi sklepa župana prerazporedijo za investicijske namene in o tem obvestijo svet zavoda.
7. člen
V skladu z 51. členom ZJF Občina Ilirska Bistrica lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem rebalansu proračuna.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2010 prevzame obveznosti za namene, za katere so zagotovljena sredstva v letu 2010 in ki zapadejo v plačilo v letu 2011, v višini 60% obsega pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2010, v letu 2010 pa lahko sklene pogodbe za obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2012 v višini 40% obsega pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2010. V letu 2010 lahko sklene pogodbe za obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2013 v višini 40% obsega pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2010.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjih letih za blago in storitve ter za tekoče transfere, ne sme v letu 2011 presegati letno 30% skupnih pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2010, v letu 2012 v višini 10% navedenih skupnih pravic porabe in v letu 2013 v višini 10% navedenih skupnih pravic porabe.
Omejitve iz tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnini pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti, iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan ali predsednik krajevne skupnosti) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi Občinski svet Občine Ilirska Bistrica.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
9. člen
V skladu z 42. členom ZJF se s proračunom predvidi splošna proračunska rezervacija, ki sme znašati največ 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija za leto 2010 je opredeljena v višini 187.133 evrov, kar znaša 0,79% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo:
- za enkratne dotacije neprofitnim organizacijam, društvom, posameznikom ipd. v višini 13.200 evrov, s tem da župan lahko podeli za posamezni namen največ 630 evrov,
- za nove aktivnosti, programe, študije, ocene, analize, priprave dokumentacije za razpise ipd., za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, se načrtuje sredstva v višini 5.560 evrov,
- za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, se načrtuje sredstva v višini 168.373 evrov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o porabi obvešča občinski svet.
10. člen
V sredstva proračunske rezerve se v skladu z 49. členom ZJF izloča del skupno doseženih prejemkov proračuna.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 23.653 evrov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog za finance pristojnega organa župan odloča o uporabi sredstev rezerv do celotne višine sredstev proračunske rezerve, vključujoč tudi sredstva rezerve iz preteklega obdobja.
Župan lahko zaradi večjih potreb poveča sredstva proračunske rezerve iz sredstev splošne proračunske rezervacije.
O uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
11. člen
Uporabniki proračuna so dolžni vsa dela in nabave (tako investicijska kot tekoča) oddajati skladno s predpisi o javnem naročanju.
12. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradenj.
Obveznosti v breme proračuna se plačujejo na način in v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011) objavljen v Uradnem listu RS, št. 99/09 in Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011-A) objavljen v Uradnem listu RS, št. 29/10.
Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
13. člen
Na podlagi 19.c člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-M) lahko krajevne skupnosti sklenejo pravne posle brez predhodnega soglasja župana za naloge in aktivnosti, ki so določene v finančnem načrtu občinskega proračuna za posamezno krajevno skupnost in sicer največ do 21.000 evrov za posamični namen.
Pravni posli, sklenjeni v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena, so nični.
14. člen
Sredstva krajevne skupnosti določena s proračunom za leto 2010 so namenska.
Izjemoma lahko krajevna skupnost uporabi sredstva za druge namene, in sicer v naslednjih primerih:
- sredstva za funkcioniranje lahko krajevna skupnost nameni za druge namene - te določi v svojem načrtu,
- sredstva za zimsko službo, ki jih v tekočem letu ni porabila, lahko nameni za druge namene - te določi v finančnem načrtu prihodnjega leta,
- sredstva na računu leta 2009, ki so bila namenjena za tekoče naloge, in sicer za funkcioniranje in zimsko službo lahko nameni za določene naloge, ki jih opredeli v finančnem načrtu 2010,
- lastna sredstva krajevne skupnosti, ki niso strogo namenska - namen določi v finančnem načrtu 2010.
V primeru, da občinska uprava ali organ pristojen za nadzor ugotovi, da krajevna skupnost nenamensko uporablja sredstva, o tem obvesti izvrševalca proračuna, ki lahko začasno odredi ustavitev financiranja krajevne skupnosti s sredstvi proračuna do odprave nepravilnosti.
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan je pooblaščen, da:
- začasno zmanjša porabo sredstev oziroma zadrži izplačila, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,
- odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti,
- odloča o uporabi sredstev rezerv do višine, določene v 10. členu tega odloka,
- odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v skladu s predpisi in tem odlokom,
- daje soglasje k pravnim poslom krajevne skupnosti iz 13. člena tega odloka,
- odloča o prerazporeditvah v skladu s 6. in 9. členom tega odloka,
- o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poroča občinskemu svetu,
- o sprejetih odločitvah obvešča občinski svet,
- potrjuje investicijsko dokumentacijo.
16. člen
Odredbodajalec sredstev proračuna je župan in druga oseba, ki jo župan pisno pooblasti.
Odredbodajalec sredstev krajevne skupnosti je predsednik krajevne skupnosti.
17. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
18. člen
V primeru, da so stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati (77. člen ZJF), lahko župan dolžniku do višine 420 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
19. člen
Zadolženost oziroma odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij na dan 1. 1. 2010 znaša 5,04%.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Ilirska Bistrica za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 3.972.587 evrov za izvajanje investicij.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ilirska Bistrica v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 410-133/2010
Ilirska Bistrica, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti