Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2378. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010, stran 6884.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP in 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09, v nadaljevanju: ZJF) in 99. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 21. redni seji dne 1. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010
1. člen
Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010 (Uradni list RS, št. 108/09 z dne 28. 12. 2009) se v 2. členu spremeni tako, da se na novo glasi:
»2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v EUR
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       11.571.941
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            7.354.958
70  DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)       6.300.007
   700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK        5.733.952
   703 DAVKI NA PREMOŽENJE             359.200
   704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE      206.855
   706 DRUGI DAVKI                    0
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)    1.054.951
   710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD      194.615
   PREMOŽENJA
   711 TAKSE IN PRISTOJBINE             1.500
   712 DENARNE KAZNI                 2.000
   713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV    10.100
   714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI           846.736
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)       1.361.583
   720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV    458.087
   721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG             0
   722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN       903.496
   NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
73  PREJETE DONACIJE (730+731)           163.000
   730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV      163.000
   731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI              2.692.400
   740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH        504.534
   JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
   741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA       2.187.867
   PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE
   UNIJE
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         11.405.834
40  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)     2.803.124
   400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM      416.980
   401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO      66.913
   VARNOST
   402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE       2.207.447
   403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI           14.000
   409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE         97.784
41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)      2.276.847
   410 SUBVENCIJE                  40.781
   411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN         1.697.230
   GOSPODINJSTVOM
   412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN     183.711
   USTANOVAM
   413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI        355.126
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)          6.045.335
   420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV    6.045.335
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)          280.528
   430 INVESTICIJSKI TRANSFER
   431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN     151.727
   FIZ. OSEBAM
   432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM    128.801
   UPORABNIKOM
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. -    166.107
   II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ
   ODHODKI)
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
IV. KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
   750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
   751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            0
44 V.DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     490.174
   DELEŽEV (440+441)
   440 DANA POSOJILA                15.000
   441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV        475.174
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE    -490.174
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI    -324.067
   MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH
   POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
50  ZADOLŽEVANJE (500)                  0
VIII.
   500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE                0
55  ODPLAČILA DOLGA (550)              116.800
IX.
   550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA          116.800
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)         -116.800
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA       -440.867
   RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) -
   (II.+V.+IX.)
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU       440.867
   PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-017/2009-002
Gorenja vas, dne 1. junija 2010
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti