Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2377. Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe distribucije toplotne energije v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 6879.

V zvezi s prvim odstavkom 33. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - UPB2 in 70/08) in na podlagi 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 19/96, Uradni list RS, št. 88/00, Uradni list RS, št. 59/07) ter 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 47/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 21. redni seji dne 1. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe distribucije toplotne energije v Občini Gorenja vas - Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta odlok določa način, predmet in pogoje izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplotne energije po lokalnem omrežju (v nadaljnjem besedilu: javna služba), še posebej pa:
- organizacijsko zasnovo ter obseg izvajanja te gospodarske javne službe,
- pravice in obveznosti izvajalca gospodarske javne službe,
- način podelitve koncesije ter koncesijsko pogodbo,
- način izvajanja javne službe,
- pravice in obveznosti uporabnikov,
- način financiranja gospodarske javne službe in poslovanja koncesionarja,
- nadzor nad izvajanjem koncesije ter kazenske določbe.
Ta odlok je v delu, kjer so določeni predmet in pogoji opravljanja javne službe, koncesijski akt.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
- toplovodno omrežje je omrežje za prenos tople in vroče vode ali pare, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene transportu oziroma distribuciji toplote do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta. Toplovodno omrežje sestavljata primarno toplovodno omrežje in sekundarno toplovodno omrežje,
- primarno toplovodno omrežje je omrežje, ki poteka od proizvajalca toplotne energije do posameznih pod-območij znotraj območja, na katerem se izvaja javna služba,
- sekundarno toplovodno omrežje so odcepi od primarnega toplovodnega omrežja do posameznih obratov,
- uporabnik je pravna ali fizična oseba, ki iz omrežja odjema ali v omrežje oddaja toplotno energijo.
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi.
II. ORGANIZACIJSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
(organizacijska zasnova)
Javno službo v Občini Gorenja vas - Poljane opravlja koncesionar, ki pridobi koncesijo za opravljanje javne službe.
4. člen
(koncedent)
Koncedent po tem odloku je Občina Gorenja vas - Poljane (v nadaljnjem besedilu: koncedent).
5. člen
(območje opravljanja javne službe)
Javna služba se opravlja na območju celotne Občine Gorenja vas - Poljane, razen na območju Gospodarske cone Todraž, kjer predmetno gospodarsko javno službo ureja Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Gospodarske cone Todraž.
6. člen
(uporabniki storitev javne službe)
Uporabniki storitev javne službe so pravne ali fizične osebe, ki iz omrežja odjemajo ali v omrežje oddajajo toplotno energijo na območju občine, določenem v prejšnjem členu in ki sklenejo s koncesionarjem ustrezno pogodbo o priključitvi na toplovodno omrežje in o distribuciji toplotne energije.
III. OBSEG IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
7. člen
(obseg in predmet koncesije)
Javna služba po tem odloku obsega:
- prenos toplotne energije po toplovodnem omrežju do uporabnikov,
- razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe,
- investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje javne službe,
- redno vzdrževanje objektov in naprav,
- izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških izboljšav,
- izvajanje meritev in preizkusov delovanja toplovodnega omrežja.
Izvajalec javne službe mora poleg nalog iz prvega odstavka tega člena izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti, ki so z javno službo neločljivo povezane.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCESIONARJA
8. člen
(pravice in obveznosti koncesionarja)
V zvezi z izvajanjem javne službe ima koncesionar zlasti naslednje pravice in obveznosti:
- zagotavljati kvalitetno izvajanje javne službe,
- ravnati skladno z zakonodajo ter upoštevati tehnične in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
- izvajati javna pooblastila skladno z veljavnimi predpisi,
- omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe,
- kot dober strokovnjak upravljati, uporabljati in vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, ki se uporabljajo za opravljanje javne službe,
- ažurno in strokovno voditi poslovne knjige, pripravljati ustrezne poslovne načrte in letna poročila, ter morebitne druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti,
- opravljati druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
9. člen
(javna pooblastila koncesionarja)
Koncesionar ima naslednja javna pooblastila:
- v upravnem postopku izdaja soglasja k priključitvi oziroma odločbe o zavrnitvi priključitve na toplovodno omrežje na območju izvajanja javne službe, skladno z določbo drugega odstavka 71. člena Energetskega zakona,
- daje v postopku priprave prostorskih aktov smernice in mnenja na načrtovane prostorske ureditve skladno s predpisi o urejanju prostora in 48. členom Energetskega zakona,
- določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in daje soglasja k projektnim rešitvam za načrtovane posege v območje varovalnih pasov toplovodnega omrežja, skladno z Zakonom o graditvi objektov in Energetskim zakonom,
- sprejme splošne pogoje za dobavo in odjem toplotne energije iz distribucijskega omrežja potem, ko da nanje soglasje Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane,
- sprejme tarifni sistem za dobavo in odjem toplotne energije skladno s 35. členom tega odloka,
- skladno s četrtim odstavkom 40. člena Energetskega zakona sprejme sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toplotno energijo za območje iz 5. člena tega odloka, oziroma obdrži v veljavi obstoječa navodila, ki so veljavna na dan veljavnosti tega odloka.
Poleg javnih pooblastil iz prvega odstavka tega člena ima koncesionar tudi druga javna pooblastila, ki jih določa veljavna zakonodaja ali predpisi Občine Gorenja vas - Poljane.
V. PODELITEV KONCESIJE
10. člen
(javni razpis)
Koncedent pridobiva koncesionarja za izvajanje storitev javne službe na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se opravi po določbah tega odloka, v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in ob smiselni uporabi postopka po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08).
11. člen
(vsebina javnega razpisa)
Javni razpis vsebuje predvsem naslednje sestavine:
- navedbe o predmetu koncesije,
- elemente, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
- začetek in trajanje koncesije,
- rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru,
- odgovorno osebo za dajanje informacij,
- podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije v skladu s tem odlokom,
- rok za prijavo na razpis in način prijave,
- rok za izbiro koncesionarja,
- postopek v primeru, da se v določenem roku ne prijavi noben kandidat.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sestavni deli razpisne dokumentacije morajo biti enaki vsebini razpisa.
Če so posredovane samo nepravilne ali nepopolne prijave na razpis, se razpis za izvajanje javne službe lahko ponovi.
12. člen
(izbira koncesionarja)
O izbiri koncesionarja odloči pristojni upravni organ občinske uprave z odločbo. Pred izdajo odločbe o izbiri pridobi pristojni upravni organ občinske uprave predlog posebne komisije za vodenje razpisa, ki jo imenuje župan.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
Koncesija za izvajanje javne službe se podeli za dobo največ 20 let, ki začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
Koncesionar je edini izvajalec javne službe na območju, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
Koncesionar pridobi izključno pravico gradnje in upravljanja z lokalnim toplovodnim omrežjem.
13. člen
(merila za izbor koncesionarja)
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
- cena (neto cena v EUR brez DDV) za storitve javne službe, in sicer cena za distribucijo toplote v EUR/kWh,
- čas vzpostavitve javne službe in njen obseg pokritosti območja.
Natančnejši način uporabe meril za izbiro koncesionarja je sestavni del razpisne dokumentacije.
14. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- da je registriran za dejavnost, ki je predmet koncesije in je pridobil lastnost pravne osebe z vpisom v register ali je vpisan v register samostojnih podjetnikov oziroma ima obrtno dovoljenje,
- da zaposluje zadostno število strokovnih kadrov in je ustrezno tehnično opremljen za samostojno opravljanje nalog, ki so predmet koncesije,
- da razpolaga z ustrezno licenco za opravljanje energetske dejavnosti,
- da predloži predlog tarifnega sistema javne službe, skladen z zakonodajo, ki ureja to področje,
- da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.
Koncesionar mora v svoji prijavi na razpis podrobno opredeliti izpolnitev pogojev iz prejšnjega odstavka.
VI. KONCESIJSKA POGODBA
15. člen
(koncesijska pogodba)
Koncedent in koncesionar skleneta pisno koncesijsko pogodbo. V imenu koncedenta pogodbo podpiše župan.
Najkasneje mesec dni po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja koncedent pošlje izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku enega meseca od prejema. Koncesijska pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh strank.
Koncesijska pogodba z novim koncesionarjem mora biti sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena morebitna prejšnja koncesija, začne pa učinkovati po izteku roka.
V koncesijski pogodbi se določijo zlasti:
- način in roki plačil, višina finančnih jamstev za izvajanje storitev javne službe ter način uveljavljanja jamstev,
- razmerja v zvezi z morebitnimi sredstvi, ki jih vloži koncedent,
- pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja javne službe ter pogoji odvzema koncesije, če pri distribuciji toplotne energije nastajajo hude in druge kršitve, na podlagi katerih je možen odvzem koncesije,
- medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem javne službe,
- način, obseg in pogoji odkupa koncesije,
- pogoji in način prevzema javne službe v režijo,
- način potrditve sprememb o načinu izvajanja storitev javne službe,
- način obveščanja javnosti in uporabnikov o storitvah javne službe,
- pogoji in način izvajanja javne službe za primer nastanka višje sile pri koncesionarju,
- dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe na način in pod pogoji, določenimi v tem odloku,
- način finančnega in strokovnega nadzora s strani koncedenta,
- prenehanje koncesijske pogodbe in njeno podaljšanje, skladno s tem odlokom.
16. člen
(podaljšanje pogodbe)
Koncedent lahko po lastni presoji podaljša koncesijo za obdobje, ki se določi v koncesijski pogodbi, če koncesionar v roku dvanajstih mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe pisno predlaga koncedentu podaljšanje koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, pod katerimi je bila podeljena.
17. člen
(prenehanje razmerja, odkup, odvzem, prenos in prevzem)
Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha:
- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- z odkupom koncesije,
- z odvzemom koncesije,
- s sporazumnim prenosom koncesije,
- s prevzemom koncesije v režijo,
- v primeru stečaja ali prenehanja koncesionarja,
- v drugih primerih, določenih z zakonom.
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora dotedanji koncesionar pod enakimi pogoji nepretrgano opravljati javno gospodarsko službo, ki je predmet te koncesije do dneva, ko opravljanje te javne službe prevzame drug izvajalec, če je to objektivno mogoče ali če zakon ne določa drugače, vendar najdlje eno leto.
Koncesijska pogodba preneha:
- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
- s sporazumno razvezo ali
- z razdrtjem.
18. člen
(režija)
Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo, če:
- pride koncesionar v stečaj ali likvidacijo ali koncesijska pogodba preneha, ne glede na razlog ali način, koncedent pa ugotovi, da v primernem roku ne bo mogel podeliti koncesije drugemu koncesionarju. Dotedanji koncesionar je do ponovne ureditve razmer dolžan koncedentu na njegovo zahtevo omogočiti uporabo svojih sredstev, ki jih je uporabljal za opravljanje koncesionirane javne službe,
- je zagotovljena večja kakovost izvajanja javne službe.
Podrobneje se prevzem javne službe v režijo uredi v koncesijski pogodbi.
19. člen
(odkup koncesije)
Koncedent lahko koncesijo odkupi.
S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da v primeru prenehanja koncesijskega razmerja koncedent prevzame tudi vse objekte in naprave v lasti koncesionarja, ki so namenjeni izvajanju javne službe.
Podrobnejša vprašanja prevzema navedenih objektov in naprav iz prejšnjega odstavka se uredijo s koncesijsko pogodbo.
20. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent lahko odvzame koncesijo:
- če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v rokih, določenih s koncesijsko pogodbo,
- če koncesionar neupravičeno prekine izvajanje javne službe za več kot 2 zaporedna dneva oziroma za več kot 5 dni (ne glede na to, ali so zaporedni) v koledarskem letu,
- če je koncesionar večkrat ali huje kršil določbe zakonov, predpisov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj, izdanih na podlagi zakona,
- zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitega in nepopolnega ali nestrokovnega opravljanja javne službe, ogrožanja varnosti ljudi ali premoženja ali nepravilnega vzdrževanja toplovodnega omrežja po izključni krivdi koncesionarja,
- če koncesionar ni vodil svojega poslovanja skladno s 33. in 36. členom tega odloka,
- če koncesionar ne spoštuje tarifnega sistema in tarifnih postavk,
- če koncesionar opusti sklenitev zavarovanja po 27. členu tega odloka,
- če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za podelitev koncesije,
- če je v javnem interesu, da se dejavnost distribucije toplotne energije preneha izvajati kot koncesionirana gospodarska javna služba.
V primerih iz druge, tretje, četrte, šeste in sedme alineje prejšnjega odstavka je odvzem koncesije možen, če je koncedent na konkretno kršitev koncesionarja predhodno pisno opozoril, mu postavil rok za odpravo morebitnih posledic kršitve in ga pri tem opozoril na možnost odvzema koncesije.
V primerih iz prvega odstavka lahko koncedent prevzame izvajanje javne službe v režijo ali pa zanjo predvidi drug način izvajanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.
21. člen
(spremembe okoliščin)
Koncesionar je dolžan koncedenta nemudoma obvestiti o spremembi okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev koncesijske pogodbe.
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori in je zaradi sprememb prizadet interes občine oziroma če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent odvzame koncesijo.
22. člen
(višja sila)
Kot višja sila se razumejo izredne nepredvidene okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje strank oziroma jih stranke ne morejo predvideti.
Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, vojne ali ukrepi oblasti na nad-občinski ravni oziroma ukrepi koncedenta, ki so posledica zahtev oblasti na nad-občinski ravni, pri čemer pride do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju iz 5. člena tega odloka ali na njegovem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile nadaljevati z opravljanjem javne službe v največjem možnem obsegu, koncedent pa je dolžan koncesionarju na ustrezen način povrniti morebitne povečane stroške, ki nastanejo v teh pogojih.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
Koncesionar je ob stavki dolžan zagotoviti nemoteno distribucijo toplotne energije.
23. člen
(vključevanje podizvajalcev)
Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem koncedenta.
V izjemnih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo, lahko koncesionar, na podlagi soglasja koncedenta, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem storitev javne službe pogodbo o začasnem izvajanju del, v okviru katere lahko podizvajalec opravlja posamezne storitve na območju izvajanja gospodarske javne službe distribucije toplotne energije na območju iz 5. člena tega odloka.
Koncesionar mora v primeru delnega izvajanja javne službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter javnosti v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu.
VII. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
24. člen
(obveznost in splošni pogoji izvajanja javne službe)
Javno službo mora koncesionar izvajati kakovostno in neprekinjeno in jo lahko začasno ali trajno prekine le v primerih, določenih z zakonom ali odlokom koncedenta.
Koncesionar mora pri svojem delovanju upoštevati določbe Energetskega zakona, in sicer:
- da morajo izvajalci gospodarskih javnih služb, določenih s tem zakonom, v javnem interesu izvajati obveznosti javne službe, zlasti varnost obratovanja, zanesljivost dobave (v tem primeru distribucije) energije, zagotavljanje dobave (v tem primeru distribucije) energije in storitev pod splošnimi pogoji vsakomur, redno in trajno obratovanje, zagotavljanje predpisane kvalitete in razumne cene dobavljene (v tem primeru prenesene) energije oziroma storitev ter varovanje okolja, kar vključuje skrb za energetsko učinkovitost in ohranjanje podnebnih razmer,
- da morajo skladno z določbo 47. člena v času stavke delavci pri koncesionarju zagotavljati tako obratovalno pripravljenost objektov, omrežij in naprav, kot je predpisano za nedelje, državne praznike in druge dela proste dneve,
- da morajo direktorji oziroma člani uprave koncesionarja s sklepom določiti delavce, ki opravljajo naloge za zagotovitev obratovalne pripravljenosti iz prejšnje alineje.
25. člen
(objekti in naprave za izvajanje javne službe)
Koncesionar je dolžan zgraditi ustrezno število objektov in naprav toplovodnega omrežja, ki so potrebni za kvalitetno izvajanje javne službe na območju iz 5. člena tega odloka.
Objekti in naprave iz prejšnjega odstavka, ki jih zgradi koncesionar, so v lasti koncesionarja.
Koncedent in koncesionar se lahko v koncesijski pogodbi dogovorita, da koncesionar v imenu in za račun koncedenta neodplačno opravlja storitve vodenja investicij v zvezi z izgradnjo objektov in naprav toplovodnega omrežja.
Pri načrtovanju, vzdrževanju in gradnji toplovodnega omrežja je koncesionar dolžan ravnati z načelom najboljše dosegljive tehnologije, predvsem pri izbiri rešitev, ki naj v največji možni meri prispevajo k varovanju okolja ter zagotavljajo varnost in zanesljivost delovanja toplovodnega omrežja.
Pri izbiri tehnologije upošteva koncesionar tudi sorazmernost med tehnično izpopolnjenostjo določenega elementa ter stroški njegove uporabe.
Dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev dovoljenj za izgradnjo toplovodnega omrežja, pripravi koncesionar in jo predloži koncedentu v potrditev.
V postopku pridobivanja dovoljenj iz prejšnjega odstavka je koncedent dolžan sodelovati s koncesionarjem v okviru zakonskih omejitev in zmogljivosti svojih strokovnih služb.
26. člen
(vzdrževanje in preskušanje toplovodnega omrežja)
Koncesionar je dolžan investicijsko in tekoče skrbeti za vzdrževanje toplovodnega omrežja in z njim povezane infrastrukture tako, da je zagotovljeno nemoteno ter varno izvajanje javne službe. Koncesionar mora v najkrajšem možnem času poskrbeti za odpravo okvar, nepravilnosti in drugih pomanjkljivosti, ki se pojavijo na toplovodnem omrežju. V ta namen mora koncesionar zagotoviti sam ali na podlagi pogodbe z drugim subjektom dežurno službo, ki razpolaga z ustreznim številom usposobljenih ljudi in potrebno opremo.
Uporabnik je dolžan koncesionarja nemudoma obvestiti o vseh okvarah ali nepravilnostih na toplovodnem omrežju ali na napeljavi oziroma napravah znotraj objektov, ki bi lahko vplivale na varnost ali nemoteno izvajanje javne službe.
27. člen
(zavarovanje odgovornosti)
Koncesionar mora vsaj 30 dni pred sklenitvijo pogodb z uporabniki skleniti zavarovanje odgovornosti:
- za škodo, ki jo povzroči koncedentu z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
- za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
28. člen
(izvajanje drugih dejavnosti)
Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati na izvajanje javne službe.
Koncesionar ne sme opravljati dejavnosti, ki bi bila v nasprotju z namenom ali načinom izvajanja javne službe.
VIII. OBVEZNOSTI IN PRAVICE UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE
29. člen
(pravice uporabnikov)
Uporabniki na območju, na katerem se izvaja javna služba, imajo pravico do priključitve na toplovodno omrežje in uporabo storitev javne službe pod enakimi pogoji brez diskriminacije v skladu z določbami Energetskega zakona in druge zakonodaje, ki ureja to področje.
30. člen
(priključitev na toplovodno omrežje)
Za priključitev na toplovodno omrežje mora uporabnik pridobiti soglasje za priključitev, skladno z določbo 9. člena tega odloka.
Soglasje za priključitev izda v upravnem postopku koncesionar uporabniku, ki izpolnjuje zahteve, določene v splošnih pogojih in če je priključitev ekonomsko sprejemljiva ter tehnično izvedljiva.
V primeru kršitve pravice uporabnika iz drugega odstavka tega člena, lahko uporabnik vloži pritožbo na župana Občine Gorenja vas - Poljane, ki odloči o njegovi pravici in po potrebi koncesionarju naloži ustrezno ravnanje.
31. člen
(uporaba storitev javne službe)
Z uporabnikom, ki je pridobil ustrezno soglasje za priključitev na toplovodno omrežje, je koncesionar dolžan skleniti ustrezno pogodbo o distribuciji toplotne energije.
V primeru kršitve obveznosti koncesionarja iz prejšnjega odstavka lahko uporabnik zahteva, da pristojni organ občine z upravno odločbo odloči o njegovi pravici in naloži koncesionarju ustrezno ravnanje.
Podrobnejša vprašanja v zvezi s pogodbo o distribuciji toplotne energije urejajo splošni pogoji.
32. člen
(prekinitev uporabe storitev javne službe)
Koncesionar storitev lahko trajno ali začasno prekine izvajanje javne službe uporabniku v primerih, določenih z zakonom ali splošnimi pogoji.
O prekinitvi izvajanja javne službe koncesionar odloči z upravno odločbo.
O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča župan Občine Gorenja vas - Poljane.
IX. POSLOVANJE IN FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
33. člen
(poslovanje koncesionarja)
Koncesionar mora pri svojem poslovanju:
- za izvajanje javne službe voditi posebno ločeno računovodstvo in druge evidence, ki bodo omogočale finančni in drugi nadzor nad poslovanjem koncesionarja v zvezi z nadzorom nad izvajanjem koncesije,
- skladno s 37. členom Energetskega zakona pripraviti, revidirati in objaviti letne računovodske izkaze na način, kot to zakon zahteva za velike družbe.
Za obveznosti koncesionarja občina odgovarja le v primeru, da je koncesionar v večinski lasti občine.
34. člen
(način financiranja javne službe)
Viri financiranja javne službe po tem odloku so prihodki od opravljenih storitev, ki jih v svojem imenu in za svoj račun izvaja koncesionar, morebitna sredstva koncedenta, ki jih ta pridobi za namen izvajanja javne službe in morebitna sredstva neposrednega vlaganja državnega proračuna ali mednarodnih finančnih virov.
35. člen
(tarifni sistem)
Prenešena toplota se obračunava na podlagi tarifnega sistema, ki ga sprejme in javno objavi koncesionar potem, ko da nanj soglasje Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane.
Pri oblikovanju tarifnega sistema iz prejšnjega odstavka mora koncesionar upoštevati določbe Energetskega zakona ter drugih predpisov.
Višino tarifnih postavk za opravljanje storitev javne službe v okviru tarifnega sistema določi in javno objavi koncesionar potem, ko da nanj soglasje Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane.
36. člen
(koncesijska dajatev)
Koncesionar za opravljanje koncesije koncedentu letno plačuje koncesijsko dajatev, določeno s koncesijsko pogodbo.
V skladu s koncesijsko pogodbo lahko koncedent po lastni presoji odpusti del ali celotno koncesijsko dajatev.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
37. člen
(izvajanje nadzora)
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe izvaja pristojni upravni organ koncedenta.
Koncedent za posamezna strokovna in druga opravila lahko pooblasti ustrezno strokovno službo, zavod oziroma drugo ustrezno institucijo.
38. člen
(omogočanje nadzora)
Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, pregled naprav ter omogočiti vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan.
39. člen
(vrste nadzora)
Koncedent opravi napovedan nadzor s predhodno napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja ali tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja.
Koncedent lahko zaradi utemeljenih razlogov opravi tudi nenapovedan nadzor v smislu prejšnjega člena.
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta, oziroma pooblaščenec koncedenta.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
40. člen
(neupravičen odjem pravne osebe)
Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če se priključi na omrežje za distribucijo toplotne energije brez soglasja koncesionarja ali neupravičeno koristi toplotno energijo, ki se prenaša po omrežju.
Z globo 400 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prejšnjega odstavka.
41. člen
(neupravičen odjem fizične osebe)
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, če se priključi na omrežje za distribucijo toplotne energije brez soglasja koncesionarja ali neupravičeno koristi toplotno energijo, ki se prenaša po omrežju.
XII. KONČNA DOLOČBA
42. člen
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane po uveljavitvi tega odloka sprejme pravilnik o tehnični izvedbi, uporabi in priključitvi na toplovodno omrežje v Občini Gorenja vas - Poljane.
43. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-005/2010-001
Gorenja vas, dne 1. junija 2010
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti