Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2375. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača, stran 6877.

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah ZLV-UPB2 (Uradni list RS, št. 22/06, 70/06) je Občinski svet Občine Divača na 31. seji dne 8. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača
1. člen
S tem odlokom se v krajevnih skupnostih na območju Občine Divača določijo volilne enote za volitve članov svetov krajevnih skupnosti ter sestava in število članov svetov, ki se volijo v posamezni krajevni skupnosti.
2. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih skupnostih za območje enega ali več naselij ali delov naselij.
3. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Barka se določi 1 volilna enota v kateri se voli 3 člane sveta krajevne skupnosti:
Volilna enota številka 1 obsega naselje Barka.
4. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Divača se določi 4 volilne enote, v katerih se voli skupno 8 članov sveta krajevne skupnosti:
- Volilna enota številka 2/1 obsega naselje Divača.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
- Volilna enota številka 2/2 obsega naselja Dolnje Ležeče, Gradišče in Brežec pri Divači.
V tej volilni enoti se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti
- Volilna enota številka 2/3 obsega naselja Betanja, Matavun, Škocjan in Naklo.
V tej volilni enoti se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti.
- Volilna enota številka 2/4 obsega naselji Dane pri Divači in Kačiče-Pared.
V tej volilni enoti se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti Misliče se določi ena volilna enota, v kateri se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
- Volilna enota številka 3 obsega naselja: Misliče, Vareje, Vatovlje in Kozjane.
6. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti Senožeče se določi 7 volilnih enot, v katerih se voli skupno 10 članov sveta krajevne skupnosti:
- Volilna enota številka 4/1 obsega naselje Senožeče. V tej volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
- Volilna enota številka 4/2 obsega naselje Potoče. V tej volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
- Volilna enota številka 4/3 obsega naselje Dolenja vas. V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
- Volilna enota številka 4/4 obsega naselje Laže. V tej volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
- Volilna enota številka 4/5 obsega naselje Gabrče. V tej volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
- Volilna enota številka 4/6 obsega naselje Senadole. V tej volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
- Volilna enota številka 4/7 obsega naselje Otošče. V tej volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
7. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti Vreme se določi 9 volilnih enot, v katerih se voli skupno 9 članov sveta krajevne skupnosti:
- Volilna enota številka 5/1 obsega naselje Goriče pri Famljah. V tej volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
- Volilna enota številka 5/2 obsega naselje Famlje. V tej volilni enoti se voli l član sveta krajevne skupnosti.
- Volilna enota številka 5/3 obsega naselje Vremski Britof. V tej volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
- Volilna enota številka 5/4 obsega naselje Dolnje Vreme. V tej volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
- Volilna enota številka 5/5 obsega naselje Gornje Vreme. V tej volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
- Volilna enota številka 5/6 obsega naselje Gornje Ležeče. V tej volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
- Volilna enota številka 5/7 obsega naselje Škoflje. V tej volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
- Volilna enota številka 5/8 obsega naselje Zavrhek. V tej volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
- Volilna enota številka 5/9 obsega naselje Podgrad pri Vremah. V tej volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
8. člen
Člani svetov krajevnih skupnosti se volijo po večinskem načelu. Člane svetov volijo volivci, ki imajo volilno pravico in stalno bivališče na območju posamezne krajevne skupnosti, za katero se volijo člani sveta.
9. člen
Za člana sveta krajevne skupnosti lahko kandidira kandidat, ki ima volilno pravico in stalno bivališče na območju tiste krajevne skupnosti, v katerega svet krajevne skupnosti kandidira.
10. člen
Volivec lahko glasuje največ za toliko kandidatov, kolikor članov sveta krajevne skupnosti se voli v volilni enoti. V posamezni volilni enoti so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največ glasov.
11. člen
Če se v volilni enoti voli en član sveta krajevne skupnosti in sta dva kandidata dobila enako največje število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb, ki ga opravi občinska volilna komisija.
12. člen
Če se v volilni enoti voli več članov sveta krajevne skupnosti in sta zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za izvolitev, dobila enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb, ki ga opravi občinska volilna komisija.
13. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska volilna komisija, volilna komisija krajevne skupnosti in volilni odbori.
14. člen
Občinska volilna komisija opravlja naslednje naloge:
- skrbi za zakonitost volitev,
- skrbi za enotno smiselno uporabo določb zakona o lokalnih volitvah, ki se nanašajo na volitve v občinske svete,
- daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna navodila v zvezi z izvajanjem zakona o lokalnih volitvah,
- predpiše obrazce za izvrševanje zakona o lokalnih volitvah,
- določa enotne standarde za volilne materiale in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
- določa volišča in območja volišč,
- imenuje volilne odbore,
- imenuje volilni odbor za predčasno glasovanje,
- potrjuje posamične kandidature in sestavlja seznam kandidatov,
- objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno običajen način,
- obvešča volivce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik,
- zbira zahteve za sklic zborov volivcev in predloge kandidatur,
- objavi izide volitev v svete krajevnih skupnosti,
- opravlja naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.
15. člen
Volilna komisija krajevne skupnosti opravlja naslednje naloge:
- ugotavlja rezultate glasovanja v krajevni skupnosti in razglasi, kateri člani sveta krajevne skupnosti so izvoljeni,
- daje poročilo o izidu volitev,
- opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
- opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti občinska volilna komisija.
16. člen
Volilni odbor opravlja naslednje naloge:
- vodi glasovanje na volišču,
- ugotavlja izide glasovanja na volišču.
17. člen
Postopek kandidiranja poteka v skladu z zakonom in se zaključi v skladu z določili rokovnika za izvedbo volitev.
18. člen
Prvo sejo novo izvoljenega sveta krajevne skupnosti skliče župan Občine Divača najpozneje v 20 dneh po izvolitvi novega sveta krajevne skupnosti, oziroma predsednik volilne komisije krajevne skupnosti, če župan še ni izvoljen.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača (Uradne objave Primorskih novic, št. 9/96, Uradni list RS, št. 77/06).
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0007/2010-11
Divača, dne 8. junija 2010
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti