Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2372. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2010 (rebalans), stran 6874.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B in 127/06 - ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Bled - UPB (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine Bled na 24. redni seji dne 8. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2010 (rebalans)
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Bled za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PROR. IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni štiri-mestnih kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                           v evrih
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina Kontov/Konto/Podkonto    Proračun 2010
------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   12.979.532
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           8.604.562
70  DAVČNI PRIHODKI               6.290.269
   700 Davki na dohodek in dobiček       4.448.723
   703 Davki na premoženje           1.208.662
   704 Domači davki na blago in storitve     632.884
   706 Drugi davki                   -
71  NEDAVČNI PRIHODKI              2.314.293
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     718.402
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             5.000
   712 Globe in druge denarne kazni        86.700
   713 Prihodki od prodaje blaga in        167.700
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki         1.336.491
72  KAPITALSKI PRIHODKI              612.556
   720 Prihodki od prodaje osnovnih        362.556
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog            -
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      250.000
   neopredmetenih dolgoročnih sr.
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI             3.762.414
   740 Transferni prihodki iz drugih      3.762.414
   javnofinančnih institucij
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE          0
   783 Prejeta sr. iz proračuna EU za          0
   kohezijsko politiko
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      13.980.634
40  TEKOČI ODHODKI                4.055.422
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     750.750
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     138.510
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       3.003.581
   403 Plačila domačih obresti           29.600
   409 Rezerve                  132.981
41  TEKOČI TRANSFERI               2.925.034
   410 Subvencije                 237.820
   411 Transferi posameznikom in         172.780
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam    675.411
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      1.838.923
   414 Tekoči transferi v tujino           100
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            6.302.308
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    6.302.308
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            697.870
   431 Inv. transf. prav. in fiz. os., ki     448.870
   niso PU
   432 Inv. transf. proračunskim         249.000
   uporabnikom
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)    -1.001.102
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČ. DANIH POSOJIL IN       16.000
   PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          16.000
   750 Prejeta vračila danih posojil        16.000
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEZEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   finančnih naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji
   lasti
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       16.000
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)               0
50  ZADOLŽEVANJE                     -
   500 Domače zadolževanje               -
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)          115.000
55  ODPLAČILA DOLGA                115.000
   550 Odplačila domačega dolga          115.000
   IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   -1.100.102
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -
   ali 0 ali +
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       -115.000
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-   +1.001.102
   IX.) = - III.
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   2009                     1.100.102
   9009 Splošni sklad za drugo (- ali 0
   ali +)
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bled.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu;
2. prihodki iz naslova turistične takse;
3. prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od iger na srečo;
4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
5. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov;
6. požarna taksa;
7. prihodki iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki se uporabijo za financiranje odhodkov predvidenih v načrtu razvojnih programov;
8. prihodki iz naslova komunalnega prispevka;
9. sredstva rezervnega sklada na stanovanjskem področju;
10. pristojbina in sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih cest;
11. komunalni prispevek za kanalizacijo;
12. sredstva zbrana iz naslova kanalščine in čiščenja odpadnih voda;
13. prejemki iz državnega proračuna za določene namene;
14. sredstva nakazana v proračun, za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje;
15. prihodki iz naslova najemnin od oddaje gospodarske javne infrastrukture v najem.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.
Med namenska sredstva sodijo tudi sredstva proračunske postavke za odpravo plačnih nesorazmerij.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Prerazporeditve v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se izvajajo na nivoju proračunske postavke - konto.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti, odloča predsednik sveta brez omejitev.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednih uporabnikov:
- občinski svet
- nadzorni odbor
- župan
odloča župan brez omejitev.
O prerazporeditvah pravic porabe na predlog vodje pristojnega oddelka odloča župan.
Župan lahko prerazporeja proračunska sredstva (prerazporeja pravice porabe) v posebnem delu proračuna, in sicer v finančnem načrtu občinske uprave med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe.
V obseg prerazporeditev ne štejejo:
- prerazporeditve med konti v okviru proračunske postavke,
- prerazporeditve, ki so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji,
- prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije (za nepredvidene namene),
- prerazporeditve povezane z organizacijskimi spremembami proračunskih uporabnikov.
Prerazporeditev proračunskih sredstev župan izvede na podlagi pisnega dokumenta, iz katerega je razvidno, katera proračunska postavka se zmanjšuje in katera povečuje, s čimer ostane proračun uravnotežen.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji 39. člena ZJF.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe Občine Bled.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,
Proračunska rezerva (za naravne nesreče) se v letu 2010 oblikuje v višini 50.000,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 evrov (za posamezen namen) župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se do višine določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju nepredvidenih odhodkov, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2,0% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan do višini 5.000 evrov za posamezen namen.
O sklepih o prerazporeditvah sredstev splošne proračunske rezervacije, ki presega županova pooblastila, odloča občinski svet.
Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2010 je določen v višini 81.781,00 evrov.
4. POSEBNOSTI UPR. IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOZENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000,00 evrov.
11. člen
(nakup zemljišč)
Župan lahko samostojno odloča o nakupu zemljišč do površine 300 m2.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Posebnosti zadolževanja občin ureja 85. in 86. člen ZJF ter 10.a in 10.e člen ZFO-1.
Iz proračuna občine (splošni del proračuna - račun financiranja) je razvidno, da Občina Bled v letu 2010 ne predvideva dodatnih zadolžitev.
Občina lahko izdaja skladno s 86. členom ZJF tudi poroštva.
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem daje poroštvo.
Župan lahko samostojno - do višine 50.000,00 evrov - odloča o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov nad vrednostjo 50.000,00 evrov, odloča Občinski svet Občine Bled.
Poroštvene pogodbe lahko v imenu občine podpiše župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Bled v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 410-104/2009-2
Bled, dne 8. junija 2010
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti