Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2367. Sklep o zadržanju izvrševanja druge, štirinajste in petnajste alineje razdelka »Novogradnje« 13. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško, stran 6869.

Številka: U-I-92/10-7
Datum: 20. 5. 2010
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji 20. maja 2010
s k l e n i l o:
Izvrševanje druge, štirinajste(1) in petnajste(2) alineje razdelka »Novogradnje« 13. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 103/05, 104/06, 51/07, 2/08, 107/08, 33/09 in 57/09) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
O b r a z l o ž i t e v
1. Vlada je na podlagi 64. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo in 48/09 - ZDU-1) vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (v nadaljevanju Odlok) v delu, ki ureja gradnjo na zemljiščih, ki naj po prostorskem planu ne bi bila določena kot stavbna zemljišča. Navaja, da Občina z izpodbijanim predpisom, ki je prostorski izvedbeni akt, ne more spreminjati odločitev hierarhično višjega prostorskega plana. Zato naj bi bilo spreminjanje odločitev prostorskega plana v prostorskih izvedbenih aktih nezakonito in v neskladju s 153. členom Ustave. Vlada navaja, da bi v primeru izdaje gradbenih dovoljenj na teh zemljiščih lahko prišlo do težko popravljivih posledic oziroma težko izvedljive sanacije teh zemljišč, zato predlaga začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb.
2. Občina v odgovoru na predlog za začasno zadržanje navaja, da Vlada v zahtevi ni pojasnila, zakaj bi z izvrševanjem izpodbijanih določb nastale težko popravljive posledice. Navaja, da z izpodbijanimi določbami Odloka ni spremenila namenske rabe zemljišč, ki še naprej ostajajo kmetijska, ampak je zgolj določila pogoje gradnje. Tako ureditev naj bi imele tudi druge lokalne skupnosti.
3. Po prvem odstavku 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 - uradno prečiščeno besedilo - v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje protiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe sploh ne bi izvrševale.
4. Po presoji Ustavnega sodišča so posledice, ki nastajajo z izvrševanjem izpodbijanih določb, hujše od posledic, ki jih lahko povzroči začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb. Izpodbijane določbe so pravna podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj. Iz odgovora nasprotne udeleženke izhaja, da je na podlagi izpodbijanih določb načrtovana gradnja na zemljiščih, ki so v prostorskem planu opredeljena kot kmetijska. Gradnja na morebitnih kmetijskih zemljiščih pa lahko povzroči težko popravljive posledice v prostoru. Po drugi strani pa začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb nima drugih posledic, kot je ta, da se postopki izdaje gradbenih dovoljenj do končne odločitve Ustavnega sodišča ne morejo začeti in se bodo izvedli kasneje, če bo ugotovljeno, da izpodbijana ureditev ni v neskladju z Ustavo ali z zakonom.
5. Ustavno sodišče je zadržalo tudi izvrševanje druge alineje izpodbijane določbe, čeprav je bila v Uradnem listu RS, št. 96/05, objavljena odločitev Občine o začasnem zadržanju izvrševanja te alineje. Občina lahko namreč vsak čas navedeno odločitev, v katere pravno naravo se Ustavnemu sodišču ni bilo treba spuščati, spremeni. Odločitev Ustavnega sodišča o zadržanju izvrševanja izpodbijane določbe pa v vsakem primeru velja do končne odločitve Ustavnega sodišča.
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
(1) Uveljavljena z 2. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 33/09).
(2) Uveljavljena s 3. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 57/09).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti