Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010

Kazalo

1762. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2009, stran 5084.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 114. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09) je Občinski svet Občine Železniki na 23. seji dne 22. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2009, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna občine Železniki.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2009 obsega:
+-----------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov           |     v EUR|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |   Leto 2009|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  11.106.191|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   5.161.646|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   4.480.588|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   4.055.480|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    344.980|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    80.128|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    681.058|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodku    |    190.436|
|   |iz premoženja              |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     2.221|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |      220|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |    220.635|
|   |storitev                 |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    267.546|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    43.771|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |    28.458|
|   |sredstev                 |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zamljišč     |    15.313|
|   |in nem. prem.              |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     9.101|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     4.045|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |732 Prejete donacije za odpravo     |     5.056|
|   |posledic poplave             |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   5.891.673|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   3.845.171|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   2.049.502|
|   |proračuna in sredstev proračuna EU    |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  12.354.555|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   1.469.321|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki        |    300.919|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    48.289|
|   |varnost                 |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |    999.692|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |     3.003|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    117.418|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   2.360.054|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencje              |    111.832|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   1.632.995|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organ.     |    210.400|
|   |in ustanovam               |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    404.827|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   8.169.917|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   8.169.917|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    355.263|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |    158.727|
|   |in fizičnim osebam            |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    196.536|
|   |uporabnikom               |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II-)    |  –1.248.364|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     1.984|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |    10.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)    |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |    –8.016|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |       |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)             |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   1.000.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   1.000.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   1.000.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)          |    16.692|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    16.692|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    16.692|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |   –273.072|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |    983.308|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|XI. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEK. LETA |   1.873.256|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
3. člen
Stanje sredstev na računih Občine Železniki konec leta 2009 znaša 1.598.386,04 EUR, od tega znašajo sredstva rezerv za naravne nesreče 3.920,74 EUR in denarna sredstva za rezervni sklad za stanovanja 31.163,89 EUR.
4. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2009 se razporedi za dokončanje programov iz leta 2009 oziroma je sestavni del proračuna za leto 2010.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in bilanca stanja Občine Železniki za leto 2009 so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-3/2010-004
Železniki, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost