Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010

Kazalo

1760. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2009, stran 5080.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Tišina je občinski svet na 22. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Tišina za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tišina za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2010-1
Tišina, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.
  Priloga

+------+-----+-------------------------------------+------------+
|   |   |I. SPLOŠNI DEL            |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|   |   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V  |      |
|   |   |EUR                 |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|KONTO |   |OPIS                 | Realizacija|
|(k3) |   |                   |    2009|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|   |I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  3.400.463|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |  2.552.022|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  |  2.280.460|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     |  2.083.539|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE         |   84.432|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |   112.489|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|706  |   |DRUGI DAVKI             |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI          |   271.562|
|   |   |(710+711+712+713+714)        |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |   58.192|
|   |   |PREMOŽENJA              |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|711  |   |TAKSE IN PRISTOJBINE         |     487|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|712  |   |DENARNE KAZNI            |      0|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN     |   100.250|
|   |   |STORITEV               |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |   112.633|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |    6.525|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH     |      |
|   |   |SREDSTEV               |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|721  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG      |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |    6.525|
|   |   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA      |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|73  |   |PREJETE DONACIJE (730+731)      |      0|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|730  |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |      0|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|731  |   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE      |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI         |   841.916|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |   427.883|
|   |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ      |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|741  |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA    |   414.033|
|   |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA   |      |
|   |   |EVROPSKE UNIJE            |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|   |II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  3.588.399|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |  1.053.216|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |   311.176|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |   49.746|
|   |   |VARNOST               |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |   601.075|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |   10.855|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|409  |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE     |   80.364|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  |   973.521|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|410  |   |SUBVENCIJE              |      0|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      |   658.060|
|   |   |GOSPODINJSTVOM            |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|412  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN |   80.651|
|   |   |USTANOVAM              |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |   234.810|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |  1.468.524|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |  1.468.524|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    |   93.138|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|430  |   |INVESTICIJSKI TRANSFER        |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|431  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN  |   46.561|
|   |   |FIZ. OSEBAM             |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|432  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM |   46.576|
|   |   |UPORABNIKOM             |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|   |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |  –187.937|
|   |   |(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS  |      |
|   |   |SKUPAJ ODHODKI)           |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|   |   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN    |      |
|   |   |NALOŽB                |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|75  |IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |    5.075|
|   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |
|   |   |(750+751)              |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |     183|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|751  |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|752  |   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE   |    4.892|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|44  |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |      0|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|440  |   |DANA POSOJILA            |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|441  |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |      0|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|   |VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |    5.075|
|   |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |      |
|   |   |V.)                 |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|   |VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)    |  –182.861|
|   |   |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO   |      |
|   |   |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) |      |
|   |   |– (II. + V.)             |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|   |   |C. RAČUN FINANCIRANJA        |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|50  |VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)          |   160.911|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |   160.911|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|55  |IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)        |   65.530|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |   65.530|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|   |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)    |   95.382|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|   |XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |   –87.480|
|   |   |RAČUNIH (III.+VI.+X) =        |      |
|   |   |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)    |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|   |XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)    |   187.937|
+------+-----+-------------------------------------+------------+
|   |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE    |   257.658|
|   |   |31. 12. 2008             |      |
+------+-----+-------------------------------------+------------+

AAA Zlata odličnost