Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010

Kazalo

1754. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2009, stran 5076.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 109/08, 49/09) ter Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07) je Občinski svet Občine Luče na 20. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2009 (v nadaljevanju: zaključni račun).
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2009 v naslednji višini:
--------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
--------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI              2.467.399,49
II.   SKUPAJ ODHODKI              2.963.406,28
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRIMANJKLAJ (I-II)  –496.006,79
--------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
--------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN           0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
    DELEŽEV 
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN            0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
--------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA 
--------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE                     0
VIII.  ODPLAČILA DOLGA                   0
IX.   POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA      –496.006,79
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            0
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-   496.006,79
    III.) 
X.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.      544.903,06
    PRETEKLEGA LETA 
--------------------------------------------------------------
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja za leto 2009 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2010
Luče, dne 20. aprila 2010
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.