Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010

Kazalo

1753. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov, stran 5069.

Na podlagi 8. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 34/09) ter 10. in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 33. redni seji dne 21. 4. 2010 sprejel
T E H N I Č N I P R A V I L N IK
o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov je priloga oziroma sestavni del Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 34/09).
2. člen
Tehnični pravilnik obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki,
– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov,
– tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov,
– tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in pogoje njihove uporabe,
– minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic,
– podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov v zbirnih centrih,
– podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih odpadkov na poziv uporabnikov,
– podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov,
– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe.
II. TEHNOLOGIJA, POGOJI IN NAČIN LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV
3. člen
V Občini Kamnik se odpadki zbirajo ločeno na več ravneh:
– ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij (»ekoloških otokih«),
– ločeno zbiranje odpadne embalaže po sistemu »od vrat do vrat«,
– ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov,
– ločeno zbiranje zelenega vrtnega odpada po naročilu in v zbirnem centru,
– ločeno zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev po naročilu in v zbirnem centru,
– ločeno zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letni akciji in v zbirnem centru,
– ločeno zbiranje oziroma sprejemanje vseh ločeno zbranih frakcij v zbirnem centru,
– ločeno zbiranje ostanka komunalnih odpadkov.
4. člen
Zbiralnice ločenih frakcij
V zbiralnicah ločenih frakcij (»ekoloških otokih«) se zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij:
– papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali lepenke,
– drobne odpadne embalaže iz stekla,
– drobne odpadne embalaže iz plastike, kovin ali sestavljenih materialov.
Zbiralnice ločenih frakcij odpadkov so opremljene s posodami velikosti 1100 l. Posode so opremljene z nalepkami – navodili, kaj vanje sodi in kaj ne. Pokrovi posod za posamezno frakcijo so različnih barv, in sicer:
– papir in karton – modra barva,
– plastična in kovinska embalaža – rumena barva,
– steklo – zelena barva.
Urnik praznjenja posod in odvoza posameznih frakcij:
+----------------+-----------------+--------------+------------+
|        | Papir in karton |  Embalaža  |  Steklo  |
+----------------+-----------------+--------------+------------+
|ponedeljek   |  1x tedensko  |       |      |
+----------------+-----------------+--------------+------------+
|torek      |  1x tedensko  |       |1x tedensko |
+----------------+-----------------+--------------+------------+
|sreda      |         | 1x tedensko |      |
+----------------+-----------------+--------------+------------+
|četrtek     |         | 1x tedensko |      |
+----------------+-----------------+--------------+------------+
|petek      |  1x tedensko  |       |      |
+----------------+-----------------+--------------+------------+
|sobota     |         | po potrebi |      |
+----------------+-----------------+--------------+------------+
Ločeno zbrane frakcije iz zbiralnic se pripelje v Center za ravnanje z odpadki Suhadole, kjer se na vhodni tehtnici evidentira njihova količina, nato pa pretovori v večje (36 ali 40 m3) zabojnike na začasno skladiščenje. Ko je dosežena zadostna količina posamezne frakcije, se le-to na sortirnici dodatno sortira, in sicer:
– papirju in kartonu se na sortirnici odstrani morebitne nečistoče, sledi baliranje in ustrezno skladiščenje do predaje podjetjem, pooblaščenim za promet in predelavo sekundarnih surovin;
– embalažo se na sortirnici loči na posamezne frakcije (plastična folija – prozorna, plastična folija – barvna, PET plastenke – prozorne, PET plastenke – modre, PET plastenke – ostale barve, pločevinke in konzerve (Al), pločevinke in konzerve (Fe), HDPE – embalaža od pralnih praškov, mehčalcev …), presortirane čiste frakcije se balira in začasno skladišči do predaje podjetjem, pooblaščenim za promet in predelavo sekundarnih surovin;
– steklo se dodatno ne sortira (odstranijo se le morebitne večje nečistoče), zbrano steklo se pretovori v večji zabojnik, poln zabojnik se preda podjetjem, pooblaščenim za promet in predelavo sekundarnih surovin.
5. člen
Odpadna embalaža (sistem »od vrat do vrat«)
Izvajalec javne službe prevzema pri posameznih gospodinjstvih po sistemu »od vrat do vrat« naslednjo odpadno embalažo:
– odpadno papirno in kartonsko embalažo,
– odpadno plastično embalažo,
– odpadno embalažo iz sestavljenih materialov in
– odpadno kovinsko embalažo.
Povzročitelji odlagajo odpadno embalažo v posebej označene tipske vreče, rumene barve, prostornine 90 litrov.
Stanovalci stanovanjskih hiš na dan odvoza odpadne embalaže namestijo vreče, napolnjene z embalažo na prevzemna mesta, kamor postavijo črno posodo za ostanek komunalnih odpadkov na dan odvoza ostanka komunalnih odpadkov. Stanovalci stanovanjskih hiš se lahko odločijo tudi za zbiranje odpadne embalaže v posodah z rumenim pokrovom prostornine 240 l. V tem primeru ne uporabljajo rumenih vreč. Izvajalec prevzema ločeno zbrano odpadno embalažo enkrat na 14 dni.
Stanovalci stanovanjskih blokov odlagajo rumene vreče, napolnjene z embalažo v zabojnike z rumenim pokrovom, ki so nameščeni na zbirno-prevzemnih mestih. Izvajalec prevzema ločeno zbrano odpadno embalažo enkrat na teden.
Zbrano odpadno embalažo se prepelje v Center za ravnanje z odpadki, kjer se jo na vhodu evidentira, stehta zbrano količino in začasno skladišči. Vsebina rumenih vreč se na sortirnici procesira na naslednje ločene frakcije:
– papir in karton,
– plastična folija – prozorna,
– plastična folija – barvna,
– PET plastenke – prozorne,
– PET plastenke – modre,
– PET plastenke – ostale barve,
– pločevinke in konzerve (Al – aluminij),
– pločevinke in konzerve (Fe – železo),
– HDPE (embalaža od pralnih praškov, mehčalcev …).
Vsako frakcijo posebej se stisne v bale in ustrezno skladišči do predaje končnemu prevzemniku.
6. člen
Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki
Gospodinjstva v enostanovanjskih in dvostanovanjskih hišah zbirajo biološko razgradljive kuhinjske odpadke v rjavih tipiziranih posodah prostornine 80, 120 in 240 litrov, v večstanovanjskih hišah pa v posodah prostornine 120, 240 in 770 litrov.
Rjave posode so nameščene na vseh območjih stanovanjskih blokov ter pri tistih stanovanjskih hišah, kjer stanovalci nimajo možnosti oziroma se ne poslužujejo lastnega kompostiranja bioloških odpadkov.
V rjave posode sodijo naslednji odpadki:
– kuhinjski odpadki:
– ostanki in olupki sadja in zelenjave,
– jajčne lupine,
– kavna usedlina in čajne vrečke,
– netekoči ostanki hrane,
– pokvarjena hrana (brez tekočin in embalaže),
– papirnata in kartonska embalaža zamrznjenih živil,
– papirnate vrečke za kruh, sadje in zelenjavo,
– vrtni odpadki
– ovenele rože,
– plevel, ostanki rastlin,
– pokošena trava, listje, veje (manjše količine),
– ostanki iz lončnic,
– drugi odpadki, primerni za kompostiranje
– papirnati robčki, prtički in brisače,
– moker časopisni papir.
Prevzemanje ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov se izvaja tedensko, na območju stanovanjskih blokov ob ponedeljkih, na območju stanovanjskih hiš ob torkih in sredah – po urniku.
Zbrane biološke odpadke se pripelje v Center za ravnanje z odpadki, kjer se jih na vhodu evidentira, stehta zbrano količino in začasno skladišči do predaje pooblaščenemu podjetju, ki poskrbi za njihovo predelavo v kompost. Predelava se izvaja v kompostarni, kjer se biološki odpadki pod vplivom delovanja mikroorganizmov razgradijo v kompost.
7. člen
Zeleni vrtni odpad
Zeleni vrtni odpad so odpadki, ki nastanejo pri delu na vrtovih, urejanju živih meja in obrezovanju dreves. Manjše količine tovrstnih odpadkov (ovenelo cvetje, posušene lončnice …) se lahko odložijo v rjave posode, namenjene biološkim odpadkom, za večje količine tovrstnega odpada pa je v zbirnem centru Suhadole urejeno sprejemno mesto. Izvajalec izvaja tudi odvoz zelenega vrtnega odpada po naročilu. Storitvi prevzema zelenega vrtnega odpada v zbirnem centru Suhadole in odvoza po naročilu se obračunata po veljavnem ceniku.
V zbirni center pripeljane večje veje se z drobilnikom zmelje na ustrezno granulacijo, kar se lahko uporabi kot polnilo v procesu kompostiranja ali kot gorivo (biomasa), medtem ko se preostali zeleni vrtni odpad preda pooblaščenemu podjetju v kompostiranje.
8. člen
Kosovni odpadki
V letu 2010 se uvede nov način prevzemanja kosovnih odpadkov, in sicer na poziv uporabnikov.
Vsako gospodinjstvo prejme dva kupona na leto, s katerima lahko naroči izvajalcu brezplačen odvoz kosovnih odpadkov. Naročila terminsko niso omejena, izvajalec pa ima zaradi organizacije odvozov pravico do 3-tedenskega odzivnega časa. Na podlagi prejetega izpolnjenega kupona se o natančnem terminu prevzema kosovnih odpadkov izvajalec dogovori z vsako stranko posebej.
Kolikor uporabnik več kot dvakrat v koledarskem letu naroči odvoz kosovnih odpadkov, mora plačati stroške po ceniku izvajalca javne službe.
Prevzete kosovne odpadke izvajalec odvaža v Center za ravnanje z odpadki Suhadole, kjer jih na platoju ročno presortira na uporabne sekundarne surovine (les, kovina, plastika, odpadna električna in elektronska oprema). Le-te odda podjetjem, pooblaščenim za promet in predelavo sekundarnih surovin, preostanek (sestavljeni voluminozni materiali – vzmetnice, oblazinjeno pohištvo, smuči …) pa zaradi zmanjšanja volumna in znižanja stroška transporta zmelje, dodatno izloči magnetne kovine ter odpelje v končno oskrbo na odlagališče nenevarnih odpadkov.
9. člen
Nevarni odpadki
Za prevzemanje nevarnih frakcij iz gospodinjstev izvajalec v zbirnem centru Suhadole (do ureditve lastnega zbirnega centra v Občini Kamnik) uredi zbiralnico nevarnih frakcij, ki je opremljena s tipiziranimi in označenimi posodami ali zabojniki za prevzemanje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov. Za ravnanje z nevarnimi snovmi je v zbirnem centru zaposlena pooblaščena oseba, ki prevzema in pravilno skladišči nevarne odpadke v začasnem skladišču nevarnih odpadkov. Ko je zbrana primerna količina nevarnih odpadkov, jih izvajalec javne službe ravnanja z odpadki odda pooblaščenim predelovalcem oziroma odstranjevalcem.
V zbiralnici nevarnih frakcij se ločeno zbirajo in začasno skladiščijo naslednje nevarne frakcije:
– topila, kisline, alkalije, fotokemikalije,
– pesticidi,
– fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro,
– zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike,
– olje in maščobe, ki vsebujejo nevarne snovi,
– premazi, črnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi,
– čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi,
– baterije in akumulatorji, ki so zajeti v 16 06 01, 16 06 02, in 16 06 03 v klas. seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki ter nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje (20 01 33),
– zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi,
– les, ki vsebuje nevarne snovi.
Izvajalec enkrat v koledarskem letu zagotovi tudi ločeno zbiranje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij, ki s postanki na naseljenih območjih in po vnaprej določenem urniku omogoča, da povzročitelji iz gospodinjstev izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo. Prepuščeni nevarni odpadki se tehtajo, in sicer za vsako vrsto po klasifikacijski številki posebej. Stehtani nevarni odpadki se sortirajo v predpisano embalažo. Vsaka ima svojo nalepko s klasifikacijsko številko. Tako zbrani odpadki se oddajo pooblaščenim predelovalcem oziroma odstranjevalcem nevarnih snovi.
10. člen
Zbirni center
Zbirni center na lokaciji Centra za ravnanje z odpadki Suhadole (CROS) je namenjen tudi za občane Občine Kamnik (do ureditve lastnega zbirnega centra).
Urnik obratovanja zbirnega centra Suhadole:
– poletni urnik: 1. marec–30. september
– ponedeljek–petek      od 6.00 do 19.00
– sobota           od 8.00 do 13.00

– zimski urnik: 1. oktober–28. februar
– ponedeljek–petek      od 6.00 do 16.00
– sobota           od 8.00 do 13.00.
V zbirnem centru Suhadole je v okviru obratovalnega časa omogočeno ločeno zbiranje naslednjih frakcij odpadkov:
– papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
– plastika, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
– odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila in tekstil,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorji, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
– električna in elektronska oprema, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– kosovni odpadki,
– odpadki, primerni za kompostiranje (listje, trava, zeleni vrtni odrez),
– izrabljene avtomobilske gume,
– gradbeni in izolacijski material,
– gradbeni in izolacijski material, ki vsebuje azbest,
– bitumenske mešanice.
Prepuščanje ločenih frakcij odpadkov v zbirnem centru Suhadole je za občane Kamnika, ki so vključeni v redni odvoz komunalnih odpadkov, brezplačno, le za prevzem odpadkov primernih za kompostiranje (listje, trava, zeleni vrtni odrez), izrabljenih avtomobilskih gum, bitumenskih mešanic, gradbenega in izolacijskega materiala ter materialov, ki vsebujejo azbest, se obračuna strošek po veljavnem ceniku.
Vsak povzročitelj, ki pripelje odpadke v zbirni center, je evidentiran, izvajalec pregleda in stehta pripeljane odpadke. Povzročitelji pod nadzorom izvajalca javne službe odlagajo posamezne frakcije odpadkov v namenske zabojnike prostornine 5, 7 in 9 m3, ki so primerno označeni s klasifikacijsko številko in nazivom odpadka. Ločeno zbrane surovine se tako začasno zbira, večja zbrana količina (36–40 m3), se preda pooblaščenemu predelovalcu.
Pred oddajo zbranih frakcij pooblaščenim predelovalcem je opravljeno dodatno prebiranje in razvrščanje ter tehtanje, prav tako pa se vodi evidenca na predpisanih evidenčnih listih za vsako posamezno frakcijo. Ločene frakcije odpadkov se preda podjetjem, ki so registrirana za prevzem sekundarnih surovin (Papir servis, Dinos, Surovina, Količevo karton, Zeos, Roks&W, Kemis, Omaplast, Rešet …).
11. člen
Ostanek komunalnih odpadkov
Povzročitelji prepuščajo ostanek komunalnih odpadkov po vnaprej določenem urniku v tipiziranih plastičnih posodah črne ali sive barve različnih velikosti, in sicer:
– občani v stanovanjskih hišah: 80 l, 120 l, 180 l in 240 l posode,
– občani v stanovanjskih blokih: 240 l, 770 l in 1100 l posode,
– podjetja: 80 l do 1100 l posode ter 5, 7 in 9 m3 zabojniki.
Zbrani ostanek odpadkov se prepelje v Center za ravnanje z odpadki Suhadole, kjer se na sortirnici izloči:
– papir in karton ter druge frakcije primerne kot energent (RDF),
– odpadno embalažo, ki jo je mogoče oddati v nadaljnjo predelavo,
– nevarne frakcije in embalažo, ki je onesnažena z nevarnimi snovmi, če jih je s sortiranjem mogoče izločiti.
Preostanek odpadkov se z večjim kontingentom odpelje na odlagališče nenevarnih odpadkov.
12. člen
Namenske vreče za odpadke
Na s smetarskimi vozili nedostopnih mestih, se za prepuščanje ostanka komunalnih odpadkov uporabijo vreče nameščene v tipizirano posodo prostornine 80, 120 ali 240 l. Velikost vreče oziroma zabojnika je določena v skladu z merili iz poglavja III. tega pravilnika.
Z lahkim tovornim vozilom se izvajalec pripelje do prevzemnega mesta, ročno naloži vreče na vozilo ter v posodo namesti novo vrečo.
V primerih občasnega povečanja količin ostanka odpadkov, so za prepuščanje le-teh namenjene tipizirane vreče prostornine 80 l z natisnjenim logotipom izvajalca. V ceni vreče je že vračunan strošek pobiranja, odvoza, prebiranja in odlaganja teh odpadkov. Nakup vreč za višek odpadkov je možen v Centru za ravnanje z odpadki Suhadole po veljavnem ceniku.
III. MERILA ZA DOLOČANJE IZHODIŠČNE PROSTORNINE POSOD
13. člen
Gospodinjstva
Izhodiščna obračunska prostornina posode, ki se namesti, se določi glede na število članov gospodinjstva, vezanih na posamezno posodo, in sicer:
+----------------+-------------------------------+-------------+
|   Vrsta   |   Minimalna količina    |  Število  |
|  odpadka   |za določitev prostornine posode|  odvozov  |
|        |       ali       |       |
|        |    vreče/osebo/odvoz    |       |
+----------------+-------------------------------+-------------+
|  ostanek   |      20 litrov      |1x na 14 dni |
|  odpadkov  |                |       |
+----------------+-------------------------------+-------------+
|  biološki  |      10 litrov      | 1x na teden |
|  odpadki   |                |       |
+----------------+-------------------------------+-------------+
|  odpadna   |      30 litrov      |1x na 14 dni |
|  embalaža  |                |       |
+----------------+-------------------------------+-------------+
Pri določitvi minimalnih količin je upoštevano, da ena oseba na območju Občine Kamnik v enem letu proizvede povprečno 450 kg odpadkov. Na podlagi izkustev izvajalca in drugih komunalnih podjetij ter upoštevajoč specifično težo posameznih vrst odpadkov je 450 kg mešanih komunalnih odpadkov prostorninsko enako 1820 l.
Potrebne minimalne prostornine posod ali vreč za posamezne vrste odpadkov so določene na osnovi povprečne teže posamezne vrste odpadkov, ki jih ena oseba proizvede v enem letu in specifične teže posameznih vrst odpadkov.
+---------+--------------+------------+-----------------+---------------+
| Vrsta | Povprečna  | Frekvenca |  Minimalna  |  Količina  |
| odpadka |  količina  |odvozov/leto|  količina za  |  odpadkov  |
|     |  odpadkov  |      |  določitev  |(kg/osebo/leto)|
|     |(l/osebo/leto)|      |  prostornine  |        |
|     |       |      |posode ali vreče |        |
|     |       |      | (l/osebo/odvoz) |        |
+---------+--------------+------------+-----------------+---------------+
| ostanek |   520   |   26   |    20    |   152   |
|odpadkov |       |      |         |        |
+---------+--------------+------------+-----------------+---------------+
|biološki |   520   |   52   |    10    |   255   |
| odpadki |       |      |         |        |
+---------+--------------+------------+-----------------+---------------+
| odpadna |   780   |   26   |    30    |   43    |
|embalaža |       |      |         |        |
+---------+--------------+------------+-----------------+---------------+
| Skupaj |   1820   |      |    60    |   450   |
+---------+--------------+------------+-----------------+---------------+
14. člen
Počitniški in poslovni objekti
Normativ za počitniške in poslovne objekte je določen na podlagi izkustev izvajalca in na podlagi izkustev drugih komunalnih podjetij.
+-----------+---------+-------------------+-------------+----------+
|  Vrsta  | Vrsta |Minimalni normativ | Minimalna | Število |
| objekta |odpadkov |  za določitev  | prostornina | odvozov |
|      |     |   volumna   | nameščene |     |
|      |     |          |  posode  |     |
+-----------+---------+-------------------+-------------+----------+
|počitniški | ostanek |   2 osebi   | 40 litrov | 1x na 14 |
| objekt  |odpadkov |          |       |  dni  |
+-----------+---------+-------------------+-------------+----------+
|počitniški | odpadna |   2 osebi   | 60 litrov | 1x na 14 |
| objekt  |embalaža |          |       |  dni  |
+-----------+---------+-------------------+-------------+----------+
| poslovni | ostanek | do 4 zaposlene  | 80 litrov | 1x na 14 |
| objekt  |odpadkov |    osebe    |       |  dni  |
| (pisarne, |     |   (oz. 20   |       |     |
| uradi)  |     |litrov/zaposlenega)|       |     |
|      |     +-------------------+-------------+     |
|      |     | do 6 zaposlenih | 120 litrov |     |
|      |     |    oseb    |       |     |
|      |     +-------------------+-------------+     |
|      |     | do 9 zaposlenih | 180 litrov |     |
|      |     |    oseb    |       |     |
|      |     +-------------------+-------------+     |
|      |     | do 12 zaposlenih | 240 litrov |     |
|      |     |    oseb    |       |     |
|      |     +-------------------+-------------+     |
|      |     |  več kot 12   | 770 litrov, |     |
|      |     | zaposlenih oseb |1100 litrov, |     |
|      |     |          |  možna  |     |
|      |     |          | kombinacija |     |
|      |     |          | različnih |     |
|      |     |          |  posod  |     |
+-----------+---------+-------------------+-------------+----------+
| poslovni | odpadna | količino embalaže |po dejanskih | 1x na 14 |
| objekt  |embalaža | se ugotovi pri  | količinah |  dni  |
| (pisarne, |     |  posameznem   |       |oziroma po|
| uradi)  |     |  povzročitelju  |       | pogodbi |
+-----------+---------+-------------------+-------------+----------+
15. člen
Druge dejavnosti
+--------------+------------+--------------+------------+----------+
| gostinstvo, | ostanek  |  količino  |po dejanskih|po pogodbi|
| trgovine,  | odpadkov | ostanka se | količinah |     |
| šole, vrtci, |      | ugotovi pri |      |     |
|  bolnice,  |      | posameznem |      |     |
| zdravstveni |      |povzročitelju |      |     |
|  domovi,  +------------+--------------+------------+----------+
| domovi za  | odpadna  |  količino  |po dejanskih|po pogodbi|
| ostarele,  | embalaža | embalaže se | količinah |     |
|  hoteli,  |      | ugotovi pri |      |     |
|zdravilišča … |      | posameznem |      |     |
|       |      |povzročitelju |      |     |
+--------------+------------+--------------+------------+----------+
IV. MINIMALNI STANDARDI ZA DOLOČITEV PREVZEMNIH MEST IN ZBIRALNIC
16. člen
Zbiralnice ločenih frakcij in prevzemna mesta za odpadke morajo biti dostopno vozilom za neoviran prevzem odpadkov v vseh vremenskih razmerah in smejo biti oddaljena od roba prometne poti smetarskega vozila največ 20 m.
V. KATASTER
17. člen
Izvajalec javne službe vodi kataster, ki obsega:
– register prevzemnih mest,
– register zbiralnic ločenih frakcij odpadkov,
– register zbirnih centrov.
Podatki, ki se v skladu z določili odloka vodijo v katastru, se redno, najmanj enkrat letno ažurirajo.
VI. URNIK ODVOZOV ODPADKOV
18. člen
Območja stanovanjskih hiš
+-----------+------------------------------+------------------------+
|      | Ostanek odpadkov – odpadna |  Biološki odpadki  |
|      |      embalaža      |   (1x tedensko)   |
|      | (izmenjaje vsakih 14 dni)* |            |
+-----------+--------------+---------------+-----------+------------+
|ponedeljek |  KS GODIČ  |        |      |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      |  KS ČRNA  |        |      |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      | KS DUPLICA |        |      |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      | KS TUNJICE |        |      |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      | KS PEROVO  |        |      |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      | KS MEKINJE – |Neveljska pot, |      |      |
|      |   del   |Drnovškova pot |      |      |
|      |       | (zg. del),  |      |      |
|      |       |  Podjelše  |      |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      | KS NEVLJE – |  Nevlje,  |      |      |
|      |   del   |  Vrhpolje,  |      |      |
|      |       |Oševek, Tučna, |      |      |
|      |       |   Briše   |      |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      | KS KAMNIK - |  Košiše   |      |      |
|      |  CENTER  |        |      |      |
+-----------+--------------+---------------+-----------+------------+
|  torek  | KS KAMNIŠKA |        | KS CENTER |      |
|      |  BISTRICA  |        |      |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      | KS VOLČJI  |        | KS ZAPRICE|      |
|      |  POTOK   |        |      |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      |KS NOVI TRG – |  Novi trg,  |KS PODGORJE|      |
|      |   del   |Bevkova ulica, |      |      |
|      |       |  Palovška  |      |      |
|      |       |  cesta,   |      |      |
|      |       |Lobodova ulica |      |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      | KS KAMNIK - |   Žale   | KS ŠMARCA |      |
|      | CENTER – del |        |      |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      |       |        |KS NOVI TRG| Na jasi, |
|      |       |        |      |  Pot v  |
|      |       |        |      | Rudnik, Pot|
|      |       |        |      | na Dobravo,|
|      |       |        |      |  Perkova |
|      |       |        |      |  ulica,  |
|      |       |        |      | Prisojna |
|      |       |        |      |  pot,  |
|      |       |        |      |  Perovo  |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      |       |        | KS DUPLICA|      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      |       |        | KS PEROVO |      |
+-----------+--------------+---------------+-----------+------------+
|  sreda  | KS MOTNIK  |        |KS NOVI TRG| Novi trg, |
|      |       |        |      |  Bevkova |
|      |       |        |      |  ulica,  |
|      |       |        |      | Palovška |
|      |       |        |      |  cesta,  |
|      |       |        |      | Lobodova |
|      |       |        |      |  ulica  |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      | KS ŠPITALIČ |        | KS MEKINJE|      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      | KS TUHINJ  |        | KS GODIČ |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      |KS NOVI TRG – |Na jasi, Pot v |KS KAMNIŠKA|      |
|      |   del   |Rudnik, Pot na | BISTRICA |      |
|      |       |  Dobravo,  |      |      |
|      |       |Perkova ulica, |      |      |
|      |       | Prisojna pot, |      |      |
|      |       | Perovo, Na  |      |      |
|      |       |   bregu   |      |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      | KS KAMNIK- |  Kettejeva  | KS NEVLJE |      |
|      | CENTER – del |  ulica,   |      |      |
|      |       | Levstikova  |      |      |
|      |       | ulica, Pot na |      |      |
|      |       |  poljane,  |      |      |
|      |       |Tunjiška cesta |      |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      | KS MEKINJE – |  Ulica A.  | KS SREDNJA|      |
|      |   del   |  Kotarja,  |  VAS  |      |
|      |       | Drnovškova  |      |      |
|      |       |   pot,   |      |      |
|      |       | Cankarjeva  |      |      |
|      |       | cesta, Pot na |      |      |
|      |       |  Jeranovo,  |      |      |
|      |       |  Jeranovo,  |      |      |
|      |       | Molkova pot, |      |      |
|      |       | Polčeva pot, |      |      |
|      |       |  Cesta dr.  |      |      |
|      |       | Tineta Zajca, |      |      |
|      |       | Cesta treh  |      |      |
|      |       |talcev, Zduša, |      |      |
|      |       | Prašnikarjev |      |      |
|      |       |  drevored  |      |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      | KS ZAPRICE – |Frana Albrehta | KS VOLČJI |      |
|      |   del   |  ulica,   |  POTOK  |      |
|      |       |  Aškerčeva  |      |      |
|      |       | ulica, Ulica |      |      |
|      |       | F. Berganta, |      |      |
|      |       | Čopova pot, |      |      |
|      |       |  Ulica J.  |      |      |
|      |       |  Zupana,  |      |      |
|      |       |Jenkova ulica, |      |      |
|      |       |  Jurčičeva  |      |      |
|      |       | ulica, Ulica |      |      |
|      |       |   Kam.   |      |      |
|      |       | Zasavskega  |      |      |
|      |       |  odreda,  |      |      |
|      |       |  Kebetova  |      |      |
|      |       |  ulica,   |      |      |
|      |       | Kersnikova  |      |      |
|      |       |  ulica,   |      |      |
|      |       |  Kranjska  |      |      |
|      |       |cesta, Murnova |      |      |
|      |       |  ulica,   |      |      |
|      |       | Miklavčičeva |      |      |
|      |       |  ulica,   |      |      |
|      |       | Mlakarjeva  |      |      |
|      |       | ulica, Franca |      |      |
|      |       | Pirca ulica, |      |      |
|      |       |  Rozmanova  |      |      |
|      |       | ulica, Ulica |      |      |
|      |       |A.Smolnikarja, |      |      |
|      |       |   Ulica   |      |      |
|      |       |  Ljudevita  |      |      |
|      |       |  Stiasnya,  |      |      |
|      |       | Ulica Toma  |      |      |
|      |       |  Brejca,  |      |      |
|      |       |  Trdinova  |      |      |
|      |       |  ulica,   |      |      |
|      |       | Vavpotičeva |      |      |
|      |       | ulica, Vegova |      |      |
|      |       | ulica, Ulica |      |      |
|      |       | Vilka Rožiča, |      |      |
|      |       | Vremšakova  |      |      |
|      |       |  ulica,   |      |      |
|      |       | Ljubljanska |      |      |
|      |       |  cesta (do  |      |      |
|      |       |  pošte)   |      |      |
+-----------+--------------+---------------+-----------+------------+
| četrtek |KS VRANJA PEČ |        |      |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      |KS SREDNJA VAS|        |      |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      |  KS SELA  |        |      |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      | KS PODGORJE |        |      |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      | KS ŠMARCA  |        |      |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      | KS NEVLJE – |  Soteska,  |      |      |
|      |   del   | Poreber, Vir |      |      |
|      |       | pri Nevljah, |      |      |
|      |       |  Hrib pri  |      |      |
|      |       |  Kamniku  |      |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      | KS ZAPRICE – |  Ulica J.  |      |      |
|      |   del   |Ogrinca, Ulica |      |      |
|      |       | J. Alešovca, |      |      |
|      |       |  Koželjeva  |      |      |
|      |       |  ulica,   |      |      |
|      |       | Parapatova  |      |      |
|      |       | ulica, Pot  |      |      |
|      |       | Marije Vere, |      |      |
|      |       | Svetčeva pot, |      |      |
|      |       |Podgorska pot, |      |      |
|      |       | Ulica F.M.  |      |      |
|      |       |  Paglavca  |      |      |
+-----------+--------------+---------------+-----------+------------+
|  petek  |KS PŠAJNOVICA |        |      |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      | KS ŠMARTNO |        |      |      |
|      +--------------+---------------+-----------+------------+
|      | KS KAMNIK - | Ekslerjeva  |      |      |
|      | CENTER – del |  ulica,   |      |      |
|      |       | Frančiškanski |      |      |
|      |       |   trg,   |      |      |
|      |       | Samostanska |      |      |
|      |       | ulica, Glavni |      |      |
|      |       | trg, Fužine, |      |      |
|      |       | Gregorčičeva |      |      |
|      |       | ulica, Ulica |      |      |
|      |       |  Josipa   |      |      |
|      |       |  Močnika,  |      |      |
|      |       |  Medvedova  |      |      |
|      |       |  ulica, Na  |      |      |
|      |       |  produ,   |      |      |
|      |       | Petruškova  |      |      |
|      |       | ulica, Raspov |      |      |
|      |       |  prehod,  |      |      |
|      |       |  Maistrova  |      |      |
|      |       |  ulica,   |      |      |
|      |       | Sadnikarjeva |      |      |
|      |       | ulica, Šutna, |      |      |
|      |       | Šolska ulica, |      |      |
|      |       |  Tomšičeva  |      |      |
|      |       |  ulica,   |      |      |
|      |       |  Usnjarska  |      |      |
|      |       |  cesta,   |      |      |
|      |       | Muzejska pot, |      |      |
|      |       | Prešernova  |      |      |
|      |       |ulica, Parmova |      |      |
|      |       |  ulica,   |      |      |
|      |       |  Japljeva  |      |      |
|      |       |  ulica,   |      |      |
|      |       | Kolodvorska |      |      |
|      |       |  ulica,   |      |      |
|      |       |  Streliška  |      |      |
|      |       | ulica, Trg  |      |      |
|      |       | svobode, Trg |      |      |
|      |       |prijateljstva, |      |      |
|      |       | Žebljarska  |      |      |
|      |       |  cesta,   |      |      |
|      |       |  Zaprice,  |      |      |
|      |       |  Knafličev  |      |      |
|      |       |  prehod,  |      |      |
|      |       |Šlakarjeva pot |      |      |
+-----------+--------------+---------------+-----------+------------+
  *sodi tedni v letu: odvoz ostanka odpadkov v črnih posodah
lihi tedni v letu: odvoz odpadne embalaže v rumenih vrečah
Območja stanovanjskih blokov
+-------------+---------------+---------------+----------------+
|       |  Ostanek  |  Odpadna  |  Biološki  |
|       |  odpadkov  |  embalaža  |   odpadki  |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
| ponedeljek | 1x tedensko |        |  1x tedensko |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
|  torek  |        |        |        |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
|  sreda  |        |        |        |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
|  četrtek  |        |        |        |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
|  petek  |        | 1x tedensko |        |
+-------------+---------------+---------------+----------------+
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Program dejavnosti »ravnanje z odpadki v Občini Kamnik« (Uradni list RS, št. 49/02).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-62/2009
Kamnik, dne 26. aprila 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost