Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010

Kazalo

1752. Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva, stran 5069.

Na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Kamnik, št. 0322-4/2010-15, z dne 22. 4. 2010 je župan Občine Kamnik dne 26. 4. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva
1. člen
Ta pravilnik določa merila za dodeljevanje subvencije za otroke iz Občine Kamnik, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva v okviru dnevnih ali poldnevnih programov v skladu z Zakonom o vrtcih (v nadaljevanju: subvencija), določa upravičence in postopek dodelitve subvencije.
2. člen
Subvencija po tem pravilniku so sredstva, s katerimi se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z varstvom otroka.
3. člen
Upravičenec do subvencije je otrok:
– ki ima vsaj z enim od staršev stalno prebivališče v Občini Kamnik;
– ki ni vključen v eno izmed oblik organizirane predšolske vzgoje in varstva v okviru dnevnih ali poldnevnih programov, ki jo predvideva Zakon o vrtcih in Občina Kamnik (v nadaljevanju: občina) zanje ne zagotavlja sredstev za doplačilo oskrbnih stroškov;
– ki je dopolnil starost najmanj 11 mesecev (v primeru podaljšanega porodniškega dopusta enega od staršev se pravica do subvencije po tem pravilniku uveljavi z naslednjim mesecem po izteku porodniškega dopusta) in še ne izpolnjuje starostnega pogoja za vključitev v II. starostno skupino;
– katerega starši so zavrnili odobreno mesto v vrtcu.
Do subvencije ni upravičen otrok:
– ki ima varstvo pri varuhu predšolskih otrok, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.
4. člen
Subvencijo uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik pod pogojem, da imata oba z otrokom/-ci, ki ni/-so vključeni v vrtec, stalno prebivališče v Občini Kamnik (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).
V primeru, da starša živita ločeno, je do uveljavljanja subvencije upravičen tisti od staršev, pri katerem otrok živi, pod pogojem, da imata oba z otrokom stalno prebivališče v Občini Kamnik.
5. člen
Vlagatelj uveljavlja pravico do subvencije, v skladu z javnim pozivom, ki ga občina javno objavi v sredstvih javnega obveščanja in na njeni spletni strani, s pisno vlogo, ki jo odda na občini. Obrazec vloge je dosegljiv v vložišču ali na spletni strani občine: www.kamnik.si.
6. člen
V vlogi iz 5. člena tega pravilnika morajo biti navedeni podatki o rojstvu otroka, o stalnem prebivališču otroka ter o stalnem prebivališču vlagatelja. V vlogi je potrebno navesti tudi davčno številko vlagatelja in otroka ter številko transakcijskega računa, kamor se bo mesečno nakazovala subvencija.
Vloga mora vsebovati tudi izjavo drugega starša, da ne bo uveljavljal pravice do subvencije.
7. člen
Otrok je upravičen do subvencije z naslednjim mesecem po tem, ko je vlagatelj oddal popolno vlogo.
8. člen
O dodelitvi subvencije odloči občinska uprava z odločbo.
9. člen
Višina subvencije znaša 20% ekonomske cene programov za predšolsko vzgojo in varstvo za I. starostno skupino, ki jo sprejme občinski svet občine.
V predhodnem odstavku določena višina subvencije velja do spremembe njene višine na občinskem svetu.
V primeru, da se višina subvencije, glede na vsakoletna razpoložljiva sredstva, spremeni, bo občina objavila javni poziv za vložitev vloge za subvencijo v roku 2 mesecev po uveljavitvi proračuna za tekoče leto, višina subvencije pa bo povzeta iz vsakokratnega veljavnega proračuna.
10. člen
Subvencija iz prejšnjega člena se izplačuje upravičencem do 20. v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun vlagatelja.
11. člen
Subvencije se izplačujejo od septembra 2010 dalje.
12. člen
Starši so upravičeni do subvencije po tem pravilniku do septembra tekočega leta, v katerem otrok dopolni 3 leta oziroma do vključitve v eno izmed oblik organizirane predšolske vzgoje in varstva.
Starši, ki prejemajo subvencijo, so v roku 15 dolžni obvestiti občinski organ o morebitnih spremembah, ki vplivajo na upravičenost otroka do subvencije iz 2. člena tega pravilnika.
13. člen
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi.
Če pristojni organ ugotovi neresničnost podatkov, vlagatelj izgubi pravico do subvencije, neupravičeno prejeto subvencijo pa je dolžan vrniti občini z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku 8 dni po pozivu občine.
14. člen
Podatki na vlogi za uveljavljanje subvencije so osebni podatki, ki morajo biti varovani v skladu z zakonom.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-3/2010
Kamnik, dne 26. aprila 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.