Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010

Kazalo

1751. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok – Vzgojnovarstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik, stran 5067.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 12. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09, 64/09 popr., 65/09 popr.) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 33. seji dne 21. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok – Vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok – Vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik (Uradni list RS, št. 75/96, 48/99, 54/04 in 43/07) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Vrtec posluje pod imenom: Vzgojno-varstveni zavod Antona Medveda Kamnik, skrajšano ime VVZ Antona Medveda.
Sedež vrtca: Novi trg 26/b, Kamnik.
V sestavo vrtca sodijo naslednje enote:
1. Pestrna, Groharjeva 1, Kamnik;
2. Sneguljčica, Kovinarska c. 11, Kamnik;
3. Tinkara, Klavčičeva 1, Kamnik;
4. Rožle, Novi trg 26/b, Kamnik;
5. Palček, Šmartno 13b, 1219 Laze v Tuhinju;
6. Marjetica, Ljubljanska 3/a, Kamnik;
7. Mojca, Ul. Matije Blejca 14, Kamnik;
8. Pedenjped, Jakopičeva 27, Kamnik.
V sestavo vrtca sodijo tudi enote, ki se prostorsko nahajajo v oziroma pri osnovnih šolah:
1. Cepetavček (POŠ Nevlje), Nevlje 16, Kamnik;
2. Polžki (POŠ Motnik), Motnik 8, 1221 Motnik;
3. Kekec (OŠ Stranje), Zg. Stranje 22, 1242 Stahovica;
4. Mavrica (OŠ Marije Vere), Ljubljanska 16a, Kamnik;
5. Kamenček (OŠ 27. julij), Tomšičeva 9, Kamnik.
V sestavo vrtca sodi tudi enota, ki se nahaja v najetih prostorih:
1. Sonček, Trg padlih borcev 2, Kamnik.«
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delovni proces v zavodu je organiziran v naslednjih službah:
– pedagoško-strokovni službi (krajše PSS),
– finančno-računovodsko-administrativni službi (krajše FRAS),
– prehranski službi (krajše PS),
– zdravstveno-higienski službi (krajše ZHS),
– tehnično-vzdrževalni službi (krajše TVS).«
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec ima pečat okrogle oblike premera 35 mm. Na obrobju pečata sta dve vzporedni črti – kroga, oddaljeni 1 mm. Ob črtah proti sredini kroga je izpisano: VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD ANTONA MEDVEDA. V sredini je grb Republike Slovenije, pod njim pa izpisan sedež: KAMNIK.
Vrtec uporablja tudi pečat s premerom 20 mm z enako vsebino, kot je ima pečat iz prvega odstavka tega člena.«
4. člen
Za prvim odstavkom 9. člena se doda novi odstavek, ki se glasi:
»Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.«
5. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V odnosih z Upravo Republike Slovenije za javna plačila in Davčno upravo Republike Slovenije podpisujejo ravnatelj, vodja finančno računovodske službe in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, ki jih določi ravnatelj.«
6. člen
Drugi odstavek 11. člen a se spremeni tako, da se glasi:
»Uprava vrtca se nahaja v enoti Rožle na Novem trgu 26 B, Kamnik.«
7. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi organizacijski enoti ali ukine obstoječo, če so za to podani razlogi.«
8. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec opravlja javno veljavne programe za predšolske otroke, ki so sprejeti na način in po postopku določenim z zakonom.
Glavna dejavnost vrtca, izvajana kot javna služba, je po standardni klasifikaciji dejavnost:
– 85.100 Predšolska vzgoja.
Vrtec lahko poleg glavne dejavnosti izvaja tudi programe in opravlja druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje glavno dejavnost, in so vodene v standardni klasifikaciji dejavnosti pod šiframi:
– 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umestnosti,
– 85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 56.290 Druga oskrba z jedmi,
– 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
– 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizorske dejavnosti, davčno svetovanje,
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin,
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– 85.110 Izdajanje knjig,
– 85.140 Izdajanje revij in druge periodike,
– 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
– 90.030 Umetniško ustvarjanje,
– 91.011 Dejavnost knjižnic,
– 93.190 Druge športne dejavnosti,
– 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
– 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.«
9. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet vrtca sestavlja enajst članov:
– trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev.«
10. člen
V 16. členu se črta četrta alinea.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2007-4/2
Kamnik, dne 26. aprila 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost