Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010

Kazalo

1745. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik, stran 5065.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US) ter 14. in 85. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 33. redni seji dne 21. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik
1. člen
V Odloku o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 34/09) se v petem odstavku 11. člena za besedo »posode« doda besedi »ali vreče«.
V šestem odstavku 11. člena se za besedo »posod« doda besedi »ali vreč«.
2. člen
V prvem odstavku 12. člena se za četrto alineo doda nova alinea, ki se glasi: »redno prevzemanje odpadne embalaže«.
3. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen (odpadna embalaža), ki se glasi:
»Izvajalec javne službe prevzema odpadno embalažo na prevzemnih mestih, kjer so jo uporabniki dolžni po vnaprej določenem urniku prepustiti v tipiziranih rumenih vrečah ali posodah z rumenih pokrovom.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje odpadne embalaže na celotnem območju Občine Kamnik najmanj enkrat na dva tedna. Na gosto naseljenih območjih s pretežno večstanovanjskimi objekti, kjer ni prostorskih možnosti za namestitev zadostnega števila posod, mora izvajalec zagotoviti prevzemanje odpadne embalaže enkrat na teden.«
4. člen
V tretjem odstavku 19. člena se v prvem stavku beseda »teden« nadomesti z besedama »dva tedna«, v drugem stavku pa se beseda »dvakrat« nadomesti z besedo »enkrat«.
5. člen
V nazivu 20. člena se za besedo »posod« doda besedi »ali vreč«.
V prvem in drugem stavku prvega odstavka 20. člena se za besedo »zabojnikov« doda besedi »ali vreč«.
V drugem in tretjem odstavku se za besedami »mešanih komunalnih odpadkov« doda vejica in besedi »odpadne embalaže«.
V prvem stavku četrtega odstavka 20. člena se črta beseda »mešanih«. V tretjem stavku četrtega odstavka se za besedo »vrečke« doda besede »za mešane odpadke«.
6. člen
V prvem odstavku 22. člena se črta beseda »mešanih«, za besedo »zabojnikih« se doda besedi »ali vrečah«.
V drugem odstavku 22. člena se črta beseda »mešanih«, za besedo »zabojnik« se doda besedi »ali vreča«.
7. člen
Na koncu tretjega odstavka 26. člena se doda stavek: »Izvajalec mora z uporabnikom iz prvega in drugega odstavka tega člena skleniti pogodbo najkasneje v 15 dneh po tem, ko izvajalec prejme prijavo uporabnika o vključitvi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik.«
8. člen
Za 58. členom se doda nov 58.a člen, ki se glasi: »Izvajalec javne službe mora v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka, v skladu s tretjim odstavkom 26. člena, skleniti pogodbe z vsemi uporabniki, ki opravljajo dejavnost na območju Občine Kamnik.«
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-26/2007
Kamnik, dne 26. aprila 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost