Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010

Kazalo

1743. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ilirska Bistrica, stran 5060.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 – Odločba US, 8/96, 18/98 – Odločba US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 44. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08 in Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) in Sklepa o izločitvi Enote Vrtec iz javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica in njegovem organiziranju v samostojni zavod (sprejetega na 32. seji OS dne 22. 4. 2010) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 32. seji dne 22. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ilirska Bistrica
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom Občina Ilirska Bistrica, s sedežem Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja za izvajanje javne službe vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Ime zavoda je: Vrtec Ilirska Bistrica.
Sedež zavoda: Vilharjeva cesta 13 a, 6250 Ilirska Bistrica.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi enoti ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem s katerim razpolaga.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike s premerom 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, pod katerim je vpisan sedež zavoda, na zunanjem obodu pa je izpisano ime zavoda.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike s premerom 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje razne druge dokumentacije v skladu z registracijo žigov.
6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja, hrambo ter delavce, ki so zanje odgovorni določi ravnatelj zavoda.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z bankami, Upravo Republike Slovenije za javna plačila ter drugimi institucijami v skladu z zakonom podpisujejo za zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki so navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
9. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji, izobraževanju in varstvu otrok na območju Občine Ilirska Bistrica.
Zavod vpisuje otroke brez omejitve okoliša.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Dejavnosti zavoda so:
1. P/85.100 Predšolska vzgoja
2. I/56.290 Druga oskrba z jedmi.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
11. člen
Zavod opravlja javno veljavne programe za predšolske otroke, ki so sprejeti na način in po postopku določenim z zakonom.
12. člen
Zavod izvaja predšolsko vzgojo za otroke od enega leta starosti oziroma dopolnjenih najmanj enajstih mesecih starosti do vstopa v šolo.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti in spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– ravnatelj
– strokovni organi
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
14. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda, ki šteje enajst članov, sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali članov občinskih organov ter občanov.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Mandat članov sveta zavoda začne teči z dnem konstitutivne seje.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Člani sveta so lahko zaporedoma izvoljeni oziroma imenovani največ dvakrat.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja v zavodu oziroma organizacijski enoti zavoda, ne more voliti in biti izvoljen oziroma imenovan v svet.
15. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
16. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu zavoda in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
17. člen
Pravico predlagati kandidata za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico ter reprezentativni sindikat. Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevi razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
18. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov ter z navedbo števila kandidatov, ki se jih voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
Zavod lahko volitve podrobneje opredeli v pravilih zavoda.
19. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
20. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe odloka in zakona.
21. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona o sodelovanju delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
22. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (govorilne ure, roditeljski sestanki in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti otrok,
– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda z zdravstveno službo,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
23. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
24. člen
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora, ustanovitelja in sveta staršev.
Vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Mnenje ustanovitelja in sveta staršev mora biti obrazloženo.
Če ustanovitelj, vzgojiteljski zbor in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
Svet zavoda mora pred odločitvijo o imenovanju ravnatelja pridobiti mnenje ministra, kot to določa zakon.
Svet zavoda mora pred odločitvijo o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi, ter o predlogu za razrešitev seznaniti ustanovitelja, vzgojiteljski zbor in svet staršev.
Svet zavoda mora pred odločitvijo o razrešitvi ravnatelja pridobiti mnenje ministra, kot to določa zakon.
25. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Ista oseba lahko v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
26. člen
Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja v skladu z veljavnimi normativi in standardi.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski zbor.
Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
27. člen
Strokovna organa zavoda sta:
– vzgojiteljski zbor in
– strokovni aktiv vzgojiteljev.
28. člen
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
– opravlja druga naloge v skladu z zakonom.
29. člen
Strokovne aktive vzgojiteljev sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
30. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod. Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe zavoda,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
31. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje z vzgojitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.
6. Knjižnica
32. člen
Zavod ima lahko knjižnico.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
33. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci)
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.
34. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu. Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Zavod si mora pred objavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja.
Zavod mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred objavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
35. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je pred preoblikovanjem uporabljal zavod Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje v enoti Vrtec.
Premoženje, s katerim upravlja zavod je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
36. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo izdelkov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za druge namene.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister oziroma se ta določajo v skladu s trenutno veljavno zakonodajo.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krijeta ustanovitelj oziroma država.
37. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
38. člen
Zavod je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki jih je zavodu dolžan zagotoviti v skladu z zakonom.
VIII. NADZOR
39. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja inšpektor, pristojen za šolstvo.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo druge institucije določene z zakonom.
40. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
41. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z internimi akti, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Za čas do imenovanja ravnatelja zavoda, vendar največ za dobo enega leta, opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja zavoda ga. Ingrid Fatur, svetovalna delavka, ki je pooblaščena, da opravi vse potrebno za začetek dela zavoda.
43. člen
Vpis zavoda v sodni register mora v.d. ravnatelja priglasiti najkasneje v petnajstih dneh od uveljavitve odloka.
44. člen
Knjigovodski prenos bilance stanja med javnim zavodom OŠ A. Žnideršiča – enota Vrtec in javnim zavodom Vrtec Ilirska Bistrica v ustanavljanju se prenese po stanju na dan 31. 8. 2010.
45. člen
Delavci OŠ A. Žnideršiča, ki opravljajo delo v enoti Vrtec, nadaljujejo delo v zavodu Vrtec Ilirska Bistrica na podlagi števila oddelkov po zaključenem vpisu otrok za šolsko leto 20010/2011 in na podlagi potrjene sistemizacije, skladno s predpisi o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
46. člen
Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od vpisa zavoda v sodni register.
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in konstituirati organe v roku šestih mesecev od vpisa zavoda v sodni register.
47. člen
Zavod začne z opravljanjem dejavnosti predšolske vzgoje v skladu z zakonom in tem odlokom predvidoma s 1. 9. 2010.
48. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-17/2010
Ilirska Bistrica, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.