Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010

Kazalo

1736. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1C), stran 5013.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. aprila 2010.
Št. 003-02-4/2010-9
Ljubljana, dne 30. aprila 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN (ZZVR-1C)
1. člen
V Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta zakon določa zdravstveno varstvo rastlin; biotično varstvo rastlin; pridobivanje, izmenjavo podatkov in informacijski sistem; stroške in odškodnine; javno službo zdravstvenega varstva rastlin; določa organe, ki so odgovorni za uresničevanje tega zakona in inšpekcijsko nadzorstvo ter ureja ukrepe in obveznosti v zvezi s pojavom, preprečevanjem vnosa in širjenja ter zatiranjem škodljivih organizmov na rastlinah, rastlinskih proizvodih in nadzorovanih predmetih v skladu z:
– Direktivo Komisije št. 92/70/EGS z dne 30. julija 1992 o določitvi podrobnih pravil za popise, ki se opravijo za priznanje varovanih območij v Skupnosti (UL L št. 250 z dne 29. 8. 1992, str. 37),
– Direktivo Komisije št. 92/90/EGS z dne 3. novembra 1992 o obveznostih pridelovalcev in uvoznikov rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov in podrobnostih za njihovo registracijo (UL L št. 344 z dne 26. 11. 1992, str. 38),
– Direktivo Komisije št. 92/105/EGS z dne 3. decembra 1992 o določanju stopnje standardizacije za rastlinske potne liste, ki se uporabljajo za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov znotraj Skupnosti, in določanju podrobnih postopkov za izdajo takih rastlinskih potnih listov ter pogojev in podrobnih postopkov za njihovo zamenjavo (UL L št. 4 z dne 8. 1. 1993, str. 22), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2005/17/ES z dne 2. marca 2005 o spremembi nekaterih določb Direktive 92/105/EGS glede rastlinskih potnih listov (UL L št. 57 z dne 3. 3. 2005, str. 23),
– Direktivo Komisije št. 93/50/EGS z dne 24. junija 1993 o določitvi nekaterih rastlin, ki niso navedene v delu A Priloge V Direktive Sveta 77/93/EGS in katerih proizvajalci, skladišča ali distribucijski centri na pridelovalnih območjih teh rastlin se navedejo v uradnem registru (UL L št. 205 z dne 17. 8. 1993, str. 22),
– Direktivo Komisije št. 93/51/EGS z dne 24. junija 1993 o predpisih za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov prek varovanega območja (UL L št. 205 z dne 17. 8. 1993, str. 24),
– Direktivo Komisije št. 94/3/ES z dne 21. januarja 1994 o postopku obveščanja o zadržanju pošiljke ali škodljivega organizma, ki predstavlja neposredno fitosanitarno nevarnost, iz tretjih držav (UL L št. 32 z dne 5. 2. 1994, str. 37),
– Direktivo Komisije št. 98/22/ES z dne 15. aprila 1998 o minimalnih pogojih za opravljanje zdravstvenih pregledov rastlin v Skupnosti, in sicer tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki prihajajo iz tretjih držav in za katere se zdravstveni pregledi opravljajo na mestih pregledov, ki niso v namembnem kraju (UL L št. 126 z dne 28. 4. 1998, str. 26),
– Direktivo Sveta št. 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2010/1/EU z dne 8. januarja 2010 o spremembi prilog II, III in IV k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 7 z dne 12. 1. 2010, str. 17),
– Direktivo Komisije št. 2008/61/ES z dne 17. junija 2008 o določitvi pogojev, pod katerimi je mogoče nekatere škodljive organizme, rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, iz Prilog I do V Direktive Sveta 2000/29/ES, vnesti ali jih premeščati znotraj Skupnosti oziroma na nekaterih njenih varovanih območjih v preskusne ali znanstvene namene in za delo pri žlahtnjenju (kodificirana različica), (UL L št. 158 z dne 18. 6. 2008, str. 41).
Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za izvajanje ukrepov proti drugim rastlinskim škodljivim organizmom, ki niso navedeni v predpisih iz prejšnjega odstavka in se pojavijo na ozemlju Republike Slovenije ter:
– zaradi množičnega izbruha povzročajo gospodarsko škodo v kmetijstvu,
– pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo semenskega materiala rastlin ali
– imajo škodljiv vpliv na gospodarstvo, okolje ali družbo.«.
2. člen
V 2. členu se besedilo pete alinee spremeni tako, da se glasi:
»– varovanju okolja, narave ter posledično zdravja ljudi z izvajanjem stalnega nadzora škodljivih organizmov, z uvajanjem biotičnega varstva rastlin in z opazovalno napovedovalno dejavnostjo;«.
3. člen
V 2.a členu se besedilo tretje alinee spremeni tako, da se glasi:
»– fitosanitarni nadzor vnosa organizmov, ki so škodljivi za rastline ali rastlinske proizvode in imajo škodljiv vpliv na gospodarstvo, okolje ali družbo, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti;«.
Besedilo osme alinee se spremeni tako, da se glasi:
»– inšpekcijsko nadzorstvo nad zagotavljanjem varovanja rastlin pred škodljivimi organizmi in preprečevanjem njihovega škodljivega vpliva na gospodarstvo, okolje in družbo;«.
4. člen
V 3. členu se v 21. točki za besedilom »rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov« dodata besedi »in zemljišč«.
V 35. točki se za besedilom »ali škodljivca (kalamiteta)« doda besedilo, ki se glasi: »ali rastline (plevela)«.
Doda se nova 37. točka, ki se glasi:
»37. Škodljive rastline so škodljivi organizmi, pri katerih se izvajajo fitosanitarni ukrepi, če je iz ocene tveganja razviden njihov škodljiv vpliv na gospodarstvo, okolje ali družbo.«.
5. člen
V 6. členu se v prvem stavku prvega odstavka za besedilom »Imetniki morajo pregledovati«, doda besedilo, ki se glasi: »zemljišča in«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»O vseh novih ali nepričakovanih pojavih škodljivih organizmov s seznamov I.A in II.A ali drugih škodljivih organizmov, za katere so določeni fitosanitarni ukrepi, morajo imetniki nemudoma obvestiti pristojnega inšpektorja ali izvajalce javnih pooblastil iz 68. člena tega zakona ali izvajalce javne službe zdravstvenega varstva rastlin, ki o tem obvestijo Upravo. Izvajati morajo ukrepe za preprečevanje širjenja oziroma zatiranje škodljivih organizmov, ki jih določi Uprava.«.
6. člen
Doda se novi 12.b člen, ki se glasi:
»12.b člen
(posebno nadzorovano območje škodljive rastline)
Ne glede na določbe 12. in 12.a člena tega zakona se za posebno nadzorovano območje šteje tudi območje, na katerem se ugotovi prisotnost škodljive rastline.
Če se na ozemlju Republike Slovenije pojavi rastlina, ki ima škodljiv vpliv na gospodarstvo, okolje ali družbo, morajo izvajalci zdravstvenega varstva rastlin o tem obvestiti Upravo.
Na mestu najdbe rastline iz prejšnjega odstavka pristojni inšpektor oziroma druga uradna oseba po tem zakonu odvzame uradni vzorec in ga pošlje v laboratorij, ki določi vrsto škodljive rastline.
Na podlagi laboratorijskega izvida Uprava v skladu s 6. točko 76. člena tega zakona naredi oceno tveganja zaradi škodljive rastline iz prejšnjega odstavka.
Če se na podlagi ocene tveganja iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je treba uvesti ukrepe za nadzor nad škodljivo rastlino, Uprava predlaga ministru, na podlagi predhodnega mnenja skupnega delovnega telesa vlade, ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje škodljive rastline. Skupno delovno telo vlade mora dati predhodno mnenje v roku, ki ga v zahtevku za mnenje določi Uprava.
Vlada na predlog ministra določi meje posebno nadzorovanega območja, ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje škodljive rastline, stroške izvedbe predpisanih ukrepov ter potrdi program izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje škodljive rastline.
Ne glede na določbe tretjega in petega odstavka tega člena se šteje, da so pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) in druge neofitne vrste iz rodu Ambrosia, škodljive rastline, za katere je potrebno uvesti fitosanitarne ukrepe.
Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko, če gre za ponovne najdbe znanega organizma, pristojni inšpektor oziroma druga uradna oseba, ki je izvajalec javnega pooblastila po tem zakonu, določi vrsto škodljive rastline na mestu samem, razen če oceni, da je zaradi obsega ukrepov potrebna laboratorijska določitev.«.
7. člen
V drugem odstavku 68. člena se besedilo »14. in 19. točke« nadomesti z besedilom »14., 19. in 24. točke«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Naloge zdravstvenega varstva rastlin iz 3., 4., 6., 7., 10., 14., 19. in 21. točke 76. člena tega zakona lahko v primeru ugotovitve škodljive rastline iz 12.b člena tega zakona na zavarovanem območju izvaja upravljavec zavarovanega območja, ki je določen v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, kot javno pooblastilo.«.
Dosedanji tretji do enajsti odstavek postanejo četrti do dvanajsti odstavek.
8. člen
V 72.a členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vlada lahko, v primeru ugotovitve škodljive rastline iz 12.b člena tega zakona, naloži posebne naloge in izvedbo ukrepov izvajalcem javnih pooblastil zdravstvenega varstva rastlin, javni službi zdravstvenega varstva rastlin in drugim izvajalcem zdravstvenega varstva rastlin kot tudi izvajalcem javnih pooblastil za varstvo narave in okolja zaradi izvedbe predpisanih ukrepov na posebno nadzorovanem območju.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, ter se spremeni tako, da se glasi:
»Vlada lahko za preprečevanje širjenja in zatiranje škodljivih organizmov v primerih iz prejšnjih odstavkov, če gre za naravne ali druge nesreče, odredi tudi obvezno sodelovanje Civilne zaščite, gasilcev in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, policije ter drugih pristojnih institucij v državi.«.
9. člen
V 76. členu se besedilo 6. točke spremeni tako, da se glasi:
»6. priprava ocen tveganja v primeru nevarnosti pojava ali ugotovitve novih škodljivih organizmov ali rastlin s škodljivim vplivom na gospodarstvo, okolje ali družbo, izdaja strokovnih navodil in ukrepov,«.
10. člen
V prvem odstavku 76.b člena se besedilo »obvestiti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja« nadomesti z besedilom »obvestiti Upravo in pristojnega inšpektorja«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Uprava v primerih iz 12., 12.a in 12.b člena tega zakona z odločbo določi podrobnejši seznam žarišč in drugih okuženih, ogroženih ali neokuženih območij in za posamezno območje določi predpisane fitosanitarne ukrepe. Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
11. člen
Za 82.c členom se dodata novo poglavje in nov 82.d člen, ki se glasita:
»XII.b SODELOVANJE Z ORGANI LOKALNIH SKUPNOSTI
82.d člen
(sodelovanje z občinami)
Uradni odgovorni organi iz tega zakona sodelujejo pri izvajanju določb tega zakona z organi lokalnih skupnosti, jih obveščajo o ugotovitvah škodljivih organizmov ali škodljivih rastlin na njihovem območju in o določenih fitosanitarnih ukrepih iz tega zakona na njihovem območju.
Občine morajo pri sprejemanju predpisov in drugih aktov iz svoje pristojnosti upoštevati določene fitosanitarne ukrepe za preprečevanje širjenja in za zatiranje škodljivih organizmov in škodljivih rastlin znotraj območij občin.«.
12. člen
V prvem odstavku 83. člena se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. če ne izvaja ukrepov iz šestega odstavka 12.b člena,«.
Dosedanje 5. do 30. točka postanejo 6. do 31. točka.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Člane skupnega delovnega telesa Vlade iz petega odstavka 12.b člena zakona, njegove pristojnosti in način dela Vlada določi v 60 dneh po uveljavitvi zakona.
14. člen
Predpis na podlagi 6. člena tega zakona se izda v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 511-01/10-1/54
Ljubljana, dne 22. aprila 2010
EPA 842-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti