Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

876. Uredba o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije, stran 2638.

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena in tretjega odstavka 9. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 in 109/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije
1. člen
(splošna določba)
(1) Ta uredba določa pogoje ter način objavljanja aktov v Uradnem listu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uradni list) in prednostni vrstni red objav.
(2) Ta uredba podrobneje določa tudi način zagotavljanja vpogleda v elektronsko izdajo uradnega lista in natis elektronske izdaje uradnega lista s strani državnih organov in splošnih knjižnic ter način zagotavljanja natisa elektronske izdaje uradnega lista s strani Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: založnik).
2. člen
(jezik)
(1) Uradni list izhaja v slovenskem jeziku.
(2) Ratificirane mednarodne pogodbe se objavijo v slovenskem jeziku in v tujem jeziku.
(3) Akti samoupravnih lokalnih skupnosti na območjih občin, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, se objavljajo v slovenskem jeziku in v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
3. člen
(akti, ki se objavljajo v uradnem listu)
(1) V uradnem listu se objavljajo:
– ustava, zakoni in drugi akti državnega zbora,
– ratificirane mednarodne pogodbe ter obvestila o začetku in prenehanju njihove veljavnosti,
– akti državnega sveta,
– akti predsednika republike,
– odločbe in sklepi ustavnega sodišča,
– predpisi in drugi akti vlade in ministrov ter, če zakon tako določa, akti predstojnikov organov v sestavi ministrstev,
– splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil,
– predpisi in drugi akti samoupravnih lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti,
– drugi akti, katerih objavo v uradnem listu določa zakon ali drug predpis.
(2) V uradnem listu se objavljajo tudi javni razpisi, javni natečaji, vpisi v registre, preklici in druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti v uradnem listu.
(3) Za objavo avtentičnih razlag predpisov se smiselno uporabljajo določbe te uredbe o objavi predpisa, na katerega se avtentična razlaga nanaša.
4. člen
(elektronska izdaja in natis elektronske izdaje)
(1) Elektronska izdaja uradnega lista je edina uradna izdaja.
(2) V natisu elektronske izdaje mora biti jasno označeno, da ne gre za uradno izdajo uradnega lista, ter navedeno, kje je dostopna uradna izdaja uradnega lista.
(3) V natisu elektronske izdaje se barvne strani uradnega lista natisnejo v črno-beli tehniki.
5. člen
(zagotavljanje natisa elektronske izdaje)
(1) Založnik zagotavlja fizičnim in pravnim osebam po tržnih cenah na podlagi njihovega naročila dostavo natisa elektronske izdaje uradnega lista.
(2) Natis elektronske izdaje uradnega lista se fizičnim in pravnim osebam zagotavlja tako, da se zagotovi natis uredbenega dela uradnega lista in mednarodnih pogodb, ki mora biti odpremljen naročnikom praviloma najkasneje naslednji delovni dan po izidu uradnega lista.
6. člen
(vpogled v elektronsko izdajo uradnega lista in natis elektronske izdaje)
(1) Vsak državni organ, ki ima določene uradne ure za poslovanje s strankami, mora med uradnimi urami omogočati brezplačen vpogled v elektronsko izdajo uradnega lista.
(2) Upravne enote in splošne knjižnice zagotavljajo posameznikom poleg brezplačnega vpogleda v elektronsko izdajo uradnega lista tudi brezplačen vpogled v natis elektronske izdaje uradnega lista.
(3) Državni organi zagotavljajo vpogled v elektronsko izdajo uradnega lista tako, da je v njihovih prostorih posameznikom v času uradnih ur omogočen dostop do vsaj enega osebnega računalnika ali drugega medija, na katerem je mogoče pregledovati elektronske izdaje uradnih listov.
(4) Splošne knjižnice zagotavljajo vpogled v elektronsko izdajo uradnega lista tako, da je v njihovih poslovnih prostorih, ki so namenjeni knjižnični izposoji, v času poslovanja omogočen dostop do vsaj enega osebnega računalnika ali drugega medija, na katerem je mogoče pregledovati elektronske izdaje uradnih listov.
(5) Upravne enote zagotavljajo vpogled v natis elektronske izdaje uradnega lista tako, da je v njihovih prostorih v času uradnih ur posameznikom omogočeno pregledovanje vsaj enega izvoda natisa elektronske izdaje uradnega lista iz prejšnjega člena. Upravne enote lahko zagotavljajo vpogled v natis elektronske izdaje uradnega lista tudi tako, da posameznikom v času uradnih ur najkasneje dan po izidu uradnega lista omogočijo pregledovanje natisa elektronske izdaje uradnega lista v obsegu iz prejšnjega člena, ki ga zagotovijo same z lastnimi sredstvi za tiskano reprodukcijo.
(6) Splošne knjižnice zagotavljajo posameznikom v poslovnem času v svojih poslovnih prostorih, ki so namenjeni knjižnični izposoji, pregledovanje natisa elektronske izdaje uradnega lista na način, kot je določen v prejšnjem odstavku.
7. člen
(skladnost objav s predpisi)
(1) Akt iz 3. člena te uredbe se objavi v uradnem listu, če je predložen v objavo v skladu z Zakonom o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 in 109/09; v nadaljnjem besedilu: zakon o uradnem listu), s to uredbo in z zakonom ali drugim predpisom, ki določa objavo v uradnem listu. Objava akta državnega zbora mora biti tudi v skladu s poslovnikom državnega zbora, objava akta vlade v skladu s poslovnikom vlade, objava akta samoupravne lokalne skupnosti pa v skladu s statutom samoupravne lokalne skupnosti.
(2) Javni razpisi, javni natečaji, vpisi v registre, preklici in druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti v uradnem listu, se objavijo, če so predloženi v objavo v skladu z zakonom o uradnem listu, s to uredbo in z zakonom ali drugim predpisom, ki določa objavo v uradnem listu.
8. člen
(nedopustnost objav)
(1) V uradnem listu ni dopustno objavljati najav, reklam, reklamnih oglasov, sporočil ali drugih objav.
(2) V natisu elektronske izdaje ni dopustno objavljati najav, reklam, reklamnih oglasov, sporočil ali drugih objav, ki niso povezane z dejavnostjo založnika.
9. člen
(pošiljanje v objavo)
(1) Predpis, drug akt in objavo iz 3. člena te uredbe pošlje v objavo pooblaščeni predstavnik državnega organa, samoupravne lokalne skupnosti ali organizacije, ki ga je sprejel ali izdal (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni predstavnik), objave iz drugega odstavka 3. člena pa tudi fizična ali pravna oseba.
(2) Akti vlade, ministrov ter predstojnikov organov v sestavi ministrstev se pošiljajo v objavo prek službe vlade, pristojne za zakonodajo (v nadaljnjem besedilu: služba).
(3) Splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil, pošljejo v objavo pristojna ministrstva prek službe, če ni z zakonom določeno drugače.
10. člen
(pristojnosti službe)
(1) Služba v skladu s svojimi pristojnostmi pred objavo pregleda vsak akt vlade, ministra, predstojnika organa v sestavi ministrstva in nosilca javnega pooblastila ter preveri, ali ta izpolnjuje pogoje za objavo v skladu s to uredbo.
(2) Če služba ugotovi, da akt za objavo ne izpolnjuje vseh pogojev za objavo iz prvega odstavka 7. člena te uredbe ali da sicer niso izpolnjeni pogoji za objavo v skladu s to uredbo ali da mora ukrepati v skladu z 10. členom zakona o uradnem listu, o tem nemudoma obvesti predlagatelja objave akta, da odpravi ugotovljene pomanjkljivosti ali ovire za objavo.
(3) Služba posreduje akt iz prvega odstavka tega člena v objavo v uradni list.
11. člen
(EVA)
(1) Vlada, ministri in predstojniki organov v sestavi ministrstev vsem svojim predpisom in drugim aktom, ki se objavijo v uradnem listu, določijo enotno identifikacijsko oznako evidence vladnega akta (v nadaljnjem besedilu: EVA). EVA se navede na koncu besedila akta za datumom izdaje akta.
(2) Splošnim aktom, izdanim za izvrševanje javnih pooblastil, določi oznako EVA pristojno ministrstvo.
12. člen
(EPA)
Državni zbor določi enotno identifikacijsko oznako evidence parlamentarnega akta (v nadaljnjem besedilu: EPA). EPA se navede na koncu besedila akta za datumom sprejema akta.
13. člen
(vrstni red objav)
(1) Vrstni red objav aktov iz prvega odstavka 3. člena te uredbe se ravna po vrstnem redu pravilno predloženih aktov v objavo.
(2) Vrstni red objav iz drugega odstavka 3. člena te uredbe se ravna po vrstnem redu pravilnih predložitev v objavo.
(3) Akti morajo biti praviloma predloženi v objavo najmanj pet dni pred izidom uradnega lista. Če število in obseg v objavo poslanih aktov ali tehnične možnosti tega ne dopuščajo, se akt objavi v naslednji številki, ko je objava mogoča.
14. člen
(prednostni vrstni red objav)
(1) Ne glede na vrstni red predložitve in na rok iz prejšnjega člena imajo prednost pri objavi zakoni, sprejeti po nujnem postopku, uredbe z zakonsko močjo ter izvršilni predpisi, izdani za izvrševanje zakonov, sprejetih po nujnem postopku, in popravki objavljenih aktov. Po prednostnem vrstnem redu se objavi tudi avtentična razlaga zakona.
(2) Prednostno objavo akta državnega zbora, ki ni zajet v prejšnjem odstavku, lahko zahteva generalni sekretar državnega zbora.
(3) Prednostno objavo akta vlade, ki ni zajet v prvem odstavku tega člena, lahko zahteva generalni sekretar vlade.
(4) Prednostno objavo odločbe ali sklepa ustavnega sodišča lahko zahteva generalni sekretar ustavnega sodišča.
(5) Na podlagi utemeljenega predloga o prednostni objavi akta ministra in akta predstojnika organa v sestavi ministrstva odloči predstojnik službe.
(6) Na podlagi utemeljenega predloga o prednostni objavi objave iz drugega odstavka 3. člena te uredbe odloči direktor založnika.
(7) Za objavo po prednostnem vrstnem redu morata biti akt in popravek predložena v objavo najmanj en dan pred izidom uradnega lista. Predlog in zahteva za prednostno objavo morata biti podana v odredbi iz četrtega odstavka 16. člena te uredbe.
15. člen
(dolžnost najave)
(1) Če okoliščine to dopuščajo, mora pooblaščeni predstavnik akt, ki se objavi po prednostnem vrstnem redu, vrsto in predvideni obseg takega akta brez odlašanja vnaprej najaviti založniku.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je treba založniku najaviti objavo vsakega besedila, ki presega sto strani običajnega formata (250.000 znakov).
16. člen
(način predložitve v objavo)
(1) Pooblaščeni predstavnik pošlje na elektronski naslov založnika za vsak akt odredbo za objavo akta in akt za objavo v elektronski obliki, primerni za tehnično obdelavo, po dogovoru z založnikom. Na enak način se pošljejo v objavo tudi priloge akta (skice, risbe, tabele, obrazci, zemljevidi ipd.), ki so oblikovane v posebnih programih.
(2) Elektronska oblika iz prejšnjega odstavka mora omogočati sledljivost dokumentov in ne sme dopuščati dvoma o izvirniku akta in njegovih prilog. Pooblaščeni predstavnik mora zagotoviti delovanje sistema za opozarjanje o neuspeli dostavi.
(3) Odredba za objavo akta, akt za objavo in priloge morajo biti podpisani z varnim elektronskim podpisom ali na drug varen način po dogovoru z založnikom in v soglasju z izdajateljem uradnega lista.
(4) Obrazec odredbe za objavo akta je kot priloga 1 sestavni del te uredbe in je objavljen skupaj z njo.
(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov pooblaščeni predstavnik ter fizične in pravne osebe, ki nimajo tehničnih možnosti za pošiljanje aktov na način, določen v prejšnjih odstavkih, pošljejo akte v objavo po dogovoru z založnikom.
17. člen
(akt za objavo)
(1) Akt za objavo mora vsebovati naslov in vsebino akta ter na koncu številko akta, navedbo kraja in datuma sprejema oziroma izdaje, enotno identifikacijsko oznako EVA oziroma EPA v skladu z 11. oziroma 12. členom te uredbe ter podpis predstojnika državnega organa, samoupravne lokalne skupnosti ali organizacije, ki je akt sprejela oziroma izdala.
(2) Zakon se objavi skupaj z ukazom predsednika republike, ki ima na koncu številko, kraj in datum ter podpis, akt o ratifikaciji mednarodne pogodbe pa skupaj z besedilom mednarodne pogodbe in morebitnimi prilogami.
18. člen
(objava akta)
Založnik objavi akt iz prejšnjega člena v skladu s 3., 20., 21. in 22. členom te uredbe.
19. člen
(izid uradnega lista)
Kot dan izida posamezne številke uradnega lista se šteje dan, ko je bila ta objavljena na spletnih straneh založnika. Ta dan mora biti v elektronski izdaji in natisu elektronske izdaje označen.
20. člen
(načelo enotne izdaje)
(1) Uradni list izhaja po načelu enotne izdaje.
(2) Celotna posamezna številka uradnega ima isto skupno letno zaporedno številko, isti datum izida in tekoče letno oštevilčenje strani.
21. člen
(notranja ureditev posamezne številke uradnega lista)
(1) V uredbenem delu uradnega lista se objavljajo akti iz prvega odstavka 3. člena te uredbe. Vsak akt in popravek akta imata zaporedno tekočo letno številko objave akta v uradnem listu. Mednarodne pogodbe in obvestila o začetku ali prenehanju veljavnosti mednarodne pogodbe se objavijo v ločenem delu z lastnim tekočim letnim oštevilčenjem izdaje, številko objave akta in strani.
(2) V razglasnem delu uradnega lista se objavljajo objave iz drugega odstavka 3. člena te uredbe. Te objave imajo samostojno tekoče letno oštevilčenje strani.
(3) Posamezna številka uradnega lista ima vsebinsko kazalo uredbenega in razglasnega dela uradnega lista. Za vsako leto se objavi letno vsebinsko kazalo uradnega lista.
22. člen
(vrstni red objav v posamezni številki)
(1) V posamezni številki uradnega lista se akti objavijo v naslednjem vrstnem redu: ustava, ustavni zakoni, zakoni in drugi akti državnega zbora, akti državnega sveta, akti predsednika republike (razen ukazov o razglasitvi zakonov), akti vlade, akti ministrov in predstojnikov organov v sestavi ministrstev, splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil, odločbe in sklepi ustavnega sodišča, akti drugih državnih organov in organizacij, akti samoupravnih lokalnih skupnosti in popravki aktov.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko v izjemnih primerih direktor založnika določi drugačen vrstni red objav aktov.
23. člen
(navodila)
Predstojnik službe lahko izda tehnična navodila za izvajanje te uredbe.
24. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 109/05).
25. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati 1. aprila 2010.
Št. 00701-6/2010/5
Ljubljana, dne 11. marca 2010
EVA 2010-1517-0002
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost