Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

872. Pravilnik o licenci letalskega dispečerja, stran 2409.

Na podlagi petega odstavka 43. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo, 33/09 in 109/09 – ZZNSZP-B) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o licenci letalskega dispečerja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje in postopke za pridobitev licence letalskega dispečerja, programe usposabljanja in izvajalce usposabljanja za pridobitev licence letalskega dispečerja, naloge letalskega dispečerja, izpite za pridobitev licence letalskega dispečerja in pooblastila inštruktorja letalskega dispečerja, vsebino in obliko licence letalskega dispečerja, pogoje za ohranjanje veljavnosti licence letalskega dispečerja, pogoje za pridobitev pooblastila inštruktorja letalskega dispečerja, zdravniško spričevalo in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati letalski dispečerji.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– “letalski dispečer” je ustrezno usposobljena oseba, ki jo določi operator za načrtovanje letalskih operacij, ki daje podatke iz 6. člena tega pravilnika in/ali pomaga vodji zrakoplova pri varni izvedbi leta;
– “operator” pomeni vsako pravno ali fizično osebo, ki upravlja ali namerava upravljati enega ali več zrakoplovov;
– “vodja zrakoplova” je pilot, ki praviloma upravlja zrakoplov in je odgovoren za varno izvedbo leta;
– “licenca letalskega dispečerja” pomeni certifikat, ki je izdan in potrjen v skladu s tem pravilnikom, ki dovoljuje zakonitemu imetniku licence zagotavljanje storitev letalskega dispečerja;
– “pooblastilo inštruktorja letalskega dispečerja” pomeni pooblastilo, navedeno v licenci letalskega dispečerja in je tako sestavni del licence, ki navaja, da lahko imetnik izvaja preverjanje strokovne usposobljenosti kandidatov za podaljšanje veljavnosti in za obnovo veljavnosti licence letalskega dispečerja;
– “lista letalskih strokovnjakov” je dokument, v katerem so za določen čas imenovani letalski strokovnjaki, ki jo določi minister, pristojen za promet. Letalski strokovnjaki z liste se lahko imenujejo zlasti za pooblaščene izpraševalce, predsednike in člane komisij za preverjanje strokovne usposobljenosti kandidatov za pridobivanje licenc, ratingov in pooblastil, preiskovanje letalskih nesreč, vodenje posameznih usposabljanj letalskega in drugega strokovnega osebja;
– “rutni sektor” pomeni let, ki vključuje vzlet, odhod, križarjenje, ki ni krajše od 15 minut, prilet in pristanek.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako kakor v letalskih predpisih, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
3. člen
(pristojnosti)
(1) V skladu s 5. in 166. členom Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo, 33/09, in 109/09 – ZZNSZP-B) je pristojni organ za nadzor po tem pravilniku ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Ne glede na druge določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na zagotavljanje podatkov, ministrstvo po uradni dolžnosti pridobi podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco slovenski organ ali nosilec javnega pooblastila, ki mu je javno pooblastilo podelil slovenski organ.
II. PROGRAM USPOSABLJANJA IN IZVAJALCI USPOSABLJANJA
4. člen
(program usposabljanja)
Strokovno usposabljanje za pridobitev licence letalskega dispečerja se izvaja po programu za strokovno usposabljanje in preverjanje strokovnosti (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja), ki ga na predlog pooblaščene letalske šole potrdi ministrstvo. Program usposabljanja pooblaščena letalska šola izdela v skladu s prilogo 2 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del, in v skladu z zadnjo veljavno izdajo Dokumenta ICAO 7192-AN/857, del D-3.
5. člen
(izvajalci usposabljanja)
(1) Strokovno usposabljanje vključuje teoretično in praktično usposabljanje.
(2) Teoretični del usposabljanja za pridobitev licence letalskega dispečerja lahko opravlja pooblaščena letalska šola. Izvajajo ga strokovnjaki s posameznega področja, ki jih na predlog letalske šole potrdi ministrstvo.
(3) Praktični del usposabljanja za pridobitev licence letalskega dispečerja je dovoljen samo pod nadzorom osebe, ki opravlja naloge letalskega dispečerja, in se izvaja pri letalskem operatorju.
III. LETALSKI DISPEČER
6. člen
(vsebine nalog)
Letalski dispečer opravlja naslednje naloge:
– določa in izračunava zmogljivost zrakoplova;
– izdela analizo vzletanja in pristajanja zrakoplova na posameznem letališču in izdela letalsko-tehnično dokumentacijo in navodila o zmogljivosti zrakoplova;
– določa pogoje, izračune in način kontrole obremenitve mase in ravnotežja zrakoplova;
– navigacijsko in neposredno pripravi zrakoplov za let;
– izdela navigacijske načrte za let zrakoplova;
– zbira, obdeluje in analizira podatke in informacije, potrebne za varen let.
7. člen
(pogoji za pridobitev licence letalskega dispečerja)
(1) Licenca letalskega dispečerja se sme dodeliti kandidatom, ki:
– so stari najmanj 21 let in imajo dokazilo o končani najmanj V. stopnji izobrazbe;
– imajo opravljen najmanj en rutni sektor v pilotski kabini kot opazovalci;
– so najmanj 90 delovnih dni v zadnjih šestih mesecih pred prijavo na praktični del izpita opravljali naloge pod nadzorom osebe, ki opravlja naloge letalskega dispečerja;
– so pred prijavo na praktični del izpita uspešno končali teoretično usposabljanje in opravili teoretični del izpita po potrjenem programu usposabljanja iz 4. člena tega pravilnika, kar dokažejo s potrdilom o uspešno opravljenem teoretičnem delu izpita;
– so uspešno opravili praktični del izpita za opravljanje dela letalskega dispečerja pred izpitno komisijo iz 13. člena tega pravilnika;
– imajo veljavno zdravniško spričevalo;
– imajo dokazilo o opravljenem preizkusu znanja iz angleškega jezika, ki so ga opravili na ministrstvu.
(2) Če ima kandidat za pridobitev licence letalskega dispečerja opravljen teoretični del izpita za pridobitev licence prometnega pilota letala ali helikopterja, se mu prizna teoretični del izpita za letalskega dispečerja v celoti.
(3) Če ima kandidat za pridobitev licence letalskega dispečerja izkušnje kot član letalske posadke ali letalski meteorolog ali kontrolor zračnega prometa, mu lahko pooblaščena letalska šola na podlagi predhodno pridobljenih izkušenj prilagodi teoretično usposabljanje in prilagojeni program predloži v potrditev ministrstvu.
(4) Licenca letalskega dispečerja se izda na obrazcu, katerega vzorec je v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
IV. IZPITI
8. člen
(oblike izpita)
(1) Izpit za pridobitev licence letalskega dispečerja zajema teoretični in praktični del.
(2) Teoretični del izpita je pisni in se opravlja v pooblaščeni letalski šoli, kakor določa drugi odstavek 5. člena tega pravilnika.
(3) Praktični del izpita predstavlja praktično uporabo pridobljenega znanja za opravljanje dela letalskega dispečerja in se opravlja pred izpitno komisijo, imenovano s sklepom ministrstva, kakor določa drugi odstavek 13. člena tega pravilnika.
9. člen
(vsebine teoretičnega dela izpita)
Teoretični del izpita za pridobitev licence letalskega dispečerja zajema naslednje vsebine:
– letalska zakonodaja;
– splošno znanje o zrakoplovu;
– določanje in izračun zmogljivosti zrakoplova, načrtovanje procedur, določanje pogojev in načina kontrole obremenitve mase in ravnotežja letala;
– človeška zmogljivost;
– letalska meteorologija;
– operativni postopki;
– osnove letenja;
– letalska navigacija in komunikacija.
10. člen
(vsebine praktičnega dela izpita)
Praktični del izpita za pridobitev licence letalskega dispečerja predstavlja reševanje nalog o vseh potrebnih delih za izvedbo konkretnega leta v danih pogojih, ki so:
– analiza omejitev za konkretno letališče v danih pogojih in izračun maksimalne obremenitve mase za določen tip letala in določen let;
– izračun mase in ravnotežja;
– analiza NOTAM-a, slotov ATC in meteoroloških razmer;
– priprava operativnega načrta leta;
– izračun minimuma goriva za ta let;
– sprejem odločitve o poteku leta v danih pogojih.
11. člen
(pogoji in način opravljanja teoretičnega dela izpita)
Pooblaščena letalska šola mora v programu usposabljanja določiti število izbirnih in opisnih vprašanj in dovoljeni čas opravljanja izpita iz izbirnih vprašanj in dovoljeni čas opravljanja izpita iz opisnih vprašanj.
12. člen
(pogoji in način opravljanja praktičnega dela izpita)
(1) Pisno prijavo za opravljanje praktičnega dela izpita kandidat predloži ministrstvu.
(2) Skupaj s pisno prijavo za opravljanje praktičnega dela izpita predloži kandidat dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev, in sicer:
– potrdilo o izobrazbi;
– da je najmanj 90 delovnih dni v zadnjih šestih mesecih pred prijavo na praktični del izpita opravljal naloge pod nadzorom osebe, ki opravlja naloge letalskega dispečerja;
– da je opravil najmanj en rutni sektor v pilotski kabini kot opazovalec.
(3) Pooblaščena letalska šola mora nemudoma po končanem teoretičnem usposabljanju in opravljenem teoretičnem delu izpita kandidata ministrstvu poslati dokazili o opravljenem teoretičnem usposabljanju in opravljenem teoretičnem delu izpita za posameznega kandidata.
(4) Kandidat mora podati pisno prijavo iz prvega odstavka tega člena tudi za opravljanje popravnega izpita iz 19. člena tega pravilnika.
13. člen
(ustanovitev izpitne komisije)
(1) Ko ministrstvo prejme prijavo za praktični del izpita, preveri, ali kandidat izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje tega dela izpita, navedene v drugem odstavku prejšnjega člena.
(2) Če ministrstvo ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje praktičnega dela izpita, izda v 15 dneh po prejemu prijave sklep, s katerim imenuje izpitno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija) za izvedbo praktičnega dela izpita. V sklepu se določi število članov in sestava komisije ter dan, ura in kraj opravljanja praktičnega dela izpita.
(3) Med dnem vročitve sklepa iz prejšnjega odstavka kandidatu in dnem opravljanja praktičnega dela izpita mora miniti najmanj deset koledarskih dni, razen če kandidat soglaša, da se praktični del izpita opravi prej.
14. člen
(sestava komisije)
(1) Komisija ima od tri do pet članov. V komisijo se praviloma imenuje najmanj en član z liste letalskih strokovnjakov.
(2) S sklepom o imenovanju komisije se izmed njenih članov določi tudi predsednik komisije.
15. člen
(zapisnik dela komisije)
(1) O delu komisije in o praktičnem delu izpita se piše zapisnik.
(2) Zapisnik piše predsednik ali član komisije, ki ga določi predsednik komisije.
(3) Zapisnik podpišeta predsednik in zapisnikar. Komisija zapisnik skupaj s poročilom o rezulatatu praktičnega dela izpita pošlje ministrstvu.
16. člen
(izpitni roki)
Izpit ali posebni izpit se opravlja glede na potrebe in ni vezan na izpitne roke.
17. člen
(standard za izvajanje izpitov)
(1) Izpit ali posebni izpit za inštruktorja letalskega dispečerja (v nadaljnjem besedilu: posebni izpit) se mora izvesti v skladu z odobrenim programom usposabljanja iz 11. člena tega pravilnika v obliki izbirnih oziroma opisnih vprašanj, kakor je opredeljeno v nadaljevanju tega člena.
(2) Vsako izbirno vprašanje mora imeti tri alternativne odgovore, od katerih mora biti samo eden pravilen, kandidat pa mora imeti za vsak predmet na voljo čas, ki temelji na nominalnem povprečju 75 sekund za vsako vprašanje.
(3) Za vsako opisno vprašanje, ki zahteva pripravo pisnega odgovora, je treba kandidatu dati na voljo 20 minut za odgovor.
(4) Treba je zasnovati primerna opisna vprašanja z uporabo vsebin iz 9. in 10. člena tega pravilnika.
(5) Kandidat uspešno opravi teoretični del izpita, če je dosegel najmanj 75 odstotkov pravilnih odgovorov.
(6) Zadostna ocena za vsako opisno vprašanje iz praktičnega dela izpita je 75 odstotkov pravilnih odgovorov glede na ključne točke vprašanja. Kandidat uspešno opravi praktični del izpita, če je dosegel najmanj 75 odstotkov pravilnih odgovorov.
(7) Za določitev, ali je kandidat opravil izpit ali posebni izpit, se ne sme uporabljati sistemov kazenskega označevanja.
(8) Teoretični del izpita mora biti uspešno opravljen v roku 12 mesecev od končanega teoretičnega usposabljanja.
(9) Če kandidat ne opravi teoretičnega dela izpita v roku, predpisanem v prejšnjem odstavku, mora pri pooblaščeni letalski šoli opraviti dodatno teoretično usposabljanje in ponovno pristopiti k opravljanju teoretičnega dela izpita.
(10) Po uspešno opravljenem teoretičnem delu izpita in po končanem praktičnem usposabljanju opravlja kandidat praktični del izpita. Praktični del izpita mora biti uspešno opravljen v roku 12 mesecev od končanega praktičnega usposabljanja.
18. člen
(izpitna ocena)
Kandidatov uspeh na teoretičnem in praktičnem delu izpita se oceni z oceno “opravil” ali “ni opravil”.
19. člen
(popravni izpit)
Če se izpitna ocena kandidata, ki je pristopil k opravljanju izpita ali posebnega izpita, glasi “ni opravil”, ima kandidat pravico pristopiti k opravljanju popravnega izpita najmanj po preteku 30 koledarskih dni od datuma, ko je bil kandidatu sporočen izpitni rezultat.
V. LICENCA
20. člen
(izdaja licence in pridobitev pooblastila)
(1) Na zahtevo kandidata, ki opravi izpit za pridobitev licence letalskega dispečerja, izda ministrstvo licenco letalskega dispečerja, na podlagi katere lahko imetnik samostojno opravlja naloge letalskega dispečerja.
(2) Na zahtevo osebe, ki opravi posebni izpit za pridobitev pooblastila inštruktorja letalskega dispečerja, vpiše ministrstvo v veljavno licenco letalskega dispečerja pooblastilo za samostojno opravljanje del inštruktorja letalskega dispečerja.
21. člen
(vsebina zahteve za izdajo licence)
(1) V zahtevi iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo biti navedeni osebni podatki vložnika zahteve, in sicer osebno ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča. Zahteva mora vsebovati tudi dokazilo o opravljenem praktičnem delu izpita, dokazilo o opravljenem preizkusu znanja iz angleškega jezika in veljavno zdravniško spričevalo.
(2) Zahteva iz drugega odstavka prejšnjega člena poleg osebnih podatkov vložnika iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi dokazilo, da je zadnja tri leta opravljal dela letalskega dispečerja, dokazilo o opravljenem teoretičnem delu posebnega izpita, veljavno licenco letalskega dispečerja in veljavno zdravniško spričevalo.
22. člen
(veljavnost licence)
(1) Veljavnost licence letalskega dispečerja je dve leti od njene izdaje in se podaljša na zahtevo letalskega dispečerja, če so izpolnjeni pogoji iz tega pravilnika.
(2) Pooblastilo inštruktorja letalskega dispečerja je brez omejitve trajanja.
(3) Licenca letalskega dispečerja preneha veljati pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena, če preneha obstajati kateri koli izmed pogojev za izdajo licence, predpisan s tem pravilnikom.
23. člen
(podaljšanje veljavnosti licence)
(1) Zahteva za podaljšanje veljavnosti licence letalskega dispečerja se lahko vloži najprej v roku 30 koledarskih dni pred potekom njene veljavnosti.
(2) K zahtevi za podaljšanje veljavnosti licence letalskega dispečerja mora imetnik licence priložiti:
– potrdilo operatorja, da je v času veljavnosti licence letalskega dispečerja najmanj 150 delovnih dni opravljal dela letalskega dispečerja ali da je ta dela opravljal najmanj 50 delovnih dni in da je inštruktor letalskega dispečerja ali oseba, ki jo je pooblastilo ministrstvo, skladno z vsebinami, določenimi v 10. členu tega pravilnika, preverila njegovo strokovno usposobljenost;
– potrdilo operatorja, da je imel v 12 mesecih pred podaljšanjem veljavnosti licence letalskega dispečerja najmanj en rutni sektor v pilotski kabini kot opazovalec;
– veljavno zdravniško spričevalo.
24. člen
(obnovitev veljavnosti licence)
K zahtevi za obnovitev veljavnosti licence letalskega dispečerja mora njen imetnik priložiti:
1. če je od dneva poteka veljavnosti licence letalskega dispečerja preteklo manj kakor 12 mesecev:
– potrdilo operatorja, da je v času veljavnosti licence letalskega dispečerja ali po izteku njene veljavnosti pod nadzorom osebe, ki opravlja naloge letalskega dispečerja, najmanj 50 delovnih dni opravljal naloge letalskega dispečerja in da je inštruktor letalskega dispečerja ali oseba, ki jo je pooblastilo ministrstvo, skladno z vsebinami, določenimi v 10. členu tega pravilnika, preverila njegovo strokovno usposobljenost,
– potrdilo operatorja, da je imel v 12 mesecih pred obnovo veljavnosti licence letalskega dispečerja najmanj dva rutna sektorja v pilotski kabini kot opazovalec,
– veljavno zdravniško spričevalo;
2. če je od dneva poteka veljavnosti licence letalskega dispečerja preteklo več kakor 12 mesecev:
– potrdilo operatorja, da je v 12 mesecih pred obnovo veljavnosti licence letalskega dispečerja, pod nadzorom osebe, ki opravlja naloge letalskega dispečerja, najmanj 25 delovnih dni opravljal dela letalskega dispečerja,
– potrdilo operatorja, da je imel v 12 mesecih pred obnovo veljavnosti licence letalskega dispečerja najmanj dva rutna sektorja v pilotski kabini kot opazovalec,
– dokazilo o ponovno opravljenem praktičnem delu izpita,
– veljavno zdravniško spričevalo.
VI. INŠTRUKTOR LETALSKEGA DISPEČERJA
25. člen
(pooblastilo inštruktorja letalskega dispečerja)
(1) V licenco letalskega dispečerja se lahko vpiše pooblastilo inštruktorja letalskega dispečerja.
(2) Pooblastilo inštruktorja letalskega dispečerja se sme dodeliti imetniku veljavne licence letalskega dispečerja, če:
– je najmanj zadnja tri leta opravljal naloge letalskega dispečerja;
– je uspešno končal teoretični del posebnega izpita za inštruktorja.
(3) Letalski dispečer, ki ima v licenci letalskega dispečerja vpisano pooblastilo inštruktorja letalskega dispečerja, lahko preverja strokovno usposobljenost kandidatov za podaljšanje veljavnosti in obnovo veljavnosti licence letalskega dispečerja in je lahko član izpitne komisije za praktični del izpita.
26. člen
(teoretični del posebnega izpita za inštruktorja)
Teoretični del posebnega izpita za inštruktorja letalskega dispečerja obsega metodiko pouka in usposabljanje, ki se izvaja v pooblaščeni letalski šoli.
VII. ZDRAVSTVENE ZAHTEVE ZA PRIDOBITEV LICENCE LETALSKEGA DISPEČERJA IN POOBLASTILA INŠTRUKTORJA LETALSKEGA DISPEČERJA
27. člen
(zdravniško spričevalo)
Glede zdravniških spričeval letalskih dispečerjev iz tega pravilnika se uporabljajo določbe Pravilnika o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02, 62/08 in 7/09).
VIII. DRUGI POGOJI
28. člen
(jezikovni pogoji)
(1) Za pridobitev licence letalskega dispečerja mora kandidat dokazati sposobnost govora in razumevanja angleškega jezika na zadovoljivi ravni, s poudarkom na poznavanju letalske terminologije.
(2) Letalski dispečer mora poleg znanja angleškega jezika obvladati tudi slovensko na zahtevani ravni.
(3) Jezikovno znanje se preveri pregledno in objektivno pri ministrstvu.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(prehodne določbe)
(1) Pooblaščene letalske šole, ki ob uveljavitvi tega pravilnika že opravljajo usposabljanje za pridobitev licence letalskega dispečerja in pooblastila inštruktorja letalskega dispečerja, uskladijo svoje programe usposabljanja z določbami tega pravilnika in z Dokumentom ICAO 7192-AN/857 del D-3 (Priročnik za usposabljanje, številka 7192 del D3 Letalski dispečerji, druga izdaja – 1998) in jih predložijo v potrditev ministrstvu najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Licence letalskega dispečerja, izdane na podlagi Pravilnika o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih letalsko-prometnega osebja (Uradni list SFRJ, št. 37/88), ostanejo v veljavi do izteka njihove veljavnosti in se ob podaljšanju ali obnovi izdajo v skladu z določbami tega pravilnika.
(3) Kandidatom za pridobitev licence letalskega dispečerja, ki so usposabljanje pričeli ali končali pred uveljavitvijo tega pravilnika ali preden pooblaščene letalske šole prilagodijo svoje programe usposabljanja, se licence letalskega dispečerja izdajo v skladu s tem pravilnikom, pri čemer se za usposabljanje in izpite uporabljajo določbe Pravilnika o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih letalsko-prometnega osebja (Uradni list SFRJ, št. 37/88).
30. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih letalsko-prometnega osebja (Uradni list SFRJ, št. 37/88).
31. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-215/2009/31-004087
Ljubljana, dne 1. marca 2010
EVA 2010-2411-0034
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet