Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

866. Sklep o javni razgrnitvi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9, stran 2391.

Na podlagi 60., 96. in 99. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 12. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06, 67/06) je župan Občine Vojnik sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9
I.
Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve ZN Vojnik cona 8 in 9, ki ga je izdelalo podjetje AR PROJEKT, Sevnica št. projekta 10/09.
II.
Osnutek OPPN se nanaša na območje, ki vključuje zemljišča parc. št. 180/2 k.o. Vojnik trg, na kateri se predvideva umestitev ene stanovanjske hiše, kar predstavlja zapolnilno gradnjo v obstoječem naselju. Predlagano ureditveno območje predstavlja zemljišče ob obstoječi občinski cesti v velikosti 509 m² in zajema parcelo 180/2 k.o. Vojnik trg. Območje se navezuje na obstoječo stanovanjsko gradnjo ter že izvedeno komunalno in prometno infrastrukturo. Na severovzhodni strani meji na parceli št. 180/1in 181/1 k.o. Vojnik trg, na severozahodni strani na parcelo št. 179/1 k.o. Vojnik trg, na južni strani na obstoječo občinsko cesto parc. št. 1031 k.o. Vojnik trg.
III.
Javna razgrnitev osnutka bčinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve ZN Vojnik cona 8 in 9, se začne naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS, in sicer v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Javna razgrnitev traja 30 dni. Javna obravnava bo v sredo 24. marca 2010 ob 15.30 v sejni sobi Občine Vojnik. Na tem naslovu je na vpogled tudi javno razgrnjeni osnutek. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.
IV.
V tridesetih dneh javne razgrnitve lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja s predlogom. Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Vojnik.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2009-3
Vojnik, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost