Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

865. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za obrtno-poslovno cono Arclin, stran 2389.

Na podlagi 46., 57. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in na podlagi 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06, 67/06) je župan Občine Vojnik sprejel
S K L E P
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za obrtno-poslovno cono Arclin
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Vojnik začetek in način priprave Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta (v nadaljevanju: OLN) za obrtno-poslovno cono Arclin.
(2) Pravna podlaga za pripravo Sprememb in dopolnitev OLN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo Sprememb in dopolnitev OLN)
(1) Na osnovi prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje od leta 1986 do 1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik (Uradni list SRS, št. 40/86 in 4/88 ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 99/99 in 79/04) je območje, ki je predmet Sprememb in dopolnitev OLN predvideno za urejanje s prostorskim načrtom.
(2) Zaradi povečanega območja urejanja in glede na podane pobude bodočih investitorjev se pripravijo spremembe in dopolnitve OLN.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) Predmet sprememb in dopolnitev OLN je prostorska ureditev območja po obstoječem prostorskem aktu Lokacijski načrt za obrtno-poslovno cono Arclin (Uradni list RS, št. 106/06, 9/07 in 115/07) in dodatnih zemljiščih parc. št. 770/3, 770/5, 770/8, 770/6 – del, 952/1 – del, 952/3, 953/1 in 954, vse k.o. Vojnik – trg, tako, da skupna velikost ureditvenega območja po spremembah znaša cca 145.350 m2. Meja sprememb in dopolnitev OLN meji na zahodni strani z regionalno cesto RII-430/0282 Višnja vas–Celje in obstoječo poslovno-stanovanjsko pozidavo naselja Arclin, na južni strani s krakom potoka Dajnica, kmetijskimi površinami in stanovanjsko pozidavo, na vzhodni strani s stanovanjsko sosesko, na severni strani s kompleksom psihiatrične bolnice Vojnik.
(2) Spremembe in dopolnitve OLN se bodo nanašale na:
– spremembo varovanega območja 20 kV daljnovoda;
– prestavitev gradbene linije in spremembo pozidljivosti parcel C2 in C3;
– razširitev povezovalne poti med stanovanjskim in poslovnim delom cone na vzhodu;
– možnost izvedbe ravne strehe na parcelah A1, A2, A3 in A4 ter dodatna možnost spremembe namembnosti objekta na A1;
– prestavitev prostora za smeti (dodatna zemljišča);
– dodatna javna parkirišča na vzhodu ureditvenega območja (na delih zemljišč C2 in C3 ter dodatnih zemljiščih);
– nov poslovni objekt na zemljiščih parc. št. 957/4 in 957/8, k.o. Vojnik trg, na jugozahodu ureditvenega območja;
– spremembe ureditve na delu zemljišč C2, C3;
– spremembe ureditve na delu zemljišč E3 in E4;
– novi poslovni objekti na zahodu ureditvenega območja (na delu zemljišč C2 in C3 ter dodatnih zemljiščih parc. št. 952/1 – del, 952/3, 953/1 in 954, k.o. Vojniku – trg).
(3) Spremembe in dopolnitve OLN bodo vsebovale besedilo in kartografski del.
(4) Spremembe in dopolnitve OLN se izdelajo v analogni in digitalni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
(1) V postopku priprave sprememb in dopolnitev OLN mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile rešitve:
– idejna zasnova načrtovanih sprememb in dopolnitev prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove delno spremenjeno prometne ureditve;
– idejne zasnove novih delno spremenjenih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejne zasnove zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.
(2) V postopku priprave sprememb in dopolnitev OLN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage.
(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se pridobijo v postopku priprave sprememb in dopolnitev OLN.
(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popravek) in ga izbere naročnik.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – območna pisarna Celje
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Ljubljana
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje
4. Zavod RS za varstvo narave – območna enota Celje
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – območna enota Celje
6. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije
7. Eles Elektro Slovenija d.o.o.
8. Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.
9. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
10. Simbio d.o.o. Celje
11. Občina Vojnik
12. Elektro Turnšek d.o.o.
(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka sprememb in dopolnitev OLN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek sprememb in dopolnitev OLN podati smernice za načrtovanje, izjeme skladno z veljavno zakonodajo. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(4) Na usklajen predlog sprememb in dopolnitev OLN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
(5) Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OLN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te naknadno pridobijo v istem postopku.
6. člen
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev OLN)
(1) Objava Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev OLN v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Izdelava strokovnih podlag – 60 dni po objavi sklepa.
(3) Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev OLN – 7 dni po potrditvi strokovnih podlag.
(4) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora – 30 dni po izdelavi osnutka, oziroma skladno z veljavno zakonodajo.
(5) Dopolnitev in uskladitev osnutka sprememb in dopolnitev OLN s smernicami nosilcev urejanja prostora in izdelava gradiva za javno razgrnitev – 14 dni po pridobitvi smernic.
(6) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi – 14 dni po dopolnitvi osnutka sprememb in dopolnitev OLN.
(7) Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Vojnik, javna obravnava se organizira na sedežu Občine Vojnik, v času javne razgrnitve – 30 dni od objave na krajevno običajen način.
(8) Fizične in pravne osebe ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje predloge in pripombe v času trajanja javne razgrnitve.
(9) Predaja pripomb načrtovalcu sprememb in dopolnitev OLN – 14 dni po končani javni razgrnitvi.
(10) Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve – 14 dni po predaji načrtovalcu.
(11) Župan potrdi stališča do pripomb – 14 dni po pripravi stališč.
(12) Dopolnitev sprememb in dopolnitev OLN s stališči iz javne razgrnitve – 14 dni po potrditvi stališč.
(13) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev OLN – 30 dni, oziroma skladno z veljavno zakonodajo.
(14) Po uskladitvi z mnenji nosilcev urejanja prostora se izdela usklajen predlog sprememb in dopolnitev OLN – 7 dni po pridobitvi mnenj.
(15) Župan posreduje usklajen predlog sprememb in dopolnitev OLN v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Vojnik (odlok z obrazložitvijo in grafičnimi prilogami) – 14 dni po pripravi predloga.
(16) Občinski svet Občine Vojnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah OLN na seji Občinskega sveta Občine Vojnik.
(17) Izdelava končnega dokumenta v 5 izvodih – 7 dni po objavi Odloka v Uradnem listu RS.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OLN)
Izdelavo sprememb in dopolnitev OLN financira naročnik in investitor prostorske ureditve.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na www.vojnik.si in začne veljati z dnem objave.
(2) Občina Vojnik pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-0001-2010-2
Vojnik, dne 24. februarja 2010
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost