Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

864. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Frankolovo - Loka, stran 2385.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 z dne 13. 4. 2007) in na podlagi 12. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) je Občinski svet Občine Vojnik na seji dne 18. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o občinskem prostorskem načrtu Frankolovo - Loka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt Frankolovo - Loka (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelal AR projekt d.o.o., Sevnica, pod št. 31/08 inji sestavni del tega odloka. Občinski podrobni prostorski načrt je izdelan v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik (Uradni RS, št. 99/99, 79/04).
2. člen
OPPN vsebuje nasledneje sestavine:
I. Tekstualni del
II. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
III. Priloge
IV. Grafične priloge.
II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
3. člen
Meja območja urejanja občinskega podrobnega načrta meji na severni, vzhodni in južni strani s kmetijskimi površinami, ki se uporabljajo za intenzivno kmetijsko rabo, na zahodni strani z vodotokom Tesnica ob katerem poteka tudi regionalna cesta RII-430, odsek 0281 (Stranice–Višnja vas).
Velikost območja OPPN znaša cca: 6914 m².
Obravnavano območje parc. št. 8/1, 8/2 k.o. Loka v Frankolovem je v naravi travnik. Zemljišče s parcelno št. 1142/2 k.o. Loka je v naravi vodotok Tesnica.
Občinski podrobni prostorski načrt se pripravi za območje, ki sega na zemljišči parc. št. 8/1 in 8/2 k.o. Loka, ter delno na zemljišče parc. št. 1142/2 k.o. Loka.
Izven območja občinskega podrobnega prostorskega načrta poteka izvedba priključitve območja na elektro omrežje, ki poteka po parcelah št. 72/5, 472/4, 1131/2 (cesta), 6/4, 6/1, 4/2 vse k.o. Loka. Izvedba priključka na javni vodovod se izvede iz parcele št. 1142/2 (vodotok) k.o. Loka. Del cevovoda do raztežilnika, ki je na parceli št. 652 k.o. Verpete poteka izven območja OPPN Loka po parcelah št. 11, 12 in 13 k.o. Loka. Na parceli št. 1142/2 (vodotok) se izvede izpust meteornih vod in fekalnih vod iz skupne čistilne naprave. Priključek na kabelsko omrežje se izvede iz parcele št. 4/2 k.o. Loka.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti:
– stanovanjska dejavnost
– storitvena dejavnost.
5. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj, oziroma drugih del:
– gradnja novega objekta
– redna investicijska in vzdrževalna dela
– spremembe namembnosti in sprememba rabe
– rekonstrukcija objektov
– rušitve in nadomestne gradnje
– dozidave in nadzidave.
6. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dopustnih objektov glede na namen:
– stanovanjski objekti
– gradbeno inženirski objekti (prometna, komunalna in energetska infrastruktura)
– gradnja manj zahtevnih in enostavnih objektov skladno z Uredbo o vrstah objektov na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08)
– zelene površine.
7. člen
Na območju OPPN so pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav naslednji:
Stanovanjski objekti
– lega objektov: po geodetsko zazidalni situaciji, dovoljene tolerance v smeri sever-jug pri vseh objektih ob upoštevanju gradbene linije in odmika od sosednjih zemljišč. Pri objetih št. 2, 4, 6, 7 je možna toleranca proti vzhodu ob upoštevanju gradbene linije in odmika od sosednjih zemljišč. Pri objektih št. 1 in 3 je možna toleranca proti zahodu ob upoštevanju gradbene linije in odmika od sosednjih zemljišč.
Stanovanjski objekti št. 1, 3, 9, 8 ležijo izven priobalnega pasu širine 5,00 m od parcelne meje in poplavne kote Q 500. V priobalni pas širine 5,00 m ni dovoljeno poseganje z gradnjo stanovanjskih objektov in pomožnih objektov.
– horizontalni gabariti: po geodetski zazidalni situaciji, so dovoljene tolerance s tem, da se mora ohranjat min. razmerje med stranicami 1 : 1,3. Tloris osnovnega volumna objekta je praviloma podolgovate oblike. Na osnovni volumen je možno dodajati in odvzemati manjše svobodno oblikovane volumne, do skupne max. površine, ki je enaka največ 1/3 osnovnega objekta brez vpliva na bivalne pogoje sosednjih objektov.
– vertikalni gabarit: dovoljena je izvedba K + P + M (objekti št. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7). Pri objektih št. 9 in 8 izvedba kleti načeloma ni možna (kota podtalnice). Podkletitev je možna samo v primeru, da s kletjo ne posegamo v nivo podtalnice oziroma da se klet izvede v kesonski izvedbi. Pri načrtovanju in umestitvi objekta na teren si je potrebno pridobiti geomehansko poročilo za vsako parcelo posebej.
– konstrukcija: klasična – zidana ali montažna.
– kota kleti: kota kleti se prilagaja koti manipulativnih površin in geološkemu mnenju.
– kolenčni zid: do 1,20 m.
– streha: v osnovi dvokapnica s čopi ali brez, večkapnica z možnostjo ostalih oblik streh, katerih skupna površina ne presega ½ površine osnovne strešine. Naklon strešine 35°–42°.
Strehe nad svobodno oblikovanimi volumni so lahko ravne, polkrožne, večkapne, dvokapne, ter manjšega naklona kot osnovna strešina.
– fasada: finalna obdelava fasad je klasični zaglajeni omet v svetlih, pastelnih barvah, dovoljena izvedba balkonov in lož. Pri fasadah je možna kombinacija več barv.
– oblikovanje odprtin: svobodno.
– osvetlitev mansarde: strešna okna in/ali frčade.
– zunanja ureditev gradbene parcele: dovozni priključki do objektov od 1 do 9 bodo izvedeni iz javne poti. V OPPN dovozi na parcelo niso točno definirani, ker se bodo prilagajali glede na postavitev objekta na gradbeno parcelo, pod pogojem, da je zagotovljena preglednost na cesti in varnost prometa. Manipulativne površine na gradbeni parceli se asfaltirajo ali tlakujejo. Ostali del parcele se hortikulturno uredi z avtohtono zasaditvijo. Pri zunanji ureditvi celotnega območja je možna tudi gradnja škarp, podpornih zidov in ograj med posameznimi zemljiškimi parcelami na parcelno mejo, kadar to narekuje konfiguracija terena ali geološko mnenje, razen ob javni cesti, kjer škarpa, podporni zid in ograja ne smejo posegati v polje preglednosti in je za njo potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljalca ceste. Pri objektih št. 1, 2, 8, 9 zunanja ureditev ne sme segati v priobalni pas širine 5,00 m
8. člen
Enostavni objekti:
Znotraj gradbenih parcel stanovanjskega kompleksa je možna gradnja manj zahtevnih in enostavnih objektov skladno z Uredbo o vrstah objektov na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08). Gradijo se lahko kot prizidek k osnovnemu objektu ali samostojno. Oblikovani morajo biti usklajeno z osnovnim objektom. Objekti so lahko lesene, zidane in kovinske konstrukcije. Postavitev pomožnih objektov pri objektih št. 1, 3, 8, 9 ne smejo segati v priobalni pas vodotoka širine 5,00 m.
9. člen
Infrastrukturni objekti:
Infrastrukturni objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno energetsko infrastrukturo (most, cesta, parkirišča, ekološki otok in podobno), postavitev cestne in urbane opreme (ograje, prometna signalizacija, svetilke) ter objekte zvez in telekomunikacij.
Oblikovanje infrastrukturnih objektov je svobodno, če s tem odlokom ni določeno drugače:
– Cesta se asfaltira, manipulativne površine in parkirišča se asfaltirajo ali tlakujejo.
– Ekološki otok se postavi na betonsko podlogo, ogradi z leseno, netrasparentno ograjo višine 2,00 m ter zazeleni z visokim in nizkim grmičevjem.
– Škarpe in podporni zidovi in ograje se lahko gradijo skladno z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08).
10. člen
Gradbena parcela:
Nove parcele so določene v grafični prilogi.
Dovoljen odmik zidu stanovanjskih objektov od sosednjih parcelnih mej je skladen z geodetsko zazidalno situacijo – najmanj 4,00 m. Načrtovani objekti se lahko gradijo v sklopu gradbene parcele z večjim odmikom in odstopanjem od gradbene linije kot je določeno v grafičnih prilogah zaradi geološko neugodnega terena. K spremenjeni lokaciji objekta se pridobi urbanistično mnenje pristojne občinske službe. Odmik zidu pomožnih objektov od parcelnih mej je najmanj 2,00 m. Postavitev pomožnih objektov pri objektih št. 1, 3, 8, 9 ne smejo segati v priobalni pas vodotoka širine 5,00 m.
Gradbena parcela je lahko pozidana do 40% površine, kar vključuje glavni objekt in pomožne objekte, nepozidane površine je 60%. Pri določanju razmerja se upošteva bruto etažna površina pritličja.
Obodna parcelacija občinskega podrobnega prostorskega načrta ni v naravi zamejičena in je prenesena iz grafičnih prilog katasterskega načrta v merilu 1 : 1000.
IV. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA
11. člen
Dovozi in dostopi ter parkiranje:
Območje OPPN Frankolovo - Loka se prometno navezuje na regionalno cesto RII-430/0281 Stranice–Višnja vas posredno preko obstoječega parkirišča lociranega vzporedno z regionalno cesto v naselju Frankolovo. Priključevanje na regionalno cesto je predvideno, v skladu z Idejno zasnovo ceste in komunalne infrastrukture (Vizura d.o.o., št. proj. 34/08), posredno preko obstoječega parkirišča, ki ga je potrebno preurediti tako, da bo vzdolžno parkiranje vozil na parkirišču postavljeno na nasprotno stran (bliže regionalni cesti), kar bo omogočilo povečanje uvoznih in izvoznih radijev na parkirišče in s tem lažje vključevanje in izključevanje na regionalno cesto. Promet na parkirišču mora potekati enosmerno.
Priključna cesta bo potekala v smeri proti vzhodu preko vodotoka Tesnica, nato se lomi proti severu in se zaključi z obračališčem.
Preko vodotoka Tesnica se zgradi nov most na katerega se bo navezala nova dovozna cesta v predvideni stanovanjski soseski. Stanovanjski objekti se bodo preko predvidenih cestnih priključkov komunikacijsko navezali na predvideno dovozno cesto.
12. člen
Vodovod:
Javni vodovod PL ø 300 mm in PE ø 40 mm, ki je del Osrednjega vodovodnega sistema Celja, potekata preko območja predvidenega OPPN Frankolovo - Loka. Predvideni objekti morajo biti oddaljeni najmanj 3 m od osi obstoječega javnega vodovoda. V primeru prestavitve javnega vodovoda je potrebno izdelati projekt prestavitve.
Za oskrbo objektov z vodo je potrebno zgraditi vodovodno omrežje brez slepih vodov, ki se priključi na obstoječi javni vodovod LŽ-N ø 100 mm, v skladu z Idejno zasnovo ceste in komunalne infrastrukture (Vizura d.o.o., št. proj. 34/08). Zaradi previsokega tlaka je na predvidenem vodovodu potrebna vgradnja raztežilnika. Za priključitev stanovanjskih objektov na vodovodno omrežje je potrebno zgraditi vodovodne priključke iz cevi polietilen 1”-10 barov. Pri priključkih premera ø < 2“ se vodomeri vgradijo zunaj objekta v tipske toplotno izolirane vodomerne jaške. V primeru, ko se jašek nahaja na območju povoznih površin, mora biti jašek opremljen s povoznim pokrovom. Na trasi vodovoda ni dovoljena gradnja nadzemnega in podzemnega objekta, saditi dreves in drugih trajnih nasadov ter postavljati škarpe, ograje ali drogove.
Vodovod je potrebno vgraditi najmanj 1,2 m pod koto terena. Izvedeno mora biti tudi hidrantno omrežje, ki mora biti del novega vodovodnega omrežja.
13. člen
Kanalizacija – odvod komunalnih meteornih voda:
Na območju OPPN Frankolovo – Loka še ni zgrajenega javnega kanalizacijskega sistema. Komunalne odpadne vode in meteorne vode je potrebno odvajati ločeno. V skladu z Idejno zasnovo ceste in komunalne infrastrukture (Vizura d.o.o., št. proj. 34/08) so za odvajanje fekalnih in meteornih voda predvideni naslednji ukrepi:
Fekalna kanalizacija:
Odpadne vode se odvajajo preko revizijskih jaškov v fekalno kanalizacijo, ki odvaja odpadne vode v čistilno napravo. Iztok iz čistilne naprave se spelje v površinski odvodnik (Tesnica). Za čistilne namenjene obremenitvam 50 PE in več je potrebno zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu z Uredbo o emesiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07). Za izgradnjo kanalizacije so predvidene plastične cevi od 200 do DN 300 mm. Predvideni jaški fekalne kanalizacije so iz prefabriciranih AB cevi premera 1000 mm z nastavki z gumjastim tesnilom in so opremljeni s tipskim LTŽ pokrovom DN 600 mm, ki mora omogočati prezračevanje kanala. Revizijski jaški na internih kanalizacijskih priključkih stanovanjskih hiš bodo 800 mm.
Meteorna kanalizacija:
Meteorne vode se preko revizijskih jaškov in peskolovov odvajajo v meteorno kanalizacijo. Zaradi geologije terena ponikovanje meteornih voda ni mogoče, zato se padavinske vode s streh in ostalih površin (parkirišče in povozne površine) zajemajo preko požiralnikov v meteorno kanalizacijo, pred izpustom v površinski odvodnik (Tesnica) pa jih je potrebno zadrževati v pretočno zadrževalnem bazenu velikosti (L=16,00 m, 2 x ABC DN 1400 mm). Za izgradnjo kanalizacije so predvidene plastične cevi od 200 do DN 300 mm. Revizijski jaški se izvedejo iz betonskih cevi DN 800 oziroma DN 1000 mm in se opremijo s pokrovi težke izvedbe na vozni površini in lahke izvedbe ne neutrjenih površinah.
Pri izvedbi meteorne kanalizacije so potrebni ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v kanalizacijo oziroma v vodotoke (Zakon v vodah – Uradni list RS, št. 67/02, Uredba o emesiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo – Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).
14. člen
Električno omrežje:
Na podlagi smernic Elektro Celje d.d. je energija za napajanje predvidenih objektov v obravnavanem območju na razpolago na NN zbiralkah v TP 20/0.4 kV Frankolovo.
Od obstoječe transformatorske postaje TP Frankolovo je predvidena izvedba primarnega NN kabelskega voda z zemeljskimi kablovodi E-AY2Y – J 4 X (35 do 150) SM+1,5RE mm² do predvidenih NN razdelilno merilnih omaric Rm lociranih ob cesti oziroma mejah parcel na stalno dostopnem mestu skladno z Idejno zasnovo elektrifikacije (Vizura d.o.o., št. proj. 34/08).
Pri križanju z drugimi komunalnimi vodi je potrebno elektro kable dodatno zaščititi. Osvetlitev območja je preko svetilk na drogih.
15. člen
Telefonsko omrežje, kabelski razdelilni sistem:
Na obravnavanem območju poteka trasa TK omrežja, zato je potrebno obstoječe TK omrežje glede na predvideno pozidavo oz komunalno ureditev ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi Idejne zasnove ceste in komunalne infrastrukture (Vizura d.o.o., št. proj. 34/08). Predvidena je izvedba kabelske kanalizacije od primarne trase TK omrežja do posameznih objektov, oziroma tipskih telefonskih omaric s sekundarnimi kabli. Vzporedno v istem jarku telefonskega omrežja, vendar ne v istih ceveh in jaških se lahko položijo kabli kabelske televizije.
Na območju OPPN Frankolovo - Loka še ni zgrajenega razvoda kabelsko razdelilnega sistema KRS, zato je potrebno izgraditi novo kabelsko kanalizacijo skladno z Idejno zasnovo ceste in komunalne infrastrukture (Vizura d.o.o., št. proj. 34/08).
16. člen
Plinovodno omrežje:
Na obravnavanem območju OPPN Frankolovo - Loka ni zgrajenega plinovodnega omrežja. Ogrevanje objektov bo možno vršiti preko vkopanih plinskih cistern na parcelah stanovanjskih objektov ali z lahkim kurilnim oljem preko lastnih kotlovnic v objektu.
17. člen
Odpadki:
Za vsak stanovanjski objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mest, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine Vojnik.
18. člen
Urejanje voda:
Kot ukrep za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin je predvidena izvedba cevnega zadrževalnika padavinskih vod, ter izvedba manipulativnih površin iz tlaka (travnate plošče), ki bodo prepuščale padavinske vode v podtalje.
Izpustna glava odpadnih padavinskih voda mora biti načrtovana pod naklonom brežine vodotoka in ne sme segati v svetli profil vodotoka. Na območju iztoka mora biti načrtovano ustrezno zavarovanje struge vodotoka pod vodno erozijo.
Pri načrtovanih aktivnostih – posegih v prostor je potrebno upoštevati meje priobalnih zemljišč, 5,00 m od meje vodnega zemljišča na vodotokih 2. reda, razen v posebnih primerih, ki jih določa 37. člen Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02).
Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču, ne veljajo določbe 37. člena Zakona o vodah. Če gre za rekonstrukcijo, adaptacijo ali obnovo, ki bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objekta (201. člen ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02).
Premostitev preko vodotoka je skladno s 37. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02) možna le kot objekt javne infrastrukture. Načrtovana in kasneje izvedena pa mora biti tako, da ne bo imela negativnega vpliva na vodni režim in stanje voda.
Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja (150., 151., 152. in 153. členi Zakona o vodah, Uradni list RS, št. 67/02).
V. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA OPPN
19. člen
Varstvo pred hrupom:
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) razvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom. S predvidenim posegom, menimo, da ne bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa. V primeru suma se izvedejo meritve, na podlagi katerih se izvede protihrupna zaščita.
20. člen
Varstvo zraka:
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih količin, določenih z Uredbo o mejah, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zrak (Uradni list RS, št. 73/94, 52/02, 8/03, 39/06; ZVO-1-UDB1), Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00).
Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v navedeni uredbi.
21. člen
Varstvo voda:
Odvajanje odpadnih voda iz območja OPPN mora biti urejeno s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) in Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04).
Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo dosegli z:
– izgradnjo kanalizacijskega sistema območja z čistilno napravo
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.
Končna dispozicija fekalnih vod bo čistilna naprava iz katere je izliv v vodotok Tesnica.
Onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih površin se vodijo preko lovilca olj in goriv, predvidene meteorne kanalizacije in zadrževalnika v obstoječ vodotok Tesnica.
22. člen
Varstvo kulturne dediščine:
Območje, predvideno za pozidavo individualnih stanovanjskih hiš s prometno in komunalno infrastrukturo se nahaja izven zavarovanih območij kulturne dediščine ali registriranih enot kulturne dediščine.
Arhitektura novih objektov naj sledi kontinuiteti obstoječe pozidave na tem območju, tako, da novo nastala gradnja ne bo vplivala negativno na kvaliteto obravnavanega območja. Arhitekturno oblikovanje zunanjščine naj sloni na tradiciji stavbarstva širšega prostora. Ureditev okolice objektov naj upošteva obstoječe kvalitete kulturne krajine, brez večjih umetnih barier in netipične urbane opreme ter z avtohtono zasaditvijo.
Ker predhodna ocena arheološkega potenciala za obravnavano območje OPPN Frankolovo - Loka še ni bila izdelana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav. Kolikor priporočene predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
VI. UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
23. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom:
Iz smernic RS, Ministrstva za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje (št. 35001-647/2007-2 z dne 19. 2. 2008) izhaja, da je potrebno izdelati posebne strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami. Izdelane so bile Strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami, katerih sestavni del je tudi hidrološko-hidravlična presoja vodnega režima vodotoka Tesnica, katere je izdelal HIDROSVET d.o.o. Celje pod št. 126/08, ter hidrološko-hidravlična študija katero je izdelal HIDROSVET d.o.o. Celje pod št. 21/09.
Iz zaključka je razvidno, da upoštevanje 5 m priobalnega pasu ob reki Tesnici izgradnja OPPN Frankolovo - Loka ne bo vplivala na vodni režim. Objekti so načrtovani izven območja poplavnih voda s povratno dobo Q 100 in Q 500. Objekt ČN je predviden na koti Q 100. Predvidena mostna konstrukcija naj ne posega v svetli profil vodotoka, min kota najnižjega dela konstrukcije je 314,69 m n.v. kar predstavlja gladino pri pretoku Q 100 in 50 cm varnostnega nadvišanja.
Vsi posegi v območju občinskega podrobnega prostorskega načrta morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni z upoštevanjem geološkega – geotehničnega poročila, katerega je izdelal GEOSVET Samo Marinc s.p., Celje pod št.: 7-3/09 v marcu 2009. Poročilo je bilo izdelano za območje v celoti. Zaradi izredno slabo nosilne preperine in pobočne lege objektov, bodo morali biti vsi objekti temeljeni v nepodajni, dobro nosilni lapornati osnovi. Ker je na skrajnem vzhodnem robu območja globina laporaste osnove večja (okrog 6,0 m, glede na koto terena), je ekonomsko vprašljiva izvedba objektov na tem delu! Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se naj za vsak objekt ponovno izdela geološko – geomehansko poročilo iz katerega bodo razvidni pogoji glede temeljenja objekta. V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne vode nekotrolirano po terenu.
Ureditveno območje obravnavanega občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja na območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti RS, marec 2006 (Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje) uvrščeno v VII. stopnjo MCS, kar mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Naselje Frankolovo leži izven mesta Celje in predstavlja primestno naselje pretežno ruralnega značaja z manj kot 5000 prebivalcev. V skladu z Zakonom o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) mora biti I. plošča stanovanjske hiše dimenzionirana tako, da vzdrži porušitev objekta v primeru potresa.
Obravnavano območje se z vodo oskrbuje iz obstoječega vodovoda LŽ-N ø 100 mm, ki je del Osrednjega vodovodnega sistema Celje. Voda za gašenje požara je zagotovljena iz predvidenega vodovodnega omrežja in iz predvidenega hidrantnega omrežja na tem območju. Dostop gasilskim vozilom v primeru eventuelnega požara je omogočen neposredno do objekta.
Odmiki med objekti so zagotovljeni in izpolnjujejo varen umik ljudi, živali in premoženja.
Kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt je potrebno izdelati študijo požarne varnosti. Pred izdajo gradbenega dovoljenja, je potrebno k projektnim rešitvam pridobiti požarno soglasje od Uprave RS za zaščito in reševanje.
24. člen
Varstvo voda:
Odpadne vode se odvajajo preko revizijskih jaškov v fekalno kanalizacijo, ki odvaja odpadne vode v čistilno napravo. Iztok iz čistilne naprave se spelje v površinski odvodnik (Tesnica). Za čistilne namenjene obremenitvam 50 PE in več je potrebno zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu z Uredbo o emesiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07).
Meteorne vode se preko revizijskih jaškov in peskolovov odvajajo v meteorno kanalizacijo. Zaradi geologije terena ponikovanje meteornih voda ni mogoče, zato se meteorne vode zbirajo preko požiralnikov v kanalizacijo, pred izpustom v površinski odvodnik (Tesnica), pa jih je potrebno zadrževati v pretočno zadrževalnem objektu.
Pri izvedbi meteorne kanalizacije so potrebni ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v kanalizacijo oziroma v vodotoke (Zakon v vodah – Uradni list RS, št. 67/02, Uredba o emesiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo – Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).
25. člen
Način ravnanja s plodno zemljo:
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, je deponirati na primernem mestu, in uporabiti za ureditev zelenic.
VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
26. člen
I. etapa
– izgradnja prometne, komunalne in energetske infrastrukture za potrebe načrtovanih objektov (most, cesta, kanalizacija, vodovod in elektrika).
II. etapa
– zgraditi objekte
– hortikulturno urediti gradbeno parcelo.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU OPPN
27. člen
Pri izvajanju posegov v prostor v ureditvenem območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor in izvajalec:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču;
– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih naprav, ki so tangirani pri predmetni gradnji.
IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
28. člen
Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:
– za lego objektov: načrtovani objekti se lahko gradijo v sklopu gradbene parcele z večjim odmikom in odstopanjem od gradbene linije kot je določeno v grafičnih prilogah zaradi geološko neugodnega terena. K spremenjeni lokaciji objekta se pridobi urbanistično mnenje pristojne občinske službe. Pri objektih št. 1, 2, 8, 9 je potrebno upoštevati odmik priobalnega pasu širine 5,00 m v katerem niso dovoljeni posegi,
– za horizontalni gabarit: načrtovani objekti se lahko gradijo večjega tlorisnega gabarita kot je določeno v grafičnih prilogah, pod pogojem, da se ne spreminja razmerje pozidanosti gradbene parcele in določena gradbena linija,
– za kote kleti in manipulativnih površin so tolerance ± 50 cm, vendar kota manipulativnih površin se prilagaja vozišču javne ceste z maksimalnim naklonom do 3%. Kota kleti se prilagaja koti manipulativnih površin in geološkemu mnenju,
– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali uvozov na gradbeno parcelo, pod pogojem, da je zagotovljena preglednost na cesti in varnost prometa,
– dovoljena je združitev dveh uvozov pod pogojem navedenih v prejšnji alineji,
– dovoljena je združitev ali delitev gradbenih parcel,
– pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je možno odstopanje potekov predvidenih vodov, kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša invensticijska vlaganja ob pogoju, da prestavitev ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN.
X. KONČNE DOLOČBE
29. člen
OPPN je stalno na vpogled pri pristojni občinski službi v Občini Vojnik in Upravni enoti Celje, Oddelek za okolje in prostor.
30. člen
Nadzor nad izvajanjem OPPN Frankolovo - Loka izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3510-0010/2008-11
Vojnik, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost