Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

860. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah, stran 2383.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, Spremembe in dopolnitve ZLS-O, Uradni list RS, št. 76/08 in ZLS-P Uradni list RS, št. 79/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških – ZP-1 UPB4 (Uradni list RS, št. 3/07) ter 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 32. redni seji dne 24. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
1. člen
Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 38/00 in 78/03) se spremeni, tako, da se v 54. členu v drugi vrstici črtata besedi: »za ceste«.
2. člen
Besedilo 55. člena Odloka o občinskih cestah se črta.
3. člen
V 56. členu se v prvem odstavku za besedama: »občinski inšpektor« črtata besedi: »za ceste«.
4. člen
Besedilo 57. člena se v celoti nadomesti z besedilom:
»(1) Z globo 1400 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja samostojno poslovno dejavnost, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršne koli druge objekte in naprave (drugi odstavek 31. člena)
2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske ali druge kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 32. člena)
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 33. člena)
4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (34. člen)
5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe
6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 38. člena)
7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 41. člena)
8. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na njej (42. člen)
9. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in varnost prometa na njej, ali jih opravljala v nasprotju s pogoji tega soglasja (43. člen)
10. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (44. člen)
11. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki,bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 45. člena)
12. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi odstavek 45. člena)
13. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu (tretji odstavek 46. člena)
14. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 48. člena)
15. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi odstavek 48. člena)
16. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja (tretji odstavek 48. člena)
17. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju preglednosti (prvi odstavek 49. člena)
18. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (51. člen).
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek v točkah 1. do 18. prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ali fizična oseba, ki opravlja samostojno poslovno dejavnost.
(3) Z globo 400 evrov se za prekršek v točkah 1. do 18. prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba.«
5. člen
Besedilo 58. člena se v celoti črta.
6. člen
Besedilo 59. člena odloka se v celoti nadomesti z besedilom:
»(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:
a) če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 25. člena)
b) če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob morebitni stavki (tretji odstavek 26. člena).
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki opravlja dejavnost vzdrževanja občinskih cest.«
7. člen
Besedilo 60. člena odloka se v celoti spremeni in se glasi:
»(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja samostojno poslovno dejavnost, kot investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti občinske uprave ali, če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 24. člena).
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali fizična oseba, ki opravlja samostojno poslovno dejavnost, kot investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti občinske uprave ali, če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 24. člena).
(3) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba, kot investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti občinske uprave ali, če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 24. člena).
(4) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba občinske uprave, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma upravljalcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 24. člena).«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2010
Trebnje, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti