Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

854. Pravilnik za sofinanciranje analize zemlje in gnojilnih načrtov v Občini Puconci, stran 2380.

Na podlagi Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) (Uradni list RS, št. 45/08) in Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08 in 79/09) in 16. člena Statuta Občine Puconci (uradno prečiščeno besedilo – UPB-1) (Uradni list RS, št. 66/07) je Občinski svet Občine Puconci na 30. redni seji občinskega sveta dne 25. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
za sofinanciranje analize zemlje in gnojilnih načrtov v Občini Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje, razdelitev in nadzor nad porabo sredstev, namenjenih za sofinanciranje analize zemlje in gnojilnih načrtov.
Sredstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen
(cilji pomoči)
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega gnojenja oziroma dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Ukrep je naravnan v trajnostno in okolju prijazno kmetovanje, z upoštevanjem načel načrtnega gnojenja. Za potrebe kontrole rodovitnosti tal v vzorcih tal se najpogosteje uporablja analiza na stopnjo kislosti tal (pH), vsebnost rastlinam lahko dostopnega fosforja, kalija in magnezija ter analizo vsebnosti organske snovi.
3. člen
(upravičenci)
Upravičenci do sofinanciranja so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, s stalnim prebivališčem v Občini Puconci.
4. člen
(upravičeni stroški in višina sofinanciranja)
Sofinancira se do 50% stroškov (brez DDV) za analizo zemlje in izdelavo gnojilnih načrtov, na podlagi predloženega originalnega računa pooblaščene organizacije za opravljeno storitev. Najvišji skupni znesek dodeljene subvencije lahko znaša največ 200 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
5. člen
(javni razpis)
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi na spletni strani občine, www.puconci.si, in v občinskem glasilu Občan.
Javni razpis mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa;
– okvirno višino finančnih sredstev;
– upravičence;
– upravičene stroške in višino sofinanciranja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;
– rok za prijavo.
6. člen
(komisija)
Zbrane vloge obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v tem pravilniku. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne.
O upravičenosti do dodelitve sredstev se odloči s sklepom. Zoper sklep je dovoljena pritožba v roku osem dni od prejema sklepa. Prepozno vložena pritožba se zavrže.
III. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
7. člen
(namenska poraba sredstev)
Upravičenec je dolžan prejeta sredstva porabiti za namen, za katerega so mu bila sredstva dodeljena.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, jih je upravičenec dolžan vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
IV. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2010
Puconci, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost