Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

851. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja VS 3/2-1 Vič, morfološka enota 1A/2, stran 2374.

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B), 4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 1. marca 2010 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja VS 3/2-1 Vič, morfološka enota 1A/2
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja VS 3/2-1 Vič, morfološka enota 1A/2 (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 5721, v decembru 2009.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Sestavni deli programa opremljanja so:
– besedilo odloka;
– izračun skupnih in obračunskih stroškov opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele oziroma na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– roki za gradnjo in rekonstrukcijo komunalne opreme;
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme;
– grafični izris obračunskih območij posameznih vrst komunalne opreme.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Mestni občini Ljubljana.
3. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
4. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
5. Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
6. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
7. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA
5. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo:
– ceste in javno razsvetljavo,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– plinovodno omrežje,
– druge javne površine.
Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je razviden iz programa opremljanja.
6. člen
Roki za gradnjo komunalne opreme so določeni s pogodbo o opremljanju.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA
7. člen
Obračunska območja za vso novo komunalno opremo so enaka parcelam večstanovanjskih objektov A in B, C in D ter E v morfološki enoti 1A/2 na območju urejanja VS 3/2-1 Vič. Obračunska območja za novo komunalno opremo so razvidna v grafičnem izrisu v programu opremljanja.
8. člen
Obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno opremo so vsa obračunska območja z oznako 8. Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno opremo so vsa obračunska območja z oznako MOL – mesto.
Obračunska območja iz prvega odstavka tega člena so določena na podlagi strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo: Določitev obračunskih območij in izračun nadomestitvenih stroškov, Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, avgust 2005.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
1. Skupni stroški gradnje nove komunalne opreme
9. člen
Skupni stroški gradnje nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+------------------------------------------+-------------------+
|Komunalna oprema             |   Stroški (EUR)|
+------------------------------------------+-------------------+
|Ceste in javna razsvetljava        |     716.382,74|
+------------------------------------------+-------------------+
|Vodovodno omrežje             |     62.854,28|
+------------------------------------------+-------------------+
|Kanalizacijsko omrežje          |     123.021,64|
+------------------------------------------+-------------------+
|Plinovodno omrežje            |     127.035,35|
+------------------------------------------+-------------------+
|Javne površine              |        0,00|
+------------------------------------------+-------------------+
|Skupaj                  |    1.029.294,01|
+------------------------------------------+-------------------+
2. Obračunski stroški za novo komunalno opremo
10. člen
Obračunski stroški za novo komunalno opremo so enaki skupnim stroškom gradnje nove komunalne opreme in so 1.029.294,01 EUR.
3. Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo
11. člen
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+-----------------------------------------+--------------------+
|Komunalna oprema             |    Stroški (EUR)|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Ceste in javna razsvetljava       |     337.087,60|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Vodovodno omrežje            |     263.341,66|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Kanalizacijsko omrežje          |     413.342,74|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Plinovodno omrežje            |      77.657,99|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Javne površine              |     231.593,86|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Skupaj                  |    1.323.023,85|
+-----------------------------------------+--------------------+
4. Obračunski stroški komunalne opreme
12. člen
Obračunski stroški komunalne opreme so enaki vsoti obračunskih stroškov za novo komunalno opremo iz 10. člena in obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo iz 11. člena.
Obračunski stroški komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+-----------------------------------------+--------------------+
|Komunalna oprema             |    Stroški (EUR)|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Ceste in javna razsvetljava       |    1.053.470,34|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Vodovodno omrežje            |     326.195,94|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Kanalizacijsko omrežje          |     536.364,38|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Plinovodno omrežje            |     204.693,34|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Javne površine              |     231.593,86|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Skupaj                  |    2.352.317,86|
+-----------------------------------------+--------------------+
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA ENOTO MERE
13. člen
Obračunski stroški za novo komunalno opremo iz 10. člena, preračunani na enoto mere, po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+------------------------------+----------------+--------------+
|Komunalna oprema       |  Cpi (EUR/m2)| Cti (EUR/m2)|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Ceste in javna razsvetljava  |      54,47|     24,40|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Vodovodno omrežje       |      4,78|     2,14|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Kanalizacijsko omrežje    |      9,35|     5,17|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Plinovodno omrežje      |      9,66|     5,34|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Javne površine        |      0,00|     0,00|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Skupaj            |      78,27|     37,06|
+------------------------------+----------------+--------------+
14. člen
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo iz 11. člena, preračunani na enoto mere, po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+------------------------------+----------------+--------------+
|Komunalna oprema       |  Cpi (EUR/m2)| Cti (EUR/m2)|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Ceste in javna razsvetljava  |      25,63|     11,48|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Vodovodno omrežje       |      20,02|     8,97|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Kanalizacijsko omrežje    |      31,43|     17,38|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Plinovodno omrežje      |      5,91|     3,27|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Javne površine        |      17,61|     9,74|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Skupaj            |     100,60|     50,84|
+------------------------------+----------------+--------------+
15. člen
Obračunski stroški komunalne opreme iz 12. člena, preračunani na enoto mere, po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+------------------------------+----------------+--------------+
|Komunalna oprema       |  Cpi (EUR/m2)| Cti (EUR/m2)|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Ceste in javna razsvetljava  |      80,11|     35,89|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Vodovodno omrežje       |      24,80|     11,11|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Kanalizacijsko omrežje    |      40,79|     22,56|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Plinovodno omrežje      |      15,56|     8,61|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Javne površine        |      17,61|     9,74|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Skupaj            |     178,87|     87,91|
+------------------------------+----------------+--------------+
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16. člen
Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne površine je 0,3:0,7.
Faktor dejavnosti za vse objekte je 1, razen za kletne etaže namenjene parkiranju in tehničnim prostorom, za katere se upošteva faktor dejavnosti 0,7, pri čemer je za te površine določen le obračunski strošek za ceste ter vodovodno omrežje.
Olajšav za zavezance ni.
Površine parcel in neto tlorisne površine večstanovanjskih objektov A in B, C, D ter E so:
+--------------------------+----------+-------------+----------+
|             | Površina |  Neto   |  Neto  |
|             | parcele | tlorisne  | tlorisne |
|             |  (m2)  |površine nad | površine |
|             |     |  nivojem  |kleti (m2)|
|             |     | terena (m2) |     |
+--------------------------+----------+-------------+----------+
|Večstanovanjska objekta A | 6.400,00|  12.978,91| 5.075,09|
|in B           |     |       |     |
+--------------------------+----------+-------------+----------+
|Večstanovanjski objet C  | 2.861,72|   5.418,06| 1.499,69|
+--------------------------+----------+-------------+----------+
|Večstanovanjski objet D  | 1.687,67|   2.420,64|  503,26|
+--------------------------+----------+-------------+----------+
|Večstanovanjski objekt E | 2.201,62|   2.959,59|  890,53|
+--------------------------+----------+-------------+----------+
VII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
1. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
17. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca in po uradni dolžnosti.
2. Izračun komunalnega prispevka
18. člen
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme za posamezne objekte se izračuna na naslednji način:
KPi = (A((parcela)) * Cpi * Dpi) + (K((dejavnost)) * A((tlorisna)) * Cti * Dti)
Zgornje oznake pomenijo:
KPi       komunalni prispevek za določeno vrsto
        komunalne opreme,
A((parcela))  površina parcele objekta,
Cpi       indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
        metra parcele z določeno komunalno opremo na
        obračunskem območju,
Dpi       delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka,
K((dejavnosti)) faktor dejavnosti,
Cti       indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
        metra neto tlorisne površine objekta z
        določeno komunalno opremo na obračunskem
        območju,
A((tlorisna))  neto tlorisna površina objekta,
Dti       delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek je enak vsoti komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo je treba upoštevati obračunske stroške za novo komunalno opremo na enoto mere iz 13. člena ter površine parcel in neto tlorisne površine iz četrtega odstavka 16. člena. Pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je treba upoštevati obračunske stroške za obstoječo komunalno opremo na enoto mere iz 14. člena, površine parcel iz četrtega odstavka 16. člena in dejanske neto tlorisne površine objektov brez neto tlorisnih površin nepokritih atrijev in nepokrite ploščadi. Če bodo dejanske neto tlorisne površine objektov brez neto tlorisnih površin nepokritih atrijev in nepokrite ploščadi večje od neto tlorisnih površin navedenih v četrtem odstavku 16. člena, se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo za dodatne neto tlorisne površine izračuna skladno z določili v programu opremljanja.
Pri odmeri komunalnega prispevka je treba upoštevati zmanjšanje komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi že poravnanih obveznosti obstoječih objektov, ki so predvideni za odstranitev.
3. Oprostitve plačila komunalnega prispevka
19. člen
Objekte, ki so namenjeni gradnji neprofitnih stanovanj in katerih zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je Mestna občina Ljubljana oziroma Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, se oprosti plačila komunalnega prispevka. Drugih olajšav za zavezance ni.
4. Pogodba o opremljanju
20. člen
Gradnjo komunalne opreme iz tega programa opremljanja lahko Mestna občina Ljubljana s pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
Investitor, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu s programom opremljanja zgradi vso ali del načrtovane komunalne opreme in pridobi potrebna zemljišča in to neodplačno prenese na Mestno občino Ljubljana.
21. člen
Za indeksiranje stroškov iz 13., 14. in 15. člena se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Stroški v odloku so navedeni v EUR z DDV.
23. člen
Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami in na Oddelku za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
Strokovne podlage za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo iz drugega odstavka 8. člena tega odloka so na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
24. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-70/2009-4
Ljubljana, dne 1. marca 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost