Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

850. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010, stran 2373.

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 12/06 – ZJZP), 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 32. seji dne 26. 2. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
1.
Občina Lendava bo ceno storitve javne službe odlaganja odpadkov subvencionirala v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, in sicer v višini 50%, kar znaša 47,58 EUR/t in jo bo pokrila iz sredstev občinskega proračuna.
Občina Lendava bo subvencionirala ceno uporabe javne infrastrukture za gospodinjstva oziroma za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.
2.
Sredstva subvencije bo Občina Lendava nakazovala javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot regijskemu izvajalcu javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, uporablja pa se z dnem uveljavitve nove cene storitve odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, to je od 1. 2. 2010 naprej.
Št. 032-0031/2010
Lendava, dne 26. februarja 2010
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost