Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

849. Sklep o začetku priprave izdelave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za naselje Videm (poslovno stanovanjski kompleks), stran 2372.

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09 – sprem. in dop.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je župan Občine Krško dne 3. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku priprave izdelave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za naselje Videm (poslovno stanovanjski kompleks)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za naselje Videm (v nadaljevanju: SDUN Videm)
Za območje med Cesto 4. julija in železniško progo ter za območje med Prešernovo in Aškerčevo ulico na Vidmu je bil v letu 2001 sprejet ureditveni načrt za naselje Videm v Krškem. Območje ureditvenega načrta je centralno mestnega značaja, v katerem so stanovanja, družbene dejavnosti (šolske, kulturne, izobraževalne ...), poslovne, javne službe, mestotvorne dejavnosti, servisne in storitvene dejavnosti … Na območju UN, med Kolodvorsko in Aškerčevo ulico, se nahaja tudi bivši dom starejših občanov, ki zaradi propadanja v času postopkov za ureditev lastništva ni več primeren za nadaljnjo uporabo.
Z ureditvijo lastništva je bil izražen interes po celoviti ureditvi območja bivšega doma starejših občanov, za kar je bila izdelana nova idejna zasnova prostora s poslovno stanovanjsko vsebino (izdelal Elite d.o.o. Krško, maj 2009).
Predmet sprememb in dopolnitev UN je načrtovanje poslovno stanovanjskega kompleksa na širšem območju bivšega doma starejših občanov na Vidmu, na podlagi izdelane idejne zasnove, ter določitev urbanističnih, oblikovalskih, gradbeno tehničnih in drugih pogojev za gradnjo objektov in drugih ureditev.
Za navedeno je potrebno izdelati spremembo veljavnega dokumenta v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09).
2. Območje urejanja
Spremembe in dopolnitve UN so predvidene na območju med Kolodvorsko in Aškerčevo ulico ter obsegajo zemljišča (v celoti ali del) s parc. št.: *713, *714, 274/1, 274/2, 274/3, *354, *355, 275/3, 275/4, 273/3, 272/6, 762/1 in 275/1, vse k.o. Stara vas.
Velikost območja je cca 0,35 ha.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izdelavo SDUN Videm bodo temeljile na usmeritvah iz veljavnih prostorskih aktov občine, dejanskega stanja prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag, ob upoštevanju programskih izhodišč iz idejne zasnove prostora:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04),
– prostorske sestavine družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89, in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99 in 97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04),
– ureditveni načrt za naselje Videm (Uradni list RS, št. 24/01, 71/01),
– idejna zasnova prostora (izdelal Elite d.o.o. Krško, maj 2009),
– geodetski načrt območja (izdelal Kataster d.o.o. Krško, januar 2009).
Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom.
4. Roki za pripravo SDUN in njegovih posameznih faz
Postopek priprave, izdelave in sprejema SDUN Videm bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
+----------------------------------------------+---------------+
|Faza                     |Rok izdelave  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Sprejem ter objava Sklepa o izdelavi SDUN   |Marec 2010   |
+----------------------------------------------+---------------+
|Izvedba javnega naročila, izbor načrtovalca  |Marec 2010   |
+----------------------------------------------+---------------+
|Osnutek SDUN za pridobitev smernic      |Maj 2010    |
+----------------------------------------------+---------------+
|Pridobitev smernic              |Junij 2010   |
+----------------------------------------------+---------------+
|Dopolnjen osnutek SDUN            |Avgust 2010  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Javno naznanilo o 30-dnevni javni razgrnitvi |September 2010 |
|in javni obravnavi dop. osnutka        |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Javna obravnava z javno razgrnitvijo     |September,   |
|                       |oktober 2010  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Priprava in sprejem stališč do podanih pripomb|Oktober 2010  |
|na dopolnjen osnutek SDUN           |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Predlog SDUN za pridobitev mnenj       |December 2010 |
+----------------------------------------------+---------------+
|Pridobitev mnenj               |Januar 2011  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Usklajen predlog SDUN             |Marec 2011   |
+----------------------------------------------+---------------+
|Sprejem usklajenega predloga SDUN na seji OS |Marec 2011   |
+----------------------------------------------+---------------+
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave in izdelave SDUN Videm sodelujejo z dajanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora in mnenj k predlogu SDUN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško,
– Telekom Slovenije d.d, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
– Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško,
– Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
– Ansat d.o.o., Dolenja vas 50c, 8270 Krško.
Drugi udeleženci:
– KS mesta Krško, CKŽ 23, 8270 Krško.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
Nosilci urejanja prostora morajo, v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt, podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v roku 30 dni.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem in načrtovanjem SDUN
Naročnik, investitor in pripravljalec SDUN Videm je Občina Krško, ki je zagotovila finančna sredstva v proračunu občine za leto 2010. Načrtovalec bo izbran na osnovi Zakona o javnem naročanju.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s tem sklepom in projektno nalogo ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij.
Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo SDUN Videm.
Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javni in drugih obravnavah v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek.
Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (v najmanj štirih mapah) in digitalni obliki, ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta. Digitalna oblika obdelave mora biti prirejena za pregled s programskim paketom »Arcview«.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2009 O502
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost