Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

847. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Dolge njive-Campi lungi, pod cerkvijo v Ankaranu, stran 2368.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 58/03 – ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnite v Odloka o zazidalnem načrtu Dolge njive-Campi lungi, pod cerkvijo v Ankaranu
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
S prostorskimi sestavinami planskih dokumentov občine (Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper, Uradne objave, št. 33/01, točka 4.3.3.3) je širše območje KS-24 opredeljeno kot območje za stanovanja, ki je prednostno namenjeno stanovanjem za stalno bivanje ter spremljajočim dejavnostim. Možne dopolnilne dejavnosti so: trgovina osnovne oskrbe, vrtec, otroško igrišče, večnamensko igrišče, prostori krajevne skupnosti, prostori društev, domovi za ostarele občane, sekundarna (počitniška) stanovanja, osebne obrtne storitve; možne so tudi vse dopolnilne dejavnosti, ki so sprejemljive za stanovanjsko okolje: samopostrežne in specializirane trgovine, šole, športna igrišča, poslovni prostori (banka, pošta, predstavništva, biroji itd.), nemoteče servisne dejavnosti itd.
Obravnavano območje se ureja Odlok o zazidalnem načrtu Dolge njive-Campi lungi, pod cerkvijo v Ankaranu (Uradne objave, št. 6/2001, Uradni list RS, št. 47/06 – obvezna razlaga).
ZN obsega zajema tri območja, in sicer območje dolge njive, območje pod cerkvijo in območje servisne ceste. Predmet sprememb je območje dolge njive – campi lunghi.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Priprava prostorskega akta bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Pri podrobnejši analizi območja in ob umestitvi prvih objektov v prostor je bilo ugotovljeno, da so z manjšimi spremembami možne prostorsko in tehnično boljše rešitve, ki pa se jih ne da uporabiti, ker v odloku ni predvidenih odstopanj od predvidenih rešitev. Z novimi rešitvami se ne spreminja načrtovani videz območja, se ne poslabšajo bivalni in delovni pogoji ter vplivi na okolje na obravnavanem oziroma na sosednjih območjih ter niso v nasprotju z javno koristjo.
V spremembah in dopolnitvah ZN je predvidena:
– uskladitev tekstualnega dela odloka in grafičnega dela odloka
– preverba gostota pozidave ter faktorja pozidanosti
– tolerance – določitev možnih odstopanj od danih rešitev
– pri spremembi zazidalnega načrta je potrebno uskladiti višinske gabarite objektov (kote pritličja in kote venca), kote kleti pa prilagoditi konfiguraciji in nosilnosti terena, ter prilagoditi in določiti etažnost stavb oziroma maksimalno višino objektov
– na celotnem območju podrobnejša določitev stavb v eno-, dvo- ali večstanovanjskih stavbe ter uskladitev in določitev pojmov v skladu z zakonodajo (klasifikacija stavb)
– dopustnost dejavnosti, ki ne smejo biti moteče ali kakorkoli ogrožajoči za prebivalce obravnavanega in kontaktnega območja ter določila glede zazidave in namembnosti le-teh
– zaradi prilagajanja terenu se uskladi tekstualni del odloka za vse ureditve.
3. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
1. Že izdelane strokovne podlage se dopolni tudi na podlagi smernic in projektnih pogojev nosilcev urejanja prostora. Če nosilci urejanja prostora zahtevajo izdelavo dodatnih strokovnih podlag, jih zagotovi pobudnik.
2. Analiza smernic nosilcev urejanja prostora.
3. Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik načrta. Morebitne dodatne strokovne podlage, ki jih zahtevajo nosilci urejanja prostora, lahko pripravljavec naroči tudi drugim pristojnim organizacijam ali posameznikom.
4. Faze in roki za pripravo OPPN
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Faza                 |Nosilec   |Rok    |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Sklep o začetku priprave občinskega |UOP, župan, |     |
|podrobnega prostorskega načrta    |       |     |
|(OPPN)                |       |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu in  |župan    |     |
|svetovnem spletu, MOP        |       |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Priprava osnutka OPPN        |Načrtovalec |30 dni  |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora za |UOP     |30 dni  |
|pridobitev smernic in pridobitev   |       |     |
|obvestila MOP za varstvo okolja o  |       |     |
|izvedbi celovite presoje vplivov na |       |     |
|okolje                |       |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Analiza smernic, izdelava strokovnih |načrtovalec |     |
|podlag in dopolnitev osnutka OPPN  |       |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Javna razgrnitev in obravnava    |UOP,     |30 dni  |
|dopolnjenega predloga OPPN z     |načrtovalec |     |
|evidentiranjem vseh pisnih pripomb  |       |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Prva obravnava na OS         |občinski svet|     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Priprava stališča do pripomb in   |načrtovalec, |     |
|predlogov iz javne razgrnitve in   |UOP, župan  |     |
|javne obravnave           |       |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Objava stališč do pripomb na     |UOP     |     |
|krajevno običajen način, pisna    |       |     |
|seznanitev lastnikov parcel na    |       |     |
|območju OPPN             |       |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Oblikovanje dopolnjenega predloga  |načrtovalec |     |
|OLN na podlagi stališč do pripomb  |       |     |
|ter predlogov javnosti        |       |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev     |UOP,     |30 dni  |
|urejanja prostora na dopolnjen    |načrtovalec |     |
|predlog OPPN in opredelitev     |       |     |
|pristojnih ministrstev o       |       |     |
|sprejemljivosti OPPN, v kolikor je  |       |     |
|potrebna celovita presoja vplivov na |       |     |
|okolje                |       |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|– Pridobitev potrdila od       |       |     |
|ministrstva, pristojno za okolje o  |       |     |
|sprejemljivosti OOPN         |       |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|– Priprava usklajenega predloga OPPN |načrtovalec |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|– Druga obravnava in sprejem odloka |župan,    |     |
|na občinskem svetu          |občinski svet|     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Objava odloka v Uradnem listu    |       |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana:
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 2, Piran,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran,
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– MO Koper, Urad za okolje in prostor, Verdijeva 10, Koper,
– druge gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pobudnik OPPN izbere načrtovalca ter financira izdelavo dokumenta.
Pripravljavec načrta je Mestna občina Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju UOP).
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156 do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1). OPPN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon (od 55. do 61. člen ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
6. Obveznosti financiranja priprave
Pobudnik izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag in OPPN.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne takoj.
Št. 3505-2/2010
Koper, dne 12. februarja 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 46 della Legge sulla pianificazione del territorio (G.U. della RS, n. 33/07, 58/03 – ZZK-1), per effetto dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/01, 29/03 e G. U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto
L A D E L I B E R A
sull’avvio della predisposizione delle modifiche ed integrazioni al Decreto sul piano particolareggiato riferito a Campi lunghi, sotto chiesa ad Ancarano
1. Stato di cose presenti, finalità e basi giuridiche per la predisposizione dello strumento urbanistico
Gli elementi territoriali degli strumenti urbanistici comunali (Modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali dei paini a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria, Bollettino ufficiale, n. 33/01, punto 4.3.3.3) prevede per la zona KS-24 la costruzione di edifici di edilizia residenziale prevalentemente ad uso abitativo permanente ed alle attività integrative che possono essere: commercio di beni di prima necessità, asili, campi da gioco per bambini e campi sportivi, locali adibiti alle attività della comunità locale ed alle varie associazioni, case di riposo, seconde case, servizi artigianali; sono altresì ammesse quelle attività che siano compatibili con il comprensorio residenziale: negozi specializzati e supermercati, scuole, campi da gioco, vani d’affari (banche, uffici postali, rappresentanze, ecc.), servizi compatibili con aree residenziali, ecc.
La zona d’intervento è regolata dal Decreto sul piano particolareggiato denominato Campi lunghi, sotto chiesa, ad Ancarano (Boll. uff. n. 6/2001, G.U. della RS, n. 47/06 – interpretazione autentica).
L’area contemplata dal piano particolareggiato è suddivisa in tre zone, e precisamente: i campi lunghi, l’area sotto chiesa e la zona interessata dalla strada di accesso. Le modifiche ed integrazioni si riferiscono alla zona dei campi lunghi.
2. Oggetto, basi programmatiche e zona d’intervento
La predisposizione dello strumento urbanistico avverrà secondo la procedura prevista dalla Legge sulla pianificazione del territorio (G. U. della RS, n. 33/07) e del Regolamento disciplinante i contenuti, la forma e le modalità di elaborazione del piano regolatore particolareggiato comunale (G. U. della RS, n. 99/07).
Uno studio più approfondito della zona ed, in seguito, l’inserimento dei primi fabbricati nel territorio, permisero di individuare soluzioni tecniche e territoriali più appropriate, le quali però non potevano essere adottate, poiché il relativo decreto non prevedeva deroghe. Le variazioni proposte non alterano l’aspetto previsto della zona in oggetto, non pregiudicano le condizioni di vita e di lavoro, non comportano impatti ambientali significativi della zona d’intervento e su quelle limitrofe e non sono in contrasto con l’interesse pubblico.
Le modifiche ed integrazioni al PP prevedono:
– L’armonizzazione della relazione illustrativa e degli elaborati grafici,
– Verifica della densità edilizia e dell’indice di edificabilità,
– Deroghe – definizione,
– All’atto della modifica del piano particolareggiato occorre adattare le quote di altezza dei fabbricati (quote del piano terreno e dell’estradosso del solaio), mentre le quote degli scantinati vanno adeguate alla conformazione ed alla portanza del terreno determinando di conseguenza il numero di piani ovvero l’altezza massima dei fabbricati,
– Definizione dettagliata delle tipologie di edifici residenziali che possono essere mono / bi o plurifamiliari; armonizzazione dei termini utilizzati con quelli previsti dalla relativa normativa (classificazione degli edifici),
– Ammissibilità delle attività previste, le quali non devono arrecare disturbo ai residenti della zona di intervento né a quelli delle zone limitrofe; norme di edificazione e destinazione d’uso,
– L’adeguamento alle condizioni orografiche del terreno richiede modifiche alla relazione illustrativa riguardanti tutti gli interventi.
3. Approfondimenti tecnici e modalità della di acquisizione dei medesimi
1. Gli approfondimenti tecnici preesistenti vanno integrati nel rispetto delle linee guida e delle condizioni progettuali forniti dagli enti preposti alla pianificazione del territorio, i quali possono richiedere l’elaborazione di approfondimenti aggiuntivi da effettuarsi da parte del promotore del piano.
2. Analisi degli orientamenti forniti dagli enti preposti alla pianificazione del territorio.
3. Eventuali approfondimenti tecnici aggiuntivi, scaturenti dagli orientamenti forniti dagli enti preposti alla pianificazione del territorio.
Gli approfondimenti tecnici sono realizzati dal pianificatore designato dal promotore del piano. Eventuali approfondimenti tecnici aggiuntivi, richiesti dagli enti preposti alla pianificazione del territorio, possono essere commissionati ad altre organizzazioni od ai soggetti singoli competenti.
4. Fasi e tempi di predisposizione delle modifiche ed integrazioni al Decreto sul piano particolareggiato riferito a Campi lunghi, sotto chiesa ad Ancarano
+----------------------------------+---------------+-----------+
|Fase               |Amministrazione|Termine  |
|                 |procedente   |previsto  |
+----------------------------------+---------------+-----------+
|Delibera sull’avvio della     |UAT, sindaco  |      |
|predisposizione delle modifiche ed|        |      |
|integrazioni al Decreto sul piano |        |      |
|particolareggiato riferito a Campi|        |      |
|lunghi, sotto chiesa ad Ancarano |        |      |
+----------------------------------+---------------+-----------+
|Pubblicazione della delibera nel |sindaco    |      |
|bollettino ufficiale e sul sito  |        |      |
|web, CCC             |        |      |
+----------------------------------+---------------+-----------+
|Predisposizione della bozza delle |pianificatore |30 giorni |
|modifiche ed interazioni al    |        |      |
|Decreto sul piano         |        |      |
|particolareggiato riferito a Campi|        |      |
|lunghi, sotto chiesa ad Ancarano |        |      |
+----------------------------------+---------------+-----------+
|Invito agli enti preposti alla  |UAT      |30 giorni |
|pianificazione territoriale per l’|        |      |
|acquisizione delle direttrici e  |        |      |
|l’avviso del MAT in materia della |        |      |
|valutazione dell’impatto     |        |      |
|ambientale            |        |      |
+----------------------------------+---------------+-----------+
|Analisi delle direttrici,     |pianificatore |      |
|elaborazione degli approfondimenti|        |      |
|tecnici ed integrazione della   |        |      |
|bozza delle modifiche ed     |        |      |
|integrazioni al Decreto sul piano |        |      |
|particolareggiato riferito a Campi|        |      |
|lunghi, sotto chiesa ad Ancarano |        |      |
+----------------------------------+---------------+-----------+
|Esposizione al pubblico e     |UAT,      |30 giorni |
|discussione della proposta    |pianificatore |      |
|integrata dello strumento     |        |      |
|urbanistico, con l’indicazione di |        |      |
|tutte le osservazioni scritte   |        |      |
|pervenute             |        |      |
+----------------------------------+---------------+-----------+
|Prima lettura in sede del     |consiglio   |      |
|Consiglio comunale        |comunale    |      |
+----------------------------------+---------------+-----------+
|Prese di posizione nei confronti |pianificatore, |      |
|delle osservazioni scaturite   |UAT, sindaco  |      |
|dall’esposizione al pubblico e dal|        |      |
|dibattito pubblico        |        |      |
+----------------------------------+---------------+-----------+
|Pubblicazione, secondo le modalita|UAT      |      |
|localmente in uso, delle prese di |        |      |
|posizione nei confronti delle   |        |      |
|osservazioni, comunicazione    |        |      |
|scritta inviata ai proprietari dei|        |      |
|lotti nella zona interessata dallo|        |      |
|strumento urbanistico       |        |      |
+----------------------------------+---------------+-----------+
|Compilazione della proposta    |pianificatore |      |
|integrata con il recepimento delle|        |      |
|prese di posizione nei confronti |        |      |
|delle osservazioni e proposte   |        |      |
|degli interessati         |        |      |
+----------------------------------+---------------+-----------+
|Acquisizione dei pareri degli enti|UAT,      |30 giorni |
|preposti alla pianificazione   |pianificatore |      |
|territoriale in materia della   |        |      |
|bozza integrata dello strumento  |        |      |
|urbanistico e decisione dei    |        |      |
|ministeri competenti riguardo   |        |      |
|all’accettabilita del suddetto  |        |      |
|strumento, qualora si richieda la |        |      |
|VIA                |        |      |
+----------------------------------+---------------+-----------+
|– Acquisizione dell’approvazione |        |      |
|del ministero           |        |      |
|per l’ambiente circa       |        |      |
|l’accettabilita dello       |        |      |
|strumento urbanistico       |        |      |
+----------------------------------+---------------+-----------+
|– Predisposizione della proposta |pianificatore |      |
|integrata dell’atto urbanistico  |        |      |
+----------------------------------+---------------+-----------+
|– Prima e seconda lettura ed   |sindaco,    |      |
|approvazione in sede del Consiglio|consiglio   |      |
|comunale             |comunale    |      |
+----------------------------------+---------------+-----------+
|Pubblicazione del decreto nella  |        |      |
|G.U.               |        |      |
+----------------------------------+---------------+-----------+
5. Enti preposti alla pianificazione del territorio ed altri partecipanti alla formazione dello strumento urbanistico
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione del PRPC previa formazione del medesimo, oltre che di esprimere i propri pareri riguardo alla proposta integrata sono i seguenti:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, ARSO, Ufficio gestione delle acque, Sede regionale di Capodistria, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico, Strada del porto 12, Capodistria,
– Ministero per la cultura, Maistrova 10, Ljubljana:
a. Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano,
– Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; settore protezione e soccorso,
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
– Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
– Istrabenz plini, Sermin 8 a), Capodistria,
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
– Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria,
– Ufficio ambiente e territorio del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria,
– Altri servizi pubblici economici ed altri organi ed organizzazioni se lo richiedono le necessità appurate nel corso della procedura di predisposizione dello strumento urbanistico.
Entro 30 giorni dalla notifica della domanda, i soggetti sopraelencati definiscono gli orientamenti e forniscono pareri in merito all’atto territoriale.
Il promotore della predisposizione dello strumento urbanistico sceglie il pianificatore e finanzia la predisposizione del suddetto strumento urbanistico.
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria.
La procedura di predisposizione del documento è condotta dall’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria (di seguito designato: UAT).
Il pianificatore deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 160 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, e 53/03 – ZK-1). Lo strumento urbanistico deve essere elaborato in ossequio alla legge (articolo da 55 a 61 della “ZPNačrt” – Gazz. uff. della RS, n. 33/07) ed ai rispettivi decreti attuativi, come pure in conformità alla presente delibera. Lo strumento urbanistico è compilato anche in forma digitale che ne consente l’inserimento del GIS comunale.
6. Obblighi di finanziamento della predisposizione dello strumento urbanistico
Il promotore sceglie il progettista e provvede al finanziamento dell’elaborazione degli approfondimenti tecnici e delle modifiche ed integrazioni al Decreto sul piano particolareggiato riferito a Campi lunghi, sotto chiesa ad Ancarano.
7. Pubblicazione della delibera sulla predisposizione
La delibera sulla predisposizione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
N. 3505-2/2010
Capodistria, 12. febbraio 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti