Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

846. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču v Šmarjah«, stran 2364.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 ter 58/03 – ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču v Šmarjah«
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Območje je urejeno na osnovi Dolgoročnega plana občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01, in Uradni list RS, št. 96/04, 97/04).
Ureditveno območje je namenjeno za poselitev. Podrobnejša namenska raba: območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo. Območja mešane urbane rabe so prednostno namenjena stanovanjem, kmečkim gospodarstvom in dopolnilnim dejavnostim.
Možne dopolnilne dejavnosti so: trgovina, osnovna šola, vrtec, (večnamensko) igrišče, prostori krajevne skupnosti in društev, večnamenska dvorana, gasilski dom, gostinsko-turistična ponudba, sekundarna stanovanja (predvsem kot posamezni objekti), osebne obrtne storitve in servisi, manjši poslovni prostori in proizvodni obrati (pred izdajo dovoljenja za lokacijo je potrebno oceniti vpliv, oziroma sprejemljivost za okolje).
Za območje BU-91/1-P# v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper je potrebno za obravnavano območje sprejeti nov izvedbeni prostorski akt.
Območje je urejeno na osnovi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razlaga, 24/2001 – spremembe in dopolnitve, Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06 – spremembe in dopolnitve, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09 – spremembe in dopolnitve).
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
V ureditvenem območju so predvideni naslednji posegi:
– gradnja objektov,
– urejanje prometnih površin,
– urejanje energetske in komunalne infrastrukture,
– urejanje zelenih površin.
Objekti so načrtovani s spremljajočimi funkcionalnimi površinami (prometne, zelene površine itd.) in vsemi potrebnimi objekti komunalne infrastrukture.
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati značaj območja in temu prilagoditi tipologijo zazidave. Z načrtovano prostorsko ureditvijo je potrebno zagotoviti optimalno vključenost pozidave v obstoječe prometno in komunalno omrežje.
Predmet in programska izhodišča
Zazidavo tvorijo objekti A, B, C, D in vrstne hiše.
Objekti A, B in C so locirani ob cesti Koper–Šmarje. V sklopu objektov A, B, C in D je predvideno približno 44 stanovanj. V pritličju objekta A je ob cesti Koper–Šmarje predviden oskrbno storitveni program. Vrstnih hiš je cca 16.
Potrebe parkiranja se urejajo v podzemnih etažah in na nivoju pritličja. Zunanje površine med vsemi objekti se intenzivno zazeleni z avtohtono vegetacijo, na površini med stanovanjskimi objekti A, B in C se uredi otroško igrišče.
Z gabaritno in programsko členitvijo kompleksa se projektni predlog vrašča v obstoječe sisteme kot spontan element.
Okvirno območje
Območje OPPN (ureditveno območje) se nahaja ob cesti Koper–Šmarje Na severu meji na cesto Koper–Šmarje, na zahodni strani meji na s parc. št. 935, 934, 933, vse k.o. Šmarje, na vzhodu po mejah s parc. št. 942/1, 940/1, 940/2 ter 942/2, vse k.o. Šmarje, na jugu ob poti na parc. št. 3429 k.o. Šmarje. Zajema nepremičnine s parc.št. 936/1,936/2, 937, 939, 938/1, 938/2, vse k.o. Šmarje v približni kvadraturi 11.000 m2.
V območje obravnave se lahko vključijo oziroma izključijo tudi sosednja območje, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
3. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
1. Strokovne podlag glede naravnih in ustvarjenih danosti. Izdelane strokovne podlage se dopolni tudi na podlagi smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora. Če nosilci urejanja prostora zahtevajo izdelavo dodatnih strokovnih podlag, jih zagotovi pobudnik.
2. Analiza smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora.
3. Idejna zasnova predlagane prostorske ureditve, ki se izdela kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna rešitev. Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino projektne dokumentacije. V fazi izdelave strokovnih podlag naj se preveri vse možne variantne rešitve. Strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico, ki se izdela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
4. Idejna zasnova prometnih, energetskih, vodovodnih in komunalnih infrastrukturnih priključkov in ureditev ter idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravo in kulturno dediščino.
5. Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor izdelati okoljsko poročilo. V okviru okoljskega poročila je potrebno ugotoviti pričakovane vplive izvedbe na OPPN (v nadaljevanju plana skladno s terminologijo okoljske zakonodaje) in oceniti njihovo sprejemljivost, kar vključuje oceno morebitnih alternativnih rešitev in v primeru ugotovljenih pričakovanih škodljivih vplivov tudi predlog in oceno ustreznih omilitvenih ukrepov.
6. Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik lokacijskega načrta. Pobudnik lokacijskega načrta zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage (geodetski načrt s katastrom komunalnih naprav in vrisom parcelnega stanja) za izdelavo dokumenta. Morebitne dodatne strokovne podlage, ki jih zahtevajo nosilci urejanja prostora, lahko pripravljavec naroči tudi drugim pristojnim organizacijam ali posameznikom.
4. Faze in roki za pripravo OPPN
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Faza               |Nosilec   |Rok      |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Sklep o začetku priprave     |UOP, župan, |januar 2010  |
|občinskega podrobnega      |       |       |
|prostorskega načrta (OPPN)    |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu |župan    |       |
|in svetovnem spletu, MOP     |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Priprava osnutka OPPN      |načrtovalec |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora |UOP     |30 dni    |
|za pridobitev smernic in     |       |       |
|pridobitev obvestila MOP za   |       |       |
|varstvo okolja o izvedbi celovite|       |       |
|presoje vplivov na okolje    |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Analiza smernic, izdelava    |načrtovalec |       |
|strokovnih podlag in dopolnitev |       |       |
|osnutka OPPN           |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Izdelava okoljskega poročila na |izdelovalec |       |
|osnutek OPPN – na podlagi    |OP, UOP,   |       |
|obvestila MOP o izvedbi CPVO   |načrtovalec |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|– Poziv MOP, pristojno za varstvo|UOP, MOP,  |15 dni    |
|okolja za presojo kakovosti in  |izdelovalec |       |
|skladnosti okoljskega poročila in|OP,     |       |
|dopolnjenega osnutka OPPN    |načrtovalec |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Javno naznanilo o javni     |župan, UOP  |7 dni pred  |
|razgrnitvi in javni obravnavi  |       |pričetkom   |
|dopolnjenega osnutka OPPN; objava|       |javne     |
|v svetovnem spletu in na krajevno|       |razgrnitve  |
|običajen način          |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Javna razgrnitev in obravnava  |UOP,     |30 dni    |
|dopolnjenega predloga OPPN z   |načrtovalec |       |
|evidentiranjem vseh pisnih    |       |       |
|pripomb             |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Prva obravnava na OS       |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Priprava in sprejem stališč do  |načrtovalec, |15 dni po   |
|pripomb in predlogov iz javne  |UOP, župan  |zaključku   |
|razgrnitve in javne obravnave  |       |javne     |
|                 |       |obravnave   |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Objava stališč do pripomb na   |UOP     |       |
|krajevno običajen način, pisna  |       |       |
|seznanitev lastnikov parcel na  |       |       |
|območju OPPN           |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Oblikovanje dopolnjenega predloga|načrtovalec |15 dni po   |
|OPPN na podlagi stališč do    |       |potrditvi   |
|pripomb ter predlogov javnosti  |       |stališč    |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev   |UOP,     |30 dni    |
|urejanja prostora na dopolnjen  |načrtovalec |       |
|predlog OPPN in opredelitev   |       |       |
|pristojnih ministrstev o     |       |       |
|sprejemljivosti OPPN, v kolikor |       |       |
|je potrebna celovita presoja   |       |       |
|vplivov na okolje        |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|– Pridobitev potrdila od     |UOP,     |60 dni    |
|ministrstva, pristojno za okolje |načrtovalec, |       |
|o sprejemljivosti OPPN      |MOP     |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|– Priprava usklajenega predloga |načrtovalec |       |
|OPPN               |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|– Prva in druga obravnava in   |župan,    |       |
|sprejem odloka na občinskem svetu|občinski svet|       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Objava odloka v Uradnem listu  |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 2, Piran,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, DRSC, Izpostava Koper, Ul.15. maja 13,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran,
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– MO Koper, Urad za okolje in prostor, Verdijeva 10, Koper,
– druge gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pobudnik OPPN je PLANINVEST d.o.o., ki izbere načrtovalca ter financira izdelavo dokumenta.
Pripravljavec načrta je Mestna občina Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju UOP).
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156 do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1). OPPN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon (od 55. do 61. člen ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja OPPN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
6. Obveznosti financiranja priprave
Pobudnik izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag in OPPN.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne takoj.
Št. 3505-1/2010
Koper, dne 8. januarja 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 46 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07, 108/09 e 58/03 – ZZK-1) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08), il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la
D E L I B E R A
sull’avvio della predisposizione del piano regolatore particolareggiato comunale denominato “Zona residenziale e commerciale presso il campo giochi a Šmarje”
1. Stato di cose presenti, finalità e basi giuridiche
La zona è regolata dal Piano a lungo termine del Comune di Capodistria (Bollettino uff., n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) e dal Piano sociale del Comune di Capodistria (Bollettino uff., n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), come pure dal Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 16/99 e 33/01 e la G.U. della RS, n. 96/04, 97/04).
La zona d’intervento è destinata ad uso residenziale. Destinazione d’uso dettagliata: zona situata al di fuori degli insediamenti urbani, ed è destinata all’uso promiscuo ovvero a comparti residenziali, alle aziende agricole e ad attività integrative.
Possibili attività integrative: commercio, scuole elementari, asili infantili, campi da gioco (multifunzionali), vani delle comunità locali e delle associazioni, sala multifunzionale, sede dei vigili del fuoco, offerta turistica e di ristorazione, seconde case (soprattutto quali edifici assestanti), servizi personali, vani d’affari ed impianti industriali di minore estensione (previo rilascio della concessione di sito va valutato l’impatto ovvero la compatibilità con l’ambiente).
Gli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria richiedono, relativamente all’area contrassegnata BU-91/1-P#, l’adozione di un nuovo strumento urbanistico attuativo.
La zona è regolata dal Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel comune di Capodistria (Bollettino uff., n. 19/88, 7/01 – interpretazione autentica, 24/01 – modifiche ed integrazioni, Gazzetta ufficiale della RS, n. 49/05 – interpretazione autentica, 95/06 – modifiche ed integrazioni, 124/08 – interpretazione autentica, 22/09 – modifiche ed integrazioni).
2. Oggetto, basi programmatiche e zona d’intervento
La predisposizione dello strumento urbanistico avverrà secondo la procedura prevista dalla Legge sulla pianificazione del territorio e del Regolamento disciplinante i contenuti, la forma e le modalità di elaborazione del piano regolatore particolareggiato comunale.
Nella zona d’intervento sono previsti i seguenti interventi:
– costruzione di fabbricati,
– sistemazione della viabilità,
– realizzazione delle infrastrutture a rete,
– sistemazione delle aree verdi.
La progettazione dei fabbricati prevede altresì le superfici pertinenziali (viabilità, spazi verdi, ecc.) e le opere di allacciamento alle infrastrutture a rete.
All’atto della predisposizione del PRPC occorre rispettare il carattere della zona d’intervento adeguandovi la tipologia edificatoria. Il previsto intervento deve garantire il massimo inserimento dell’edificato nell’infrastruttura a rete preesistente.
Oggetto e basi programmatiche
L’edificato è costituito da fabbricati A,B,C,D e da villette a schiera.
I fabbricati A, B e C sono ubicati lungo la strada Capodistria–Šmarje. All’interno dei fabbricati A, B, C e D sono previste circa 44 unità abitative. Il piano terreno del fabbricato A, sul lato fronteggiante la strada Capodistria–Šmarje, sarà destinato ai servizi. Sono previste circa 16 villette a schiera.
I parcheggi saranno ricavati nel sottosuolo ed a livello del piano terreno. Gli spazi all’aperto tra i singoli fabbricati saranno piantumati con vegetazione autoctona. La superficie circondata dai fabbricati A, B e C sarà destinata al campo giochi per bambini.
L’articolazione funzionale e planovolumetrica del complesso progettato ne permette l’inserimento nel sistema esistente come elemento spontaneo.
Zona d’intervento
La zona contemplata dal PRPC (zona d’intervento) si trova nei pressi della strada Capodistria–Šmarje confinando a nord con la predetta strada e ad ovest con le particelle catastali n. 935, 934, 933, c. c. di Šmarje. A est, il confine della zona combacia con i confini delle particelle catastali n. 942/1, 940/1, 940/2 e 942/2, c.c. di Šmarje, costeggiando a sud il sentiero che attraversa la particella catastale n. 3429, c. c. di Šmarje. La zona comprende i beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 936/1,936/2, 937, 939, 938/1, 938/2, c. c. di Šmarje, dalla superficie approssimativa di 11.000 m2.
La zona d’intervento potrà essere estesa alle aree limitrofe qualora ciò sia dettato da motivi di carattere ambientale o funzionale assodati all’atto di elaborazione degli approfondimenti tecnici.
3. Approfondimenti tecnici e modalità di acquisizione dei medesimi
1. Approfondimenti tecnici relativi ai beni naturali e culturali. Gli approfondimenti tecnici esistenti vanno integrati in base alle linee guida ed alle condizioni di sito poste dagli enti preposti alla pianificazione territoriale. Nel caso in cui questi ultimi richiedano la compilazione di ulteriori approfondimenti tecnici, gli stessi sono a cura del promotore dell’intervento.
2. Analisi delle linee guida e delle condizioni di sito degli enti preposti alla pianificazione territoriale.
3. Il progetto di massima, riguardante la sistemazione territoriale proposta, ha carattere di una soluzione d’insieme architettonica, paesaggistica ed urbanistica. I contenuti del progetto di massima per la sistemazione territoriale in oggetto, sono quelli previsti dalla vigente normativa disciplinante la formazione della documentazione progettuale, comprese le rispettive varianti. Le soluzioni tecniche proposte devono comprendere anche la rappresentazione della zona d’influenza e della valutazione dell’impatto ambientale dell’intervento, da compilarsi nel rispetto della normativa in vigore.
4. Il progetto di massima, riferito ai raccordi stradali, agli impianti energetici, alle condotte idriche ed a quelle fognarie, come pure il progetto di massima riguardante le soluzioni ed i provvedimenti volti ad obliare all’impatto negativo sull’ambiente, sui beni naturalistici e sul patrimonio culturale.
5. In ottemperanza dell’Ordinanza del Ministero dell’ambiente e del territorio si richiede la redazione della relazione ambientale contenente la valutazione dell’impatto provocato dall’intervento (nel seguito del piano, in conformità con la terminologia della legislazione ambientale) e della rispettiva accettabilità, compresa la valutazione di eventuali varianti ed, in caso di accertato impatto negativo, anche la proposta e la valutazione dei necessari interventi mitigatori.
6. Eventuali approfondimenti tecnici aggiuntivi richiesti dagli enti preposti alla pianificazione territoriale.
Gli approfondimenti tecnici sono attuati dal pianificatore designato dal promotore del PRPC. Questi provvede anche alle basi geodetiche (rilevamento geodetico completo del catasto delle opere d’urbanizzazione e della lottizzazione preesistente) necessarie per l’elaborazione dello strumento urbanistico. Eventuali approfondimenti tecnici richiesti dagli enti preposti alla pianificazione territoriale possono essere commissionati ad altre organizzazioni o soggetti singoli competenti.
4. Fasi e temi di predisposizione del PRPC
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Fase             |Amministrazione|Termine     |
|               |procedente   |previsto    |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Delibera sull’avvio del   |UAT, sindaco, |gennaio 2010  |
|programma di predisposizione |        |        |
|del PRPC           |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Pubblicazione del programma |sindaco    |ottobre 2009  |
|di predisposizione nel    |        |        |
|bollettino ufficiale e sul  |        |        |
|sito web, CCC        |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Predisposizione della bozza |pianificatore |        |
|del PRPC           |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Invito agli enti preposti  |UAT      |30 giorni    |
|alla pianificazione     |        |        |
|territoriale per l’     |        |        |
|acquisizione delle      |        |        |
|direttrici e l’avviso del  |        |        |
|MAT in materia della     |        |        |
|valutazione dell’impatto   |        |        |
|ambientale          |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Analisi delle direttrici,  |pianificatore |        |
|realizzazione degli     |        |        |
|approfondimenti tecnici e  |        |        |
|delle integrazioni alla   |        |        |
|bozza del PRPC        |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Stesura della relazione   |compilatore  |        |
|ambientale riferita alla   |della RA, UAT, |        |
|bozza – in base all’avviso  |pianificatore |        |
|del MAT circa la VIA     |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Invito del MAT, competente  |UAT, MAT,   |15 giorni    |
|per la tutela dell’ambiente, |compilatore  |        |
|a valutare la qualita e la  |della RA,   |        |
|conformita della relazione  |pianificatore |        |
|ambientale e della bozza   |        |        |
|integrata dello strumento  |        |        |
|urbanistico         |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Avviso sull’esposizione al  |sindaco, UAT  |7 gironi    |
|pubblico e sul dibattito   |        |precedenti   |
|pubblico in merito alla   |        |l’esposizione  |
|bozza integrata;       |        |al pubblico   |
|pubblicazione sul sito web e |        |        |
|secondo le modalita     |        |        |
|localmente in uso      |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Esposizione al pubblico e  |UAT,      |30 giorni    |
|discussione della proposta  |pianificatore |        |
|integrata dello strumento  |        |        |
|urbanistico, con       |        |        |
|l’indicazione di tutte le  |        |        |
|osservazioni scritte     |        |        |
|pervenute          |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Prima lettura in sede del  |        |        |
|Consiglio comunale      |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Prese di posizione nei    |pianificatore, |15 giorni    |
|confronti delle osservazioni |UAT, sindaco  |dalla      |
|scaturite dall’esposizione  |        |conclusione   |
|al pubblico e dal dibattito |        |del       |
|pubblico           |        |dibattito    |
|               |        |pubblico    |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Pubblicazione, secondo le  |UAT      |        |
|modalita localmente in uso, |        |        |
|delle prese di posizione nei |        |        |
|confronti delle       |        |        |
|osservazioni, comunicazione |        |        |
|scritta inviata ai      |        |        |
|proprietari dei lotti nella |        |        |
|zona interessata dallo    |        |        |
|strumento urbanistico    |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Compilazione della proposta |pianificatore |15 giorni    |
|integrata con il recepimento |        |successivi   |
|delle prese di posizione nei |        |all’approvazione|
|confronti delle osservazioni |        |delle prese   |
|e proposte dei soggetti   |        |di posizione  |
|interessati         |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Acquisizione dei pareri   |UAT,      |30 giorni    |
|degli enti preposti alla   |pianificatore |        |
|pianificazione territoriale |        |        |
|in materia della bozza    |        |        |
|integrata dello strumento  |        |        |
|urbanistico e decisione dei |        |        |
|ministeri competenti     |        |        |
|riguardo all’accettabilita  |        |        |
|del suddetto strumento,   |        |        |
|qualora si richieda la VIA  |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|– Acquisizione        |UAT,      |60 giorni    |
|dell’approvazione del    |pianificatore, |        |
|ministero competente per   |MAT      |        |
|l’ambiente circa       |        |        |
|l’accettabilita del PRPC   |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|– Predisposizione della   |pianificatore |        |
|proposta integrata dell’atto |        |        |
|urbanistico         |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|– Prima e seconda lettura ed |sindaco,    |        |
|approvazione in sede del   |consiglio   |        |
|Consiglio comunale      |comunale    |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Pubblicazione del decreto  |        |        |
|nella G.U.          |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
5. Enti preposti alla pianificazione del territorio ed altri partecipanti alla formazione dello strumento urbanistico
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione del PRPC previa formazione del medesimo, oltre che di esprimere i propri pareri riguardo alla proposta integrata sono i seguenti:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, ARSO, Ufficio gestione delle acque, Sede regionale di Capodistria, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico, Strada del porto 12, Capodistria,
– Ministero per la cultura, Maistrova 10, Ljubljana
– Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano,
– Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; settore protezione e soccorso,
– Ministero dei trasporti, DRSC, Sede di Capodistria, Via 15 magio 13,
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
– Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
– Istrabenz plini, Sermin 8 a), Capodistria,
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria.
– Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria,
– Ufficio ambiente e territorio del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria,
– Altri servizi pubblici economici ed altri organi ed organizzazioni se lo richiedono le necessità appurate nel corso della procedura di predisposizione del PRPC.
Entro 30 giorni dalla notifica della domanda, i soggetti sopraelencati definiscono gli orientamenti e forniscono pareri in merito all’atto territoriale.
Il promotore del PRPC è la società Planinvest d.o.o., la quale sceglie il progettista e finanzia la compilazione dello strumento urbanistico.
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria.
La conduzione della procedura di predisposizione del documento è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria (nel seguito: UAT).
Il progettista deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 160 della ZUreP-1. Il PRCP deve essere elaborato in ossequio alla legge ed ai rispettivi decreti attuativi, come pure in conformità al presente programma di predisposizione. Il PRPC è compilato anche in forma digitale che ne consente l’inserimento del GIS comunale.
Nel corso della procedura di predisposizione e dell’approvazione dello strumento urbanistico (nella fase della bozza o della proposta integrata), l’ente procedente può commissionare la verifica di un esperto della pianificazione territoriale.
6. Obblighi di finanziamento della predisposizione dello strumento urbanistico
Il promotore sceglie il progettista e provvede al finanziamento dell’elaborazione degli approfondimenti tecnici e del PRPC.
7. Pubblicazione della delibera sulla predisposizione
La delibera sulla predisposizione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
N. 3505-1/2010
Capodistria, 8. gennaio 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost