Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

836. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA 2 – Braslovče Trg, stran 2340.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je župan Občine Braslovče sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA 2 – Braslovče Trg
1. člen
(Splošno)
S tem sklepom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OPPN;
– predmet, programska izhodišča in namen;
– območje OPPN;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz;
– navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja iz njihove pristojnosti za načrtovanje prostorske ureditve;
– obveznosti v zvezi s financiranjem;
– določitev objave.
2. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Občina Braslovče je v začetku leta 2008 sprejela Strategijo prostorskega razvoja občine in Prostorski red Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08). V teh aktih je na novo določila območja, za katere je pred kakršnimikoli posegi v prostor potrebno izdelati še občinske podrobne prostorske načrte. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema parcele na območju naselja Braslovč in samega trga. V preteklosti so bili na tem območju v veljavi prostorsko ureditveni pogoji, ki pa so bili s sprejetjem Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08) razveljavljeni. S sprejetjem novih prostorskih aktov je zaradi prenove trškega jedra Braslovče in gradnje nove prometnice pod teraso – Braslovče in Rakovlje za to območje predpisan občinski lokacijski načrt (po novem občinski podrobni prostorski načrt).
Občina Braslovče še ne pristopa k celoviti prenovi trškega jedra Braslovč in izgradnji nove prometnice pod teraso Braslovče, temveč želi s tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom zagotoviti le pogoje za novogradnjo na dveh območjih oziroma za dva objekta, torej Kulturni dom Braslovče in poslovno-stanovanjski objekt. Hkrati s tem pa tekstualno podati pogoje in merila za gradnjo za že obstoječe objekte na območju Braslovč in samega trga Braslovč.
Zaradi naštetega je Občina Braslovče pričela s postopkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
OPPN se izdela na podlagi veljavne zakonodaje, še posebej Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja.
3. člen
(Predmet, programska izhodišča in namen)
Predmet izdelave OPPN so parcelne št. 5/4, 5/1, k.o. Braslovče, kjer že stoji kulturni dom Braslovče, za katerega je zaradi dotrajanosti predvidena prenova, rušitev in nadomestna gradnja ter parc. št. 59/4, 561/2, k.o. Braslovče, kjer je predvidena novogradnja poslovnega stanovanjskega objekta z zunanjo ureditvijo, ki sedaj v naravi predstavlja nezazidano stavbno zemljišče. Predmet izdelave OPPN pa je tudi tekstualni del z obrazložitvijo za posege, ki so dovoljeni na obstoječih objektih. Posegi niso v nasprotju s širšimi prostorskimi usmeritvami Občine Braslovče na tem območju in se skladajo s prostorskim planom. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se pojavijo v samem postopku izdelave OPPN.
4. člen
(Območje OPPN)
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 5/4, 5/1, 59/4, 561/2 k.o. Braslovče veliko 4.360 m², zajema pa tudi območje – prikazano grafično, za katero se v OPPN tekstualno opredelijo dovoljeni posegi na že obstoječih objektih. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom, geološkim mnenjem za izdelavo OPPN pridobi in financira pripravljavec.
6. člen
(Roki za pripravo OPPN)
Postopek priprave OPPN bo potekal skladno z določbami Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), in sicer po naslednjem terminskem planu:
– župan sprejme ta sklep, ga objavi v Uradnem listu RS ter na spletnih straneh: www.braslovce.si, pošlje pa ga tudi ministrstvu / 15 dni;
– izdelovalec OPPN pripravi osnutek prostorskega akta / 30 dni;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora za načrtovane spremembe in sklepa MOP, pristojno za varstvo okolja, o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje (v nadaljevanju CPVO) / 30 dni;
– izdelovalec v skladu s smernicami dopolni osnutek prostorskega akta. V primeru potrebe izdelave dodatnih strokovnih podlag glede soglasodajalcev in CPVO pa občina zagotovi tudi izdelavo strokovnih podlag in okoljskega poročila. Dopolnjen osnutek se dopolni glede na izdelane strokovne podlage in okoljsko poročilo. V primeru potrebe izdelave okoljskega poročila se ga skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu / 30 dni po izdelavi in prevzemu potrebnih strokovnih podlag in okoljskega poročila;
– dopolnjen osnutek prostorskega akta se javno razgrne v prostorih Občine Braslovče in organizira javna obravnava predlaganega OPPN ter tudi okoljskega poročila, če je bilo v postopku potrebno izvesti CPVO / 30 dni;
– do pripomb podanih v času javne razgrnitve župan zavzame stališče, ki ga občina objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu ter o njih pisno seznani lastnike zemljišč, ki so pripombe podali / 20 dni;
– izdelovalec na podlagi stališč do pripomb pripravi predlog prostorskega akta / 20 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov;
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora / 30 dni;
– v primeru potrebnosti izdelave CPVO občina od ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, pridobi tudi obvestilo o sprejemljivosti vplivov izvedbe prostorskega akta;
– odlok sprejme Občinski svet Občine Braslovče in ga objavi v Uradnem listu RS / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopki in roki od tretje alineje te točke dalje ustrezno spremenijo.
7. člen
(Nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta pa mnenja, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, območna pisarna Celje, Lava 11, Celje,
– RS MOP Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje, Lava 42, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
8. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi Občina Braslovče v proračunu za leto 2010.
9. člen
(Določitev objave)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si) in ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Braslovče, dne 22. februarja 2010
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti