Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

828. Poslovnik Stalne avtonomne strokovne komisije za pripravo mnenja o usposobljenosti kandidatov, ki niso diplomati, za vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata, stran 2330.

Na podlagi šestega odstavka 27. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) je Stalna avtonomna strokovna komisija za pripravo mnenja o usposobljenosti kandidatov, ki niso diplomati, za vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata, na svoji prvi seji dne 3. februarja 2010 sprejela
P O S L O V N I K
Stalne avtonomne strokovne komisije za pripravo mnenja o usposobljenosti kandidatov, ki niso diplomati, za vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata
1. člen
(vsebina poslovnika)
Ta poslovnik ureja delo, organizacijo in način odločanja Stalne avtonomne strokovne komisije za pripravo mnenja o usposobljenosti kandidatov, ki niso diplomati, za vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija).
2. člen
(naloge strokovne komisije)
(1) Strokovna komisija deluje in izvršuje svoje naloge v skladu z Zakonom o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) in s sklepom Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi strokovne komisije št. 01201-1/2010/3 z dne 21. 1. 2010.
(2) Strokovna komisija pripravi mnenje o usposobljenosti kandidata, ki ni diplomat, za položaj vodje diplomatskega predstavništva ali kandidata v skladu z Zakonom o zunanjih zadevah na podlagi naslednjih meril:
– strokovna usposobljenost in osebnostna primernost,
– vodstvene sposobnosti,
– komunikacijske sposobnosti,
– psihofizične sposobnosti.
3. člen
(metode preverjanja usposobljenosti)
V postopku priprave mnenja uporabi strokovna komisija za preverjanje usposobljenosti kandidata zlasti naslednje metode:
– pregled prijave in življenjepisa,
– vpogled v kadrovsko evidenco,
– razgovor (intervju),
– druge metode, skladne s strokovnimi spoznanji na področju ravnanja s človeškimi viri.
4. člen
(uporaba standardov strokovne usposobljenosti)
Strokovna komisija za potrebe priprave mnenja, upoštevaje Zakon o zunanjih zadevah, uporablja standarde strokovne usposobljenosti, na podlagi katerih preverja usposobljenost kandidata za položaj vodje diplomatskega predstavništva ali konzulata.
5. člen
(sedež in sestava komisije)
(1) Sedež strokovne komisije je na Ministrstvu za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, Ljubljana.
(2) Strokovna komisija je sestavljena iz predsednika in štirih članov.
(3) Ministrstvo za zunanje zadeve določi sekretarja strokovne komisije, ki ni član strokovne komisije. Sekretar strokovne komisije opravlja strokovne, administrativne in tehnične naloge ter skrbi, da so zagotovljeni pogoji za delo strokovne komisije.
6. člen
(sklic sej in vodenje)
(1) Seje strokovne komisije sklicuje in vodi predsednik strokovne komisije. Predlog za sklic seje strokovne komisije posreduje predsedniku minister za zunanje zadeve s tem, ko predlaga, da strokovna komisija za določenega kandidata, ki ni diplomat, pripravi mnenje o usposobljenosti za položaj vodje diplomatskega predstavništva ali konzulata.
(2) V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika seje strokovne komisije sklicuje in vodi seje najstarejši izmed članov strokovne komisije.
7. člen
(vabila in gradiva za sejo strokovne komisije)
(1) Predsednik strokovne komisije pošlje vabilo na sejo, skupaj z gradivom, vsaj tri dni pred dnevom sklicane seje. Izjemoma se lahko pošilja vabila ali gradiva tudi v krajšem roku, vendar ne pozneje kot en dan pred sklicano sejo strokovne komisije.
(2) Vabilo in gradivo za sejo strokovne komisije se članom lahko pošlje tudi po elektronski pošti.
(3) Predsednik strokovne komisije lahko predloži gradivo na seji strokovne komisije, če je Ministrstvo za zunanje zadeve gradivo poslalo predsedniku strokovne komisije neposredno pred sejo strokovne komisije ali je bilo gradivo od časa sklica do seje strokovne komisije spremenjeno.
8. člen
(sklepčnost strokovne komisije in sprejetje sklepov)
(1) Strokovna komisija je sklepčna, če so na seji navzoči vsaj predsednik in dva člana ali vsaj trije člani. Predsednik ali član strokovne komisije ne more pooblastiti druge osebe, da sodeluje in glasuje na seji.
(2) Strokovna komisija sprejme mnenje o primernosti kandidata z večino glasov vseh navzočih. Strokovna komisija lahko sprejme mnenje, da je kandidat glede na usposobljenost primeren za položaj vodje diplomatskega predstavništva ali konzulata ali pa, da kandidat glede na usposobljenost ni primeren za položaj vodje diplomatskega predstavništva ali konzulata.
9. člen
(zapisnik in dopisi strokovne komisije)
O seji strokovne komisije se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik ali član, ki ga nadomešča, in sekretar komisije, ki je zadolžen za pisanje zapisnika.
10. člen
(zaupnost postopka)
(1) Mnenje strokovne komisije in drugi dokumenti v zvezi s pripravo mnenja niso javni do pridobitve agremaja države sprejemnice v postopku imenovanja vodje diplomatskega predstavništva. Če agremaja ni potrebno pridobiti, so podatki iz mnenja in dokumentov strokovne komisije zaupni do pogovora kandidata v odboru državnega zbora, pristojnem za zunanjo politiko. V postopku imenovanja vodje konzulata so podatki zaupni do sprejetja sklepa vlade o imenovanju vodje konzulata.
(2) Predsednik in člani strokovne komisije so dolžni varovati zaupnost tajnih in osebnih podatkov, do katerih imajo dostop zaradi opravljanja dela v strokovni komisiji. Dolžnost varovanja tajnih in osebnih podatkov velja tudi po prenehanju članstva v strokovni komisiji.
11. člen
(povračilo stroškov)
Predsednik in člani strokovne komisije so upravičeni do povračila potnih stroškov za prihod na sejo komisije in do dnevnice za službeno pot v Republiki Sloveniji v višini, kot je to določeno s predpisi, ki veljajo za javne uslužbence.
12. člen
(arhiv)
Dokumentacija o delu strokovne komisije se hrani v arhivu Ministrstva za zunanje zadeve.
13. člen
(veljavnost poslovnika)
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EVA 2010-1811-0061
dr. Boris Frlec l.r.
Predsednik
strokovne komisije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti